Onze Helmondse politici

17reacties

Chahim: Helmond citymarketing


Helmond is al een tijdje bezig met citymarketing. Het doel is Helmond op de kaart te zetten als aantrekkelijke stad met veel potentie zowel voor de gewone man en vrouw, maar ook voor het bedrijfsleven.

Onlangs reed ik door de stad en kwam achter een Amerkiaans busje te rijden, zo eentje zoals in de A-team. Op het busje stond geschreven Hellmond: Nobody likes us, We don't give a damn. Dit stukje tekst vond ik zo typerend aan Helmond en misschien ook wel aan alle Helmonders. Vanuit het verleden heeft dé Helmonders altijd een minderwaardigheidscomplex gehad, maar zoals de mensen van het busje heeft de Helmonder er plat gezegd scheit aan.

Als raadsleden zitten wij wel met het image van Helmond. Ik ben zeer kritisch op onze stad, maar verdedig Helmond buiten Helmond altijd. Dit laatste ben ik sinds ik raadslid ben steeds vaker gaan doen. Dit niet alleen omdat ik vertegenwoordigen ben van de stad, maar ook omdat ik veel meer op de hoogte ben van de plannen en veranderingen die in stad plaats vinden. Helmond verandert (in positieve zin) steeds sneller. Helaas kom ik er vaak achter dat de gewone Helmonder vaak niet goed op hoogte is van deze veranderingen.

Willen we Helmond positief op de kaart zetten dan moeten we dit niet alleen met leuke boekjes en/of folders doen. Ik geloof echt dat we de gewone Helmonders hiervoor moeten inzetten. Helmonders komen overal in Nederland ( en de rest van de wereld). Op het moment dat ze positief en vol overtuiging over hun woonplaats spreken dan is dit de beste reclame die maar kunt maken. Veel Helmonders doen dit al, maar komen vaak niet verder dan dat dit de stad is van de twee Willy's en Renee of een van de andere voetballers/sporters die Helmond geleverd heeft. Wat wij moeten doen is meer en mischien ook beter de Helmonders informeren over wat er allemaal gebeurd. Laat ik wel voorop stellen dat de gemeente doet al veel in de vorm van stads-tv op zondag en de pagina's wekelijks in de Trompetter. Waar we nou moeten verbeteren of waar het fout gaat weet ik niet.

Misschien kunnen wij als politiek niets doen aan het gevoel bij de Helmonders en zal het altijd zo blijven. Misschien maakt dat ze zo verbonden met de stad en maakt dat de stad weer zo aantrekkelijk voor mij om in te blijven wonen.

Mohammed Chahim
Raadslid

4reacties

Smeulders: de soap rond Helmond Sport


Ik schrijf dinsdag 19 februari 2008. Een jaar nadat de meerderheid van de raad besloot dat de toekomst van Helmond Sport in haar huidige locatie op de Braak zou liggen, wordt er gesproken over de uitwerking van dat besluit.

De plannen die voorlagen om de veiligheidssituatie op de Braak te verbeteren, behelsden een investering van 2.4 miljoen in de verplaatsing van velden, de aanleg van twee kunstgrasvelden en het aanleggen van ontsluitingsweg en van extra parkeervoorzieningen. De gemeente zou deze kosten voor haar rekening nemen. Van Helmond Sport werd verwacht voor ongeveer 1,5 miljoen aan haar stadion te vertimmeren. Met deze wijzigingen kan Helmond Sport de komende 10 jaar fysiek op De Braak vooruit in een veilige en bereikbare omgeving.

Het leek ons van belang dat er duidelijkheid kwam voor alle betrokkenen. Dat bleek helaas niet het geval. Alleen GroenLinks en in mindere mate de SP bleken voorstander van deze plannen. In de ogen van de andere partijen bleven er ook met deze verbeteringen teveel problemen bestaan. Ze pleitten alsnog voor nieuw stadion. En niet zomaar één. Het meerderheidsadvies op het eind van de avond luidde dat de gemeente onderzoek moet doen naar een multifunctionele accommodatie waarin een nieuw stadion, zwembad en sporthallen zijn ondergebracht.

