november 2009

2reacties

Smeulders: Helmond West op de schop


De Helmondse gemeenteraad stelt morgenavond het Wijkontwikkelingsplan Helmond West vast. Zoals het er nu naar uitziet, moeten er de komende jaren 200 huizen tegen de vlakte, worden er circa 175 woningen gerenoveerd en komen er 90 nieuwe huizen bij. Zeker 40 woningen moeten wijken voor de nieuwe stedelijke verkeersring. Die zal niet, zoals lang gedacht, door de huidige Cortenbachstraat lopen, maar meer buitenom de wijk. Met een tunnel onder het spoor door, die aansluit op de Heeklaan.

Morgenavond weten de bewoners van Helmond West na jaren vanonzekerheid waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid is de afgelopenmaanden alleen maar toegenomen, door de belabberde communicatie van degemeente. Wethouder Boetzkes is de huiseigenaren zondervooraankondiging deur aan deur gaan vertellen dat hun huis tegen devlakte ging: het zal je maar gebeuren! Ook de communicatie naar degemeenteraad was slecht. Zo was de eerste presentatie die we kregenniet onderbouwd. Een dikke onvoldoende!

Als gevolg van het plan wordt het aantal huurwoningen in de wijk behoorlijk verlaagd. In plaats van het op zo'n grote schaal inzetten op het slopen van woningen, zouden wij liever zien dat er werd geïnvesteerd in het aanpassen van bestaande woningen, zodat deze betaalbaar blijven.

De vervolmaking van de stedelijke verkeersring is voor GroenLinks geen grootschalige sloop waard. GroenLinks denkt meer aan het soort weg als de Julianalaan, die ook onderdeel van de stedelijke ring is. Daarvoor zou de Cortenbachstraat te volgen zijn, maar veel minder sloop nodig zijn. Helaas vertelde wethouder Boetzkes tijdens de commissievergadering dat zo'n smalle variant (conform de Julianalaan) niet is overwogen. We hebben sowieso vragen bij ondertunneling: dit heeft een verkeersaantrekkend effect op een weg die door een wijk heenloopt. Is dit wel wenselijk? En vloekt het niet om zo'n tracé te leggen door wat de meest duurzame wijk van Helmond moet worden?

Begin dit jaar werd met veel bombarie gepresenteerd dat Helmond West de 'Provinciale Proeftuin Duurzame wijkontwikkeling' was. Op 19 december 2008 tekenden de gemeente Helmond, woCom en de Provincie Noord-Brabant hiertoe een intentieovereenkomst. Hierin staat onder 'ambities en resultaten' opgenomen dat Helmond West "de vergelijking met de beste voorbeelden van geherstructureerde woonwijken in Nederland glansrijk kan doorstaan en dient als voorbeeld voor de rest van provincie op het gebied van duurzaamheid en innovatie." Dan is het toch vreemd dat het woord innovatie geen enkele keer terug is te vinden in het wijkontwikkelingsplan! En ook wethouder Boetzkes kon niet duidelijk maken wat er zo bijzonder duurzaam en innovatief gaat worden aan Helmond West. Een gemiste kans!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

14reacties

Een logo-vraag:


In verschillende kleuren wordt bovenstaande afbeelding als een soort van logo gebruikt in promotionele uitingen van een organisatie.

Hoe heet deze vooral op Helmond en omstreken gerichte organisatie?
Omdat die organisatie hun naam niet altijd consistent gebruikt,
zullen wij je antwoord dit maal beoordelen op 1 woord.


Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans én Els én Frans D.

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
59reacties

Kies het beste raadslid


Elke 4 jaar mogen we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. We stemmen dan op een kandidaat vanwege zijn of haar prestaties, hun beloftes voor de toekomst en/of gewoon omdat ze goed kletsen of een lekker smoeltje hebben… In maart 2010 mogen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. En daarmee ook wie 4 jaar lang onze stad gaat besturen.
Maar zo lang hoef je niet te wachten. Nu al kun je op De weblog van Helmond jouw beste gemeenteraadslid kiezen. Je kunt stemmen op de bovenstaande 37 Helmonders die nu in de raad zitten en daarom op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden.
De vraag is dus: wie vind jij tot op heden het beste raadslid van Helmond?
Het stemmen is heel eenvoudig:
    1. Vink het beste raadslid aan in de linker kolom bovenaan.
    2. Ga naar de felrode button Stem (ruim 10 centimeter onder nummer 38).
    3. Klik daarop om je stem te activeren.
    4. Nadat je hebt gestemd zie je automatisch de meest actuele tussenstand.

