januari 2011

2reacties

Van der Pijl: Een ander Nederland


Binnenkort mag u weer naar de stembus. Op 3 maart worden de nieuwe leden gekozen voor de Provinciale Staten. Menigeen denkt dan: wat heb ik daar nou mee, laat maar….
Toch zijn deze verkiezingen van belang, dit keer zelfs meer dan ooit. Voor één stem kunt u deze keer 2x een eerlijker Brabant krijgen. Via de 1ste Kamer en via PS. Dus 2 voor de prijs van 1! Via uw stem op een Brabantse PS kandidaat kiest u ook voor leden van de 1ste Kamer.
De PvdA Brabant biedt u een actieve overheid die zorgt voor werk voor iedereen en die goed zorgt voor onze Brabantse natuur en cultuur. De provincie investeert 60 miljoen in zo'n 20 projecten in Helmond, o.a. de cacaofabriek en de foodtechnologiecampus. De PvdA wil dat de provincie actief beleid voert op die ontwikkeling en op het versterken van de Brabantse steden. In overleg met gemeente en bewoners kiest de PvdA voor de meest optimale oplossing inzake de N279. De PvdA kiest voor een gezond buitengebied zonder nieuwe megastallen.
Het kabinetsbeleid met bezuinigingen op het gebied van zorg, natuur, cultuur, onderwijs en regionale economie komt ook keihard in Brabant terecht. Een linkse meerderheid in de 1ste Kamer kan hier een dam tegen op werpen. Als u nooit eerder uw stem gaf aan een de PvdA is het deze keer toch zeer het overwegen waard als u graag wilt dat de partij waar u eerder voor koos een andere koers gaat varen! Ontevreden over de samenwerking met de PVV (CDA), de uitzending naar Kunduz (GL, D66, CU)? Was u het eens met de schreeuw om cultuur, de studenten- of zelfs professorenbijeenkomsten in Den Haag? Ergert u zich ook aan de kortingen op de gezondheidszorg, maakt u zich zorgen over hoe het verder moet met natuurbehoud, bent u het ook niet eens met de uitsluiting van vele jonge mensen met een handicap?
Op 1 februari organiseert het vrouwennetwerk van PvdA Helmond e.o. en PvdA Geldrop/Mierlo een informatieavond over jonggehandicapt zijn onder de noemer:
Jonggehandicapt, geef onze jongeren de ruimte

(meer…)

3reacties

Helmondse Helden: Sjef Jonkers


Helmond heeft de pech gehad dat het zijn centrum grootscheeps moest renoveren tijdens de enige periode in de geschiedenis dat architecten apert lelijke dingen hebben gemaakt: tussen 1950 en 2000. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog steeds een raadsel, maar een factor is wellicht geweest dat het modernisme van grootheden als Oud en Berlage bij middelmatige volgelingen algauw een invitatie tot eigenwijsheid en gemakzucht werd.
Het architectonisch verdriet in Helmond is ingeluid met Gebouw 1953 van de Vlisco én het superlompe Traverse-viaduct, die beide een kolossale hap uit de kasteeltuin namen. Hierdoor werd een middeleeuws stadsgezicht verwoest. Modieuze architecten mochten zich nadien gaan uitleven op de lege vlaktes die de gesloopte fabriekspanden en arbeiderswoningen achterlieten. En tot welk resultaat voerde dit? Tot voor kort was het zo dat waar je ook in de binnenstad keek, je steeds pijn aan je tandhalzen kreeg vanwege de lucht die je haastig naar binnen zoog.
Andere steden hebben eveneens te lijden gehad onder de naoorlogse bouwkunst, zij het minder. Dat in Helmond de eerste tegenactie ontstond is daarom begrijpelijk, alhoewel verrassend. De initiator hiervan was CDA-wethouder Sjef Jonkers (1936). Zoals het een moderne held betaamt, was hij beslist geen pauw met kostbare verenpracht. Zijn vroegere Mavo-leerlingen noemden hem Sjefke Schema, omdat hij bij de Duitse lessen die hij gaf nogal van schema’s hield. En hockeyvrienden herinneren hem als een knokige rechtshalf die oneindig veel kilometers maakte. (meer…)

