Onze Helmondse politici

7reacties

Chahim: "Een politievriend"


Afgelopen week is het breed in de media verschenen. Toch voel ik de drang om dit platform te gebruiken om het echte verhaal naar voren te brengen.

Veel mensen vinden dat ik mijn positie als raadslid heb misbruikt om zo aandacht te vragen voor mijn zaak. Helaas is het zoals zo vaak, dat mensen reageren vorens het echte verhaal te kennen.

Nadat ik (onterecht) een klap had ontvangen, (onterecht) in de boeien was geslagen en (onterecht) in de cel voor enkele uren ben gegooid. Heb ik na mijn vrijlating, de wegen bewandelt zoals ieder ander zou doen. Ik heb geprobeerd een klacht in te dienen als burger, maar hierbij kreeg ik de nodige tegenwerking. Pas toen ik met een kluitje het riet in werd gestuurd heb ik de media ingeschakeld. Dit om dit soort misstanden kenbaar te maken. Hierop heb ik vele reacties ontvangen, zowel positief als negatief. Ik ben ook veel benaderd door mensen met een vergelijkbaar verhaal, waarvan het merendeel gewone autochtone Nederlanders. Naar mijn inziens bevestigde het laatste dat het niets met discriminatie te maken had.

In de maatschappij hoor je mensen vaak schreeuwen om een hardere aanpak. Zonder hierbij te beseffen dat dit soort zero-tolerence beleid gevolgen heeft voor de maatschappij als geheeld. Wij moeten ons afvragen of wij het acceptabel vinden dat gewone, plicht vervullende burgers de dupe worden van dit zogenaamd essentieel harde beleid. Bij een algehele harde aanpak zullen altijd onschuldige slachtoffers vallen, in mijn optiek is dit onacceptabel. Ik ben meer voor rechtvaardig optreden.

Tijdens een gesprek met de politie zijn er namens de betreffende agent excuses aangeboden. Op deze manier is mijn naam gezuiverd en hier ben ik blij mee. Ik heb de politie gezegd dat ik hoop dat iedereen die een klacht indient op een dezelfde manier wordt behandeld en dit is ook bevestigd door de politie. Ik heb er gelukkig geen rancuneuze gevoelens tegenover wie dan ook aan overgehouden. Nee, ik heb nog altijd de politie hoog zitten.

Mohammed Chahim
Raadslid

P.S: Het grappige is dat ik het Helmondse politie project "Burgers in Blauw" waar je als burger een dagje mee kunt lopen met de politie om verschillende redenen nog niet gedaan, maar door bovenstaand incident ruim heb ingehaald. Om te eindigen met Johan Cruijff's fameuze uitspraak: "Elk nadeel heeft zijn voordeel!".

2reacties

Smeulders: Investeren!


De kredietcrisis heeft de illusie van perfect functionerende, vrije, financiële markten hardhandig doorgeprikt. Ons internationale financiële stelsel blijkt een wankel, chaotisch en riskant casino te zijn. Dure bankiers hebben gegokt met onze welvaart en we hebben allemaal verloren. Dat is een wel heel harde les, vooral voor alle mensen die nu hun werk kwijt raken, of dreigen kwijt te raken.

In onze stad lijkt de economische crisis extra hard toe te slaan. Uit onderzoek blijkt dat van de vijftig grootste gemeenten in het land Eindhoven en Helmond de steden zijn waar de werkloosheid door de economische crisis het sterkst stijgt. Volgens de onderzoekers is Zuidoost-Brabant erg 'conjuntuurgevoelig' en gaan vooral laagopgeleiden en jongeren de gevolgen van de recessie voelen.

De uitgangspositie van Helmond is al bepaald niet florissant. Voordat de crisis uitbrak zat meer dan 8 % van de Helmonders zonder werk. Daarmee liggen de werkloosheidscijfers in Helmond fors hoger dan in de rest van de provincie. De verwachting is dat het werkloosheidspercentage in onze stad nog dit jaar boven de 10 % uitkomt. Dat is slecht nieuws voor Helmond en een groot, persoonlijk drama voor alle Helmonders die langdurig op straat belanden.

Bestrijding van massawerkloosheid moet dan ook de absolute topprioriteit krijgen. Meer dan ooit moeten nieuwe banen worden geschapen in kansrijke sectoren én moet er extra geïnvesteerd worden om bestaande banen te redden. Wie nu enkel en hard wil bezuinigen komt niet van de regen in de drup, maar van het noodweer in een orkaan terecht.

Helaas lijkt de gemeente Helmond zich onvoldoende doordrongen van hetgeen de recessie in de stad teweeg gaat brengen. Afgelopen week maakte het college bekend dat Helmond tot en met 2013 elk jaar 2,5 miljoen euro gaat bezuinigen. In plaats van te investeren in oplossingen, wordt de problematiek hierdoor alleen maar vergroot.

Uiteindelijk gaan de zwakste groepen tijdens deze crisis de hoogste prijs betalen. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in werkzekerheid én uitkeringen worden bevroren. Ik vind dit onacceptabel: de pijn moet eerlijk worden verdeeld! Zeker in deze tijden dienen de sterkste schouders de zwaarste last te dragen. Juist nu moet de overheid leiderschap tonen en extra investeren in onderwijs en herscholing.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

8reacties

Niessen: Helmond Sport op Berkendonk


Vanaf vandaag heeft VVD-raadslid Ellen Niessen hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Ellen alle succes.
_______________________________________________________________________________

In de discussie over Berkendonk als geschikte locatie voor een nieuw  te bouwen stadion voor Helmond Sport wordt door de tegenstanders helaas voorbij gegaan aan één belangrijk punt dat toch van groot belang is voor de uitkomst van de discussie.
Een aantal jaren geleden is namelijk onderzoek verricht naar het recreatieve aanbod van Helmond en daar kwam uit dat dit ontoereikend is. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bij lekker weer het merendeel van de bewoners de stad verlaat en elders gaat zwemmen en recreëren. Een gemiste kans voor een stad waar met name banen in de toeristische sector van groot belang zijn. Maar ook praktisch gezien onnodig omdat Helmond immers al een schitterende plas als Berkendonk binnen haar gemeentegrenzen heeft. Tegenstanders uit met name de wijken Rijpelberg en Brouwhuis zijn echter de mening toegedaan dat het gebied zoals het nu is voldoet en dat vanwege de natuurwaarde enige vorm van verandering ongewenst is. Daarbij gaan zij voorbij aan het feit dat Berkendonk een stedelijke in plaats van een wijkfunctie heeft. Een ander argument dat evenmin steekhoudend is komt voort uit de angst dat de probleemjeugd uit deze wijken die nu een onderkomen op Berkendonk heeft en bij (gedeeltelijke) commerciële exploitatie de wijken weer intrekt, voor overlast in die wijken zal zorgen. In dit geval zou echter een groot gedeelte van de Helmondse bevolking door het belonen van onwenselijk gedrag worden achtergesteld.
Terugkomend op de resultaten van het onderzoek heeft de gemeente dus besloten het gebied te gaan ontwikkelen met als hoofdthema outdoorleisure.
Een stadion op de locatie waar nu de zandbergen van Smals liggen en waar nog geen sprietje gras groeit zou een uitkomst kunnen zijn. Te denken valt aan een parkstadion met daarbij drie speelvelden voor de jeugd richting de plas waardoor een schitterende buffer wordt gevormd tussen de provinciale wegen N279 en  de N270 en de tegenoverliggende schroothandel enerzijds en het recreatieve en sportieve gedeelte richting het water. Om het hoofdveld intensiever te gebruiken zou het stadion ook door de Dijkse Boys gebruikt kunnen worden zodat deze een hoofdklaswaardige accommodatie krijgen. Het bijkomende parkeerterrein zorgt daarbij voor een ontlasting van de parkeerdruk in de Rijpelberg en kan gemeenschappelijk worden gebruikt met de in de toekomst te vestigen recreatie-exploitanten. Want feit blijft dat Berkendonk aangewezen is als recreatiegebied met een regionale functie en waar in de komende jaren dus sowieso gebouwd gaat worden. De bezorgdheid van de bewoners uit Brouwhuis voor overlast van supporters die met de trein komen, deelt de VVD wel en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Maar door tijdens de risicowedstrijden de supporters verplicht met de bus te laten komen en hen op een gescheiden (van de HS-supporters) parkeerterrein te laten uit- en instappen, wordt een veel veiliger situatie gecreëerd dan nu het geval is op de Braak. Het zou jammer zijn als dit dossier op de plank komt te liggen, te meer daar de omliggende gemeenten op recreatief gebied behoorlijk aan de weg aan het timmeren zijn en de tijd voor Helmond Sport begint te dringen!