De komst van een multifunctionele accommodatie is mijns inziens super positief voor Helmond. Ik ben alleen razend benieuwd hoe men dit denkt te bekostigen. Een jaar geleden is de optie om te komen tot een nieuw stadion van tafel gegaan omdat het niet te betalen bleek. Nu wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een veel groter complex.

Over de plek waar deze hypermoderne accommodatie moet verrijzen is de raad intens verdeeld: het CDA kiest voor de Braak, de voorkeur van de Combinatie gaat uit naar Berkendonk en de PvdA neigt naar het Hartmann terrein. Ach: het doet er niet toe. De plannen zullen een utopie blijken.

In afwachting van een conclusie die iedereen kan raden – te duur – gebeurt er niets. Geen zekerheid over het veldenaantal, geen kunstgras, geen nieuwe ontsluiting. Geen betere veiligheid. Er komt dus de komende jaren geen enkele oplossing voor de korte termijn problematiek waarmee Helmond Sport te kampen heeft. Ik durf het sowieso te betwijfelen of deze raad nog voor het eind van haar zittingsduur (de volgende verkiezingen zijn maart 2010) tot een besluit komt.

2.4 miljoen euro voor verbeteringen is veel. Ik ben alleen erg benieuwd voor hoeveel euro aan ambtenaaruren er over een tig aantal jaar aan deze kwestie zijn gespendeerd.

De accommodatie van Helmond Sport: een soap zonder eind.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

PS Voor de liefhebbers zijn via deze link de bijdragen van de verschillende partijen te beluisteren.

3reacties

Rieter: "Bek toe beesik ?"


De bovenstaande titel is eigenlijk Engels maar dan helder Helmonds uitgesproken en betekent 'terug naar de basis'. Helder voor een politieke groepering als Helder Helmond die 'politiek in klare taal' nadrukkelijk heel hoog in haar Helmondse vaandel heeft staan.
Binnen ons Helmondse kluppie vragen we ons al langer af of het geen goede zaak zou zijn wanneer een aantal maatschappelijke organisaties terug zouden gaan naar de basis waarvoor zij indertijd zijn opgericht? In de loop van tientallen jaren zijn organisaties namelijk geëvolueerd – doorgegroeid maar ook ontwikkeld en veranderd – tot wat zij nu zijn. Vergeleken met het begin is dat een heel grote verandering! Deze is weliswaar verklaarbaar door de tijd heen enerzijds en allerlei ontwikkelingen – zoals technologische en arbeidsrechtelijke – anderzijds; maar toch!

Zo waren woningbouwverenigingen er 100 jaar geleden, na de invoering van de Woningwet begin vorige eeuw, er vooral voor betere huisvesting. Dat gold toen zowel voor de huizen zelf als voor de doelgroep, veelal de arbeider. Het heette niets voor niets sociale woningbouw te zijn. Inmiddels zijn het corporaties die nagenoeg allemaal stichtingen zijn geworden. En om de oer-taak nog te kunnen uitvoeren is men én commerciëler en ook voor andere doelgroepen gaan bouwen als echte projectontwikkelaar.
Mijn dochter van 18 zit op de Antoon van Dijkschool en heeft vorig jaar stage gelopen bij de Atlant. Ze deed haar werk héél precies én goed máár is véél te onzeker waardoor zij na ieder gemaakt produkt vraagt of het goed is. Zij is dan ook niet geschikt voor wat ooit begonnen is als sociale werkplaats waar indertijd ook werk was voor mensen zoals mijn dochter nu. Atlant is nu een keihard -reïntegratie-bedrijf geworden.
En tot slot is recentelijk de thuishulp-organisatie Savant al dan niet de dupe van de nieuwe WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar de vraag kan ook hier gesteld worden of de aanvankelijk bedoelde handen aan het bed niet te veel die aan het bureau zijn geworden?