2reacties

Naw en Vruuger CXC


Naw de kruising van de Dorpsstraat met de Meester Strikstraat in de wijk Stiphout. Vruuger (1965) zie je situatie van na de reconstructie van de Croysestraat (zoals die tot kort daarvoor heette) in de gemeente Stiphout.

Bron van de foto van Vruuger:
Fotopersburo van de Meulenhof BV
11reacties

Wat is zijn achternaam?Tussenstand:
1 punt:en Twan én ad
0 punten: Mien (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
2reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (15)


Het is rustig rondom de uitvoering van wijkontwikkelingsplannen in Helmond West. Januari heeft nog weinig nieuws gebracht. Achter de gemeentecoulissen wordt hard gewerkt. 2011 wordt een belangrijk jaar. In 2011 worden namelijk de wijzigingen van bestemmingsplannen verwacht. Ook worden in 2011 de eerste resultaten van milieuonderzoeken verwacht. De bewoners zijn vooral benieuwd naar de onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit en geluidshinder.

Voorzichtige resultaten zijn geboekt rondom de compensatie voor garageboxhouders die een garagebox hebben op het bedrijvencomplex in de Berlaerstraat. Na een half jaar wachten is er eindelijk een minicontract opgesteld door de eigenaar van de garageboxen en de gemeente. Garageboxhuurders ontvangen nu bij opzegging van de huur en het inleveren van de sleutel een vergoeding van 750 euro. Het gaat om circa 80 garageboxen. Dit is ook goed nieuws voor de 18 garageboxhouders in de Itterestraat. Zij zullen naar verwachting eenzelfde compensatie ontvangen van gemeente Helmond die de garageboxen heeft overgenomen van de woCom en nu dus eigenaar is. Over de compensatie naar huurders van bedrijfspanden zijn nog geen gegevens bekend.

In een mailbericht aan de raadscommissieleden RF en MO&E heeft de belangenvereniging BUITEN(ONS)OM haar zorg uitgesproken of het bedrag (9,9 miljoen euro) dat gereserveerd is voor grondverwerving ten behoeve van het tracé BuitenOm wel afdoende zou zijn. De mail is besproken in de raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek van 16 november 2010 bij agendapunt 4. Krediet afronding stedelijke ring (tracé BuitenOm). Op het door de vereniging berekende tekort van ruim 1,3 miljoen euro werd door de wethouder Verkeer en Stedelijk Beheer niet inhoudelijk ingegaan. De wethouder zegde wel toe dat het gereserveerde budget zeker niet overschreden zal worden.

(meer…)

13reacties

Scheve lantaarnpalen die niet branden


Een deel van de lantaarnpalen aan het Piet van Bokhovenpad staat nu al scheef. Een groter gedeelte voert in het donker haar taak niet uit: licht geven (voor alle duidelijkheid).
Deze nieuwe verlichting siert sinds oktober/november het Piet van Bokhovenpad in Helmond-Noord. Een aantal palen staan los in de bodem en beginnen nu al te verzakken. Duw je er een beetje tegen dan lijkt het alsof ze los in de grond staan in plaats van in iets als beton. Een deel van de lantaarnpalen heeft nog niet gebrand sinds dat ze daar staan. Al met al geen prettige situatie voor wie er in het donker loopt.

8reacties

Van der Made: Aan de grond zitten.