Ellen Niessen
Raadslid

6reacties

Rieter: is Medina meten met twee maten?


Zo'n kleine tien jaar geleden opperde oud-wethouder Hans Witteveen van de VVD om van de Heistraat een oosterse Kasbah te maken. Het kostte hem uiteindelijk zijn kop. Steekt nu wethouder Seyit Yeyden van de PvdA met zijn voorstel om van de Molenstraat een Medina te maken zijn kop ook in de strop?
Even terug naar het begin. Een aantal jaren geleden besloot de gemeente Helmond tot een zogenaamde kwaliteitsimpuls van haar centrum. Inmiddels hebben de Markt, Veestraat, Ameidestraat en Kerkstraat een ware metamorphose ondergaan. En dat gebeurde allemaal onder regie van het illustere duo bestaande uit de toenmalige centrummanager Thieu de Wit en vastgoedeigenaar Jan Verspaget. Ze verkregen er zelfs de titel Helmonder van het jaar voor. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor de Noord- en Zuid-Koninginnewal later dit jaar.
Maar ook de zogenaamde aanloopstraten komen nog aan de beurt. Samen met streetmanager oud-centrummanager Thieu de Wit heeft wethouder Seyit Yeyden nu de Molenstraat voor 2010 in beeld. En dat moet een zogenaamde oosterse Medina worden. Van oudsher een bochtige smalle Arabische straat vol handelswaar. Het kleine brede rechte stukje Molenstraat wordt de Helmondse Medina. Uniek voor Nederland, stellen beide heren. En dan mogen er ook wel andere regels gelden. Openingstijden tot 22.00 uur (tien uur 's avonds) moeten minstens tot de mogelijkheden behoren. En waarschijnlijk zal de naar het zich laat aanzien voor een groot deel ook autovrij gewenste straat straks wel vol handelswaar mogen gaan staan. Ik hoor u al zeggen: dat is toch meten met twee maten! De Nederlandse winkelier moet zich houden aan de strakke winkeltijden tot 18.00 uur met één koopavond tot 21.00 uur. En in het strakke regiem van de kwaliteitsimpuls van het centrum mag er niets meer worden uitgestald voor je eigen winkel! Hoe anders is dat dus straks in de Molenstraat. Misschien kan ik gauw de Turkse of Marokkaanse nationaliteit aannemen want dan kan ik ook ruimer ondernemen!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Van Mullekom: Falende opvoeders


Een probleem waar vele politici mee worstelen, is hoe om te gaan met ontspoorde jongeren. Inmiddels loopt het dusdanig mis, dat veel mensen verdergaande maatregelen van politici eisen. De boot is aan bij hen en terecht naar mijn smaak. Voor vele ouderen in onze samenleving bestaat er effectief al een avondklok: zij durven 's-avonds niet meer de deur uit.

In deze column geef ik aan hoe Helmond Aktief, de partij die ik vertegenwoordig in de gemeenteraad van Helmond, omgaat met dit probleem. Algemeen uitgangspunt binnen Helmond Aktief is altijd geweest om op te komen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wiens veiligheid en welzijn in het geding komen.

Daartoe wil Helmond Aktief al jarenlang stringent de regels handhaven. De partij is een fel tegenstander van een gedoogbeleid. Jongeren dienen zich aan de wetten die we met z'n allen hebben vastgesteld te houden. Zo niet, dan wacht voor deze boefjes uit onze samenleving "lik op stuk beleid". Een voorbeeld: tien jaar geleden sprak ik in commissie en raad er al over dat jongeren in de stad, die de samenleving bij tij en ontij op straat lastigvallen, hard aangepakt moeten worden. Jongeren die over de schreef gaan moeten gecorrigeerd worden. De schade voortkomend uit het wangedrag dienen we op hen te verhalen. De strafmaat voor het vergrijp an sich staat daar los van en moet ook omhoog.

Wat kunnen we aan de preventieve kant doen voor onze jongeren? Ik denk dat de hoofdmoot aan problemen voorkomt uit een onvoldoende goede opvoeding door de ouders. Die begint echt, naar de persoonlijke overtuiging van deze weblogschrijver, bij de tafelpoot van de keukentafel, daarmee bedoelend dat ouders ruim voldoende aandacht en tijd voor hun kinderen moeten vrijmaken. Praten met hen tijdens de gezamenlijke maaltijden is daarvoor bij uitstek geschikt. Dat heb ik jaar in jaar uit volgehouden binnen commissie en raad. Als je als ouder er niet zelf bij bent, kan het later wel eens fout lopen met de kinderen. Natuurlijk kun je niet alles op een hoop gooien, maar toch…

Een zeer recent voorbeeld: Telegraafkop "Ons land verloedert" met enquêtevraagstelling "Asogedrag gevolg van falende opvoeding?". Maar liefst 88% was het daarmee eens, 10 % was het oneens en 2 % had geen mening.

De samenleving is voor velen niet meer wat het geweest is. Helmond Aktief is blij dat het CDA Helmond het voortouw heeft genomen om 16 april aanstaande een dag lang te praten over de stelling: "Marokkaanse criminelen stoppen". Helmond Aktief hoopt echter wel dat het niet alleen gaat over de Marokkaanse jeugd, maar dat ook de autochtone jeugd erbij betrokken wordt. Dat is wel zo eerlijk. Waarom vraagt u zich af? Welnu uit  Zondagsnieuws van 29 maart jongstleden een artikel met titel: "Sporters slopen sporthal Dierdonk". Helmond Aktief kan zich niet voorstellen dat dit is gebeurd door Marokkaanse jongeren. Laat 16 april 2009 een succesvolle dag worden voor een zinvolle en brede discussie.