Al met al rijst daarom de vraag of het niet eens tijd wordt dat maatschappelijke organisaties die als doel hadden op ieders eigen wijze de hand aan de ploeg te hebben, dit nog wel doen? Maar misschien geldt dat ook wel voor de gemeente en zelfs de raad (ook hand in eigen boezem steken). Als Helder Helmond durven we als luisterend oor graag die discussie wel te starten………..

Michael Rieter
Fractievoorzitter

5reacties

Van Mullekom: De stad, sportief & onsportief


Vandaag wil ik eens met u praten over de achterkamertjes van de stad. Ditmaal niet over de herbenoeming van de burgemeester. De beraadslagingen over F. J. te H. waren besloten, de stemmingen geheim en het devies aan de raadsleden was: u hebt niets te kiezen dus kiezen op elkaar. Het was me het debatje wel. Wie zijn zegeningen niet tellen kan, telt maar zijn knopen. Al naar het gelang men de spelregels respecteert begint men met ja, nee, ja, nee enzovoort. Ik kan u verklappen dat mijn knopenaantal even was.

Nee, beste Helmonders, ook het sportbeleid wordt in de achterkamertjes, de bestuurskamers en waar men zo al bijeenkomt, gemaakt. Ambtenaren schrijven het later onder goedkeurend oog van wethouder en burgemeester weer aan elkaar, zodat u en ik denken dat het er democratisch aan toegaat. Het sportbeleid van Helmond wordt gemaakt onder de tribunes, in de catacomben, zonder publiek. Het beleid wordt gemeten naar gelang de maat der dingen, lees het belang van de mensen die in de kleine clubs bijeenkomen. De spelregels worden naar gelang de wedstrijd veranderd, zo naar het uitkomt.
Nu vraagt u mij: "Van Mullekom, geef eens voorbeelden". Vooruit dan, drie voorbeelden.

Helmond Sport, wel of niet op De Braak? Het laatste achterkamertjesoverleg vindt van wel. Dat betekent een aangepaste "nieuwbouw" of renovatie voor een beperkt aantal jaren. Club Mulo moet haar vierde veld opgeven om parkeren voor Helmond Sport te realiseren. Een aantal jaren terug kon dat veld niet naar, het om gras verlegen zittende, Klein Arsenal. Nu kan er asfalt worden ingezaaid voor de bolides van de sport- en de partijbonzen. De supporters van bezoekende clubs mogen voortaan nog steeds heerlijk vendelend en vandalerend vanaf het station door de stad naar het stadion marcheren.

Brandevoort wil sportvelden! De wethouder zegt ja, omdat iedere nieuwe wijk een sportveld moet hebben. Mooi gezegd, maar de Suytkade is ook een nieuwe wijk. Voor deze wijk moest een voetbalclub wijken en mocht niet terugkeren en kreeg als dank ook geen veld toegewezen. Oorzaak: de bestuurders van deze club wisten de weg niet naar de achterkamertjes. Voetbal was voor hen het gras ruiken.

Zo zou je nog meer voorbeelden aan kunnen dragen van het sportief meten met twee maten. Wat te denken bijvoorbeeld van de Ploegentijdrit voor de Pro Tour, die de regio in de maag gesplitst is na een borrel- en bittergarnituur van twee heren na afloop van een sportwedstrijd. De ene heer vertrok vanuit Helmond naar den verre, de ander kwam naar Helmond om er tot aan zijn pensioen te blijven. Buurman Eindhoven draait uiteindelijk op voor de kosten van dit onsportieve fiasco, product van ruzie en achterkap in de wielerwereld.
Toch handig gespeeld van die twee "Helliemonders".

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

1reactie

Chahim: Helmond Jongerenstad?