GroenLinks-fractievoorzitter Rudi van der Made vervangt Ling Ko als columnist tijdens haar afwezigheid. Wij wensen Rudi alle succes toe.
_______________________________________________________________________________

Tientallen jaren heeft de gemeente Helmond veel geld verdiend met de verkoop van grond. De stad is gegroeid met nieuwe wijken en bedrijventerreinen. De gemeente heeft daaraan honderden miljoenen euro's over gehouden. Al dat geld is uiteraard weer geïnvesteerd in de stad, bijvoorbeeld in wegen, gebouwen, parkeergarages en het opknappen van het centrum. En toegegeven, het aanzien van Helmond is de afgelopen decennia enorm verbeterd. Maar heeft iedereen daarvan geprofiteerd? Nee. Juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben, zijn te weinig meegenomen in de positieve ontwikkeling van de stad.

En toen kwam de crisis, en stopt de groei. Ineens blijkt hoe sterk Helmond afhankelijk is van die groei. Alle grote plannen zijn afhankelijk van de winst uit de grondverkoop. Maar ze zijn er nog steeds, die plannen voor grote investeringen in de stad. Voor de uitbreiding van het centrum is bijvoorbeeld al volop grond aangekocht. En in nieuwe wegen in en om Helmond gaat nog belachelijk veel geld gestoken worden.

De basis onder het programma van de huidige Helmondse coalitie is dat al deze geplande investeringen hoe dan ook moeten doorgaan. GroenLinks, SP en Helder Helmond maken geen deel uit van die coalitie, juist omdat we die starre visie niet wilden delen met CDA en VVD.

Zelfs nu de belangrijkste geldbron voor al deze plannen wegvalt, wordt er niet geschrapt in de plannen. Een jaartje uitstel hier en daar, daar blijft het bij. Daardoor treft een onevenredig groot deel van bezuinigingen juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben. Dat lijkt een ruime meerderheid van de gemeenteraad helaas niet te deren. Natuurlijk, ze vinden het ook erg, maar de voor de hand liggende oplossing kiezen ze niet.

En nu? Het financiële verlies van de gemeente op Suytkade zal toenemen, en de grondprijzen gaan dalen. Hierdoor zal er zelfs nog meer bezuinigd moeten worden. Ik houd mijn hart vast. De partijen die de genoemde starre visie niet klakkeloos volgen, hebben namelijk slechts 8 van de 37 zetels gekregen van de Helmondse kiezers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat alle grote plannen koste wat kost moeten doorgaan.

Onderwijs, thuiszorg, wijkfilialen van de bieb, leerlingenvervoer, wachtlijst bij Atlant? Who cares! Als we over tien jaar maar vijf minuten sneller bij de Ikea kunnen zijn.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter

7reacties

"Woningzoekenden tussen wal en schip!"


Heeft je huishouden een verzamelinkomen tussen de € 33.614, = en € 38.000, = dan heb je in Helmond bij het zoeken naar een woning een groot probleem!

Door nieuwe Europese regelgeving moeten woningbouwcorporaties vanaf 1 januari 2011, om in aanmerking te komen voor staatssteun, hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 33.614,= euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Op Wooniezie.nl (Woonpartners, Wocom en Compaen) lezen we daarom dat woningen onder de € 652,52 alleen beschikbaar gesteld aan huishoudens met een verzamelinkomen onder de € 33.614, =.