Helmond Aktief hoopt dat het u allen goed mag gaan,
met een vriendelijke Paasgroet,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

3reacties

Chahim: Well I'm from Helmond!


Een tijdje geleden heb ik een Amerikaanse jongen leren kennen. Af en toe zie ik hem een sigaretje roken voor de ingang van de Economische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Omdat ik er zelf ook regelmatig sta zijn we een keer in gesprek geraakt.

Hij kwam uit Chicago en studeerde International Economics and Finance. We spraken over de Amerikaanse politiek en hij stelde mij wat vragen over de politiek in Nederland.

Ongeveer een week na onze eerste ontmoeting, kwam ik hem als Nerd verkleed tegen en vroeg hem wat hij ging doen. Hij vertelde mij dat hij actief was geworden binnen een studentenvereniging en op weg was naar zijn ontgroening. Hij voegde toe dat iedereen zich moest verkleden en dat ze daarna op de fiets naar een geheime plek moesten gaan waar de ontgroening plaats vond.

Geïnteresseerd vroeg ik of iedereen vrij was te kleden hoe hij of zij wil. De jongen: "Well they have asked us to dress as Nerds, Hookers or Helmonders". Bij het horen van de laatste zin dacht ik dat hij waarschijnlijk iets anders bedoelde. Dus ik zij: "Helmonders? Did you say Helmonders?"  De jongen: "Yeah, you know people from Helmond? Antisocial people!"  Ik:"Do you know that I am from Helmond?". De jongen: "Seriously, but why do they call you antisocial?"

In het half uur durend vervolg gesprek heb ik hem proberen uit te leggen waar het vandaan komt en dat dit allemaal achterhaald is. Ik vertelde hem dat Helmond is een prachtige stad is met vele bekende Nederlanders uit Politiek en Sport. Ook heb ik hem uitgenodigd om een keer naar Helmond te komen, dan zou ik hem hier rondleiden en het tegendeel bewijzen.

Behalve dat ik het grappig vond dat een Amerikaanse student die net een paar maanden in Nederland is, onze stad, Helmond kent, moeten we natuurlijk wel toegeven dat het niet beslist op een positieve manier is. Omdat ik niet weet hoe we ervoor moeten zorgen dat Helmond een positief imago krijgt denk ik dat we tot dat moment de gouden regel uit de showbizz moeten hanteren. Negatief nieuws is ook nieuws en wellicht wordt Helmond door deze geïnteresseerde Amerikaanse student nog populair in Amerika.

Mohammed Chahim
Raadslid

5reacties

Smeulders: Nachttreinen in Helmond?


Sinds december 2007 rijdt de NS het Brabants Nachtnet. Drie nachten per week (donderdag-vrijdag, vrijdag-zaterdag en zaterdag-zondag) verbinden treinen Breda, Dordrecht, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg met elkaar en met Utrecht en Rotterdam. Het betreft een proef met een looptijd van drie jaar.

Tot grote teleurstelling van GroenLinks is Helmond als enige stad van de B5 (het samenwerkingsverband tussen de vijf grote Brabantse steden en de provincie) niet op de nachtelijke treinverbinding aangesloten. In mijn eerste column op De Weblog sprak ik mijn teleurstelling hierover uit. Ik sloot die column af door te verwijzen naar een lichtpuntje aan de horizon. Wanneer het nachtnet wordt geëvalueerd, zal namelijk worden bekeken of bij eventuele voortzetting van het project ook Helmond aangehaakt kan worden.

Deze week publiceerde het provinciebestuur het stuk 'Monitoring en vervolg Brabants Nachtnet'. Hieruit blijkt dat het nachtnet een succes is: de reizigersaantallen tonen aan dat het Brabantse Nachtnet aantoonbaar in een behoefte voorziet. Volgens de provincie draagt het nachtnet bij aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Noord-Brabant, zeker in vergelijking met dat in de Randstad.

Het provinciebestuur geeft in haar notitie dan ook aan te streven naar de optimalisatie van de dienstregeling, inclusief de aanhaking van Helmond! Dat ene zinnetje in een documentje van vijf pagina's brengt de aansluiting van Helmond op het Brabantse Nachtnet opeens binnen handbereik. De gemeente Helmond gaat ongetwijfeld haar volledige medewerking verlenen. Eerder sprak de volledige gemeenteraad van Helmond de wens uit om te komen op aansluiting op het nachtnet.

Ik weet het: zeker in de politiek is het niet verstandig de huid te verkopen voordat de beer geschoten is. Met deze intentie van het provinciebestuur is de Helmondse aansluiting op het nachtnet plots wel erg dichtbij. Misschien wordt het 2010, misschien wordt het 2011: maar dan gaat de nachttrein waarschijnlijk in Helmond stoppen. De Helmonders die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen dan ook profiteren van al het goede dat er buiten onze stad te vinden is!

Alle inspanningen die GroenLinks de afgelopen jaren heeft geleverd om het gemeente- en provinciebestuur te overtuigen van de mogelijkheden van een nachtelijke treinverbinding lijken daarmee de moeite meer dan waard geweest te zijn. En dat voelt erg goed!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

8reacties

Rieter: ik ben het beste raadslid!


Zowel gemeenteraad als college van burgemeester en wethouders (B&W) als de burgemeester krijgen in 2008 ieder een 5,5 van de Helmondse bevolking. In 2004 was dat nog een 6,1 een 6,2 en een 6,3.
Vroeger was je op school nog niet slecht af met een 5,5 ! Want dat werd altijd afgerond naar een 6; en met een 6 had je een voldoende; en met alleen maar dat soort voldoendes was je zelfs uiteindelijk geslaagd! Of je daarmee ook mag stellen dat zowel raad als B&W als burgemeester uiteindelijk toch ook geslaagd zijn, gaat echter juist nu helemaal niet op! Integendeel! Als volksvertgenwoordigers (raadsleden) en als lokale bestuurders (burgemeester en wethouders) ben je zelfs gezakt. En we moeten nog een jaar……….. Want op 3 maart 2010 zijn er pas weer de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt er dan voor zorgen dat u dan de beste volksvertegenwoordigers krijgt want u kiest ze! En indirect hebt u de kans dat er door diezelfde nieuwe raad de beste wethouders benoemd gaan worden. Alleen de burgemeester blijft sowieso nog zitten tot 1 juli 2014, het einde van zijn tweede ambtstermijn.
Maar zijn al die raadsleden en wethouders wel zo slecht? Voor wat betreft het oordeel over de wethouders verwijs ik graag naar het ED dat daarover een analyse maakte. Maar ten aanzien van de raadsleden durf ik wel wat te stellen. Gemiddeld een 5,5 wil zeggen dat er ook één een 10 (de beste!) kan krijgen náást een ander die slechts een 1 (de slechtste!) krijgt, samen 11 dus gemiddeld een 5,5. En daar zit dan toch stiekem de hoop voor het volk. Want ik durf toch wel te stellen dat er heel wat behoorlijke, hardwerkende, goedgebekte raadsleden zitten tussen de 37 raadsleden die Helmond telt. En dat geldt zowel binnen de vrouwen (10) als binnen de mannen (27). Ik ga echter geen namen van partijen of personen noemen. Nee, ik praat heel arrogant alleen over Helder Helmond en dan nog eens met name over mezelf! En ik begin daarbij steevast altijd met dezelfde vergelijking. In een straat waar 5 aardappelboeren naast elkaar wonen stelt één ervan altijd dat hij of zij simpelweg de beste is! Voor aardappels moet je bij hem of haar zijn! En zo is dat ook in de politiek. Er is maar één partij in Helmond en dat is Helder Helmond! Ik ga toch geen andere politieke partijen promoten. Ik ben wel gek! En natuurlijk ben ik weer de beste van Helder Helmond. Ik stond toch niet voor niets bovenaan bij Helder Helmond tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. En ik ben toch niet voor niets fractievoorzitter van Helder Helmond. Weliswaar slechts vertegenwoordigd met 2 raadsleden maar dat worden er in 2010 heel wat meer! Want ik en Helder Helmond luisteren naar de Helmonders. Dat is ook ons motto: samen doen en samen zijn. Ik ben benieuwd wie mij van mijn sokkel weet te halen………….