1reactie

Naw en Vruuger CXXXVI


Naw zie je de Gaviolizaal aan de Torenstraat. Na een onderbreking van enige jaren, is daarin het Helmonds Draaiorgel museum her-gehuisvestigd. In deze zaal staan onder andere de orgels die eerst in danszaal Bocken stonden.
Ooit waren het de opslagloodsen van Van Stekelenburg (Végé). Daarna had de Helmonse Brandweer er tot 1985 haar kazerne. Vruuger (1975) werd er feestelijk een sleutel overhandigd van een nieuwe brandweerauto. Nog veel vruugerder (jaren 20/30) werd er in den lande over Helmond niet gesproken als
DE brandweer maar HET brandweer.

3reacties

Helmondse Helden: Matthijs Vermeulen


Naast het theater ‘t Speelhuis staan de bustes opgesteld van twee lokale componisten van serieuze muziek: Matthijs Vermeulen en Alphonse Stallaert.
        High culture in een fabrieksstad!
        Voor Alphonse Stallaert lijkt deze monumentale hulde aan de vroege kant: hij was een tijdje dirigent van het Brabants Orkest en heeft daarna zijn arbeidsterrein verlegd naar Frankrijk. Matthijs Vermeulen (1888 – 1967) daarentegen wordt op Wikipedia aangemerkt als niet minder dan ‘de grootste symfonische componist van Nederland’. Zelf kende ik hem al zonder een noot van hem te hebben gehoord, want hij is de veroorzaker geweest van een van de weinige incidenten in de geschiedenis van het Amsterdamse Concertgebouw. Dat incident, cruciaal voor zijn hele loopbaan, heeft wel een verongelijkt Helmonds tintje, al kan dat projectie mijnerzijds zijn.
       Maar eerst: wie was Matthijs Vermeulen? Hij werd geboren als Matheas van der Meulen, zoon van een kleine smid en winkelier in ijzerwaren op Kerkstraat 10. Het lag in de lijn der dingen dat hij zijn vader zou opvolgen, maar een zwakke gezondheid verhinderde dit en hij koos voor een priesteropleiding. Tijdens de muzieklessen op het seminarie van de Norbertijnen in Heeswijk kreeg hij een visioen van wat hij echt wilde worden.

(meer…)

8reacties

Coffeeshop in de Wolfstraat mag blijven


De coffeeshop aan de Wolfstraat mag open blijven. De rechtbank in ‘s-Hertogenbosch heeft de bezwaren van woningbouw, ondernemers, het Dr.-Knippenbergcollege en vooral omwonenden afgewezen. Zij hadden bezwaar gemaakt tegen het besluit van burgemeester Jacobs om Patrick van de Pol een overlastvergunning te verlenen voor de coffeeshop op Wolfstraat 124.