Onderzoeksinstituut RIGO heeft berekend dat ruim 7,5% van alle huishoudens door deze nieuwe regel in de problemen komen als zij een (andere) woning zoeken. In Helmond hebben we het hier dan over ongeveer minimaal 2724 huishoudens. Rekeninghoudend met daadwerkelijke verhuizingen, worden in het eerste jaar minimaal 237 huishoudens in Helmond met dit probleem geconfronteerd. Deze huishoudens komen niet dus langer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Bij het maken van de wet heeft de Europese Unie aangenomen dat mensen met een hoger inkomen dan € 33.641,= “makkelijk” een huis kunnen kopen of duurdere huurwoning kunnen betalen. Een huishouden met een inkomen tussen de € 33.614,= en € 38.000,= (maximaal te verkrijgen hypotheek tussen de € 148.500,= en € 171.000,=) maakt nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden in Helmond. Dit laatste is ook cruciaal voor starters want deze worden nu niet meegerekend in het probleem. Wat betreft huurwoningen hanteren makelaars in Helmond een inkomenseis. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet je inkomen, in de meeste gevallen, 5 maal de kale huurprijs zijn. Voor een huurwoning van € 650,= kale huur per maand, moet je een bruto jaarinkomen hebben van minimaal € 39.000,=. Daarbij komt nog dat de huurwoningen in Helmond die aangeboden worden door makelaars vrijwel allemaal boven de € 700,= kale huurprijs per maand liggen. Hierdoor mag je concluderen dat het voor een grote groep mensen in Helmond vrijwel onmogelijk wordt om een huurwoning te vinden.

(meer…)

Naw en Vruuger CLXXXIX


Naw het eind van de Heistraat met achteraan kantoorvakhandel en drukkerij Zeeuwen. Vruuger (1959) zat er van links naar rechts bloemisterij J. Heijnen, parfumerie American van Meulendijks en café Monopole van Verschuren. Na een stukje braak terrein (Naw de Blinkertsestraat) Van Duppen ijzerhandel en tenslotte het woonhuis van Van Dijck, limonade- en bierhandel.

10reacties

Helmond bij de slimste 7 ter wereld


Helmond behoort tot 1 van de 7 slimste regio's van de wereld. Dat heeft het Intelligent Community Forum (ICF) in al haar wijsheid besloten. Voor het derde opeenvolgende jaar behoort onze regio bij deze prestigieuze top 7. Onze regio bestaat uit het gebied Eindhoven, Veldhoven, Helmond.
Volgens het ICF is onze regio het kloppend hart van Nederland op industrieel gebied met name doordat die zich sterk ontwikkelt op het gebied van ICT. In de afgelopen 10 jaar ontstonden 55.000 arbeidsplaatsen in de technologiesector.
Volledigheidshalve: de 6 slimste andere regio’s ter wereld zijn in de Verenigde Staten Chattanooga (Tennessee), Dublin (Ohio) en Riverside (Californië), in Canada liggen Stratford en Windsor-Essex en in Frankrijk Issy-les-Moulineaux.

113reacties

"Huren bij Wocom géén pretje"


Huren bij Wocom, géén pretje voor de bewoners van Residentie Buytenhaeghe aan het Wethouder van Deutekomplein.

Het is alweer een tijdje geleden dat verhuurder Wocom (voorheen in Helmond beter bekend als Woningbouwvereniging Helmond-West) de leeftijdsgrens voor het toewijzen van een appartement aan het Wethouder van Deutekomplein en Frans van Bommelstraat verhoogde naar 55 plus. Deze appartementen, gelegen in de wijk Houtsdonk (Helmond-West) zouden hier uitermate geschikt voor zijn.

Om deze beslissing te onderbouwen pakte Wocom de centrale ruimtes en galerijen in 2008 flink aan. Eerder al waren er nieuwe, moderne liften geinstalleerd. In het genoemde jaar werden tevens de galerijen opgehoogd (geen verhoogde drempel meer bij de voordeuren) en werden we verblijd met nieuwe vluchttrappen. Allemaal goed geregeld, zou je zeggen.

Wat fundamentele zaken zag Wocom echter over het hoofd. Deze vernieuwingen vonden voornamelijk plaats buiten de appartementen. En juist binnen zou er nog héél wat voor verbetering vatbaar zijn.