Op het moment dat ik mijn kandidaatstelling voor de PvdA had geaccepteerd, ging er heel veel door mijn hoofd. Onder andere de gedachte dat ik met mijn jeugdigheid veel kon gaan betekenen voor de Helmondse jongeren. Tijdens de verkiezingen heb ik veel met deze jongeren gesproken om te kijken wat de behoeften waren/zijn. De jongeren in Helmond zijn niet ontevreden over de stad, maar voor hun kleding en vrije tijd gaan ze liever naar Eindhoven of andere omliggende steden. De jongeren zouden liever hiervoor in Helmond willen blijven.

De vraag die ik mijzelf altijd stel (en dan ook probeer te beantwoorden) is: Hoe kunnen wij (gemeenteraad) de stad aantrekkelijker maken voor onze jongeren? Als het gaat om het winkelen, moet ik zeggen dat met de centrumplannen deze behoeften over een aantal jaar bevredigd zullen worden. Ik moet ook zeggen dat de gemeente Helmond hier heel hard en werkt en wie door het centrum loopt ziet dat met de metamorfose van het centrum hier al een begin mee is gemaakt. Hiermee bedienen we niet alleen de jongeren, maar natuurlijk alle Helmonders.

De tweede behoefte van de jongeren heeft betrekking met het uitgaansleven in Helmond. Ik moet zeggen dat met jongeren van Festival Impact hieraan het een en ander al is veranderd. Echter de jongeren willen meer ze zouden graag een discotheek willen zien in hun eigen gemeente. Het enige wat wij als raad kunnen doen is de mogelijkheden bieden aan en samenwerken met ondernemers die hier een soort gelijk project willen beginnen. Helaas denk ik dat deze ondernemers er niet zijn. Ik bedoel met een The Zenith (Venray) en een Time Out (Gemert) hebben we twee megadiscotheken in de buurt en hiermee concurreren, zal erg lastig worden.

De vraag blijft hoe wij als raad het uitgaansleven in Helmond aantrekkelijker kunnen maken. Als we uitgaan van het huidige aanbod weet ik dat er voor iedereen wel iets tussen zit om naartoe te gaan echter is het zo dat de kroegen hier wel erg vroeg dicht gaan (drie uur). Terwijl in de regio (Deurne, Eindhoven) de meeste kroegen rond vier uur dicht gaan. Afgelopen maand hadden we kans in de raad om hieraan verander te brengen. Als PvdA hadden wij een motie in gediend die uitsprak de kroegen de mogelijkheid te bieden tot vier uur open te blijven. Dit was geen verplichting, de kroegbazen die hieraan niet mee willen doen zijn vrij. De eigenaren waren het met dit voorstel eens, maar het heeft het, met een stem verschil, niet gehaald. De aankomende jaren zie ik hier geen verandering in komen en weet ik nog maar een uitweg voor de jongeren. Als de politiek de stad op uitgaansgebied niet wil verbeteren dan moeten wij als politiek maar het vervoer naar uitgaansgebieden in de regio verbeteren. Ik ben dan ook helemaal voor aansluiting op het nachtnet. Laten we hopen dat dit binnen een jaar alsnog geregeld kan worden. Dan hebben we de jongeren van hun tweede behoefte ook voorzien.

Mohammed Chahim
Raadslid

11reacties

Smeulders: Gratis openbaar vervoer


Mede op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Helmond besloten een experiment met gratis busvervoer te houden. In de proefperiode die loopt van 7 juli 2007 tot 6 juli 2008 mogen kinderen van 12 jaar en jonger en mensen van 65 jaar en ouder op alle dagen gratis gebruik maken van de bus in Helmond. Op zaterdag kan zelfs iedereen gratis de bus nemen in Helmond.

Op zich is het aanbieden van gratis openbaar vervoer reuze positief. Onze gedachte achter het gratis maken van het openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen was om de negatieve spiraal te doorbreken waarin het busvervoer in Helmond zich al jaren bevindt. De laatste jaren stond het busvervoer in onze stad toch vooral in het teken van het schrappen van lijnen en het opdoeken van haltes. Tijdens de behandeling van de proef met gratis openbaar vervoer in de Helmondse gemeenteraad heeft GroenLinks benadrukt dat het gratis maken een ding is, maar dat het minstens even belangrijk is dat het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls ondergaat. Het netwerk moet fijner, de frequentie van de diensten moet omhoog, evenals het aantal opstapplaatsen. Helaas. Andere partijen wilden daar niet aan. De kosten van de maatregelen lagen hun inziens te hoog.