"Wat heb ik nu helemaal gewonnen?" Die filosofische vraag stelde eigenaar Patrick van de Pol ons, staande in een rij in Eurodisney. Hij heeft net van zijn advocaat te horen gekregen dat hij zijn coffeeshop mag openhouden. Van de Pol is blij dat zijn zaak kan openblijven en gaat ook zeker door met zijn nieuwe zaak. Maar hij verbaast zich over alle opwinding: "Ik dacht het juist allemaal goed en mooi geregeld te hebben, allemaal keurig in samenwerking met de burgmeester, de gemeente en de politie."
Van de Pol heeft op 10 maart 2009 een zo geheten overlastvergunning gekregen om aan de Wolfstraat 124 een coffeeshop, Bonne Ville genaamd, te runnen. Omwonenden kwamen daartegen al snel in het geweer, verenigd in diverse huurdersorganisaties. Daarbij hebben het Knippenberg, de ondernemersvereniging Heistraat en de woningcorporaties Woonpartners en Volksbelang zich aangesloten. Hun klachten gingen onder meer over parkeeroverlast, het bestemmingsplan, het imago van de wijk en vooral overlast voor omwonenden.
De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie heeft die bezwaren direct ongegrond verklaard, op 1 na: een ontoelaatbare verstoring van het woon- en leefklimaat in de wijk. Burgemeester Fons Jacobs heeft daarop zijn vergunning beter gemotiveerd en opnieuw verleend. Hij stelt in zijn reactie met name dat het door de bezwaarmakers opgeroepen beeld van de Wolfstraat en omgeving "niet overeenkomt met de werkelijkheid." De coffeeshop ligt niet in een exclusieve woonwijk maar in een wijk waar wonen, winkels, horeca, onderwijs enz. naast elkaar bestaan. Een coffeeshop past daar best bij, zo vindt Jacobs. Waarna de omwonenden naar de rechtbank gestapt zijn. Die heeft nu geconstateerd dat de burgemeester correct gehandeld heeft en er dus geen reden is om de vergunning te weigeren.
Interessant aan de zaak is dat de burgemeester zich afzet tegen de stilzwijgende gedachte dat hij een vergunning voor een coffeeshop als het even kan moet weigeren. Zoals bekend is de Helmondse politiek van mening dat een stad als Helmond 'recht' heeft op minstens 1 coffeeshop.
Volgens de gemeente en nu dus ook de rechtbank, valt de overlast best mee. Weliswaar is de zaak al eens 6 maanden gesloten geweest voor het te veel softdrugs in huis hebben maar daar heeft de buurt geen last van. Bij de politie zijn nauwelijks incidenten rond de coffeeshop gemeld, ook niet onder de voorganger van Patrick van de Pol in de coffeeshop, Willy van Aarle. Wat de rechtbank betreft, kan de helemaal opgeknapte coffeeshop dus gewoon open blijven.
Advocaat André van den Brand die de bezwaarmakers vertegenwoordigt, weet nog niet of hij namens hen in hoger beroep gaat. Wel realiseert hij zich dat iets als 'overlast' erg moeilijk te bewijzen valt.

14reacties

Niessen: Diesdonk of BZOB-bos?


Uit de presentatie van de stuurgroep MEROS * verleden week donderdag, kwam naar voren dat twee locaties de voorkeur genieten voor een nieuw aan te leggen industriegebied. Naast het al bekende Diesdonk is nu ook het BZOB-bos tot voorkeursalternatief uitgeroepen. In eerste instantie lijkt dat vreemd omdat het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt.  De provincie is tot op heden altijd uitermate terughoudend geweest in het opofferen van groen binnen de EHS omwille van de aanleg van industrieterreinen of woningbouwlocaties. De reden dat het BZOB-bos toegevoegd is aan de te onderzoeken locaties is mede gelegen in het feit dat het gebied door de Aa in tweeën gesplitst wordt en daardoor dus niet aaneengesloten wat praktisch en dan met name op infrastructureel gebied onhandig is. Daarnaast zal de ontsluiting door de ligging van het kanaal en de te realiseren aansluiting op de A67 kostbaar en niet zonder problemen zijn.
Het BZOB-bos daarentegen is qua ontsluiting gunstig door haar ligging aan de N279. Het gebied is echter wel 35 hectare kleiner dan Diesdonk. Het bos is bij het grote publiek niet echt bekend en/of toegankelijk. De stuurgroep acht het zelfs waarschijnlijk dat de aanleg van nieuwe natuur in het kader van de compensatie, een hogere waarde zal hebben dan het bestaande bos op dit moment.
Voor de VVD is het bij de keuze tussen deze twee van belang of de grootte van het gebied aan de vraag tegemoet kan komen. Een binnenkort te verrichten onderzoek naar de toekomstig in te schatten behoefte aan bedrijventerrein zal daarover uitsluitsel moeten geven. Maar nog veel belangrijker is de tijd waarbinnen  het nieuwe industriegebied aangelegd kan worden. Het probleem van het tekort aan industrieterreinen heeft namelijk niet alleen betrekking op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Helmond waardoor nieuwe werkgelegenheid gecreëerd wordt. Evenzo belangrijk is de mogelijkheid voor een aantal bestaande bedrijven die in Helmond willen uitbreiden maar dat nu wegens een tekort aan grote kavels niet kunnen. Deze bedrijven zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid in Helmond en zijn dusdanig succesvol dat schaalvergroting wenselijk is. Op dit moment is dat vanwege het tekort aan uit te geven gronden nu dus een probleem. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze bedrijven zich op een gegeven moment elders vestigen. En dat zou voor de werkgelegenheid in Helmond desastreus zijn!
In december mogen de gemeenteraden van Helmond, Deurne, Asten-Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo hun visie op de MEROS geven. De Stuurgroep kan op basis van de behandeling in de raden eventueel nog overwegingen meenemen maar het is de Provincie die in de zomer van 2010 uiteindelijk zal beslissen.

