juli 2009

Naw en Vruuger CXIX


Naw zie je de Veestraat met Hunkemöller, Jeans Mode en (met gesloten rolhek) Kees Kroket. Aan de zijkanten van het pand van Hunkemöller zitten ornamenten. Vruuger (1964) zag je dit versieringselement ook al rechts op de El Cabana Bar. Maar met een trottoir en verkeer dat nog door de straat mocht, zag de Veestraat er toen toch anders uit .

17reacties

Een historische vraag:


De heren van Helmond bezaten rond 1830 veel land met bijbehorende boerderijen.

Hoe waren hun onroerendgoedbezittingen herkenbaar?
Omdat het antwoord een omschrijving is, zullen we je antwoord beoordelen naar de inhoud, niet naar de exact juiste omschrijving. Maar let op: we blijven streng in de beoordeling en onzin in je antwoord betekent dat de rest van het antwoord ook fout wordt gerekend.


Ook deze historische vraag werd opgesteld door
de stadshistoricus van Helmond, Giel van Hooff 

Tussenstand:
1 punt: Ad én Michael Rieter
-1 punt: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
9reacties

Helmondse Helden: Paters Kapucijnen


Willem Prinzen heeft er persoonlijk voor gezorgd dat twee bedelordes  Helmond als arbeidsterrein uitkozen. Hoewel zij gratis huisvesting en voedsel kregen, zouden zij een eeuw lang de sfeer in de stad diepgaand bepalen.
De Arme Zusters Clarissen zetelden in het kloostergebouw naast de begraafplaats in de Molenstraat. Zij waren contemplatief, dat wil zeggen zij baden in afzondering en stilte voor het zielenheil van de bevolking. De enige luchthartigheid rondom hen was dat mensen die mooi weer verlangden aan de poort een worst konden afgeven, waarna de zusters voorbidding pleegden. Lekenmannen waren aan de poort niet welkom, want de zusters mochten alleen mannelijke religieuzen aankijken. Voor het overige schrééuwde het klooster op een indirecte manier menselijke zondigheid uit; en het is te hopen dat de generaties zusters achter slot en grendel een beetje gelukkig zijn geweest.
Schuin tegenover hen huisden de Kapucijnen; hun voormalige kerk is nu onderdeel van het Jan van Brabant College. Kapucijnen verschenen wel op straat, maar toonden zich als minderbroeders in materiële zin letterlijk ieders mindere. Hun ruwe pijen, ongetrimde baarden en blote voeten in sandalen illustreerden dat zij luxe en bezittingen flauwekul  vonden. Zij mochten zelfs niet met geld omgaan, en een hardnekkig gerucht wilde dat zij in doodskisten sliepen om permanent op het hiernamaals voorbereid te zijn (het waren echter kribben met stro). (meer…)

Smeulders: 100.000 Inwoners


Op 9 juli schreef het Eindhovens Dagblad dat Helmond volgens de laatste bevolkingsprognose niet zal uitgroeien tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. Volgens de berekeningen is het aantal Helmonders in 2025 toegenomen tot maximaal 98.100. Dat aantal wordt overigens alleen gehaald als de gemeente net zo voortvarend blijft bouwen als vanaf 2000 is gebeurd. Gezien de recessie is de kans daarop vrij klein.

De bevolkingsprognose moet een shock in de raadszaal teweeg brengen. In de Woonvisie Helmond 2007-2015 – die de gemeenteraad oktober 2007 heeft vastgesteld – is namelijk als doel gesteld dat in 2015 (!) 100.000 mensen in onze stad wonen. Aan de hand van de laatste bevolkingsprognose blijkt dit een toch iets te ambitieus scenario.

GroenLinks vond én vindt dat in de Woonvisie groei teveel als doel op zich wordt gesteld. Waarom er zo nadrukkelijk naar streven om een stad met 100.000 inwoners te worden? Welke voordelen heeft dat voor de inwoners (want daar doen we het toch voor)? De antwoorden die we op deze vragen kregen waren helaas niet altijd even duidelijk.

Tijdens de behandeling van deze visie leek het soms wel of GroenLinks de enige was die zich afvroeg of er wel voldoende vraag is om zo'n 1.000 woningen per jaar gelijktijdig af te kunnen zetten. Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt namelijk ook risico's voor de bestaande wijken met zich mee. Wegtrekken uit de wijk omdat er meer aanbod is dan vraag kan leiden tot leegstand. En leegstand in bestaande wijken kan leiden tot een neerwaartse spiraal die moeilijk te keren is.

