29reacties

Janssen: Onnozele kinderen!


Discussies in de landelijke politiek over onder meer de Teeven-deal en dichterbij in onze stad over Peel 6.1 maken helder dat het van groot belang is voor de democratie dat alle discussies helder en vooral openbaar gevoerd worden.

Dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is merken we ook in onze stad. De Raad van de gemeente Helmond kent ook een seniorenconvent bestaande uit de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de Raad, de fractievoorzitters en de griffier. (In de Helmondse situatie dus 12 van de 37 raadsleden). In voorkomende gevallen kunnen ook wethouders en/of de gemeentesecretaris uitgenodigd worden voor dit overleg dat in beslotenheid plaatsvindt.
Artikel 5, lid 3 van het reglement van orde van de Raad schrijft: ‘Het seniorenconvent heeft tot taak het bespreken van de algemene gang van zaken in de raad en zaken van vertrouwelijke aard’.
Waar zou je dan als inwoner van deze stad dan aan moeten denken? Heibel in het College? Een ontzettend grote drugsvangst of criminele activiteiten? Bedreiging van de burgemeester of een wethouder? De definitieve komst van een asielzoekerscentrum in de stad? In elk geval denk je dan aan zaken die tot veel onrust zouden kunnen zorgen onder de inwoners van Helmond.

Een gegeven is dat de leden van het seniorenconvent in beslotenheid en op basis van vertrouwelijkheid overleggen. Dit betekent dus heel simpel dat hetgeen er besproken wordt niet gedeeld mag worden met medefractieleden en dat ze met de informatie niets kunnen en mogen doen. Daarmee hakt het seniorenconvent in op de wortels van de democratie. Immers met het geven van vertrouwelijke informatie aan fractievoorzitters worden deze politiek gezien monddood gemaakt en dat zouden we niet mogen moeten willen.

In mijn positie als burgercommissielid weet ik niet hoe vaak er een seniorenconvent is geweest en wat er besproken is. Wel heb ik de indruk dat dit orgaan te vaak door dit College gebruikt wordt om politiek gevoelige zaken neer te leggen bij de fractievoorzitters om ‘het gevoelen van de Raad’ te peilen. Waarmee dus het onafhankelijk politiek functioneren van gekozen raadsleden aan banden wordt gelegd want zij mogen, zoals al gemeld niets doen met hetgeen ze gehoord hebben.

Kort en goed: het bijeenkomen van het seniorenconvent zou veel eerder een grote uitzondering dan een regel moeten zijn. Het politieke debat moet gevoerd worden waar het thuishoort in de Raadszaal en zeer zeker in het openbaar.

Mijn oproep is dan ook om onze gekozen volksvertegenwoordigers hier nadrukkelijk op aan te spreken. Maar ja in ons huidig College zitten wel partijen die dol zijn op ‘intern overleg’. Partijen die vanuit hun partijcultuur liever zaken binnenskamers regelen want dat werkt toch sneller en beter en geeft minder gedoe. Dat duurt slechts tot uiteindelijk ‘het hele verhaal’ toch naar buiten komt en dan zijn de politieke rapen weer eens gaar!

Vandaag, 28 december 2015 is het de christelijke feestdag Onnozele Kinderen. Laten we dat dan maar beperken tot één dag per jaar en de overige dagen van het jaar in het openbaar die zaken bespreken die de Helmonders aangaan!

Mag ik u allen, mede namens Lokaal sterk een heel fijn en gezond 2016 wensen.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

Maarten_Onze Helmondse politici
29 reacties
Reageer

Eerlijk is eerlijk,een goed stuk van dhr Janssen.Nu stel ik voor een daad te stellen.Als eerste partij uit het seniorenconvent stappen.Ik weet wel dat u misschien info gaat missen.Aan de andere kant is de info van dit college gekleurd en niet compleet,ik weet uit eigen ervaring zelfs misleidend.Dus Lokaal Sterk geef het goede voorbeeld en stap eruit.

Nogmaals,ik vond het een goed stuk.Het feit dat men zich drukker maakt over ontbrekende kerstbomen ipv zaken die de democratie aantasten,is echter veelzeggend.Ik wens u veel succes!