Ellen Niessen
Raadslid

 

 

 

*Milieu Effect Rapportage Oostelijk gedeelte van de Stedelijke Regio. MEROS onderzoekt welke locaties in dit gedeelte van de regio gereserveerd kunnen worden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

GGG, Vakantiehuisje


Vorige week kregen we weer eens een verzoek om ergens een pittig stukje over te plaatsen. Of we maar even de leiding van het vakantiepark wilde aanpakken, zo was het verzoek in een notendop. De betrokkene zou zijn huisje moeten afbreken omdat het onderhoud nogal te wensen zou overlaten. Men viel vooral over zijn schommelbank.
Als ware onderzoeksjournalisten zijn we de situatie natuurlijk in ogenschouw gaan nemen. We besloten om er geen pittig log op de weblog over te plaatsen.

en kijk of jij dat ook vindt.
.

18reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (zaterdag 21 november) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!
Elk antwoord vandaag na je derde antwoord is ongeldig.
Morgen mag je weer zo veel antwoorden geven als je wilt.


Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans én Els

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Naw en Vruuger CXXXV


Naw zie je (vanaf de Bakelsedijk) de Wezelstraat. Voorheen maakte die straat deel uit van de Dierenbuurt, Naw heet het daar de Vossenberg. De laatste jaren werden er veel woningen keurig gerestaureerd en woningen in stijl bijgebouwd.
Vruuger (net na 1925) zie je woningen van woningbouwvereniging De Hoop die gebouwd zijn in 1923/1924. In het meest rechtse huis woonde jarenlang Theo van Dijk die reclasseringsambtenaar én ook secretaris bij De Hoop was.

51reacties

Traverse wordt ‘Balkon van Helmond’


De bovenzijde van de Traversebrug krijgt de veel besproken ingrijpende facelift. De fiets- en voetpaden worden vernieuwd. Ook wordt een nieuw hekwerk, nieuwe verlichting en nieuw straatmeubilair geplaatst. Geschatte kosten: 1 miljoen euro.

De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd. De eerste fase start maandag. Vanaf dan worden de fiets- en voetpaden aan de noordzijde (centrumzijde) aangepakt. Deze werkzaamheden zijn voor de Kerst gereed. De tweede fase start direct na de kerstvakantie. Dan is de zuidzijde (kasteelzijde) aan de beurt. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot juni 2010.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf maandag tot Kerstmis in elke rijrichting 1 rijbaan afgesloten. Fietsers kunnen van die afgesloten rijbaan gebruik maken om de Traversebrug over te steken. Eventuele verkeershinder die daarna volgt, maakt de gemeente later bekend.
Eerder dit jaar werden de Kasteeltuin en de onderzijde van de Traversebrug al opgeknapt. De Kasteeltuin werd voor een groot deel vernieuwd met nieuwe bestrating (waardoor het deels een plein werd), beplanting, bankjes en een toegangspoort. De onderzijde van de Traverse is grotendeels vrijgemaakt om de Kasteeltuin beter aan te laten sluiten bij het centrum van de stad. ‘s Avonds brandt er een lichtblauwe verlichting.
Nadat midden 2010 de bovenzijde van het viaduct is opgeknapt, ontstaat er een mooi stukje stadsverfraaiing, aldus de gemeente. Het project Kwaliteitsimpuls Traverse is dan afgerond, het ‘Balkon van Helmond’ is dan een feit.