Michael Rieter
Fractievoorzitter

6reacties

Van Mullekom: persvrijheid groot goed


Hoe ver kan het presidium van de gemeente Helmond gaan alvorens ze zich gaat houden aan de taak waarvoor zij is ingesteld? Het presidium heeft tot taak de zorg voor de voorlopige agendering van de vergaderingen van de raad, het bespreken van de dagelijkse gang van zaken in commissies en raad en de zorg voor een goede onderlinge afstemming. Het presidium bestaat uit de voorzitter, de heer L. den Breejen (PvdA)  en de leden J. Damen (VVD),  B. Smits (HB), mevr. M. Mattheij-van Woensel (CDA), mevr. E. de Voogd-van Dortmont (FDV), burgemeester A. Jacobs en griffier/secretaris J. Jaspers.

Ik was verbaasd en teleurgesteld te lezen in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 20 februari 2009 dat het presidium van de gemeente Helmond zich negatief heeft uitgesproken richting weekblad "De Trompetter" over de inhoud van een wekelijkse column in dat weekblad. Dat is kennelijk op een niet mis te verstane wijze gebeurd, met als gevolg dat de leiding van het weekblad besloten heeft de betreffende columnist te ontslaan! Welke andere (zakelijk) belangen hebben in die keuze mogelijk nog een rol gespeeld, vraag ik me daarbij hardop af? Als fractievoorzitter van Helmond Aktief neem ik deze zaak hoog op en zal er op terugkomen in de gemeenteraad.

Als eerste wil ik duidelijk maken dat het presidium niet namens mij als individueel raadslid gesproken heeft. Echter de burgers spreken de Helmondse raadsleden er wel persoonlijk op aan en uiten hun ongenoegen over de gang van zaken in dat presidium aan hen alsof zij als raadslid er iets aan hebben kunnen doen. Daarnaast beschouw ik het presidium als een overlegorgaan waarvan de taken ook op een andere, betere wijze uitgevoerd zouden kunnen worden, waardoor het presidium als zodanig een overbodig groepje wordt. Maar dat is een iets andere discussie, dus terug naar het hoofdthema van deze column…

De laatste tijd en ook nu nog steeds is er met name landelijk veel te doen geweest over de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. De vaak satirische column van Sjaak van Buren staat al sinds mensenheugenis in De Trompetter en wat is daar in feite mis mee? Indien personen uit de gemeenteraad van Helmond zich aangesproken of beledigd voelen door de schrijfwijze van deze columnist dan vind ik het het meest logisch en direct dat de op de korrel genomen personen rechtstreeks de redactie zelf benaderen en de klacht daar dan neerleggen. Mocht daar vervolgens geen bevredigende reactie op komen, dan staat mogelijk een gang naar de rechter nog open wanneer bewezen kan worden dat er sprake is van strafbare feiten in de column.

Ik kan niet begrijpen waarom het presidium zich met deze zaak bemoeid heeft en zich voor het karretje heeft laten spannen van de raadsleden mevrouw E. de Voogd en de heer S. Ferwerda. De handelswijze van het presidium heeft het aanzien geschaad van de Helmondse gemeenteraad en van alle raadsleden die daar deel van uit maken.Als raadslid ben je een meer of minder bekende lokale volksvertegenwoordiger en moet je ruggegraat en een dikke huid bezitten. Helaas is dat niet ieder raadslid gegeven.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

8reacties

Chahim: Marokkanen problematiek debat


Afgelopen woensdag 4 februari vond er op het Fontys terrein Eindhoven een debat plaats over de Marokkaanse problematiek in Eindhoven en Helmond. Het debat werd georganiseerd door het Eindhovensdagblad i.s.m. de Fontys. Ikzelf kan het erg waarderen dat een krant, die normaliter alleen het verslag doet van dergelijke bijeenkomsten, nu zelf het initiatief heeft genomen.

Het onderwerp ging (zoals zo vaak) om probleem analyse. Wat is er nu echt aan de hand met onze Marokkaanse medelanders? Wat is het probleem en hoe gaan we dit oplossen. Op zich is het natuurlijk altijd goed om eerst te kijken naar de oorzaken als je een probleem wil oplossen, maar wat verstaan wij onder "Marokkanen problematiek"?

Tijdens het debat ging het voornamelijk over de Marokkaanse probleemjongeren (volgens de aanwezige jongeren werken en politieman in het panel, ongeveer 100- 150 in Eindhoven en ongeveer 20-30 in Helmond) die in hun eendje onze maatschappij aan het verzieken zijn. Iedereen was voor een harde aanpak en natuurlijk de een iets harder dan de ander. Hier kan ik grote lijnen mee instemmen. Ik denk zelf dat dit probleem zichzelf gaat oplossen. Een van de oorzaken is dat de ouders zich niet zo bewust zijn van de Nederlandse samenleving en de spelregels niet 100% kennen, maar ik neem aan dat deze probleemkinderen (ouders van de toekomst) zich wel bewust zijn van de spelregels en hun kinderen goed zullen opvoeden. Immers iedereen wil toch het beste voor zijn kind.

Als je mij vraagt wat nu echt de "Marokkanen problematiek", dan denk ik aan Fatima, een hard werken meisje die bezig is met haar HBO of WO studie, daarnaast een bijbaan heeft voor 20 uur per week omdat ze haar school zelf moet betalen en ook nog helpt bij het huishouden. Fatima is op zoek naar een baan en wordt keer op keer teleurgesteld (zeker in deze economische zware tijden). Ik denk dat ik meer dan 30 gevallen ken van Marokkaanse jongens en meisjes uit Helmond die moeilijk aan een baan konden/kunnen komen puur vanwege hun uiterlijk of naam. Dit zijn er dus meer dan die probleemjongeren waar ik het eerder over had. Ik zou meer willen vechten voor deze Fatima die iets van haar leven wil maken en iets minder voor die probleemjongeren. Ik denk dat we de ogen van heel veel probleemjongeren kunnen open door Fatima een kans te geven.