Op basis van de bevolkingsprognose moet de groeiambitie van de stad snel worden bijgesteld. Het wordt hoog tijd dat de stad realistisch gaat plannen en niet alles tegelijk wil ontwikkelen. GroenLinks maakt de keuze om bestaande wijken voorop te zetten. Als corporaties het belangrijk vinden in de bestaande wijken nieuwbouw te realiseren ten behoeve van doorstroming, mag het niet zo zijn dat die plannen geen doorgang vinden omdat de gemeentelijke prioriteit uitgaat naar Brandevoort en Suytkade!

Tot slot wijs ik graag op een ander groot probleem. Op dit moment worden er in Helmond meer goedkope huurwoningen gesloopt dan dat er worden toegevoegd aan de voorraad. Met het sombere perspectief op massale werkloosheid is dat een zeer slecht perspectief voor de onderkant van de woningmarkt. Waarom komen er niet (tijdelijk) meer nieuwe betaalbare huurwoningen in de Binnenstad in plaats van de geplande koopwoningen die door dezelfde recessie voorlopig toch niet worden gebouwd? Klinkt logisch toch?

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

De media over WilHelmonds


WilHelmonds, dé zoektocht naar hét Helmondse lied, is een gezamenlijk project van Stichting Impact, Stadsradio Helmond, Stichting SEM en De weblog van Helmond. Sinds dit project op 27 november 2008 werd aangekondigd kreeg het tot ver na de finale op 12 juni 2009 behoorlijk wat media-aandacht.
Kijk hierboven of klik hier voor een indruk van wat de pers daarover schreef.

2reacties

Malu’s zomer (week 30)


Vanaf vandaag geeft Malu van de Kerkhof 7 weken haar kijk op de zomer in Helmond. Niet met de pen, maar met haar camera. Malu woont in Dierdonk en studeert aan de UNIT academie in Nijmegen. Wij wensen haar veel succes toe en hopen nog veel moois van haar te zien.

8reacties

Taalles voor studerende inburgeraars


Burgemeester en wethouders van Helmond willen in het nieuwe schooljaar 150 studerende inburgeraars die het Nederlands onvoldoende beheersen, aparte taallessen geven. De lessen zijn bestemd voor MBO-leerlingen die dreigen geen diploma te behalen omdat zij niet genoeg Nederlands kennen. 4 Uur per week krijgen zij in kleine groepjes Nederlands, afgestemd op de studierichting waarmee zij bezig zijn.
De extra taallessen worden betaald uit de zo geheten 'taalkennisvoorziening'. Dat is een onderdeel van het 'Deltaplan Inburgering', een door de rijksoverheid ingevoerde regeling. Deze werd nodig geacht aangezien het aantal 'inburgeraars' bij lange na niet zo groot is als 'Den Haag' gehoopt had. Zo zou Helmond tussen 2007 en 2009 voor 845 inburgeraars een cursus (laten) verzorgen. 1 Van de redenen: de mensen achter het bureau hadden bedacht dat een eigen bijdrage wel motiverend zou zijn. Dus niet, zo blijkt.
Helmond liep nog eens een extra achterstand op, omdat ze de inburgering onder gebracht had bij (re-)integratiebedrijf Serin Mens en Werk, dat eind vorig jaar failliet ging, juist "doordat de inburgering van allochtonen stagneert."
Opvallend is dat B&W nu de inburgering laten doen door het ROC. Die school verzorgt wel de inburgeringscursussen voor de Peelgemeenten maar liep in 2007 de opdracht van Helmond mis omdat de stad koos voor Serin, dat een veel lagere offerte indiende. Te goedkoop blijkbaar, gezien het verlies van 2,7 miljoen euro dat Serin in 2007 leed. En nu dus inmiddels failliet, dus wat dan?
Voor de nieuwe cursus van het ROC is geen openbare aanbesteding nodig. Bovendien krijgt de gemeente van het rijk 4.005 euro per inburgeraar en het ROC vraagt slechts 3.675 euro. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid de (door het rijk verplichte) eigen bijdrage van de cursus van 270 euro per deelnemer terug te betalen. Die eigen bijdrage uit de Wet inburgering (Wi) is 1 van de andere redenen waarom veel mensen geen inburgeringscursus volgen.
Per inburgeraar die de cursus bij het ROC met succes afsluit, blijft zo nog eens 60 euro over. Of Helmond de wet Wi overtreedt door de eigen bijdrage weer terug te betalen, is voer voor hogere juristen…

3reacties

Naw en Vruuger CXVIII


Naw zie je de Hermelijnstraat. Rechts de nieuwbouw in de Vossenbuurt, links de Brede School annex Wijkhuis De Fonkel. Vruuger (1925) waren de huizen in deze straat ook nog niet zo heel oud. Het enige referentiepunt van beide foto’s bevindt zich achterin, aan de Prins Karelstraat. Waar Naw de pastorie van de Sint Jozefkerk zit, woonden Vruuger de zusters.

4reacties

Helmonders en hun dieren(artsen)


Zoals de Helmonders hun huisartsen en tandartsen hebben, hebben de Helmondse huisdieren hun dierenartsen. Want dieren zijn precies als mensen, met steeds meer dezelfde mensenwensen.
Onze huisdieren worden namelijk niet alleen ziek, maar ze krijgen ook steeds meer welvaartsziekten, hun medische behandeling wordt steeds verfijnder en de kosten swingen de pan uit, net als in de gezondheidszorg voor mensen.
De kwaliteit van de dierenartsen in Helmond wordt dus steeds meer een item om eens bij stil te staan. De meerderheid van het weblogteam heeft zelf ook een huisdier, dus je begrijpt de aanleiding van dit log. Daarom zijn we benieuwd naar jouw ervaringen met onze dierenartsen. Welke dierenkliniek is goed voor welk soort dieren en bij welke dierenarts kun je misschien maar beter wegblijven? Of zoek je het liever bij een dierenartsenpraktijk buiten Helmond? Zijn er Helmondse dierenartsen die belachelijk veel of juist heel weinig voor een bepaalde standaardbehandeling vragen? Krijgt je treurig kijkende kat te snel Prozac voorgeschreven? Kortom, voldoende om te bespreken.

18reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Tot morgen, woensdag 22 juli 15.00 uur maximaal 3 antwoorden per deelnemer!
Elk antwoord na je derde antwoord tot die tijd is dus ongeldig.
Morgen vanaf 15.00 mag je weer zo veel antwoorden geven als je wilt.


Tussenstand:
1 punten: Ad én Michael Rieter
-2 punten: Els (als winnares van de vorige ronde met 2 punten minder gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

Niessen: Leegstaande kantoorgebouwen


Op 14 juli heeft de Kamer van Koophandel een rapport gepresenteerd over de Kantorenmarkt van Midden- en Oost-Brabant. Het onderzoek toonde aan dat de laatste tien jaar de kantorenmarkt in Helmond met 28% gegroeid is en momenteel een omvang  heeft van 182.765 m2. Het sterk toegenomen aanbod bedroeg eind 2008 bijna 34.000 m2 terwijl de vraag per jaar maar gemiddeld 4.389 m2 is. Helmond heeft nauwelijks een functie in de regionale kantorenmarkt en huisvest vooral lokaal verzorgende dienstverlening. De leegstand heeft de laatste jaren dus een enorme omvang aangenomen. Desalniettemin spreekt het rapport van een planvoorraad van 120.000 m2, zijnde bijna een verdubbeling van de huidige voorraad. Bijstelling ter voorkoming van een overaanbod is dus grote noodzaak.
Toch zal een bouwstop op nieuwe kantoren geen optie zijn om dit probleem aan te pakken. Als gevolg van de trends en ontwikkelingen binnen de kantorenmarkt en de eisen die kantoororganisaties stellen aan hun huisvesting zal de vraag naar nieuwe kantoorlocaties blijven bestaan. Verouderde kantoorpanden op slecht bereikbare locaties voldoen steeds minder aan de eisen van de gebruikers en zullen als gevolg daarvan leeg komen te staan. Deze leegstand kan zomaar een aantal jaren duren omdat veel van deze panden in beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers zijn opgenomen en vaak maar tot een geringe daling van het rendement van de belegger leiden. Veelal  beschikt de belegger bovendien over alternatieven om dit geringere rendement af te dekken.
In sommige gevallen kunnen leegstaande kantoren omgezet worden naar woningen. Zo zal het voormalige GAK-kantoor door Hurks en Woonpartners verbouwd worden tot appartementencomplex. Ook heeft de VVD tijdens de behandeling van de "strategische visie Kanaalzone" al het idee geopperd om leegstaande kantoorgebouwen in het centrum te transformeren naar studentenwoonruimten. Maar de ervaring leert dat in veel gevallen de kosten van dit soort projecten onevenredig hoog zijn en sloop en vervangende nieuwbouw de voorkeur genieten.
Van belang is in ieder geval dat er gestuurd gaat worden op omvang en kwaliteit. Daarnaast kan het faciliteren van bestemmingswijzigingen ten gunste van transformatie naar woningbouw van bestaande kantoorruimten een instrument zijn om deze aan de voorraad te onttrekken.

Ellen Niessen
Raadslid

1reactie

GGG, Illegale bar in Mierlo-Hout


 

De gemeente Helmond streeft naar minder regelgeving. Joos tipte ons dat men daar in Mierlo-Hout sinds kort heel handig op inspeelt.
Maar je moet het toch maar durven om midden in een woonwijk een bar te beginnen, er reclame voor te maken en dat alles zonder 1 enkele vergunning. De klandizie zou door het warme weer van de laatste weken zelfs al heel behoorlijk zijn.

voor een foto van deze bar.
.

Naw en Vruuger CXVII


Naw zien we de zojuist afgelopen zomerkermis met voornamelijk gokkramen op de Markt. Op de foto van de kermis van Vruuger (die in tegenovergestelde richting op de Markt is gemaakt) was het in ieder geval flink drukker en was het vooral vermaak wat er stond. We hebben geen jaartal van de foto van Vruuger kunnen achterhalen maar we schatten eind zestiger jaren.

2reacties

Kans gemist op de Wal (JC)


Lang is erover gepraat, om niet te zeggen ruzie gemaakt Wie heeft het voor het zeggen, wie neemt de leiding, wat mag het kosten, wat wil de gemeente, wat willen de winkeliers en hoe gaan we het aanpakken?
Vele maanden en enkele miljoenen euro’s later, is íe dan klaar, onze nieuwe, fraai opgeknapte, bij de tijd gebrachte, gemoderniseerde, aantrekkelijke Zuid-Koninginnewal.
Is dat u niet opgevallen, zegt u?
Dat kan ik me voorstellen. Want ja, tegels en stenen, bestrating en andere zaken zijn vernieuwd. Als het gewed is, is er zelfs een richeltje groen bij gekomen. En dat is het dan.Wat een armoede, wat een gemiste kansen. Moet daar nu zoveel heibel over gemaakt worden? Om oud in een nieuw jasje te steken, om meer van hetzelfde te maken?
Jammer dan maar Helmond zit daar weer heel wat jaartjes aan vast. Aan het blik dat daar parkeert, aan onoverzichtelijke verkeerssituaties, aan voetgangers die overal tussendoor moeten laveren, aan gebrek aan terrasjes en zitmogelijkheden, aan automobilisten die denken overal voor de deur te moeten parkeren. Voor veel te veel geld, dat dan weer wel. Kortom: een gebrek aan alles wat een binnenstad tot aantrekkingspunt maakt. Zelfs Deurne en Asten hebben onderhand meer centrum en meer uitstraling dan Helmond!
De wat mij betreft grootste gemiste kans is: doe eens iets geks, maak er eens wat aparts van, graaf de stadsgracht weer open of bedenk een ander wild plan. Daar durven de kortzichtige centenneukers in Helmond al helemaal niet aan te beginnen. Kortom: dit blijft een stad van ‘ermoei’ en gemiste kansen.

                                                          Was getekend,

1reactie

GGG, Trouwen & waardering


 

Onlangs heeft de gemeente de cijfers bekend gemaakt van een klanttevredenheidsonderzoek onder 206 bruidsparen over hun huwelijksvoltrekking in Helmond. Deze bruidsparen gaven de gemeente Helmond het gemiddelde cijfer van 8.0. Niet slecht natuurlijk.
Uit doorgaans betrouwbare bron vernamen wij dat de trouwambtenaren zelf óók punten geven voor diegene die zij trouwen. Zo kreeg 1 bruidje zelfs een dikke 10 van de betreffende ambtenaar.

voor die 10 die ze volgens ons scoorde door haar mooie kapsel.
.