In de reacties hieronder staan updates.

3reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (7)


Een donkere hemel tekent zich af boven ons huis. Het stormt en dondert rondom hem heen. Het huis schudt op zijn grondvesten. In december wordt zijn lot bezegeld. Het zal voor niemand wijken. Niet voor geld of gouden regen. Met hart en ziel strijdt het voor zijn plek. Voor eigen huis en haard.

Het is vijf voor twaalf. Alle zeilen worden bijgezet. Rechtsbijstand moet worden ingeschakeld, een nieuwe commissievergadering staat voor de deur. Ik moet nog die en die bellen. Is de media al ingelicht? Ik oefen hardop inspreektijd en schaaf de tekst wat bij. Vlug nog wat printjes maken. Heb ik de laatste mails beantwoord? Is iedereen benaderd, op de hoogte? Langzaam daalt de adrenaline in.

De raadszaal stroomt vol. De raadsleden hebben hun verdict al lange tijd klaar. Heilige huisjes bibberen. De voorzitter neemt het woord en luidt het eerste agendapunt in. Geritsel van papier en gekuch vanaf de publieke tribune, brengen hem tot een ander inzicht. "O ja, bijna vergeten, we hebben ook nog burgerijspreektijd, beste voorzitter van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM, u mag." Ik loop naar voren en roep hardop: "O, dat is fijn."

"Beste raadsleden, u als vrachtwagenchauffeur hebt de keuze tussen enerzijds een route met 12 stoplichten, 7 km lang en anderzijds een route met 6 stoplichten, 3 km lang. Wat kiest u dan?"
De keuze is duidelijk, dat wordt tracé Buitenom. De bewoners langs dit tracé en in Helmond West zitten straks met de gebakken peren, met onveiligheid, foute lucht en helaas een hoop herrie.

"Geachte raadsleden, stop het ASP navelstaren, laat het stedelijk ringsteken los. Vanaf Julianalaan, via Schotense- en Brandevoorterdreef ligt de oplossing al jaren klaar. Brandevoort is ingericht voor een vierbaansweg en heeft al een tunnel paraat. Geen huizensloop meer nodig. Overdag is er nauwelijks verkeershinder. Iedereen is werken. Weinig luchtverontreiniging en veiligheid gegarandeerd." Hoezee, het Brandervoorter-tracé stelt iedereen tevree.

"Tot slot, beste raadsleden, draag zorg voor mogelijk gedupeerden in Helmond West, ook al dienen zij  het algemeen belang. Blijf waakzaam, belofte maakt schuld. Voorkom het betalen van een dure rekening."

Het woord is op 1 december aan de gemeenteraad. Elf fracties hebben hun advies uitgesproken. Zeven fracties geven het wijkontwikkelingsprogramma een volledige "go". Vier fracties houden dapper een voorbehoud. Ambitieus en ondemocratisch zette B&W haar eigen raadscommissies voor het blok. Zonder ballen en amper in staat om zelf te oordelen, honoreren zij nu zonder inspraak en wederhoren, braaf de voorgekauwde doelen.

Mien

7reacties

Rieter: Nieuw college?