Deze appartementen worden middels een centrale blokverwarming verwarmd. Dit systeem resulteert in appartementen die slecht te verwarmen zijn. Radiatoren die niet warm genoeg worden of maar voor de helft warm worden. Ook de druk op het warme water laat te wensen over. Dit hebben diverse bewoners al méér dan eens gemeld aan Wocom. Maar tot op heden zonder afdoende resultaat. Daarbij tocht het dermate dat veel warmte verloren gaat. Ook dit wordt niet adequaat aangepakt. Zelf maken wij hier al ruim 13 (!) jaar melding van! Het gemotoriseerde ventilatiesysteem zorgt daarbij ook voor problemen. Dit systeem zuigt letterlijk warmte uit de appartementen! Daarbij maakt het systeem enorme herrie en is het niet door bewoners te regelen. Hoe zou u het vinden om op een slaapkamer te slapen waar het nauwelijks 6 graden is tijdens de wintermaanden? Maar ook de rest van het appartement is nauwelijks warm te krijgen terwijl de verwarming dan vaak volledig ‘open’ staat….Kom je uit je koude slaapkamer en denk je lekker te gaan douchen dan kom je eveneens bedrogen uit, er bevindt zich géén radiator in de badkamer.

(meer…)

5reacties

Janssen: Dat gaat naar Den Bosch toe…


Zal door menig politicus gedacht worden nu 2 maart 2011 weer in beeld komt.

Op die dag mogen ook de stemgerechtigde inwoners van onze stad hun stem uitbrengen voor de nieuw te kiezen Provinciale Staten van Noord-Brabant. In totaal zijn er een 55 zetels te verdelen, maar ook hier is het aantal kandidaten een veelvoud van de beschikbare zetels. Het is weer dringen voor ‘de dikker deur’ van de Statenzaal.

Veel inwoners van onze provincie en ook van onze stad stellen, deels terecht grote vraagtekens bij het bestaan van de provincie. Is het instituut provincie nog wel van deze tijd ? is het niet beter ze op te heffen en haar taken over te hevelen naar deels het rijk en deels de gemeenten ? Is het nog wel nodig een tamelijk omvangrijk apparaat in de benen te houden zeker nu we als overheden scherp moeten gaan bezuinigen ?

Ik kan me heel wel voorstellen dat een aantal van u hierop (volmondig) JA zal zeggen, maar ik denk dat we dan erg kort door de bocht gaan. Op dit moment hebben we ons land nog niet zodanig bestuurlijk ingericht dat we klakkeloos alle taken bij de provincie weg kunnen halen. Zeker als we denken aan taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en de infrastructuur heeft de provincie een leidende en sturende rol. Vraagt u het mij dan is dat maar goed ook ! anders zou zomaar elke gemeente met veel geldingsdrang zich gaan werpen op het ontwikkelen van nieuwe woonwijken, industriegebieden en het aanleggen van wegen. Gelukkig houdt de provincie hier een oog in het zeil.

En wat te denken van de samenwerking tussen en met de andere vier grote steden in onze provincie, verzameld in de B5. Hierdoor is er sprake van een goede afstemming tussen de provincie en deze gemeenten waardoor ontwikkelingen op een goede manier gerealiseerd worden. Om maar eens enkele voorbeelden te noemen waarop ook Helmond hierin meedoet. Het programma Samen Investeren maakt nieuwe ontwikkelingen in onze stad mogelijk door de subsidie vanuit de provincie. Je moet dan denken aan concrete steun voor ontwikkelingen in de Kanaalzone, de herinrichting van Helmond-West en de uitbouw van de Automotive Campus. Allemaal zaken waarmee Helmond zich nog beter kan profileren.
Naar ik hoop zal Helmond zich samen met Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda en de provincie inspannen om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te kunnen zijn. Een welhaast unieke en mooi voorbeeld van ‘eendracht maakt macht’ want op deze wijze kan ook Helmond samen met andere steden en de provincie zich internationaal presenteren. Andere Europese culturele hoofdsteden, o.a. het Ruhrgebied hebben al laten zien dat er sprake is van een win-win situatie voor alle deelenemers.

U maakt toch ook gebruik van het recht om een sterk bestuur te kiezen in onze mooie provincie ?