13reacties

Een logo-vraag:


Bovenstaand plaatje is een deel van een logo.
In de onderste helft van dat logo staan woorden.
Welke woorden zijn dat?
(schrijf die woorden zonder hoofdletters, want zo staan die daar ook)


Tussenstand:
1 punten: Ad
-2 punten: Els (als winnares van de vorige ronde met 2 punten minder gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
6reacties

Rieter: ne skonne stad!


Helmond is de helderste stad van Nederland. Er ligt geen hondepoep meer op straat. En op de Markt is geen kwakkie kauwgum meer te ontdekken. Iedereen groet mekaar en we maken zelfs allemaal een praatje met elkaar. Je hoort zelfs kinderen gezellig Helmonds spreken. Wandelend door een prachtige Heistraat met haar fraaie winkelplein begeef ik me naar het centrum. Het is zaterdagmiddag rond de klok van enen en de weekmarkt is zojuist afgelopen. Muziek- en theatergroepjes bevolken langzaamaan de winkelstraten. Een lachende draaiorgelman completeert deze zo voor Helmond zo karakteristieke zaterdag die alom bekend is, niet alleen in de regio maar tot zelfs ver buiten de Brabantse grenzen. Aan het kanaal lachen de historische vaartuigen je tegemoet. Of het nu de museumboten zijn of de sfeervolle restaurantschepen met terras op de kade. Het schone water van 'de knaal' zoals de Helmonders hun vermaarde stadsgracht liefkozend noemen, weerspiegelt de blauwe lucht op deze zonnige dag. Op het aan het water grenzende evenemententerrein staat het podium al weer klaar voor een spetterende zaterdagavond-happening. En morgen, zondag, zal een van de wekelijkse activiteiten hier weer plaatsvinden, het jaarlijkse figurantenfestival. Vorige week was er nog de maandelijkse boeken- en curiosa markt en volgende week staat er weer een jongerenspektakel op de rol.
Het is voor het vijfde jaar op rij dat Helmond geen werkloosheid kent. De ooit nog leegstaande kantoorgebouwen aan de rand van het centrum worden bevolkt door studenten en startende jongeren maar ook door senioren. Deze mix is een waarborg voor een bruisende stad. Een stad die alom bekend staat vanwege haar grootse Speelhuisboulevard waar het inmiddels op de Werelderfgoed prijkende Speelhuis, een mondiale publiekstrekker is. De dit jaar 100 jaar geworden Har Sanders, schilder van Nederlands grootste muurschildering, heeft er sinds kort zelfs een naar hem genoemd Rijksmuseum in gehuisvest. De grote zaal van het voorheen theater is inmiddels het podium van de lokale politiek waar zoals te doen gebruikelijk goed wordt geluisterd naar haar betrokken burgers. Het is dat de naam Helmond inmiddels een naam heeft van internationale allure maar er is even overwogen om deze te veranderen in Hemel-mond! En deze zevende hemel staat voor het zoveelste jaar op de laatste plaats voor wat betreft criminaliteit. Helmond kent ook geen leegstand meer, noch in woningbouw noch in kantoren. In alle wijken is sinds jaar en dag een goede verdeling tussen betaalbare koop- en huurwoningen. En de jaarlijkse zeskamp tussen wijken gehouden in het Berkendonk-stadion is onlangs voor de derde maal op rij gewonnen door Rijpelberg…………………………..
…….triiiiiiiiiiiiiiiing…….. en toen liep mijn wekker af en was het weer juli 2009.
U allen een prettige vakantie gewenst en droom maar lekker verder.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

De kennisquiz over Helmond


Vrijdag 1 juli 2005 begon De kennisquiz over Helmond. Een quiz waarin je kennis over onze stad wordt getest.
Tot op de dag van vandaag passeerden vele vragen de revue. Hieronder staan al die vragen, per jaar en ronde gecatalogiseerd.

in 2005:    Kwartaal 1        Kwartaal         Kwartaal 3       Kwartaal 4                   
in 2006:    Kwartaal 1      Kwartaal 2       Kwartaal 3       Kwartaal 4                   
in 2007:    Kwartaal 1      Kwartaal 2       Kwartaal 3       Kwartaal 4                   
in 2008:   Kwartaal 1      Kwartaal 2       Kwartaal 3       Kwartaal 4                   
in 2009:    Kwartaal 1      Kwartaal 2              Tweede helft


Wil je meedoen? Dat kan natuurlijk!