3 maart 2010 komt met rasse schreden dichterbij. Menigeen zal zeggen dat toch alle data vóór die tijd toch eerder aan de beurt zijn! Ja dat klopt maar op 3 maart 2010 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Dé 4-jaarlijkse feestdag van de lokale democratie! Want u en ik, als je tenminste 18 jaar bent of ouder en officieel in Helmond woonachtig bent, mag dan weer gaan stemmen. Uit een hoeveelheid van kandidaten over een eveneens grote hoeveelheid van partijen, mag je 37 Helmondse raadsleden kiezen. Met slogans als 'Helder Helmond, lijst 7, mag u nu uw stem geven!', dingen alle politieke groeperingen naar de kiezersgunst. En u kiest dan één persoon. En na het handmatig tellen van alle met rood potlood ingevulde stemformulieren is in de loop van 4 maart bekend wie in principe de komende 4 jaren weer uw volksvertegenwoordigers zijn. Want de wet is daar heel duidelijk in. Het zijn geen partijvertegenwoordigers maar volksvertegenwoordigers en wel voor alle bijna 88-duizend Helmondse burgers en niet alleen maar voor een bepaalde doelgroep.
Dat 37-koppig bestuur zorgt nog in diezelfde maand maart dat er een zogenaamd dagelijks bestuur komt. Oftewel een meerderheid van minimaal de helft plus 1, minimaal 19 raadsleden. En daar zullen waarschijnlijk deze keer 4 partijen voor nodig zijn. Deze gaan bepalen wie de nieuwe wethouders zullen zijn. En dat er veel nieuwe wethouders zullen zijn, is wel te verwachten. Persoonlijk denk ik dat het CDA de grootse partij in Helmond zal worden. Lijsttrekker en huidig wethouder Frans Stienen is misschien wel de enige wethouder die doorgaat. Want de overige 4 wethouders zouden wel eens allemaal de status van oud-wethouder kunnen krijgen! De VVD heeft met haar nieuwe lijsttrekker Yvonne van Mierlo vermoedelijk een goede wethouderskandidaat. Alhoewel het nog helemaal niet bekend is of Trix Houthoofd wel wil of zal stoppen maar dat terzijde. En naast de VVD als collegepartij denk ik dat het door het Pechtold-effect groot geworden D66 hoge ogen zal gooien. Oud-wethouder en lijsttrekker Jan van de Heuvel zou wel eens na 4 jaar weer terug in de oranje bankjes terecht kunnen keren. Maar ik verwacht dat die 3 tesamen geen meerderheid zullen hebben. Dat betekent dat er dus een vierde partij nodig zal zijn. En natuurlijk hoop ik dat Helder Helmond groot genoeg zal zijn om die vierde partij te mogen zijn. Maar ik vind dat voor het sociaal gehalte van dat nieuwe Helmondse college ook de SP eens haar verantwoordelijkheid als bestuurspartij op zich zou mogen nemen. En ik heb dan ook al meteen een goede wethouderskandidaat voor hen. De Eindhovens SP-wethouder Hans-Martin Don heeft te kennen gegeven na 3 maart géén wethouder van Eindhoven meer te zullen zijn. Als ervaren en zeer goede bestuurder o.a. op het terrein van zorg en welzijn van de vijfde stad van Nederland, zou Helmond hier een kanjer van formaat binnen kunnen halen! De Helmondse SP zou dan misschien wel bewust oogkleppen op moeten zetten voor b.v. de Centrumplannen. Maar met voldoende gewaarborgd budget zou de SP meteen als eerste Helmondse partij het meest duaal bezig zijn: namelijk het leveren van een zeer deskundig wethouder van buitenaf.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekker

5reacties

Sinterklaas is weer in stad


Zojuist zagen wij een belangrijk man op het Havenplein en de Markt. Een man die gelukkig niet moeilijk doet om een paar jaar langer door te werken. Een man die, gezien het aanwezige publiek, nog altijd razend populair is bij de jeugd.

Die man is Sint Nicolaas en sinds 13.00 uur weer in Helmond. Vanaf vandaag logeert de goedheiligman met zijn Zwarte Pieten voor het vijfde opeenvolgende jaar in het kasteel. Vanaf dinsdag kan iedereen hem daar weer bezoeken.

Naw en Vruuger CXXXIV


Naw zie je het voormalige hoofdkantoor van de Vendex Food Group op de kruising Kanaaldijk NW en Julianalaan. Vruuger (1962) was daar de houthandel van Felix Clercx gevestigd, 101 (!) jaar lang. Dat bedrijf zit nu op de Maisdijk en verwerkt en verhandelt nog steeds met name hardhout.