Met deze column wil ik niet in een slachteroffer rol vallen. Integendeel! Waar het mij om gaat is dat ik vind dat wij iets van dat belastinggeld dat nu in de oneindige put van de probleemjongeren stoppen moet overgieten naar de excellerende jongens en meisjes in de samenleving. Ik denk dat deze jongens en meisje een voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige generaties en goed doet volgen.

Mohammed Chahim
Raadslid

4reacties

Smeulders: Politiek in het Heilige Land


Op het moment dat u dit leest, ben ik niet in Helmond, Brabant of Nederland, maar in Jeruzalem. Gisteren ben ik – als enige Brabander – met een groep van 25 jongeren vertrokken naar Israël, om daar de verkiezingen te volgen en me te verdiepen in het conflict tussen Israël en Palestina. Naast Jeruzalem bezoeken we Ramellah en Tel Aviv en spreken we met campagnestrategen, journalisten, wetenschappers, studenten, analytici en vele anderen.

Het voelt vreemd aan om nu naar Israël te gaan, maar er is me verzekerd dat het veilig is. En de gespannen situatie maakt onze trip natuurlijk extra bijzonder.

Hoewel ik in Israël vast niet met Helmond en de Helmondse politiek bezig ben, heb ik besloten toch een column te schrijven. Om het debat in de Helmondse gemeenteraad meer levendig te maken pleiten verschillende Helmondse politici de laatste tijd namelijk voor ingrijpende maatregelen. Sommigen willen voor kapitalen vertimmeren aan de raadszaal, anderen stellen voor om camera's op te hangen om alles goed in beeld te brengen. Ik denk hier het mijne van.

Ik ben de eerste die toegeeft dat vergaderingen van de Helmondse gemeenteraad vaak oersaai zijn. Politiek wordt echter niet levendiger door een andere setting te creëren, maar door een andere debatstijl te hanteren. Gelukkig is het voorstel van GroenLinks aangenomen om de raadszaal te gebruiken zoals die ooit bedoeld is, voordat er rigoureuze beslissingen worden genomen. Voortaan wordt dus gesproken vanachter het spreekgestoelte en gereageerd vanaf de interruptiemicrofoons: een hele verbetering!

Wat vaststaat is dat ze in Israël quasi maatregelen als het verbouwen van een raadszaal niet nodig hebben. Alhoewel, daar wordt ook wel eens een raadszaal verbouwd, maar dan door de politici zelf: tijdens het debat! Israëlische politiek is anders dan de Nederlandse. De debatten zijn ontzettend fel en worden vol bezieling gevoerd.

Voor de geïnteresseerden in mijn bezoek aan Israël: morgen (dinsdag) zijn de verkiezingen. Met het reisgezelschap wonen we 's avonds het programma 'Live uit Jeruzalem' bij. Dit initiatief van de Evangelische Omroep (EO), de Joodse Omroep (JO) en de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) wordt vanuit Jeruzalem rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2. Zelf zal ik op Omroep Brabant Radio twee keer mijn visie op de Israëlische verkiezingen geven: dinsdag en woensdag om 13.20 Nederlandse tijd.

Op mijn website is meer informatie te vinden over ons bijzondere bezoek aan het Heilige Land.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

2reacties

Rieter: van raadslid tot filmster!


Ja, u leest het goed. Van raadslid tot filmster! En dat geldt dan niet alleen voor mij maar voor de hele raad. Hoezo, vraagt u zich nu misschien af? Ik zal het proberen helder te maken voor u. Wie wel eens een avondje raadsvergadering heeft gedaan – en wie heeft dat niet in Helmond! – die zit als publiek naar de ruggen van ons aller gerespecteerde raadsleden te kijken. Nou ja, die in de voorste rijen zitten wel eens gedraaid in hun bankjes, geïnteresseerd naar hen die achter hen zitten, te kijken. En dán zie je als belangstellende toeschouwer een glimp van wellicht uw favoriete volksvertegenwoordiger. Maar de meeste tijd zit je toch naar de ruggen van de sprekende raad te kijken; komt daar het woord ruggespraak vandaan? Nee, maar toch.
Er gaat echter verandering in komen. In al haar wijsheid zal de raad eerdaags besluiten om de opstelling van de raadszaal aan te passen. En wel zodanig dat deze het meeste zal lijken op de bekende lagerhuisopstelling van o.a. de TV. Twee of drie rijen links en twee of drie rijen rechts, tegenover elkaar, zodat raadsleden elkaar in het gezicht kunnen aanspreken. Maar bovenal dat het publiek niet meer naar de ruggen hoeft te kijken. Verder zal de zogenaamde interruptie-microfoon meer gebruikt gaan worden waarmee het politieke debat nog meer verlevendigd gaat worden. En of dat nog niet genoeg is, komen er ook nog eens grote beeldschermen waarop het sprekende raadslid automatisch te zien zal zijn. Politiek en publiek komen dan nog dichter bij elkaar te staan. En dat is dan het toetje van de volksvertegenwoordigende rol van uw raadslid die náást in de straat, wijk of stad, óók op scherm in ons aller Helmonds huis van de democratie te zien zal zijn. Aan dit alles hangt natuurlijk een prijskaartje. Het kost dan wel iets maar dan heb je ook wat!
En voor al die hoofd- en bijrollen hoeft u straks niet eens meer massaal naar Boscotondo te komen. Want er wordt ook gespeeld met de gedachte om de hele raadsvergadering als complete voorstelling live naar uw huiskamer uit te stralen. Wie wordt straks het knapste raadslid? Wie wordt het best discussierende raadslid? Als een echte Helmondse soap zijn raadsleden daarmee verworden tot filmsterren. De walk of fame ontbreekt nog. Of moet die komen op het binnenplein van Boscotondo? Ziet u ze al lopen over een rode loper naar de raadsvergadering toe? Mijn handtekening mag u hebben.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

3reacties

Van Mullekom: Voetbal in Brandevoort!


Nadat het college in de afgelopen jaren niet tot echte daden is gekomen in het dossier Helmond Sport, lijkt nu ook het dossier “voetbal in Brandevoort” voorlopig tot stilstand te zijn gekomen. Dat is erg jammer.

Vooraf even wat geschiedenis. Na de eeuwwisseling werd ik enkele maanden voor zijn overlijden door Harrie van den Eventuin gevraagd het voorzittersstokje van hem over te nemen bij Klein Arsenal. Zoals bekend heb ik dat gedaan. Klein Arsenal moest haar twee velden op wat nu Suytkade heet, inleveren. Op een correcte manier heeft Klein Arsenal haar accommodatie opgegeven. (meer…)

3reacties

Chahim: Aboutaleb, Obama en Helmond?