Meedoen kan zonder inschrijven of aanmelden. Een antwoord bij de betreffende vraag geven en je doet al mee.
De laatste vraag staat altijd op de home-page van De weblog van Helmond. De weinige spelregels die er zijn staan hier.

1reactie

Naw en Vruuger CXVI


Naw zien we het Het Hool dat geheel is opgeknapt. Het Hool is een steegje dat de Markt en de Noord Koninginnewal verbindt. Halverwege ligt het Beursplein dat vernoemd werd naar de voormalige horecagelegenheid De Beurs.
Een flink verschil met Vruuger (1978). Toen werd het steegje vaak als openbaar urinoir gebruikt en durfden de meeste vrouwen er ‘s avonds niet door.

11reacties

Bedorven spoiler (JC)


Afgelopen maandagochtend werd ik verrast door het feit dat de achterspoiler van mijn auto afgebroken was. Met grof geweld eraf gerukt en in drie stukken gebroken. Een schade van ruwweg 3.500 euro en nog gevaarlijk ook want in de spoiler zat mijn derde remlicht ingebouwd.
Over het tuig wat zoiets midden in de nacht uitvreet, kan ik kort zijn. Een gruwelijke douw geven en honderd jaar laten werken om de schade terug te betalen. Daar wil ik het nu niet over hebben.
Nee, laten we eens kijken naar de manier waarop onze overheid daarmee omgaat. Ik ben begonnen met een poging via internet aangifte te doen. Zowaar, na een stuk of zeven internetpagina’s invullen is dat nog gelukt ook. En de geheel geautomatiseerde verwerking doet ook waarvoor die bedoeld is. Daarna begint het echter. Een vervreemdende, Kafkaëske wereld gaat voor me open.
In een eerste reactie schrijft de politie Brabant Zuid-Oost: “Wij hebben uw gegevens beoordeeld. Hieruit blijkt dat er helaas onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een politieonderzoek.”
Een telefoontje brengt me bij een aardige dame van de Helmondse politie die me haarfijn uitlegt dat de politie het zo druk heeft dat ze aan dit soort zaken geen aandacht besteedt. Mijn reactie dat mijn vers gepoetste auto vast barst van de vingerafdrukken maakt geen verschil. “Daar komen wij niet voor.” Alleen als er bloed of ander lichaamsmateriaal te vinden is, willen ze graag DNA komen halen. Terwijl nu juist die DNA-analyses berucht onbetrouwbaar zijn. Maar ja, een nieuw speeltje is kennelijk ook voor justitie leuk.
Mijn opmerking dat als ze geen onderzoek doen, de kans dat ze dit soort tuig oppakken bijzonder klein is, roept niet meer op dan een professioneel ingestudeerde reactie die neerkomt op: “Jammer maar helaas.”
Het is bepaald niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Ook een woninginbraak en veel andere vormen van criminaliteit zijn voor de politie ‘te klein’ om sporenonderzoek te doen. Hoe ze dan ooit denken de daders op te pakken is mij een raadsel.
Maar er is nog hoop. In de reactie van de politie staat ook “Wel verwerken wij uw gegevens in onze criminaliteitsanalyses.” Daar schiet ik wat mee op!  Ik word een cijfertje op de zwarte kaart van Helmond.
Ik geloof dat de afgelopen jaren mijn auto een keer of zeven van spiegels ontdaan is, bekrast, ingebroken en anderszins vernield. Daar heb ik meestal geen aangifte van gedaan. Voornamelijk omdat aangifte doen op het politiebureau Centrum aan de Kasteeltraverse een behoorlijk tijdrovende aangelegenheid is, weet ik uit ervaring. Dat kan maar af en toe, en dan zit daar nog een typist met 1 vinger.
Gezien de omvang van de schade heb ik het deze keer dus wel geprobeerd. Te meer omdat de internetaangifte is verzonnen om de drempel om aangifte te doen bij de burger weg te nemen. Met de ervaring van afgelopen maandag, weet ik heel zeker dat ook die manier van aangifte doen geen enkele zin heeft. Verzevendubbel de criminaliteitscijfers van Helmond dus maar.

                                                          Was getekend,