2reacties

GGG, Clubliefde


Een huisvriend van de weblog is zijn hele leven al lid van 1 van de oudste verenigingen in de stad. Hoewel hij de meeste dagen bij ons zit, hangt of staat, gaan we op gezette tijden ook even bij hem langs. Toen we gisteren bij hem op bezoek gingen kwamen we tot de ontdekking dat zijn clubliefde wel erg ver gaat. Te ver vinden wij.

en kijk of jij dat ook vindt.
.

4reacties

Chat Bethlehem mislukt


Zelfs virtueel durven mensen niet vooraan te gaan staan. Dat zag ik tijdens de chat die wethouder Bethlehem dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur hield op www.virtueelhelmond.nl.De bezoekers stonden aan de kant en keken toe. Veel bezoekers waren daar trouwens niet. Nog geen 10 mensen waagden zich in de schijnbaar bestaande Helmondse binnenstad. Waarvan minsten 4 beroepsmatig.

Wethouder Kees Bethlehem ‘stond’ op het To Hölscherplein waar hij de aandacht trok met wat nog het meeste leek op een ronddraaiende Parijse kiosk. De bedoeling was dat hij daar vragen van Helmonders over zijn begroting ging beantwoorden.
Daar kwam het nauwelijks van omdat vrijwel niemand vragen stelde.
Misschien maar beter ook want, ongetwijfeld onbedoeld, was door de luidsprekers heel wat intern overleg van de organisatie zelf horen. Een paar citaten uit dat (mondelinge!) gesprek die ik hoorde:
“Ik heb er nog nooit mee gewerkt maar op zich gaat het vrij makkelijk…”
“Het is rustig.”
“Kunnen we in de logging bekijken of het bekenden zijn?”
“Staat de wethouder echt te chatten?”
En dat dan afgewisseld met veel storend gebrom en af en toe het geluid van een radio of televisie. De wel bij de virtuele binnenstad horende klok van de St. Jozefkerk is dan bijna een verademing.
Ook fijn zijn de voortdurend verschijnende ‘informatieve teksten’ van de soort “Info aan U: Als u op de Markt staat: klik op een terrasstoel en u ziet de marktkramen verschijnen. Klik op een kraam en u ziet de terrassen weer.” Nogal nuttig als we bij de Heistraat proberen met een echte wethouder te chatten.Nu blijkt dat niet zo een probleem, want zelfs de paar aanwezigen stelden dus nauwelijks een vraag. Dat is maar goed ook, want de wethouder blijkt niet erg snel te kunnen tijpen.
Drie ‘nieuwtjes’ leverde de chat in ieder geval voor mij op:

  • Er staat ons nog meer te wachten, namelijk virtuele veilige steden. Wat dat ook mogen zijn…
  • Vanaf 2010 zal de stad tussen de 10 en 20 miljoen euro moeten bezuinigen.
  • En zelfs virtuele hondjes mogen niet overal plassen, zoals bleek uit een deel van de chat van hondje Bauke.

De laatste 10 minuten tenslotte werden verpest door ongein maar daartoe schijnt het internet nu eenmaal uit te nodigen…
De vraag wat zo’n virtuele binnenstad in euro’s kost, werd helaas onder het klokgelui van 21 uur niet meer beantwoord. Met “het was het proberen waard.” beëindigde wethouder Bethlehem de sessie.
“Het is er allemaal…de tekst chat en de voicechat,” zoals Antonio schreef. Alleen de begrotings-chat niet. We kunnen dit experiment dus wel als mislukt beschouwen. Ik ben toch benieuwd wat zoiets nu kost.