Als je in het nieuwe jaar mag aftrappen met een nieuwe column dan is het natuurlijk logisch om vooruit te blikken. Zo wordt aanstaande maandag (5 januari 2009) Achmed Aboutaleb de eerste Marokkaanse burgemeester van Nederland. Velen verwachten dat het een harde burgemeester zal zijn die ons in een klap van de Marokkaanse problematiek in Nederland zal afhelpen, dus ook in Helmond. Ik hoop zelf dat Aboutaleb, in tegen stelling tot de rest van de PvdA top, een iets mildere koers zal varen in Rotterdam. Dit omdat ik bang ben dat veel (Marokkaanse) jongeren zich anders van hem af zullen keren en we hierdoor een groter "probleem" zullen krijgen. Nee, de milde Aboutaleb zal ervoor zorgen dat veel (Marokkaanse) jongeren zich kunnen identificeren met hem en zullen gaan geloven in het gelijke dromen, gelijke kansen principe waar wij hier in Nederland zo erg op vertrouwen. Ja, dames en heren, de installatie van Aboutaleb in Rotterdam kan goed zijn voor Helmond.

Het tweede waar ik even bij stil wil staan is de inauguratie van president-elect Barack Obama. Ook hier is het verband met Helmond een beetje ver, maar de keuzes van Obama zullen wel degelijk effect op ons hebben.  Het allerbelangrijkste zal zijn de keuzes die hij zal maken met betrekking tot de economie. Indien de V.S. zal gaan voor een meer protectionisme van de eigen economie zullen zij daar als open economie nog het een en ander van voelen. Dan vrees ik dat het einde van de financiële crisis nog ver is. Hoe de werkloosheidcijfers zich exact zullen ontwikkelen weet nog niemand, maar stijgen, zullen ze zeker. Laat ik maar niet beginnen over de problematiek in het vastgoed in Helmond.

Een ander belangrijk thema zal zijn de oorlog tegen het terrorisme. Obama wil meer troepen naar Afghanistan om zo het "kwaad" bij de kern te bestrijden. Ik vraag me af hoeveel extra troepen Nederland zal sturen (en natuurlijk zullen er ook uit Helmond mensen bij zitten), want Nederland zal, zoals minister-president Jan-Peter Balkende altijd zegt, haar internationale verantwoordelijkheid nemen. Als sociaal democraat vind ik internationale solidariteit belangrijk, maar Nederland mag van mij, als het gaat om deelname aan internationale krijgsmissies, een stap terug doen. Wordt 2009 trouwens het jaar van het Irak onderzoek?

Verder nog een aantal losse opmerkingen. Ik vraag me af of 2008 het jaar wordt waarop Helmond Sport zicht krijgt op een nieuw stadion. Ik denk zelf dat dit pas in de volgende periode wordt besloten. Ik vraag me af of het goed komt met Suytkade in 2009?

Als laatste wil ik afsluiten met iedereen het beste te wensen in 2009. Ik denk dat het een mooi jaar kan worden als de juiste besluiten worden genomen al moet ik stiekem toegeven dat ik uitkijk naar 2010. Allemaal een fijn 2009 en een nog beter 2010.

Mohammed Chahim
Raadslid

Smeulders: Zin in 2010!


We staan op de drempel van 2009. In de Helmondse politiek zal 2009 in het teken staan van de voorbereidingen op de raadsverkiezingen van maart 2010. Daarmee belooft het een bewogen jaar te worden.

Want hoewel de verkiezingen pas in maart 2010 zijn, achter de schermen gebeurt er in 2009 al razend veel. Zo worden de verkiezingsprogramma's geschreven en de kandidatenlijsten opgesteld. Vervolgens worden de campagnes opgestart, zodat de Helmondse bevolking op 3 maart 2010 een weloverwogen keus kan maken.

Het wordt gissen hoe het Helmondse college er in 2010 uitziet. Daarbij kunnen de nodige vragen worden gesteld. Zal de huidige coalitie bestaande uit PvdA, CDA en VVD standhouden? En welke wethouders zien we in 2010 terug achter de collegetafel? CDA'er Stienen is pas gedurende deze termijn wethouder geworden en zal wel door willen. Die mogelijkheid zal hij wel krijgen: een college zonder het CDA lijkt ondenkbaar in het Helmondse. Van zijn partijgenoot Bethlehem – die bezig is aan zijn derde periode – is bekend dat hij een burgemeesterspost ambieert. Zal hij zich herkiesbaar stellen voor het wethouderschap wanneer zijn wens niet voor maart 2010 in vervulling gaat? Gaat wethouder Houthooft in 2010 voor een derde periode? Wanneer ze stopt, lijkt het aannemelijk dat haar opvolger uit de huidige VVD fractie komt. Of zou centrummanager én landelijk VVD lid Peter Tielemans namens de liberalen zijn rentree in het college maken? De PvdA wethouders Boetzkes en Yeyden zitten in hun eerste periode en zullen hun werk wel willen voortzetten. Maar is PvdA tevreden met wat haar wethouders tot zover hebben bereikt?

Waar het aannemelijk is dat er in de samenstelling van het college wisselingen komen, is dat in de raad zeker. Sommige raadsleden stellen zichzelf niet herkiesbaar, anderen zullen door hun partij worden gedwongen de raad te verlaten. Dit kan vreemde taferelen opleveren. Zo verwisselden in aanloop naar de raadsverkiezingen in 2006 verschillende raadsleden van fractie uit onvrede over hun plek op de kieslijst.

Als GroenLinks zullen we dat in ieder geval niet meemaken. Met Rudi van der Made beschikken we momenteel over één raadslid. Tsja, klein zijn heeft zijn voordelen, maar we willen dolgraag groeien in Helmond. Of dat gaat lukken? Ik hoop het van harte! We doen er in ieder geval veel aan.

Komend jaar gaan jullie nog meer van ons horen! GroenLinks Helmond heeft zin in de toekomst. Alle hulp daarbij is welkom! Ben jij groen en links, en betrokken bij Helmond (of wil je dat worden), laat het ons weten:helmond@groenlinks.nl

Een heel goed 2009 toegewenst!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