Ik hoop dat niet iedereen in Helmond zich onder "onnozele kinderen "wil scharen, maar het lijkt er wel op, dat men dit wil laten gebeuren in de Helmondse politiek. Het actuele onderwerp: Peel 6.1 heeft al veel te veel geld gekost.Veel geld is gespendeerd aan oeverloos gezwets, in plaats van met mensen van de werkvloer uit de zorg te kijken hoe het beter en efficiënter kan. Maar nee, eerst allerlei geldverslindende organisaties oprichten die moeten kijken hoe het beter kan. Geen wonder dat de zorg in Nederland en dus ook in Helmond onbetaalbaar wordt. De bureaucratie viert hoogtij.

Ria van Aerle

Graag een antwoord hr Janssen.Gaat uw partij de daad stellen door uit het Senioren convent te stappen,om zo uw gedachtes over dit politieke anti- democratisch wanproduct een halt toe te roepen?

Raar iets zo'n seniorenconvent als een derde van de gemeenteraad daarna dan monddood is. Tenzij er eens in de zoveel jaar echt iets vreselijks aan de hand is dat de stad bv onnodig in paniek kan brengen, moet zoiets toch niet mogen...

@Maarten Janssen,
Maar als jullie overleggen in de fractie merken jullie toch bij een onderwerp dat jullie fractieleider niet mee kan praten omdat daarover overleg is geweest in dat seniorenconvent? Dan weet je toch waarover gesproken is?
Is deelname aan dat seniorenconvent eigenlijk verplicht of misschien onmisbaar?
Krijgen jullie ooit (bv een jaar later) te horen wat er besproken werd zodat jullie kunnen beoordelen of dat geheim houden nuttig was?

@eric op woensdag 30 december 2015 om 08:34:

@Frank op woensdag 30 december 2015 om 10:19:

Allereerst een heel mooi, gezond en goed 2016 voor iedereen.

Frank, zoals gemeld is het seniorenconvent besloten en worden er geen mededelingen over gedaan in het fractieoverleg. Maar soms sijpelt er, na verloop van tijd wel eens wat naar buiten.

Eric, binnen Lokaal sterk heeft onze fractievoorzitter nu aangegeven niet meer naar het seniorenconvent te gaan indien niet vooraf, en dat kan vertrouwelijk te weten welk thema op de agenda staat. Laten we hopen dat anderen dat voorbeeld zullen volgen. Het seniorenconvent moet eerder uitzondering en regel zijn en zich beperken tot zaken die echt 'persoonlijk' zijn en niet een vooruitgeschoven strategie van het College zijn.

maarten janssen

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

Goede zaak.Zo moet het.Fijn 2016.

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

Opmerkelijke politieke logica. Je opent een onderwerp met te stellen dat je niet weet hoe het precies zit, maar wel de indruk hebt dat het vaak gebeurt. Je sluit het af met de wens dat datgene wat je niet precies weet eerder uitzondering dan regel dient te zijn.

En zo leuteren we in Helmond weer rustig verder.....

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

Agenda vooraf is wel een heel minimalistische eis. De waarde van een overleg zonder agenda is zeer gering, of het nou tussen senioren of junioren is. De deelnemers moeten zich behoorlijk kunnen voorbereiden, zeker als het om belangrijke kwesties gaat.

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

Laat Hans maar leuteren, goede zet van jullie vind ik. Ben heel benieuwd wie er nog meer durft om niet meer te komen. Wie weet zit Blanksma straks helemaal alleen aan tafel om in het geheim te overleggen. :-)

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

In meerdere opzichten een opvallende reactie!

Beslotenheid en vertrouwelijkheid moeten zo min mogelijk worden gebruikt. Daar heeft Maarten Janssen zeker gelijk in. Om niet te zeggen: het is een open deur. En inderdaad, vertrouwelijk verkregen informatie kan niet worden gebruikt of eventueel later pas al naar gelang hoe het loopt. Dat is inherent aan de vertrouwelijkheid en staat los van de bedoelingen van het college. Dat Maarten Janssen er voor kiest om het college slechte bedoelingen toe te schrijven is geheel en al zijn eigen invulling.

Hans Verbakel

@Hans Verbakel op zaterdag 2 januari 2016 om 15:53:

@Hans Verbakel op zaterdag 2 januari 2016 om 15:53:

Ik denk toch niet dat het juist voorlichten van het college naar de raad het allersterkste punt van dit college is,gezien commotie van de laatste maanden.