Pierre van Rees

10reacties

Wat is haar achternaam?Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans
0 punten: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Van Mullekom: "Scorend vermogen"


Afgelopen donderdag 5 november was de behandeling van de laatste programmabegroting van Helmond en daarmee ook de laatste ronde van deze raadsperiode.De fractie van Helmond Aktief wil precies, zoals vermoedelijk alle partijen, de balans opmaken van de afgelopen vier jaar.Ik wil dit absoluut niet doen door het college punten te geven op hun bestuurlijke en politieke rapport.De Helmondse kiezers weten heus wel wat deze raadsperiode hen gebracht heeft en juist zij bepalen en zullen dat zeker vertalen a.s. 3 maart volgend jaar bij de nieuwe verkiezingen. Globaal, nederland is ingehaald door de crisis. Eerst de kredietcrisis, daarna een stevige recessie die langzaam doorwerkt en die heel veel groepen in de samenleving zal gaan raken. Vroeger spraken wij van de zwaksten in de samenleving, maar die groepen hadden het al moeilijk en zijn nu niet echt getroffen door de crisis. Nee, nu zijn het de middengroepen die het moeilijk krijgen en die nu de schouders zijn waarop de gevolgen worden afgewenteld. De gevolgen voor deze groepen zijn merkbaar: de te hoge hypotheekverstrekkingen leiden nu tot aflossingsproblemen. De woningmarkt heeft het moeilijk, er worden nauwelijks huizen verkocht. De werkloosheid neemt toe.Een lichtpuntje nu is wel de intensivering van enkele beleidsmaatregelen door het ministerie van Economische zaken die de stedelijke en regionale economie van de steden vergroten. Ook in het belastingplan zijn structurele maatregelen voorzien die de positie van het midden- en kleinbedrijf, ondanks stijgende werkloosheidslasten, kunnen versterken.Dit zal zeker in belangrijke mate de stedelijke en regionale economie ten goede komen.
Toch durf ik namens Helmond Aktief te stellen dat Helmond er voor de crisis helemaal niet slecht voorstond. Maar we ontkomen er niet aan dat er nu fors bezuinigd moet gaan worden om zwaar weer te doorstaan. Maar er komen ook bezuiningen vanuit de diverse ministeries op ons af en niet zo weinig ook. Hopelijk is het geen Tsunamie van bezuinigingen, is dit wel zo dan zal ook Helmond alles uit de kast moeten trekken aan creativiteit om de komende jaren zo goed mogelijk hier doorheen te laveren.In mijn presentatie programmabegroting heb ik wel aan collega politieke partijen gevraagd zich uit te spreken over welke bezuinigingspakketten ze willen doorvoeren in de volgende periode 2010—2014. Niemand ging hier op in. Helmond Aktief  zegt tegen u waar niet op bezuinigd mag worden, o.a.1- dat armoedepreventie een aandachtspunt zal blijven. 2- Onderwijs en opvoeding moeten speerpunt van beleid blijven, voortijdige uitval moet voorkomen worden. 3.- De zorg moet ontzien worden. 4-. Bezuinigd moet worden ook in de subsidie-stromen, het ambtelijk apparaat zal zeker niet ontzien mogen worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

16reacties

B&W vinden archeologie te duur


Archeologisch onderzoek in Hazenwinkel in de wijk Brandevoort is te duur en duurt te lang. Dat stellen burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Ook zijn de te verwachten vondsten niet uniek en (dus) belangrijk genoeg, vinden B&W. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van stadsarcheologe Janneke Bosman. Vakmensen zijn verbaasd en verontrust over deze beslissing. Zij noemen het een ondeugdelijk onderbouwd besluit.
Raadslid Michael Rieter is verbijsterd. "Ik heb hier geen woorden voor. Eerst hebben we een stadsarcheoloog die niks doet en nu hebben we een goede, enthousiaste archeologe en die mag niet aan de slag. En dat juist in het gebied wat Helmond internationaal op de archeologische kaart heeft gezet."
Rieter van Helder Helmond heeft hierover samen met een teleurgestelde Rudi van de Made van GroenLinks vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Zij willen dat het College terugkomt op deze beslissing en willen weten of tegen dit besluit kansrijke bezwaren kunnen worden ingediend.
Na jarenlang geen aandacht aan archeologie geschonken te hebben, moest het gemeentebestuur overstag vanwege het invoeren van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007. Deze verplicht gemeenten onder meer om te bepalen waar archeologische sporen te vinden zijn en hoe belangrijk het is deze te bewaren of, indien dit onmogelijk is, op te graven.

(meer…)