2reacties

Rieter: (soft) drugs naast alcohol


Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Helder Helmond is voorstander van een tweede en misschien zelfs wel een derde coffeeshop in Helmond! Zo dat is eruit. Ik maak wél nadrukkelijk een onderscheid tussen soft-drugs en hard-drugs. Hard-drugs zijn voor mij taboe! De recente tijdelijke sluiting van de thans enige coffeeshop aan de Wolfstraat heeft aangetoond dat daardoor de stad overspoeld werd met overal dealende dealers. De overlast was daarmee enorm. En handhaving door de politie bleek welhaast onmogelijk! Voor mij persoonlijk al een reden om vóór coffeeshops te zijn.
Maar de belangrijkste reden is de relatie tot alcohol. En dan bedoel ik niet het gebruik van soft-drugs in combinatie met alcohol want dat schijnt sowieso problemen te geven. Nee, ik bedoel de maatschappelijke houding tegenover soft-drugs vergeleken met alcohol. Ik durf hier luid en helder te stellen dat alcoholgebruik veel meer problemen geeft dan soft-drugs-gebruik. En ik vind daarom onze maatschappij heel hypocriet in deze! We hebben niet voor niets b.v. zogenaamde CAD's, Centra voor Alcohol en Drugs. Dus de koppeling voor wat betreft de ernst van de problematiek wordt al wel gemaakt. Daarentegen is er wel een Opiumwet waarin de drugs worden geregeld máár geen vergelijkbare Alcoholwet! Sterker nog: er zijn volop slijterijen, café's, restaurants, kantines, enz. waar men vrijelijk alcohol kan verkrijgen. Uiteraard boven de 16 jaar, maar dat terzijde. Ik ben daar ook niet tegen. Integendeel. Ik lust op zijn tijd ook wel een pilsje, een glaasje wijn of een borreltje. Maar dat laat onverlet dat drank meer kapot kan maken dan je lief is. Het is oorzaak nummer één van o.a. huiselijk geweld.
Want een van de overeenkomsten tussen sof-drugs en alcohol is dat je er aan verslaafd kunt raken. En daar waar gebruik van soft-drugs – door heel weinig mensen – veelal leidt tot een rustige roes, kan gebruik van alcohol – door heel veel mensen – veel vaker leiden tot agressiviteit. Vandaar mijn constatering dat we als maatschappij hypocriet zijn wanneer we ons wél heel erg druk maken over soft-drugs maar veel minder over alcohol.
Terugkerend naar de coffeeshops zie ik deze dan ook enerzijds als noodzakelijk kwaad en anderzijds als tegenhanger van café's en dergelijke. Wél moet hier nog het een en ander geregeld worden. De verkoop aan de voorkant wordt slechts gedoogd, in tegenstelling tot de verkoop van alcohol die vrij is. Daar komt bij dat de bevoorrading aan de achterzijde feitelijk nog altijd crimineel is. Alleen daarom al ben ik voor door de overheid gecontroleerde wiet-teelt. Het is dan ook te hopen dat de regio Zuidoost-Brabant binnen afzienbare tijd voor de Eindhovense en Helmondse coffeeshops een eigen plantage zullen hebben.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

25reacties

Van Mullekom: WVR spreekt egoïstisch


Met aandacht heb ik de brandbrief van de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) aan het college van B&W en aan de raadsleden van de gemeente Helmond gelezen. Een brief die uitsluitend gaat over de negatieve effecten die een mogelijke komst naar Berkendonk van een stadion voor Helmond Sport heeft op de (woon)omgeving en het woongenot van de bewoners van met name de Rijpelberg maar ook de bewoners en winkeliers in de omgeving van NS station Helmond-Brouwhuis.

Helmond Sport wil zich vernieuwen en voor de toekomst een nieuwe geschiktere stek vinden die minder problemen van allerlei aard met zich meebrengt. Berkendonk, in de haaksebocht Deurneseweg / N279, is daarvoor in de politiek als een mogelijke lokatie bespreekbaar. Als politicus heb ik de voor- en nadelen van elk voorstel af te wegen. In het verleden heb ik dat reeds gedaan toen er in de gemeenteraad over Berkendonk als lokatie gedebatteerd is. Het gaat nooit op om alleen te spreken over de nadelen van een lokatie zoals de WVR wel doet in haar brandbrief.

Op de Berkendonk ligt al ruim twintig jaar een enorme bult zand. Het ziet er afzichtelijk uit voor mensen die vanaf Deurne onze stad binnen komen. Het wordt tijd dat we de lokatie opwaarderen en gaan ontwikkelen.

De bezwaren die de WVR aanhaalt tegen de komst van een stadion betreffen samengevat de hoge menselijke bedrijvigheid in en rondom het stadion en op de weg daarna toe in combinatie met aantasting van de natuur. Feitelijk stel ik dat er al jaren dagelijks sprake is van een enorme bedrijvigheid van vrachtwagens met aan- en afvoer van zand. Veel van de bezwaren die de WVR in haar brief noemt, spelen daarom ook al lange tijd en zijn niet nieuw. Nooit heb ik daarover echter iemand van de WVR horen klagen. Ik denk daarbij dan niet alleen aan het geluid dat de vrachtwagens en de graafmachines iedere dag produceren, maar ook aan de invloed van deze menselijke bedrijvigheid op de natuur (lees bedreigde vogelsoorten, een bont gezelschap van watervogels, en een bijzondere verzameling van mossen, plantjes en insecten). Hieruit moet ik afleiden dat de bestaande situatie daarom niet tot overmatige overlast aanleiding geeft. Ook de situatie met een voetbalstadion op Berkendonk zal dat niet in hogere mate doen.Argumenten aangehaald door de WVR zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, aantasting van de natuur, vandalisme, geen vrije toegankelijkheid meer van de natuur, zijn derhalve naar mijn mening te ver gezocht.

De waterplas op Berkendonk blijft totaal ongemoeid door de aanleg van een stadion en parkeerplaats. Of willen de inwoners van de Rijpelberg het stadion wèl in het water bouwen?

Terzijde zou ik trouwens ook wel eens willen weten hoeveel mensen uit de wijk Rijpelberg en Brouwhuis lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Helmond en zeker ook hoeveel personen uit de Wijkraad zelf van die vereniging lid zijn?

Tot slot eindigt de WVR met een naar mijn smaak gekunsteld alternatief om het stadion aan de westkant van Helmond te realiseren. Dit natuurlijk om te voorkomen dat Berkendonk als primaire lokatie in beeld blijft. De WVR toont daarmee in mijn visie totaal geen sportief gedrag. Om in voetbaltermen te spreken zou de WVR daarvoor de rode kaart getoond moeten worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

2reacties

Chahim: Ode aan de burgemeester


Afgelopen maand heeft de burgemeester mij op een aantal momenten positief verrast. Later we beginnen bij het begin. Ten eerste was daar het coffeeshop debat. De burgemeester van Helmond, Fons Jacobs, nam een positie in kaarsrecht tegenover zijn eigen partij het CDA. Hij bleef rationeel in het debat en schudde zijn CDA – veren even af om een besluit te nemen wat, denk ik, het beste is voor de stad. Hiermee heeft hij laten zien dat hij, zoals het een echte burgemeester betaamt, boven de partijen te kunnen staan. De burgemeester is van mening dat we in Helmond het aantal coffeeshops moeten uitbreiden van 1 naar 2, om zo de illegale deal plaatsen (denk aan Berkendonk of de Warande) tegen te gaan.

Het tweede moment heeft te maken met het onlangs uitgebracht liedje “een ode aan de kat”, door burgemeester Fons Jacobs, Europarlementariër Toine Manders en niet vergeten te vermelden Frans van Daal. Toch vind ik de opnamen van het nummer dapper. De heren vinden dat de Helmonders trots moeten zijn op hun “kat” en deze een rol moet spelen in de toekomstige promotie van Helmond. De geuzennaam “kattenmeppers” blijkt een gevoelig onderwerp te zijn in Helmond. In het Eindhovens Dagblad verwoordt de heer Ferwerda (D66) heel goed het sentiment bij de tegenstanders van de “kat”. Ik citeer: “de burgemeester legt zo zwaar de nadruk op het negatieve beeld dat veel Nederlanders in het verleden van Helmond hadden en waar we juist vanaf leken”. Ik zou wel willen weten hoe de Helmonders hierover denken, wellicht valt het allemaal mee. Jazz in Catstown, een van de beste evenementen in Helmond, pronkt zelfs met de “kat” in haar naam. Ik ben helaas niet geweest bij de release party, maar ik zal proberen een cd’tje te bemachtigen. Al met al vind ik deze Helmondse “Toppers” een grappig liedje en bijbehorende videoclip hebben afgeleverd!

Ik moet eerlijk zeggen dat ik, voordat ik raadslid werd, niet altijd positief was over onze burgemeester. Zoals iedere Helmonder hoorde of las ik iets negatiefs over hem. Echter nu ik hem de afgelopen twee jaar van dichterbij heb meegemaakt moet ik eerlijk zeggen dat hij zich meer dan honderd procent inzet voor Helmond. Helaas wordt dit niet altijd gezien maar die man ademt, eet en slaapt Helmond.

Mohammed Chahim
Raadslid

3reacties

Smeulders: Helmond bouwt teveel


Oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Helmond 2007-2015 vastgesteld. In deze visie is opgenomen hoe het woonbeleid tot 2015 eruit zal zien. Ten aanzien van de woningbouwtaakstelling en het daarbij behorende woningbouwprogramma nam GroenLinks een duidelijk standpunt in. Zowel de maximum variant voor ongeveer 100.000 inwoners als de minimum variant van 95.000 inwoners in 2015 leken ons te ambitieus. GroenLinks vond én vindt dat in deze visie de groei teveel als doel op zich wordt gesteld.

Wij vroegen ons destijds al af of er wel voldoende vraag is om zo'n 1.000 woningen per jaar gelijktijdig af te kunnen zetten. Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt risico's voor de bestaande wijken met zich mee. Wegtrekken uit de wijk omdat er meer aanbod is dan vraag kan leiden tot leegstand. En leegstand in bestaande wijken kan leiden tot een neerwaartse spiraal die moeilijk te keren is.

Vanwege de sombere berichten over de afzet van nieuwe woningen uitte de fractie van GroenLinks begin dit jaar opnieuw zorgen over de stedelijke ontwikkeling. Destijds bleek al dat de geplande productie voor de wijk Suytkade ernstig onder druk stond. De planning voor Brandevoort raakte verder achterop. Over de verkoop van het eerste deel van de Groene Loper hoorden wij zorgelijke verhalen. De verkoop van nieuwe woningen in Fase 1 herstructurering Binnenstad stagneerde, terwijl Fase 2 (Heistraat) en Fase 3 (omgeving Heistraat) nog in verkoop moesten komen. Om het over de ambitie van ruim 1000 nieuwe woningen in het Centrum nog maar niet hebben.

Ik haal deze voorbeelden aan om duidelijk te maken dat al vóór de financiële crisis bekend was deze projecten met problemen kampten. Alleen het College van B&W bleef destijds stellig ontkennen. Zij liet weten dat er geen redenen waren om zorgelijk te zijn over de afzet van de woningbouwproductie.

Toen kwam de financiële crisis erover heen. Sla nu de krant maar open en je leest de verhalen van experts die aangeven dat het in deze onzekere economische tijden ontzettend lastig lijkt te worden om alle nieuwbouwplannen door te zetten. Gelukkig lijkt ook het Helmondse College zich daar inmiddels van doordrongen. Wethouder Stienen sprak zich bij de begrotingsbehandeling enkele weken geleden niet voor niets zeer bezorgd uit over de voortgang van de woningbouw.

Het is van groot belang dat de Woonvisie zo snel mogelijk wordt bijgesteld. De eerste evaluatie daarvan die voor het begin van 2009 staat gepland lijkt me daarvoor een geschikt moment. Het is voor de stad immers van groot belang dat er reëlere doelstellingen worden opgenomen. Want met groei op zich is niets mis, maar groeien moet wel een middel zijn en geen doel op zich.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

9reacties

Rieter: Berkendonk of De Braak ?


Wat Helder Helmond betreft is er in principe maar één lokatie voor een nieuw stadion. En wel aan de oostzijde van de stad, omgeving Berkendonk. Sterker nog: de huidige contouren van de bergen van de zandwinning geven wat mij betreft een prima beeld hoe een nieuw – multifunctioneel ! – stadion eruit zou kunnen zien. Een nog betere lokatie zou zijn geweest het nabij – weliswaar op Deurnes grondgebied – gelegen MOB-complex. Daar komt echter een Deurnes transportbedrijf dat uit het centrum van Deurne moet wijken (maar nu wél tegen Berkendonk komt aan te liggen! Deurne heeft er geen last meer van maar Helmond des te meer. Pogingen van o.a. Helder Helmond om dat te voorkomen, bleken vanwege de vergaande staat van vorderingen niet meer te stuiten; helaas!)
Vier weken geleden heb ik nog geprobeerd de Helmondse raad tot een uitspraak te verleiden. Namelijk willen wij een nieuw stadion op De Braak of moet dat elders in de stad komen? Eerder was namelijk een ruime meerderheid van de raad, 24 van de 37 raadsleden, al voor een andere plek dan De Braak. Máár toen ging het er alleen maar over wáár elders in de stad men een dergelijk stadion zou willen zien. De PvdA (9) ging toen voor het Hartmann-terrein, tegenover de Cacaofabriek aan het kanaal, overigens mijns inziens een mogelijke alternatieve lokatie maar dat terzijde. De overige 15, Helder Helmond, de Combinatie (SDOH, Helmondse Belangen en D66), VVD, Helmond Aktief en Fractie de Voogd, waren voor Berkendonk. Het CDA, SP en GroenLinks (samen 13) bleven voor de Braak. Desondanks stemde een meerderheid van de raad begin dit jaar voor een onderzoek naar een zogenaamde sportboulevard inclusief een stadion, op De Braak. Maar het rapport daarover is begin oktober in de ijskast geplaatst met min of meer de opdracht aan Helmond Sport dat zij nu aan zet zijn. Tot dat moment was er dus nog steeds een politieke impasse over wáár een nieuw stadion zou moeten komen. De PvdA verraste ons onlangs met een veranderde keuze en wel voor Ruwe Putten (aan de westzijde onder Stiphout), een lokatie die Helder Helmond drie jaar geleden al heeft afgewezen o.a. vanwege een veel te dichte ligging bij Eindhoven. Maar nu lijkt de deur weer open richting Berkendonk. En mocht dat positief uitvallen en mocht er alsnog een meerderheid voor te krijgen zijn, dan is het probleem stadion éindelijk opgelost. In tegenstelling tot de eerdere grootschalige plannen mét een recreatief park met huisjes en hotel, wordt dit wat kleinschaliger. En de ernaast gelegen natuur ondervindt daar nauwelijks last van; nooit meer dan van een nabij gelegen transportbedrijf! Voorwaarde is wel dat o.a. de gratis Berkendonkse plas blijft.
Overigens wordt het nu wel eens tijd om aan te geven wát voor stadion de raad nu eigenlijk wil hebben. Want volgens mij is er nog nooit eerder zo gepraat over wáár iets zou moeten komen zonder dat men heeft aangegeven wát men nu precies wil hebben. Wat Helder Helmond betreft een multifunctioneel stadion, samen met Rood Wit en Dijkse Boys?, beurs en wellicht een transferium?
Wordt vervolgd………..

Michael Rieter
Fractievoorzitter