Maarten Janssen
Raadslid

15reacties

Rieter: Het zal je kind maar wezen!


Bijna 200 Helmondse kinderen van 4 tot 20 jaar zullen vanaf 1 september a.s. niet meer met een bus/taxi vervoerd worden naar hun speciale school in Helmond. Dat zijn er nu nog bijna 250. M.a.w. er wordt even 80 % weggesaneerd! Het zal je kind maar wezen! Oftewel je zult maar ouder zijn van zo'n kind. Want nxedémand heeft gevraagd om een kind dat naar een speciale school moet. Dus binnen de extra-dagelijkse sores die je met zo'n kind al hebt, was dat busvervoer een kleine pleister op de 'wond'. Zéker als je nog meer kinderen hebt die wél naar het reguliere onderwijs kunnen gaan. Je kunt je toch onmogelijk in tweeën splitsen om beide kinderen, ieder naar een andere school te brengen? Leve het leerlingenvervoer dus!
Op 11 november 2010 heeft de Helmondse raad echter in al haar wijsheid de begroting 2011 vastgesteld. Met daarin een pakket van bezuinigingen van zo'n 6 miljoen Euro. Onderdeel van dit vastgestelde pakket voor 2011 was een voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer. Woensdag 12 januari werd bekend hoe de gemeente dit gaat regelen. I.p.v. de huidige 2 km grens worden vanaf september alleen leerlingen die 6 km of meer van een school af wonen nog vervoerd. En dat betekent dat van de huidige 243 te vervoeren leerlingen er 194 buiten de boot – sorry: bus! – zullen vallen. Weliswaar wordt voorgesteld om met ouders en scholen te bekijken of er alternatieven zijn te vinden. Maar toch: het zal je kind maar wezen! Helder Helmond was en is verbijsterd met deze uitwerking! Dit kun je ouders van b.v. een verstandelijk beperkt kind van .b.v. de Antoon van Dijkschool toch niet aandoen! Hier gaat het alleen al om 64 leerlingen. Kortom: we willen voorstellen om een andere manier van bezuinigen op leerlingenvervoer te gaan zoeken die niet ouder onvriendelijk is. Helder Helmond kan zich namelijk nxedét voorstellen dat zowel college als meerderheid van de raad dit effect van de voorgestelde bezuinigingen van 200-duizend Euro per jaar hadden verwacht! Middels een brandbrief hopen wij hen dan ook op andere gedachten te brengen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

9reacties

Wim Daniëls is de nieuwe stadsdichter


– PRIMEUR –
Dinsdag wordt bekend gemaakt dat Wim Daniëls de nieuwe stadsdichter van Helmond wordt. Tijdens het Literair Café in het Brabant House zal eerst afscheid genomen worden van de huidige stadsdichter Bert Kuijpers.
Bert Kuijpers werd in 2007 de eerste stadsdichter van Helmond. In de 4 jaar dat Bert onze stadsdichter was publiceerde hij zo’n 40 gedichten over actuele Helmondse zaken. Hier kun je er een aantal lezen.
Na de pauze zal Wim Daniëls zich voorstellen als de nieuwe stadsdichter voor de komende 2 jaar, aldus onze bronnen. Voor wie hem nog niet kent alvast een klein voorschot. Wim Daniëls is schrijver en taalkundige. Hij schreef een erg groot aantal boeken, over taalverschijnselen, over de geschiedenis van het Nederlands, over spelling, enzovoort. Voor jongeren schrijft hij ook romans en verhalenbundels. Bekend is onder meer Lang leve Wim; what is a world without Wimmen?. Verder is hij columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen. Wim is al lang bezig met het Helmondse dialect en stelde Het Helmonds Woordenboek samen. Wim Daniëls werd in 1954 in Aarle-Rixtel geboren en woont nu in Eindhoven. Op zijn website staat nog veel meer informatie over hem.

7reacties

Naw en Vruuger CLXXXVIII


Naw supermarkt Super de Boer aan de Azalealaan. Vruuger (1960) was dat de H. Bernadettekerk, ontworpen door architect J. Magis en in 1956 ingezegend.
Door gebrek aan gelovigen (en dus geld) werd de kerk in 1996 gesloten. In 2000 werd het verbouwd tot een supermarkt, eerst Groenwoudt, daarna Super de Boer. Daarmee ontstond 1 van de bekendste (of beruchtste) herbestemde Christelijke gebouwen in Nederland op het gebied van detailhandel. Door velen genoemd als hét schoolvoorbeeld van ongewenste voorzieningen in een kerkgebouw, terwijl veel buurtbewoners juist blij zijn dat het behouden bleef.

21reacties

Wie worden de 3 besten?


Donderdagavond wordt in ’t Speelhuis het Helmondse sportgala 2010 gehouden. In elk van de onderstaande 3 categorieën wordt dan de beste van 2010 gekozen.

In de categorie beste sporter zijn de genomineerden:
• Sander Berkers, kanoslalom
• Juul Franssen, judo
• Lotte Jacobs, atletiek
• José Kroon, 2CV Cross
• Leon Walraven, BMX fietscross

In de categorie beste sportploeg zijn de genomineerden:
• Redline BMX dreamteam
• Sportschool Van de Pol
• Team Diablo Holland
• Voetbalvereniging HVV

In de categorie beste vrijwilliger zijn de genomineerden:
• Jaap den Haan van RKSV Mulo
• Annie van Lieshout van Twirlvereniging Cats City

LET OP: Bij deze vraag wie de 3 beste worden, gelden de volgende logische aanvullende spelregels:

  1. Je antwoord bestaat uit maximaal 3 namen. Deze namen worden in 1 reactie geplaatst. Staan er meer dan 3 namen in je antwoord, dan beoordelen we natuurlijk alleen de eerste 3.
  2. Je mag vandaag (= woensdag) 1 keer antwoorden. Donderdag tot 18.00 uur mag je nog 1 keer antwoorden. Je eerste antwoord op een dag telt, verbeteren is helaas niet mogelijk.
  3. Neem de schrijfwijze van hierboven EXACT en VOLLEDIG over in je antwoord. Dus (het kortste) bijvoorbeeld: Juul Franssen, judo
    Een anders geschreven naam in je antwoord maakt die naam ongeldig.
  4. De persoon of personen die de meeste goede namen in 1 reactie geeft, behaalt een punt. Geef je 2 keer hetzelfde antwoord (met dezelfde namen), dan geldt alleen je eerste antwoord. Geef je in 1 reactie 2 of 3 keer dezelfde naam, dan geldt alleen de eerste naam.
  5. Is er 1 deelnemer die als enige de 3 de juiste namen in 1 antwoord gaf, dan verdient die persoon een bonuspunt.

Tussenstand:
1 punt:en Twan
-2 punten: Mien (als winnaar van de vorige ronde met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
7reacties

Zwaar ongeluk met politieauto


Foto’s door Henk van Lieshout        

Kort voor 12.13 uur reed een politieauto met sirene in hoge vaart tegen een personenauto. Daarbij raakten 2 agenten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de personenauto raakte niet gewond. Volgens omstanders was 1 van de agenten zwaargewond. De brandweer moest assisteren om de beknelde inzettenden uit hun voortuig te halen.
Deze aanrijding vond plaats op de kruising van de Deurneseweg, Weg door de Rijpel en de Rivierensingel, het kruispunt bij De Kempel. De personenauto kwam van Brouwhuis en draaide de Deurneseweg op richting Deurne, de politieauto reed met hoge snelheid richting Deurne. De politieauto probeerde tevergeefs uit te wijken, raakte de personenauto en eindigde tegen een lantaarnpaal in de middenberm.