september 2014

4reacties

Vrijspraak Helmondse voor 200 kg hennep


De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 25-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor het aanwezig hebben van ruim 200 kilo hennep (straatwaarde 700.000 euro). Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zijn partner, een 23-jarige Helmondse, werd vrijgesproken van het bezit van hennep en de handel in drugs.
Op 2 juni kregen agenten een melding van een hennepgeur in een berging van een flat in Helmond. De agenten troffen in de berging sporttassen aan met in totaal ruim 200 kilogram hennep. Volgens de advocaat van de verdachte had de politie niet het recht om de berging binnen te vallen zonder schriftelijke machtiging. En daarom moet de aangetroffen hennep van het bewijs worden uitgesloten omdat het onrechtmatig verkregen is. De rechtbank oordeelt dat er voor het betreden van de berging geen schriftelijke machtiging nodig was, omdat het hier geen woning betrof. Vanwege de sterke hennepgeur konden de agenten redelijkerwijs vermoeden dat er hennep in de berging aanwezig was. Zij hadden het recht om de berging te betreden en de sporttassen in beslag te nemen.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat hennep een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de gebruikers. Daarnaast gaat de handel in hennep steeds vaker gepaard met andere, ook zware vormen van criminaliteit. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat de man de laakbaarheid van zijn handelen inziet.

De volledige uitspraken van de rechtbank voor de vrouw en voor de man.

4reacties

14-Jarig meisje op groene fiets vermist


Een 14-jarig meisje uit Helmond is sinds vanochtend 9 uur vermist.
Zij is blank, 1,60 meter, slank en heeft donker blond haar. Ze heeft een blauwe rugtas en draagt een spijkerbroek en een grijze jas.
Het meisje verblijft mogelijk in de omgeving van Beek en Donk of Gemert.
Heb je haar gezien of weet je meer, bel dan de politie op 0900 – 8844.

5reacties

Q&A over de Ruit & ‘t uitgebrachte rapport


Mohammed Chahim, Mirjam van der Pijl en Hans de Mare van de PvdA stelden vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het rapport “Van A naar Brainport” (pdf). Op 19 september kwam de Metropoolregio Eindhoven (voorheen SRE) met dit rapport over de Ruit met daarin aanvullingen en alternatieven voor de Ruit. Zie ook het bijbehorende persbericht (pdf) van de Metropoolregio Eindhoven.
Vandaag hieronder hun 24 vragen (Questions), telkens voorafgegaan door hun volledige inleidingen. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Met veel interesse heeft de PvdA fractie het rapport “Van A naar Brainport” gelezen. Wij hebben vragen en opmerkingen zowel ten aanzien van de zin en uitvoering van het rapport als ten aanzien van de inhoud:

De zin en uitvoering van dit rapport:
Dezer dagen zullen ook twee door de Provincie opgedragen studies verschijnen, te weten de MER-studie en de MKBA-analyse. Deze studies geven een beoordeling op vele aspecten van de eerder door de Stuurgroep gekozen alternatieven.
Dat er nu ook een in opdracht van de SRE verrichte studie verschijnt waarin andere alternatieven worden aangedragen levert veel procedurele onduidelijkheden op. Zo staat in de opdrachtomschrijving “De studie naar alternatieve oplossingen moet binnen kort tijdsbestek worden uitgevoerd, aangezien al dit najaar al de besluitvorming over de Ruit is gepland”.
Omdat de in deze studie aangedragen alternatieve maatregelen niet in de MER-studie en de MKBA-analyse zijn meegenomen is het ons volledig onduidelijk hoe deze alternatieven in de besluitvormingen van de provincie worden meegenomen.

Dit brengt ons tot de volgende procedurele vragen:

 1. Waarom is afgelopen maanden door het SRE opdracht tot deze studie gegeven?
 2. Op welk moment was dat?
 3. Is het college van Helmond daarin gekend?
 4. Is de onduidelijke procedurele status van deze studie daarbij onderkend?
 5. Wat is, volgens het Helmonds college, het beoogde doel van deze studie?
 6. Heeft het college de bedoeling gehad dat via dit rapport een alternatief aan de Provincie te bieden voor “de Ruit”?

De uitkomsten van dit onderzoek konden niet worden meegenomen in de MKBA.

 1. Was het college hiervan op de hoogte?
 2. Zo ja, waarom heeft het college toch gekozen voor dit onderzoek?
 3. Hoe denkt het college een vergelijking te kunnen maken tussen de 4 opties van de provincie waarvoor een MKBA is uitgevoerd en het SRE-alternatief waarvoor dat niet is gedaan?
 4. Heeft de provincie (ambtelijk & bestuurlijk) constructief bijgedragen aan de pogingen van het SRE om tot een alternatief te komen?
 5. Hoe heeft de provincie (ambtelijk & bestuurlijk) gereageerd op het SRE-alternatief?
 6. Klopt het dat de Provincie een besluit neemt rondom “de Ruit” voordat de second opinion van het ministerie afgerond is?
 7. Zo ja, wat vindt het college hiervan?
 8. Hoe is de samenwerking geweest tussen het college en de burgemeester als SRE-portefeuillehouder mobiliteit? Hebben zich er tot op heden verschillen van inzicht voorgedaan tussen het college en de burgemeester in haar rol als portefeuillehouder mobiliteit van het SRE?
 9. Op basis waarvan heeft het SRE gekozen voor dit bureau?
 10. Wat heeft het onderzoek gekost en hoe ziet de verdeelsleutel voor betaling er uit?

Ten aanzien van de inhoud van het rapport:
Helaas hebben wij moeten constateren dat het rapport het niveau mist om daadwerkelijk serieus genomen te worden bij het zoeken naar alternatieven voor “de Ruit”.
Sterker nog: het rapport neigt “de Ruit” als onontkomelijk te beschouwen (zie conclusie 3 van het rapport) en noemt het enkel wat “flankerende maatregelen” die genomen moeten worden. Waarop deze flankerende maatregelen zijn gebaseerd is voor de lezer niet duidelijk.
Ook de conclusies m.b.t. mobiliteit en vooral de toenemende mobiliteitsbehoefte zijn te kort door de bocht. Geen enkele van de conclusies heeft betrekking op de piekuren van mobiliteit en dus het moment waarop de belasting van de wegen het hoogst is. De verkeersproblematiek/bereikbaarheid in Zuid-Oost Brabant heeft weinig te maken met recreatief verkeer dat vooral overdag, buiten die piekuren, plaatsvindt. Dit soort nuances missen wij volledig.
Hetzelfde geldt voor de toename van verkeer door jongvolwassen. Ook hier is de conclusie dat “er in structu¬reel opzicht geen sprake (is) van een trend van afnemend autogebruik”. Dit staat haaks op het onderzoek van de het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) “Mobiliteitsbalans 2012: jongeren gebruiken minder vaak de auto”. De conclusie in het rapport dat “jongvolwassenen zich uiteindelijk op de weg gaan begeven en er in structu¬reel opzicht geen sprake van een trend van afnemend autogebruik (is)”, kan niet worden getrokken op basis van het rapport van het KiM.
De conclusies m.b.t. toename van mobiliteitsbehoefte door vergrijzing en het toenemen van het aantal eenpersoonshuishoudens missen de nodige onderbouwing en nuancering.
Het rapport concludeert vervolgens dat ondanks de economische crisis “er van mag worden uitgegaan dat deze economische groei (in Brainport) zich vertaalt in een vergelijk-bare toename van de mobiliteitsbehoefte”.
Ook hier mist onze fractie de nodige onderbouwing.
Door het gebrek aan onderbouwing (en de vooringenomenheid ten aanzien van de noodzaak van “de Ruit”) zijn alle conclusies volledig vrijblijvend en missen daardoor het niveau om als wezenlijke alternatieven in de discussie rondom de mobiliteitsontwikkelingen te worden ingebracht.
Het rapport in zijn geheel staat niet in het teken van de noodzakelijk analyse rondom de verkeerknelpunten in de regio en de verbetering of verslechtering hiervan door in het rapport genoemde verandering (pagina 15-31).

Daarom heeft de PvdA-fractie ook de volgende inhoudelijke vragen:
De opdracht in het rapport geeft aan:
“De gemeenten in het plangebied onderschrijven de pro¬blematiek waarvoor de NOC een oplossing moet gaan bieden, maar willen in beeld gebracht krijgen of naast de voorgestelde oplossing voor de NOC nog alternatieve oplossingen denkbaar zijn”. Het lijkt erop dat slechts in zeer beperkte mate fysieke alternatieven voor de Ruit zijn bekeken.

 1. Mist het college met ons de alternatieve oplossingen?

De alternatieven zijn bekeken tot en met stap 6 van de Ladder van Verdaas, maar niet geculmineerd zoals bij de ladder de bedoeling is. Voor stap 7 is enkel geconcludeerd, nog niet eens onderzocht, dat de oost-westverbinding nodig is en de verbreding van de 279 niet. Alternatieven zijn niet bekeken.

 1. Is in het onderzoek uitgegaan van uitvoering van de Ladder van Verdaas van onder naar boven? (Dus eerst uitvoering van de eerste 6 stappen alvorens stap 7 wordt gezet?)
 2. Wat vindt het college van dit principe?

In het rapport wordt bij stap 6 van de ladder van Verdaas onder het kopje “Effecten leefmilieu” gesteld dat er omvangrijke maatregelen nodig zijn om de overlast van verkeer in de steden en dorpen te elimineren, zoals ondertunneling en luchtbehandelingssystemen. Deze redenering wordt niet aangevoerd voor de leefbaarheid van de door de N279 belaste Helmondse wijken terwijl ook daar de luchtkwaliteit fors afneemt en geluidsoverlast fors toeneemt.

 1. Wat is de reden van deze keuze en onderschrijft u deze?

Men stelt verder: “De omvang van deze ingrepen is zeer groot”.
Wij missen hier een kwantitatieve en vooral een financiële onderbouwing.

 1. Is er doorgerekend wat deze maatregelen (per onderdeel) zouden kosten?
 2. Is er bij berekening van ondertunneling rekening gehouden met de nieuwste (veel goedkopere) technieken?

Daarnaast concludeert het rapport (zie conclusie 1): “Alle genoemde extra investeringen zijn niet toereikend om de mobiliteitsgroei tot 2030 adequaat te kunnen afwerken”.
Wij missen hier een kwantitatieve onderbouwing.

 1. Welke overwegingen zijn hiervoor gebruikt?
 2. Is het college met ons van mening dat hier een onderbouwing voor moet komen?

Auto reed het kanaal in bij de Julianabrug


Een auto is bij de Julianabrug in het kanaal geraakt. De hulpdiensten rukten om 16.38 uur uit.
De bestuurder is ongedeerd. Hij wist uit de wagen te klimmen op het moment dat de auto nog drijvende was. Waarom de auto te water raakte is onduidelijk.

10reacties

Nieuw uniform voor Helmondse politie


Vanaf vandaag gaan de Helmondse politieagenten op straat het nieuwe uniform van de nationale politie dragen. Het huidige wat formele uniform met blauw en wit maakt plaats voor een stoerder pak in blauw en felgele strepen.
Het nieuwe uniform is ontwikkeld omdat het huidige uniform niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Agenten op het politiebureau zullen voorlopig echter nog het oude uniform dragen. Voor dát werk én officiële gelegenheden is het oude nog steeds functioneel.
De politie in Limburg kreeg in juni als eersten in Nederland het nieuwe uniform. Van september tot en met december volgt de rest van Nederland. De duizenden agenten die op straat dienst doen in de provincies Noord-Brabant en en Zeeland worden binnen 3 weken voorzien van dit nieuwe operationeel uniform. In die 3 weken kun je op straat agenten in het oude en het nieuwe uniform zien.


Voor meer foto’s kijk je op de website van de politie.

Natuurcompensatie in Bundertjes afgerond


Aan de Kanaaldijk Noord West wordt het nieuwbouwproject De Groene Loper gerealiseerd. Op die plek stond voorheen de Kappa van Dam fabriek en een wilgenstruweel. Deze natuur is gecompenseerd aan de overkant van het kanaal, in natuurgebied De Bundertjes. De natuurcompensatie is inmiddels afgerond, binnen het beschikbare budget. Daarmee is aan de verplichtingen van provincie Noord Brabant voldaan.
De Bundertjes is een groen gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de woonwijk Helmond Noord. Het gebied kent, naast moerasbos en open water, ook graslanden en weiden. Het gebied is een belangrijke schakel in het stroomgebied van de Oude Aa. Door de natuurcompensatie is de natuurontwikkeling van het gebied verbeterd. De gemeente heeft voor nu een beheerplan opgesteld tot 2020. Te zijner tijd wordt bekeken naar een plan voor de jaren daarna.
Bewoners uit Helmond Noord hebben zelf hun steentje bijgedragen aan de natuurcompensatie in De Bundertjes. Tijdens een Natuurwerkdag in 2012 hielpen zij mee met het inrichten van het gebied.

24reacties

Verouden: Het woord is aan u!


Vrijdagmiddag is de begroting voor 2015 gepresenteerd. Een heel pak papier, waar de inkomsten, uitgaven, bezuinigingen en investeringen, voor 2015 in staan.
Voor de geïnteresseerden: de gemeentebegroting. Als voorzitter van het Armoedeplatform Helmond ben ik uiteraard heel blij te lezen dat de inkomensgrens voor o.a. bijzondere bijstand verhoogt zal gaan worden naar 120%. Dit betekent dat wanneer men bijv. werkt en meer dan het minimuminkomen heeft, men toch voor een bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende regelingen (zoals maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en participatieregeling schoolgaande kinderen) in aanmerking kan komen. Compliment voor dit college! (meer…)

2reacties

Snelheidsduivel reed 160 op 80 km-weg


Gisteravond rond 19.15 uur hield de politie een bestuurder van een personenauto staande. Deze 23-jarige inwoner van Den Bosch reed met een snelheid van ongeveer 160 km per uur over de N279 richting Beek en Donk.
Op deze provinciale weg geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt en dit wordt samen met het rijbewijs naar de Officier van Justitie gezonden.

Helmonder (60) overleden na onwel wording


Een 60-jarige inwoner van Helmond is gistermiddag onwel geworden terwijl hij achter het stuur van zijn auto zat, zo liet de politie weten.
De man reed zaterdag om 16.00 uur met zijn auto op de Insulindelaan in Eindhoven. Hij reed achter een andere auto. Plotseling reed hij tegen de auto voor hem aan. Verschillende omstanders boden hulp. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek dat de man, ondanks het feit dat het hier een lichte aanrijding betrof, zwaargewond was en hevig bloedde. De hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren en in leven te houden maar dat mocht uiteindelijk niet baten. De man is overleden.
Omdat er onduidelijkheid bestond over de oorzaak van zijn verwonding is er een onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek bleek dat de man een spontane bloeding heeft gekregen waardoor hij onwel werd en tegen de auto aan reed.

1reactie

Elkerliek verwelkomt 1.000ste 2014-baby


Het Elkerliek ziekenhuis heeft gisteravond de duizendste baby van dit jaar verwelkomd. Om 18.44 uur kwam Mees Douw van der Krap ter wereld op 1 van de 5 verloskamers van het ziekenhuis onder begeleiding van gynaecoloog Friso Delemarre, verloskundige Suzanne Elshof en verpleegkundige Sophie Snijders. Moeder Sandy en vader Steven zijn erg blij met de komst van hun vierde kind. Het ziekenhuis verwacht dit jaar ongeveer 1350 geboorten.

Vorig jaar werd Boaz Manders op 8 oktober als duizendste baby dat jaar in het Elkerliek geboren, op 14 oktober 2012 had de nieuwe Helmonder Lou Nijhof die eer.

18reacties

4 Bijstandsuitkeringen beëindigd


Naar aanleiding van een themaonderzoek van het Werkplein zijn in Helmond 4 bijstandsuitkeringen beëindigd. Onder meer vanwege samenwoning en hogere inkomsten door werk..
Het onderzoek richtte zich op bijverdiensten van alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering, die ouder zijn dan 21 jaar, parttime werken en de maximale toeslag ontvangen. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en inkomsten hebben, krijgen tot een bepaald bedrag een aanvulling (normbedrag). Hoe hoger de eigen inkomsten, hoe lager de uitkering. Sommige mensen hebben daarom minder of soms zelfs geen recht meer op een uitkering.
Om misbruik van uitkeringen te voorkomen en te bestrijden, houdt het Werkplein Regio Helmond onder meer 2 keer per jaar een themacontrole.

48reacties

Afkoopsom ex-Atlantdirecteur ton lager


– PRIMEUR –
De ontslagvergoeding van voormalig Atlant-directeur Theo van Kroonenburg is verlaagd van 311.000 euro naar 218.018 euro. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch deze maand beslist, zo blijkt uit stukken die de weblog heeft.
Tijdens het bespreken van de jaarrekening van de Atlant Groep gaf de accountant aan dat naar diens mening de reeds uitgekeerde afkoopsom van 311.000 euro bruto niet in overeenstemming was met de Wet Normering Topinkomens (WNT). De voormalig algemeen directeur was bij Atlant namelijk een ambtenaar en viel daarmee als topfunctionaris onder die “Balkenendenorm-wet”. Die conclusie leidde tot overleg tussen het Atlant-bestuur en Van Kroonenburg. Partijen besloten toen gezamenlijk de gemaakte afspraken ter toetsing voor te leggen aan de bestuursrechter. (meer…)

11reacties

De politie zoekt een 42-jarige man


De politie is op dit moment op zoek naar een 42-jarige blanke man van 1,70 meter. Volgens de opgave van Burgernet om 13.29 uur, weegt de man 90 kg en heeft hij grijs haar. Hij draagt een zwarte jas van het merk Mountain Peak, een spijkerbroek, een groen shirt en grijs/witte Nikes.
Benader deze man niet zelf, maar bel meteen de politie op 112.
Waarom de politie deze man zoekt, is ons onbekend.

Dierenpolitie redt hondje van de dood


Gisteren heeft de dierenpolitie een hondje weggehaald bij een bewoner in de Rijpelberg. Deze erg verwarde man kon niet niet meer voor zijn huisdier zorgen. De man wilde daarom zijn hondje doodmaken omdat afstand doen aan het asiel te duur was.
De man kon uiteindelijk worden bewogen afstand te doen. De man heeft al langer hulp van de instanties. De hond is nu veilig. “Beiden zijn nu beter af” aldus de dierenpolitie.

4reacties

Arrestaties ivm georganiseerde misdaad


De politie heeft vanmorgen in Helmond, Eindhoven en Best 5 mannen aangehouden die vermoedelijk zijn betrokken bij witwassen, fraude en de export van xtc, amfetamine, cocaïne en hennep. De vermoedelijke leider van de misdaadorganisatie is een 32-jarige Eindhovenaar. Hij is internationaal gesignaleerd en verblijft vermoedelijk in Spanje waar hij zich regelmatig in Malaga bevindt. Een 51-jarige Helmondse vastgoedhandelaar werd aangehouden, op al zijn onroerend goed en andere bezittingen (zoals een opgezette giraffe) ter waarde van ongeveer 700.000 euro werd beslag gelegd. (meer…)

Bestuurder met een jammer aangehouden


De politie hield vannacht een 24-jarige man uit Geldrop aan, nadat er tijdens een controle een jammer in zijn auto werd aangetroffen. De agenten zagen de bestuurder rond 00.15 uur over de Nuenensedijk in Helmond rijden. Tijdens de controle stuitten zij op het verboden apparaat en namen dit in beslag. De man zit nog vast voor verder onderzoek.
Jammers maken het gebruik van een radiosignaal (bijvoorbeeld GSM telefoons, GPS signalen, elektrische autosloten en anti autodiefstal-systemen) onmogelijk of beperken het gebruik. Het adverteren, gebruiken, in bezit hebben en verhandelen van alle soorten jammers is bij wet verboden, zowel in Nederland als in Europa. Het komt regelmatig voor dat jammers aangetroffen worden bij criminele activiteiten. Steeds meer bedrijven en particulieren ondervinden hinder van jammers, doordat zij radiocommunicatie ernstig verstoren of onmogelijk maken. Dit kan ook het geval zijn bij de onderlinge communicatie tussen hulpdiensten. Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren.

3reacties

Weer misstanden bij hercontrole woningen


Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft vanochtend een controle gehouden bij 5 woningen. Daarvan waren er 2 woningen in de Binnenstad, 1 in het centrum, 1 op Suytkade en 1 in Helmond Noord. Er was sprake van een hercontrole die specifiek was gericht op bewoning. Er werden meerdere misstanden geconstateerd. Tegen alle overtredingen is opgetreden. De resultaat van de actie:
• 4 keer adresfraude;
• 1 keer mogelijk sociale zekerheidsfraude;
• 1 keer strijdigheid met het bestemmingsplan;
• 1 keer was het pand geopend terwijl het dicht had moeten zijn.
Doel van dit team is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen. Binnen HIT werken onder meer diverse afdelingen van de gemeente, Politie, Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, Milieudienst, Brandweer, Inspectie SZW en de Voedsel en Warenautoriteit nauw met elkaar samen. Zij voeren acties uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er een veelheid aan misstanden is. Denk bijvoorbeeld aan een horecapand dat voor veel overlast zorgt en waar illegalen in de keuken werken of panden waar veel mensen onder slechte omstandigheden wonen zonder dat een kamerverhuurvergunning is afgegeven. HIT pakt allerlei panden aan, van woningen tot bedrijfsgebouwen.