Ik kan het in deze vanuit de grond van mijn hart eens zijn met de Partij voor de Dieren, die ook nooit zitting heeft willen nemen in de Commissie Stiekem. Dit soort instrumenten staan lijnrecht tegenover de individuele verantwoordelijkheid van onze volksvertegenwoordigers door de informatieplicht van de bestuurders in te perken.

Het presidium heeft geen wettelijke grondslag, maar is een zelfgekozen censuur van de lokale gemeentepolitiek. Het instellen van zo'n commissie is weliswaar opgenomen in de modelverordening van de VNG en "goed gebruik", maar in de praktijk geef je er eigenlijk mee aan dat als je de voltallige raad in vertrouwen voorlicht er altijd wel iemand bij zal zitten die de informatie lekt. Hiermee geef je eigenlijk een brevet van onvermogen aan de gemeenteraad.

Raadsleden zitten er uiteindelijk op persoonlijke titel en moeten dus tenminste kennis kunnen nemen van informatie die hun besluit zou kunnen beïnvloeden. Door die informatie slechts in kleine kring te verstrekken onder strikte geheimhouding ondergraaf je dus als College de democratische orde.

Wat mij betreft schaffen we het Presidium af. Als het college iets te melden heeft wat de raad moet weten, maar niet voor de ogen van de gewone Helmonder (of andere belanghebbenden) bestemd is, dan kunnen ze dat ook gewoon aan de voltallige raad richten onder geheimhouding. Het is dan aan de raadsleden om de afweging te maken of die geheimhouding wel of niet terecht is aangeroepen.

Transparantie is uiteindelijk de beste manier om slechte beslissingen te voorkomen. Als je het niet openbaar kunt uitleggen, dan is het waarschijnlijk geen goed idee om iets door te zetten.

Michiel van Geel

@Hans Verbakel op zaterdag 2 januari 2016 om 15:53:

Het bevreemdt me dat u de term 'slechte bedoelingen' gebruikt. Dat is uw woordkeuze. Mijn punt is dat, naar ik begrijp het seniorenconvent gebruikt wordt om 'politiek gevoelige zaken' te bespreken en dat kan en mag niet de intentie zijn van dit beraad. Ik neem toch aan dat een partij als SP voor volstrekte openheid en helderheid is! Of ziet men dat anders nu men er zelf als bestuurder direct bij betrokken is?

maarten janssen

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 18:11: Ja meneer Janssen,dat ziet de SP anders.

@Hans Verbakel
De SP heeft een giga-lading boter op haar hoofd. Tot het toetreden in dit Helmondse kabinet met twee wethouders leek deze partij echt anti-pluche.Altijd fel op 'achterkamertjespolitiek' en seniorenconventen. .
Maar wat blijft er van over? Een (coalitie)partij zonder enig lef of visie.
Kortom: De SP in Helmond is niet meer dan een verkouden keffend Maltezer Leeuwtje.

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 18:11:

Door teksten als “politiek gezien monddood gemaakt” en “Partijen die vanuit hun partijcultuur liever zaken binnenskamers regelen” ga ik als lezer denken dat er ‘slechte bedoelingen’ zitten achter het bijeenroepen van het seniorenconvent. Het klinkt in ieder geval niet goed. Ik wil met mijn reactie aangeven dat het college ook ‘goede bedoelingen’ kan hebben. Namelijk gewoon de fractievoorzitters informeren.

Dat mag niet gaan over ‘politiek gevoelige zaken’, schrijft u. Als u daarmee bedoelt dat zo’n overleg niet mag dienen om de ‘politiek monddood te maken’ zijn we het vlug eens.

Ook zijn we het eens dat je zorgvuldig moet afwegen wanneer je gebruik maakt van vertrouwelijk overleg en dat het meer uitzondering dan regel moet zijn.

Hans Verbakel

@Hans Verbakel op zaterdag 2 januari 2016 om 19:43:

Dank en ook ik twijfel niet aan de goede bedoeling van het College. Maar u bent het toch wel met me eens dat er 'iets heel bijzonders' moet spelen wil je als College besluiten in 'beslotenheid' de fractievoorzitters 'vertrouwelijk' te informeren. Tja anders, tenminste zo zie ik dat gebruik je het seniorenconvent onjuist en maakt je de fractievoorzitters monddood en dat wil u toch ook niet!

Het jaar 2016 is net begonnen en laten we hopen dat de teller van het seniorenconvent dit jaar op minder dan drie vingers te tellen zal zijn.

maarten janssen

Lijkt een politiek onderonsje te worden.Misschien kan dhr Verbakel beter even bellen met dhr Janssen.Als er niet naar lezers gereageerd wordt door hem,heeft dit allemaal geen zin.Veelbetekend is het wel.