Het resultaat van die beslissing laat zich nu zien. Kijkend naar langsrijdende stadsbussen kun je concluderen dat het gratis maken van zo’n gebrekkig openbaar vervoer als we nu in Helmond kennen weinig zin heeft. In de paar bussen die al rijden, zit vrijwel niemand. Geregeld zie ik zelfs bussen passeren zonder passagiers. Of dat vreemd is? Natuurlijk niet! Wanneer je aangewezen bent op één bus per uur waarvan de dichtstbijzijnde halte ook nog eens een eind van je huis af is, dan kan ik heel goed begrijpen dat de voorkeur naar de vertrouwde auto uitgaat!

Deze proef van gratis openbaar vervoer heeft veel weg van schijnbeleid. Ik schat de kans groot dat de raad na de evaluatie concludeert dat voortzetting van het gratis openbaar vervoer geen zin heeft. Er is immers te weinig animo, wordt er dan gesteld.

Wie van dit doemscenario de dupe worden? Het milieu en in het verlengde daarvan de volksgezondheid. En natuurlijk de Helmonder die op het openbaar vervoer is aangewezen. Ik vind het doodzonde dat Helmond de kans op een kwalitatief sterk openbaar vervoer gemist heeft. Wanneer je een proef houdt, dan moet je het goed doen. Indien de gemeenteraad écht vertrouwen had in het succes van de pilot, was er direct ingezet op meer bussen en op meer trajecten.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

3reacties

Rieter: Verenigingen werk meer samen!


Helder Helmond is fervent voorstander van meer samenwerking tussen Helmonders. Dat is een wel heel vrije manier van een mening ventileren. We doelen op allerhande vormen van samenwerking. Werk samen met uw buren aan een goede leefomgeving, werk samen aan een bloeiend verenigingsleven, werk mee in een vrijwilligersfunctie, bezoek evenementen, oftewel neem actief deel aan uw eigen stad. (meer…)

4reacties

Van Mullekom: De stad tussen ziel & steen


Als columnist en cartoonist heb je de vrijheid om voorvallen en karaktertrekken van personen uit te vergroten of ze zelfs uit te gummen. De komende maanden zal ik regelmatig een prikkelende bijdrage leveren aan het debat in de stad. Ik wens ieder bezoeker een fijn 2008 toe en de stad bestuurders die met gelijke maat meten!

Ik zelf wil u deelgenoot maken van het diepst mijner gedachten. Ik wil een ander station Helmond Centraal. Als op enig moment de nachttrein van mijn collega-columnist Smeulders Helmond aandoet, dan wens ik de reiziger geen aankomst op een desolaat, verlaten, en verloederd station in een steenwoestijn.

Het heeft meer weg van een drenkplaats voor de paarden van de interlokale postkoets tussen Eindhoven en Deurne. Het Stationsplein heeft wat van een decor uit een cowboyfilm. De gevelwanden zijn van oer- Helmonds, van Dams- bordkarton. Je verwacht ieder moment Clint Eastwood of Lucky Luke te zien verschijnen om een of andere lokale bestuurlijke slechterik het persoonlijk aan te wrijven dat het Stationsplein zo weinig met de tijd is meegegaan.

Iets meer dan zes jaar geleden heb ik het dure bureau van Riek Bakker geadviseerd de stationsomgeving aan te pakken en zo de nieuwe Suytkade met de stad te verbinden. Een nieuw station Helmond Centraal leek me passen bij de ambities van de stad. Nu zes jaar later, bijna de ambtstermijn van een burgemeester, zien we dat het plein nog meer verslonst is. Het is een aanfluiting voor de reizigers, de passanten, die zich voor zullen nemen nooit in Helmond uit te zullen stappen. De stad verdiend beter. Na deze zes jaar had misschien iemand met pek en veren besmeurd de laatste intercity naar Eindhoven moeten nemen. Dat over het steen, nu de ziel.

Ik had graag gezien dat de Helmonders hun oordeel hadden kunnen geven over een nieuwe ambtstermijn van onze eerste burger. De gemeenteraad wilde er niet aan. Als ik nu de poll van Helmonds weblog als richtinggevend mag beschouwen, herken ik in de pek- en verendrager, geloof ik, onze burgervader die nooit met een vaderlijke hand over Helmonds bol heeft gestreken.

Maar Eindhoven dan: op 23 januari een burgemeesterreferendum waar de winnaar bij voorbaat vaststaat. Het is bij onze buren lood om oud ijzer, de burger wordt daar een rood PvdA-carnavalscostuum aangenaaid. Ik was laatst in Eindhoven en zag in deze bruisende stad de affiches van het burgemeestersreferendum hangen. Het leek op iets in de trant van: kies uw eigen prins carnaval, uw eigen dictator voor drie dagen. We weten nu ook dat de regiogemeenten samen zullen moeten werken onder leiding van een prins carnaval voor de duur van zes jaren. Helmond zal in dit regionale orkest de komende zes jaar de herbenoemde tweede violist mogen leveren.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

8reacties

Chahim: De Heistraat


Toen ik een jaar of twee was besloten mijn ouders te verhuizen van Weert naar Helmond en zo belanden wij in de Heistraat. Ik ben dan ook min of meer opgegroeid op en rond de Heistraat. Ik moet wel zeggen dat het een van de leukste plekken in Helmond is om als kind op te groeien. Je kunt namelijk alles zeggen over de Heistraat behalve dat het saai is. Er gebeurt altijd wat en je hebt/had er de leukste winkels.

Als ik nu door de Heistraat loop voel ik me er niet meer thuis. Het is niet meer de bruisende staat waar ik ooit gewoond heb. Het is niet meer die straat waar wij stonden te kijken naar de carnavals optocht. Wat nu rest is een vervallen straat met hier een daar een winkel en tussen deze winkels vaak grote open plekken. Als ik er zo over na denk, is het verval van de Heistraat begonnen op het moment dat de carnavals optocht niet meer door deze straat ging. Het voelde alsof de Heistraat niet meer bij Helmond hoorde. Vanaf dat moment verdwenen ook de ondernemers die er vaak decennia lang hadden gezeten. Door de tijd zijn er andere voor in de plaats gekomen, maar op de een of andere manier gingen ze er net zo snel weer weg. Nee, de gewone Helmonder fietst liever om dan door de Heistraat, men is er niet bepaald trots op.

Met het verdwijnen van El Blanco (de vuurwerk- en carnavalswinkel) zal ook het laatste herkenbare van de Heistraat verdwijnen. Maar wees niet getreurd op het zelfde moment zal de eerste schop de grond in gaan voor het begin van de nieuwe Heistraat. Zoals het er nu naar uitziet wordt de Heistaat helemaal “opgepimped”. Het wordt weer een echte winkelstraat met een bredere stoep om het voetgangersvriendelijke te maken. Er wordt een 30 kilometer zone ingevoerd om het ook voor de fietsers prettigere te maken. En de nu nog lege plekken worden gevuld met winkels en appartementen.

Als het allemaal volgens plan gaat is het in 2011 af. De Heistraat wordt dan weer de aorta van de kloppende binnenstad. Bruisend, uniek en multicultureel zodat iedere Helmonder er weer trots op kan zijn. Hopelijk zal vanaf dan de Heistaat weer betrokken worden bij de Helmondse carnavals optocht, zodat de straat weer volledig bij de stad gaat horen.

Mohammed Chahim
Raadslid

13reacties

Smeulders: Net niet nachtnet


Na jaren van discussiëren, lobbyen en onderhandelen was het afgelopen week zover. In de nacht van donderdag op vrijdag werd Brabant aangesloten op het nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen. Dat betekent dat de grote Brabantse steden voortaan op donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de nachtelijke uren met de trein bereikbaar zijn. Alle grote Brabantse steden, met uitzondering van Helmond!

De afgelopen jaren heeft GroenLinks zich opgeworpen als voorvechter van een nachtverbinding. Door het Helmondse college over dit onderwerp schriftelijke vragen te stellen, hebben we meerdere malen informatie ingewonnen en onze verwachtingen duidelijk gemaakt. Helaas heeft het weinig uitgemaakt. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat Helmond als enige B5 stad de nachtelijke treinverbinding op haar buik kon schrijven. Participeren in de B5 (het samenwerkingsverband tussen de vijf grote Brabantse steden en de provincie) is ongetwijfeld nuttig. Wanneer het op meebetalen aankomt zijn we als kleinste gemeente een volwaardig lid. Het is dan ook zuur om te constateren dat ‘we’ niet mee mogen doen nu het leuk wordt.

Het is ontzettend jammer dat Helmond deze kans op nachtelijk openbaar vervoer mist. Door de komst van nachttreinen naar Helmond zou de gemeente haar (jongere) inwoners nog beter aan de stad kunnen binden. Met een nachtelijke treinverbinding tussen verschillende steden kunnen Helmonders immers optimaal profiteren van hetgeen andere steden te bieden hebben, zonder dat dit voor hen reden hoeft te zijn om uit Helmond te verhuizen.

Nadat bekend was dat Helmond niet op nachtnet werd aangesloten, gaf de gemeente Helmond aan met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) te overleggen om te komen tot een nachtbus tussen Helmond en station Eindhoven die aansluit op de nachttreinen aldaar. Helaas lijk ik te moeten concluderen dat ook deze optie een utopie zal blijken. Het Helmondse college heeft in een vroegtijdig stadium aangegeven dat de kosten van de nachtbus lager dienen te zijn dan die van een treinverbinding, die de deelnemende steden 100.000 euro per jaar kost. De kans dat dit het geval zal zijn, is nihil nu de provincie en het SRE recent hebben aangegeven niet mee te betalen aan een nachtbus naar Helmond. Opnieuw zijn het de inwoners van Helmond die hier de dupe van zijn.

Er rest een klein lichtpuntje aan de horizon. Wanneer het nachtnet over drie jaar wordt geëvalueerd, zal worden bekeken of bij eventuele voortzetting van het project ook Helmond aangehaakt kan worden. Ik hoop dan ook van ganser harte dat het Brabantse nachtnet een ongekend succes wordt. Zodat ook de Helmonders die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen profiteren van al het goede dat er buiten onze stad te vinden is.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

9reacties

4 Nieuwe columnisten op de weblog


We zijn verheugd te kunnen melden dat 4 Helmondse politici een eigen politieke column op de weblog gaan schrijven. In de gemeenteraad wordt veel gesproken over de vraag hoe de politiek dichter bij de burger gebracht kan worden. Met hun columns op de weblog voegen deze 4 politici de daad bij het woord. Bij toerbeurt gaan zij hun mening geven over een actueel onderwerp in de Helmondse politiek. Helmonders hebben dan de mogelijkheid op die mening te reageren.
Deze 4 politici zijn Mohammed Chahim (raadslid PvdA), Theo van Mullekom (fractievoorzitter Helmond Aktief), Michael Rieter (fractievoorzitter Helder Helmond) en Paul Smeulders (burgerraadslid GroenLinks). Een mooie mix van jong talent en 2 oudgedienden in de gemeenteraad. Hun columns verschijnen op de maandagen. Wij wensen hen allen succes. Paul gaat maandag 17 december als eerste van start.
Perry Vermeulen houdt natuurlijk elke 3 weken zijn column op de maandag. De andere maandagen zijn gereserveerd voor de politici. Vanaf maandag dus elke maandag een column op de weblog.