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:
Op zich logisch dat jullie er mee stoppen. Mijn sympathie en die van veel andere Helmonders heb je. Jammer dat er nooit wordt geëvalueerd of de geheimhouding nuttig was. Zo wordt het niet snel afgeschaft en houdt het zichzelf in leven.

@Michiel van Geel op zaterdag 2 januari 2016 om 17:22:
Jij weet het helder te vertellen! Precies wat je zegt: een brevet onvermogen aan de gemeenteraad. Zonde in een tijd waar de gemeenteraad toch al soms en terecht wordt bekeken met een blik van "wat doen ze nou?"

@Frank op woensdag 30 december 2015 om 10:19:

@Frank op zaterdag 2 januari 2016 om 22:55:

Ik ben het met je eens dat er een toets zou moeten zijn op het nut van de geheimhouding. Per vergadering zal vast wel een deel naar buiten kunnen komen, bijvoorbeeld wel het onderwerp maar niet het besluit. En na een jaar zal in veel gevallen de geheimhouding kunnen worden opgeheven, of beperkt tot de allergevoeligste informatie.

Al wordt er vergaderd over een verzoek van het ministerie van Defensie om de kelders van Boscotondo ter beschikking te stellen voor de opslag van kernwapens, dan nog kun je als gespreksonderwerp "een vertrouwelijk verzoek van de landelijke overheid" naar buiten brengen.

Ik vraag me af hoe geheimhouding zonder toets op het nut zich verhoudt tot de Wet openbaarheid van bestuur. Het is in ieder geval niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de burger in de politiek.

@maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:

U schrijft : Maar soms sijpelt er, na verloop van tijd wel eens wat naar buiten"

Bedoelt u dat er gelekt wordt (is) binnen dit orgaan?

@Eddie op zondag 3 januari 2016 om 15:00:

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat ik volgende vraag stelde aan @ maarten janssen :"

" @maarten janssen op zaterdag 2 januari 2016 om 11:46:
U schrijft : Maar soms sijpelt er, na verloop van tijd wel eens wat naar buiten”
Bedoelt u dat er gelekt wordt (is) binnen dit orgaan?

Ik krijg hier maar geen anwoord op!
Dus nogmaals de vraag, is er gelekt binnen dit orgaan, want dan zou het een mogelijk ambtsmisdrijf betreffen.

@Eddie op zaterdag 16 januari 2016 om 17:18:

Een raadslid dat zaken aankaart,vaak uit politieke overwegingen en nu niet direct bedoeld ons als lezer te plezieren heeft in mijn ogen daarbij ook de verplichting vragen te beantwoorden.Ook als deze vragen hem even niet uitkomen.Anders moet hij overwegen te stoppen met zijn bijdDusrage aan dit blog.Iets roepen en dan niet meer thuisgeven,is helaas iets van in de Helmondse politiek usance is geworden. Dus hr Janssen graag een antwoord,want sijpelen uit is hetzelfde als lekken.

@Eddie op zaterdag 16 januari 2016 om 17:18:

Ik heb niet de inruk dat er gelekt wordt. Want dan brengt men bewust informatie naar buiten hetgeen mij niet bekend is. Wel komt het voor dat, vaak na langere tijd en ook vaak bij een ander onderwerp 'iets' gezegd wordt over een onderwerp dat eens besproken is, niets meer en niets minder.

maarten janssen

@maarten janssen op zondag 17 januari 2016 om 17:00:

Bedankt voor de info, alhoewel ik er anders tegenaan kijk.

MvG

@Eddie op zaterdag 16 januari 2016 om 17:18:

Een ambtsmisdrijf is het sowieso niet, want een raadslid is niet in dienst van de gemeente, maar krijgt een soort vrijwilligersvergoeding.

Een misdrijf is het ook niet, want de wettelijke grond voor het vertrouwelijke karakter van het seniorenconvent ontbreekt, er is geen geheimhoudingsverklaring getekend en het selectief informeren van volksvertegenwoordigers druist in tegen de geest van de kieswet.

Als er al ooit een rechtszaak zou komen of een boete opgelegd zou worden voor het "lekken", dan verwacht ik niet dat dit stand houdt in de rechtbank.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: