Serge

3reacties

Wethouder Van de Brug: Samen aan de slag!


Het zijn onwerkelijke tijden. Natuurlijk, in de eerste plaats zijn er mijn zorgen over onze volksgezondheid. Maar al snel kijk ik ook naar al die Helmondse bedrijven, MKB’ers, ZZp’ers, onze maakindustrie, onze Automotive Campus, ons kleurrijk centrum met al die mooie horeca. Ondernemers worden soms ongenadig hard getroffen. En daar lig ik wakker van. Sinds het moment van de uitbraak ben ik maar met één ding bezig: met elkaar ervoor zorgen dat we hier weer bovenop komen. (meer…)

7reacties

Wethouder Van de Brug: Samen sterk staan


Op 14 januari van dit jaar ben ik aan de slag gegaan als wethouder economie, financiën en werkgelegenheid van Helmond. Ik vind het een eer om deze functie te vervullen. De inwerkperiode was van korte duur, op dit moment ligt mijn focus voor de volle 100% op de corona-crisis. Het is een onwerkelijke periode.
Een crisis, met een omvang die zijn weerga niet kent. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook onze stad, vol in het hart. Als ik door het centrum loop, word ik verdrietig van de lege winkelstraten en de vele lege terrassen. Maar het is nodig om de maatregelen na te leven, zodat we het virus samen kunnen verslaan. (meer…)

4reacties

Vanaf maandag weer columns van politici


Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.

16reacties

Van de Brug: Lokaal liberaal


Laat ik beginnen om iedereen een heel goed en vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen!
Wat zal 2014 ons brengen? Niemand weet het. Wat ik wel weet is dat het jaar bol staat van de evenementen. Wat te bedenken van de Olympische Spelen in Rusland of het WK-voetbal in Brazilië.
Een evenement wat mij bezighoudt zijn echter de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het belang van de verkiezingen is, zoals onze burgemeester ook al onderschreef, “groot”. (meer…)

Van de Brug: Precariobelasting!


De VVD heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor de huidige precariobelasting. Het is de VVD een doorn in het oog dat wij het als
ondernemersvriendelijke gemeente nog steeds presteren ondernemers aan te slaan voor kleine bedragen aan precariobelasting. Vaak is de kostprijs om deze bedragen
geïncasseerd te krijgen hoger dan dat deze belastingen de gemeente opleveren. (meer…)

2reacties

Van de Brug: Induma Oost


Onlangs heeft de gemeenteraad besloten geld vrij te maken voor de herstructurering van bedrijventerrein Induma Oost. Voor dit project heeft de gemeente ook financiële bijdragen ontvangen van het Ministerie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij/Brabantse Herstructurerings maatschappij.
Induma Oost is een verouderd bedrijventerrein met nogal wat problemen op het vlak van handhaving, veiligheid, parkeren en uitstraling/aantrekkelijkheid. Om hier verbetering in aan te brengen worden smalle straten opnieuw ingericht en worden panden die nu nog privaat eigendom zijn, opgekocht om extra openbare ruimten te creëren. Vooral het laatste vergde nogal wat tijd en inspanning van alle betrokkenen.
(meer…)

30reacties

Van de Brug: De ruit


Onze regio is vorig jaar uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Vele technologisch innovatieve bedrijven hebben zich al in onze regio gevestigd en de toegevoegde waarde van Brainport, is één van de redenen dat bedrijven zich hier juist willen vestigen. Echter, een belemmering voor de bedrijven is de gebrekkige bereikbaarheid van onze regio.
Willen we de bedrijven en daarmee werkgelegenheid binnen onze regio versterken en behouden, dan is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in een betere bereikbaarheid die toekomst bestendig is.
Al tientallen jaren wordt er gediscussieerd over een betere verkeersontsluiting van onze regio. Omdat de gemeenten er onderling maar niet uit kwamen, heeft de provincie nu het initiatief genomen om met enige voortvarendheid in samenspraak met de betrokken gemeenten ervoor te zorgen dat deze regio voor de toekomst bereikbaar blijft, wat een stimulans is voor de bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid voor de regio.
Daartoe heeft de provincie het plan ontwikkeld om de ruit om Eindhoven te vervolmaken.
De VVD juicht het toe dat er eindelijk stappen genomen worden om onze bereikbaarheid te verbeteren, maar zijn wel sceptisch over de voorlopige plannen van de provincie om het bestaande tracé van de N279 bij Dierdonk te verbreden. De VVD fractie is hier een fel tegenstander van!
(meer…)

7reacties

Van de Brug: Goorlooppark


Er wordt nogal eens gezegd dat de politiek onvoldoende aandacht heeft voor het natuurlijk groen in de stad. Je hebt “natuurlijk groen” wat gewenst is en je hebt “natuurlijk groen” wat juist niet gewenst is (onkruid).
Met betrekking tot het “natuurlijk groen” wat niet gewenst is, heb ik al eens een bijdrage geschreven. Sindsdien is er weinig veranderd en neigt het overgrote deel van de gemeenteraad om hier zelfs nog veel meer op te gaan bezuinigen. Uit de inwonersenquête blijkt immers dat de inwoners uitermate tevreden zijn over de kwaliteit van het algemeen groen- en onderhoud van de openbare ruimten in onze stad. Dit strookt niet met mijn eigen beleving en misschien ook wel niet met het overgrote gedeelte van de inwoners die geen enquête hebben ingevuld.
Misschien een idee dat de gemeente kosteloos grasmaaiers beschikbaar stelt aan inwoners die het onderhoud voor eigen rekening willen nemen, wanneer ze vinden dat het nu niet goed gebeurt. Geef mij dan maar meteen een “opgevoerde” zitmaaier, omdat ik met een handmaaier voorlopig in onze stad de komende 12 jaar nog niet klaar ben.

Maar goed, hier wilde ik het niet over hebben….

Met betrekking tot het natuurlijke groen wat gewenst, word er in onze stad op dit moment keihard gewerkt om één nieuw langgerekt park te realiseren, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het gebied Groot Goor.
Het park wordt een belangrijke voorziening voor de inwoners van het westelijk deel maar is ook een aanwinst voor de rest van Helmond.
Om het verblijf voor zowel jong als oud aantrekkelijk te maken, komen er bankjes, fiets- en wandelpaden, speelvoorzieningen en wordt de beplanting aangepast.
Het oorspronkelijk vochtige beekdal wordt weer terug gebracht. De Goorloop wordt omgevormd tot een licht slingerende waterloop met flauwe oevers waar weer planten zoals lisdodden, kattenstaarten en riet kunnen groeien. Ook de aanleg van verschillende soorten bosjes en singelriet horen hierbij. Daarnaast voorziet het gebied in wateropvang. In periodes dat er veel neerslag valt, zal het regenwater uit de woonwijk naar het park worden geleid. Enkele lager gelegen gebieden in het dal van de Goorloop kunnen dan onder water komen te staan. Op dit moment wordt er op diverse plaatsen gewerkt aan zogenaamde ecopassages die onderdeel zijn van het Goorlooppark. Hierdoor ontstaat er een vrije doorgang voor de dieren in dit nieuwe langgerekte nieuwe natuurgebied dwars door onze stad. De aanleg daarvan zal de komende periode nog wel wat verkeersoverlast gaan opleveren. De VVD is van mening dat het belangrijk is dat het stadsbestuur goede afspraken met omwonenden en ondernemers maakt, en dat de planning er op toe ziet dat er zo min mogelijk verkeersoverlast is.
Maar hoe vervelend dit ook is, het is van korte duur, terwijl het park ook voor vele generaties na ons bedoeld is.
De VVD is voorstander van dit nieuwe park, welke grotendeels met subsidie van de Provincie en het Waterschap wordt gerealiseerd. Wij vinden het een verrijking voor onze stad dat er midden in de stad een dergelijk mooi natuurpark wordt gerealiseerd en zijn heel erg benieuwd naar het eindresultaat.

Serge van de Brug
Raadslid

1reactie

Van de Brug: Kies techniek!


Als er ergens kansen zijn op werk, dan is het in de techniekbranche. De arbeidsmarkt kent namelijk een groot tekort aan technisch opgeleid personeel.
Toch kiezen veel leerlingen niet voor de techniek. Deels door onbekendheid en deels door het slechte imago. Dat is jammer, techniek is juist ontzettend leuk, gevarieerd en uitdagend!

Mede dankzij de inzet van de VVD beleefden onlangs kinderen techniek op de Automotive CampusNL. Leerlingen van groep 7 en 8 volgden een twee uur durend programma, waarbij ze elk een half uur een andere workshop volgden. Bij alle workshops mochten de leerlingen vooral veel zelf doen.
De ervaringen van de kinderen en leraren waren erg positief. Zo mochten ze vrachtwagens met katrollen vooruit proberen te trekken, sleutelen aan robots, een pantservoertuig maken, botsproeven doen, bruggen bouwen en een zeepkisten-Grand-Prix houden.
Op deze dag was een delegatie van de VVD-fractie aanwezig en wij hebben aan den lijve ondervonden hoe de kinderen genoten van deze ontmoeting met de techniek

De Helmondse VVD-fractie vraagt al jaren structureel aandacht voor Techniekeducatie op (basis)scholen. Wij hebben bij de voorgaande begrotingen verschillende moties ingediend om Techniekeducatie te bevorderen.
Techniekeducatie zou naar de mening van de VVD echter een permanente plek moeten krijgen in het onderwijsprogramma.
Wij zijn er van overtuigd dat techniekeducatie op scholen een belangrijke bijdrage levert om jongeren enthousiast te maken om voor de techniekbranche te kiezen.
We hopen dat er veel van deze kinderen gaan kiezen voor techniek, want daar liggen volop kansen!

Serge van de Brug
Raadslid

8reacties

Van de Brug: GRATIS bestaat niet!


Vorige week is aan de raad voorjaarsnota 2013 gepresenteerd. Een voorjaarsnota met veel onzekerheden en uitdagingen. Eén van de aandachtspunten is “Berkendonk”
Ooit is in het verleden bepaald dat de waterplas “Berkendonk” gratis toegankelijk moest blijven voor alle inwoners van onze stad. Dit, mede ter compensatie voor het feit dat het buitenzwembad van zwembad “De Wissen” opgeofferd is aan woningbouw.
In de pas gepresenteerde voorjaarsnota blijkt dat het GRATIS zwemmen bij Berkendonk onze gemeente maar liefst € 190.000,– per jaar gaat kosten. Doordat er geen zand meer gewonnen wordt bij Berkendonk, zijn er niet langer neveninkomsten en dit heeft een drukkend effect op de exploitatie van de recreatieplas “ Berkendonk”.

GRATIS zwemmen bestaat daarom ook in Helmond niet! Iedere Helmonder betaalt nu ieder jaar € 2,– voor Berkendonk, of hij of zij er nu gebruik van maken of niet! En dit zijn dan nog maar de begrote kosten. Het is echter nog maar de vraag of de begroting ook alle werkelijk gemaakte kosten gaat afdekken. Zeker bij een warme zomer en bij veel recreatief gebruik van de plas en omgeving, kunnen de kosten nog wel eens aanzienlijk hoger worden.
Voor die huidige € 2,– krijgen onze inwoners ook maar weinig kwaliteit terug. Een plas water en dan houdt het wel zo’n beetje op. Financiële ruimte om nieuwe dingen op “Berkendonk” te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken is er nu niet.
Omdat veel van onze inwoners toch wel een wat meer kwalitatieve, attractievere zwemomgeving wensen, verkiezen vele van ons dan ook eerder het E3-strand of Aqua Best om er lekker een dagje tussenuit te gaan omdat daar wel:
– betere horecavoorzieningen zijn;
– meer toezicht (veiligheid/kwaliteit) is,
– betere sanitaire ruimten zijn;
– meer en betere parkeervoorzieningen voorhanden zijn,
– er ook alternatieve recreatiemogelijkheden zijn.

Willen we van recreatieplas “Berkendonk”een aantrekkelijkere recreatieplaats maken, die meer kwaliteit biedt, niet langer geld kost, maar geld oplevert, dan is het onontkoombaar dat Berkendonk op een andere wijze beheerd moet gaan worden. De afspraken die in het verre verleden zijn gemaakt, zijn mijns inziens aan heroverweging toe. En nu zeker, omdat de exploitatiekosten de spuigaten uitlopen en aantrekkelijkere concurrentie ons links en rechts inhaalt. Willen we deze trein niet missen, dan moeten we hier op korte termijn werk van gaan maken door dit onderwerp opnieuw ter discussie te stellen in de raad.

Serge van de Brug
Raadslid

17reacties

Van de Brug “Talent verplicht!”


In de MO&E commissievergadering is onlangs een presentatie gegeven over het project “Talent Verplicht!”. Een project wat mede op initiatief van de VVD tot stand gekomen is en wat wij dan ook een warm hart toedragen.
Dit project komt er in het kort op neer dat er van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie gevraagd wordt. Het project is niet uniek. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp, en Walcheren zijn ons hierin al voor gegaan. In Walcheren worden bijvoorbeeld door bijstandsgerechtigden bankjes geschilderd, repareren ze verkeersborden, paaltjes, etc..
Nu moet je er als gemeente natuurlijk weer voor waken dat door deze plannen de arbeidsmarkt niet verstoord raakt. Maar er zijn naar mijn mening tal van activiteiten te bedenken waar de gemeente al langer geen of (beperkt geld) meer voor uittrekt en die dus nu blijven liggen. Dergelijke activiteiten zullen dan ook een weinig storende invloed op de arbeidsmarkt hebben.

Niemand wil graag in de bijstand zitten. Door de economische malaise is het helaas zo dat er toch steeds meer een beroep op een bijstandsuitkering gedaan wordt en dat de duur van de uitkering ook langer wordt.
Na verloop van tijd zie je dat langdurig bijstandsgerechtigden steeds vaker in een soort isolement geraken, doordat sociale contacten verloren gaan. Ook het dagelijkse (arbeids) ritme raakt verstoord, waardoor het steeds moeilijker wordt om bij het vinden van een nieuwe baan weer aan het dagelijkse ritme te kunnen wennen.

De VVD is van mening dat het een goede zaak is wanneer bijstandsgerechtigden als tegenprestatie voor de uitkering een tegenprestatie leveren. Hierdoor wordt de kans op een isolement een stuk kleiner. Verder doen de bijstandsgerechtigden toch weer enigszins arbeidsritme op waardoor de kans op succesvol herintreden in een volwaardige baan een stuk beter wordt.
Ook bestaat de kans dat door het verrichten van een bepaalde tegenprestatie, bijstandgerechtigden er achter komen dat ze nog veel meer talenten hebben, dan ze altijd eerder gedacht hadden en dat deze talenten hierdoor beter benut worden. De mensen voelen zich weer gewaardeerd/gezien bij wat ze doen.
Wij krijgen nogal eens het verwijt van vooral de linkse partijen dat het “asociaal” is dat bijstandgerechtigden gevraagd wordt een tegenprestatie te leveren.
Ik denk dat het juist “asociaal” is, wanneer dit niet gebeurt.
We dienen allemaal ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Vooral nu!!
De één doet dat door de belastingdienst dik te sponsoren voor het feit dat deze het geluk heeft een betaalde baan te hebben. En de andere doet dat door een tegenprestatie te leveren voor de pech dat deze, als een soort vangnet, een bijstandsuitkering heeft.

Het is de bedoeling dat dit 2 jarige pilot-project medio mei van dit jaar gaat starten en wij kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten.

Serge van de Brug
Raadslid

Van de Brug: Werkbezoek Polen


Onlangs is er in de commissie MO&E het voorstel gedaan een werkbezoek te brengen aan onze zusterstad in Polen. Het eerste wat er bij mij opkwam, was wat de toegevoegde waarde van dit werkbezoek zou kunnen zijn voor onze taak als raadslid en of de investering die dit met zich meebrengt dit werkbezoek zou rechtvaardigen. Intussen hebben ook andere raadsfracties hier hun bedenkingen over uitgesproken met als resultaat dat de plannen voor dit “verre” werkbezoek zijn afgelast.
Waarom zouden we de “kennis” van zo ver halen, als er genoeg kennis uit de directe regio te halen is? We zijn toch niet voor niets gekozen tot slimste regio in 2012? Laten we daarom werkbezoeken bij voorkeur in de regio plannen, zodat we als raadsleden ook naar andere mensen kunnen uitdragen dat we zo’n prachtige bedrijven in ons midden hebben, welke we zoveel mogelijk zouden moeten faciliteren om nog meer werkgelegenheid te creëren.
Op 12 december jl. hebben MO&E commissieleden bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht aan AAE B.V. in onze eigen stad. AAE is een gerenommeerd specialist, actief op het gebied van de machinebouw. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1976 gevestigd in Helmond, waar ruim 160 medewerkers in dienst zijn.
Ik was onder de indruk van het werkbezoek aan dit specialistische bedrijf. Het is een bedrijf waarop we als Helmond trots mogen zijn!
Tijdens dit werkbezoek werd wederom het belang duidelijk van techniekeducatie. Het beeld dat bestaat bij de techniek is veelal negatief. Dit is ten onrechte, vandaar dat ik het zo goed vind dat bedrijven als AAE de deuren openzetten en laten zien wat er binnen daadwerkelijk gebeurt.
Volgens de heer William Pijnenburg (CEO van AAE) wordt Techniek echt miskend. Het zou zwaar en vies zijn. Niets is minder waar, als je bijvoorbeeld de “cleanroom” bij AAE in ogenschouw neemt. Techniek is niet altijd gemakkelijk en vereist studie.
Als VVD spelen wij hier al jaren op in door het indienen van moties inzake techniekeducatie. Met als doel: jongeren te enthousiastmeren; en bewust voor de techniek te laten kiezen. Techniekeducatie zou een structurele inbedding in het onderwijs moeten krijgen. De arbeidsmarkt kent namelijk een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Ik vind het dan ook belangrijk dat jongeren opgeleid worden in sectoren met toekomstperspectief en kans op een baan. De techniek is zo’n sector!

Serge van de Brug
Raadslid

2reacties

Van de Brug: 2012-2013


Als laatste van dit jaar mag ik nog éénmaal een bijdrage aanleveren voor de Weblog.
Lang heb ik moeten denken waar ik het over zou gaan hebben. Lange tijd zag het er naar uit dat ik voor de laatste bijdrage van dit jaar voor de eerste keer geen bijdrage zou hebben.

Aan het einde van een jaar, ga je jezelf van alles afvragen. Wat vieren we nu eigenlijk met oud en nieuw? Is dat de viering van geboorte van een nieuw jaar met volop mogelijkheden of is dat de viering van de afsluiting van een jaar wat vol stond van gebeurtenissen, waarvan je misschien zou wensen dat je enkele nooit had meegemaakt?
Voor mij persoonlijk staat de viering van oud en nieuw, dit jaar 100% in het teken van dit laatste. Het jaar 2012 zou ik zelf persoonlijk het liefste zo snel mogelijk willen vergeten.
In de politiek stond het jaar 2012 vooral in het teken van het afscheid nemen en het welkom heten.
Afscheid: oa. Sloop ’t Speelhuis, Afscheid Burgemeester Jacobs en overlijden voormalig burgemeester Geukers;
Welkom: nieuwe burgemeester Blanksma-van den Heuvel

Het jaar 2012 stond (helaas) ook in het teken van vervroegde landelijke verkiezingen.
De VVD-Helmond werd de grootste politieke partij van Helmond. De vreugde binnen onze afdeling is echter van zeer korte duur als bekend wordt waar de top van onze eigen partij ons mee probeert op te zadelen. Mede door druk van VVD-Helmond door bijdragen in het Eindhovens Dagblad, De Telegraaf, Omroep Brabant en in het TV-programma “De Wereld draait door” wordt het omstreden zorgplan alsnog van tafel gehaald. Maar de schade aan onze partij is dan al geschied. De VVD-Helmond heeft de afgelopen 3 jaar keihard gewerkt aan een beter Helmond. De resultaten zijn er! Maar natuurlijk zijn we nog lang niet waar we zijn willen en we zouden dan ook nog graag wat langer aan de klus willen werken.
Wrang is het wel weer dat juist de heren/dames die dankzij ons in het landelijke parlement terecht gekomen zijn, ervoor gezorgd hebben dat de VVD het nu zo slecht in de opiniepeilingen doet en dit sinds lange tijd. Bedankt!!!

Het nieuwe jaar 2013 zal een jaar worden van nieuwe uitdagingen. Het jaar zal onder andere in het teken staan van voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Ik heb er zin in!!

Ik wens iedereen voor het nieuwe jaar een goede gezondheid toe.

Serge van de Brug
Raadslid

Van de Brug: Ondernemersfonds


Op donderdag 15 november jl. hebben wij de commissie MO&E het voorstel tot invoering van een ondernemersfonds besproken.
Het ondernemersfonds heeft tot doel om door middel van een zogenaamde opgelegde reclameheffing gezamenlijke activiteiten en projecten van en door ondernemers te kunnen financieren. Tot dusver gebeurt dit al in het gebied van de winkelboulevard aan de Engelseweg en in het winkelcentrum van Helmond.
De gemeente gaat deze reclameheffing van de ondernemers incasseren door een geringe verhoging van de OZB door te berekenen aan deze ondernemers. Ook de gemeente Helmond zelf gaat een bijdrage aan het fonds leveren omdat ook zij panden heeft die voor deze reclameheffing in aanmerking komen. De verhoging van de OZB komt echter voor 100% weer ten goede aan deze ondernemers.

In het verleden gebeurde het nog wel eens dat er bijvoorbeeld door de ondernemers van bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum het idee geopperd werd om met Sinterklaas, kerst, carnaval, en Pasen het winkelgebied te verfraaien. Alleen waren er dan altijd nog ondernemers die hier financieel niet aan bij wilden dragen, maar uiteindelijk wel de vruchten plukten van het verfraaide winkelcentrum. Het zogenaamde “Freeriding”.
Door de invoering van een ondernemersfonds, gaan dit soort praktijken tot het verleden behoren. Iedere ondernemer draagt bij en iedere ondernemer heeft hier dan ook weer dezelfde voordelen van.
Het ondernemersfonds gaat in principe voor 3 jaar aan de slag. Na deze periode wordt het project geëvalueerd en wordt bezien of het project verlengd, gewijzigd of beëindigd wordt.
De stichting Ondernemersfonds Helmond gaat de gelden verdelen over de verschillende gebieden in de stad.
Het draagvlak van de ondernemers voor dit project is groot. In mei van dit jaar heeft het ondernemersfonds een voorlichting gegeven van de plannen en na een haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen concreet gemaakt en aan de commissie MO&E voorgelegd.
In de commissievergadering bleek dat het draagvlak voor dit voorstel groot was onder de politieke partijen, alleen de PvdA had helaas nog haar bedenkingen, ondanks de uitgebreide uitleg door de wethouder en een vertegenwoordiger van het ondernemersfonds.

Iedere initiatief om het ondernemersklimaat te verbeteren, kunnen wij als VVD van harte ondersteunen. Het ondernemersfonds behoort hier ook toe. Een nog beter ondernemersklimaat kan immers bijdragen tot nog meer werkgelegenheid en dus minder werkloosheid voor onze inwoners.
De kans is heel groot dat het voorstel ongewijzigd zal worden aangenomen in de komende raadsvergadering van 4 december 2012.

Ik wens de Stichting Ondernemersfonds Helmond alvast veel succes toe met haar toekomstige taak!

Serge van de Brug
Raadslid

1reactie

Van de Brug: Feestje in Helmond?


Dit jaar werd de 400e starterslening in Helmond verstrekt.
Tijd voor een feestje zou je zeggen.
Maar is dit ook echt zo?
Zoals eenieder kan zien, ligt de woningmarkt op dit moment aardig op zijn gat.

Al voor de kredietcrisis heeft het gemeentebestuur van Helmond in 2003 geconstateerd dat door een toegenomen vraag naar huurwoningen, de bouwproductie van nieuwe betaalbare koopwoningen stagneerde. Om de markt van huurwoningen enigszins te ontlasten werd de starterslening bedacht.
Dit instrument was een middel om starters op de woningmarkt de kans te bieden om voor een gelijkwaardige maandelijkse woonlast t.o.v. een huurwoning een koopwoning te betrekken. Met alle voordelen van dien (stimuleren eigen woningbezit, waardevermeerdering woning op de lange termijn).
De gemeente verstrekt vanaf 2003 een renteloze lening voor maximaal 3 jaar en maximaal € 30.000,–  en na die termijn wordt weer opnieuw bekeken of de persoon weer onder dezelfde condities kan verlengen.

Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en bestaat het instrument “starterslening” nog steeds. Intussen zijn de criteria waar iemand aan moet voldoen wel verschillende malen aangepast en is het maximale leningbedrag verhoogd naar € 36.000,–. De insteek was in 2003 in eerste instantie de huurmarkt meer lucht te geven. inmiddels is dit enigszins achterhaald en is de doelstelling meer geworden; starters de mogelijkheid geven überhaupt de woningmarkt te betreden. Waar in 2003 waardevermeerderingen nog in het vooruitschiet lagen, is dit inmiddels verleden tijd met alle risico’s van dien. Sinds 2003 is de woningmarkt immers alleen maar verslechterd.
Het is ook een feit dat de woningmarkt in Helmond er een stuk slechter voor zou staan, wanneer er geen startersleningen zouden zijn verstrekt.
Inmiddels wordt 1 op de 3 woningen met een starterslening gefinancierd. Daarentegen is er geen enkele nieuwe starterswoning in het jaar 2011 opgeleverd. Maar dat even terzijde.

(meer…)

5reacties

Van de Brug: Onbegrijpelijk…


In de commissie Ruimtelijk Fysiek is op 21 augustus de gronduitgifte voor XperienceWorld besproken. Met verbazing heb ik kennis genomen van de gevoerde discussie.
In tijden van economische neergang durft een investeerder het aan om 14 miljoen euro te investeren in een uniek concept voor onze stad: XperienceWorld, een combinatie van leisure en horeca. De bedoeling is tot het realiseren van een robot en een rollercoaster restaurant en daarnaast zullen er tal van race simulators geplaatst worden. Verder kunnen de nieuwste games gratis uitgetest worden.
Het betreft hier een uniek concept dat nergens in Nederland te vinden is; en het betreft hier zeker géén gokhal!

De VVD is van mening dat wij ondernemers die willen investeren in onze stad moeten koesteren en zoveel mogelijk zouden moeten faciliteren. Vooral in de huidige economische tijd is dit van het allergrootste belang voor onze stad.
Al in een veel eerder stadium is de raad geïnformeerd over het feit dat er investeerders zijn, die juist nu hun nek durven uit te steken door te investeren in dit unieke concept in het centrum van de stad. Een ruime meerderheid van de raad kon zich toen wel vinden in dit initiatief.
Tot in de zomer, heeft het college de investeerder de tijd gegeven om dit project financieel rond te krijgen. Dit is ze gelukt, na waarschijnlijk veel moeite, gezien het huidige economische klimaat.
Het feit dat een groep investeerders “brood” ziet in dit concept, zou toch wel vertrouwen moeten afgeven, zou je zeggen…

(meer…)

11reacties

Vd Brug: (H)eerlijker betaald parkeren


De VVD heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2010 aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen in onze stad. Wij hebben toen een motie ingediend om te komen tot een integrale parkeervisie voor de gehele stad.
Dit mede omdat het beleid wat tot dusver gevoerd werd, verouderd was en er bij onze inwoners van de stad het gevoel heerste dat de parkeertarieven een sluitstuk van de gemeentelijke begroting waren geworden. Persoonlijk had ik er nogal moeite mee dat je bijvoorbeeld in de parkeergarages wel voor een vol uur moest afrekenen, terwijl je net een kwartier je auto daar geparkeerd had. Dit is hetzelfde als dat je bij de bakker een half brood besteld, maar wel voor een heel brood moet betalen. Dit kan dus rechtvaardiger!
Verder was het voor menigeen frustrerend dat wanneer je de auto op een bovengrondse betaalde parkeerplaats parkeert en je net 5 minuten te laat bij je auto terug bent, de kans groot is dat je een prent te pakken hebt!

Wij zijn van mening dat het parkeerbeleid in het centrum klantvriendelijker gemaakt dient te worden dit door middel van de betaalmethode zoveel mogelijk te baseren op de feitelijke tijd waarop de parkeerplaats gebruikt wordt.
Mede door de stijgende parkeertarieven is het winkelcentrum minder aantrekkelijk geworden voor de bezoekers. En als er minder bezoekers naar het centrum komen, heeft dat weer zijn gevolgen voor de plaatselijke middenstand.
De VVD is dan ook ingenomen met het feit dat het college onze motie heeft overgenomen. In de afgelopen raadsvergadering werd het “Masterplan parkeren Helmond 2012” en het uitvoeringsprogramma “parkeergarages Centrum en real-time achteraf betaald parkeren” in stemming gebracht en aangenomen.
Met dit uitvoeringsprogramma beogen wij dat;

 • Bezoekers een rechtvaardiger tarief voor parkeren in rekening wordt gebracht;
 • Parkeren niet langer een belemmerende factor voor bezoekers is;
 • Meer bezoekers naar het stadscentrum komen;
 • De verblijfsduur van de bezoekers langer wordt;
 • Bezetting van de parkeergarages stijgt;
 • Doordat er meer bezoekers en voor langere tijd het centrum bezoeken, de omzetten en de werkgelegenheid bij het MKB een impuls zullen krijgen.
 • De aantrekkelijkheid van ons stadcentrum vergroot wordt en potentiële nieuwe ondernemers zich eerder in Helmond willen vestigen.

De motie die de VVD had ingediend met betrekking tot het parkeren had niet alleen betrekking op het stadscentrum van onze stad. Wij hadden ook aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen in de wijken en bij de wijkwinkelcentra. Het college heeft hierin de toezegging gedaan dat zij in de loop van dit jaar nog met uitgewerkte voorstellen daartoe zal komen.
Een eerste aanzet is in ieder geval gemaakt. Wij zijn benieuwd naar het vervolg!

Serge van de Brug
Raadslid

10reacties

Van de Brug: Helmond met glasvezel!


In de afgelopen raadsvergadering hebben we het collegevoorstel besproken met betrekking tot de borgstelling voor de financiering van de aanleg van een glasvezelnetwerk door E-Quest.
Dit Helmondse bedrijf durft het in deze tijd van economische tegenwind aan, om heel Helmond in fases te voorzien van een glasvezelnetwerk. Mede omdat het benodigde aantal aanmeldingen voor glasvezel van 30-procent niet werd behaald, is aan de gemeente een borgstelling gevraagd en dit voorstel werd door het college onlangs aan de raad voorgelegd.

De VVD is enthousiast over het feit dat een Helmonds bedrijf het risico durft te nemen om juist nu zo’n grote investering te doen. Toch hebben wij geworsteld met het verstrekken van een borgstellingkrediet en zijn wij niet over één nacht ijs gegaan.
Wij vroegen ons namelijk af in hoeverre je als gemeente een actieve rol dient te spelen in het realiseren van een glasvezelnetwerk door een private partij.
Daarnaast hadden wij onze bedenkingen over de borgstelling en de daarbij behorende risico’s. En dan met name het risico dat we zouden lopen tijdens de aanleg van het netwerk. De gemeente zou namelijk pas een hypothecaire zekerheid krijgen nadat het glasvezelnetwerk aangelegd zou zijn en niet ten tijde van de aanleg.
De nadelen die dit voorstel met zich meebracht hebben wij binnen de fractie uitgebreid afgewogen tegen de voordelen die glasvezel zou kunnen bieden.

De mogelijkheden van glasvezel zijn legio en het belang van snelle internettoepassingen wordt steeds groter!
Denk hierbij bijvoorbeeld aan; toepassingen in de slimme zorg, dit zal in de toekomst namelijk steeds belangrijker worden zoals elektronisch spreekuur of het begeleiden van operaties op grote afstand tot het ondersteunen van thuisrevalidatie en denk verder aan toepassingen voor kenniswerkers, thuiswerkers, en studenten.
Willen we ons als stad blijven onderscheiden en klaar zijn voor de toekomst dan is het belangrijk dat Helmond voorzien gaat worden van een glasvezelnetwerk. Zoals de wethouder al aangaf; een glasvezelnetwerk zou net zo goed tot de basisvoorzieningen van een stad moeten behoren als riolering, waterleiding, gasleidingen, etc..
Daar komt bij dat dit netwerk een zogenaamd “open” netwerk wordt, zodat ook andere aanbieders van snelle internetdiensten hier gebruik van kunnen maken.
Kortom: een mooie mogelijkheid om onze stad te voorzien van een glasvezelnetwerk zonder dat er gemeenschapsgeld bijgelegd moet worden.

De voordelen die glasvezel met zich meebrengen, gaven voor ons dan ook de doorslag om in te stemmen met het voorstel.

Serge van de Brug
Raadslid

Van de Brug: Actieplan bedrijvencentra


Onlangs is in de commissie Middelen Ondersteuning & Economie (MO&E) het actieplan opzetten bedrijvencentra behandeld.

In het actieplan wordt ondernemerschap gestimuleerd onder zowel reguliere starters als starters uit een achterstandssituatie (werklozen, bijstandsgerechtigden, jongeren) dit door middel van actieve begeleiding en een huurgewenningsubsidie .

Op dit moment is het MKB de motor van onze economie. Ik vind het dan ook uitstekend een initiatief om starters, maar juist ook de zogenaamde achterstandstarters te ondersteunen in het starten van een onderneming. Doordat ook achterstandstarters aan dit actieplan mee kunnen doen, betekent dit dat er ook minder beroep wordt gedaan op een uitkering. Het mes snijdt dus aan twee kanten! Dit vind ik een positieve ontwikkeling. Het is erg belangrijk dat mensen op eigen benen kunnen staan en in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een uitkering.

Het project Bedrijvencentrum Heistraat is een voorbeeldproject wat succesvol is gebleken.
Dit Bedrijvencentrum kent in de afgelopen 3 jaar geen bedrijfsbeeindigingen en alle ondernemers hebben een omzet van maar liefst € 40.000,–. In totaal zijn er 7 ondernemers doorgestroomd. Dit op een totaal van 15 units.

Wat voor criteria je ook hanteert om te bepalen of dit project succesvol is (uitstroom, levensvatbaarheid, of omzet) Op alle gebieden scoort het huidige project goed. Het scoort zo goed, dat er zelfs een wachtlijst is voor het huidige centrum in de Heistraat. Wij zijn dan ook enthousiast dat er voor gekozen is 3 nieuwe bedrijvencentra in te richten. Wel heeft de VVD in de commissie MO&E aandacht gevraagd voor het beter formuleren van de project doelstellingen. Zodat we op een later tijdstip kunnen bepalen of ook dit project succesvol is geweest, zodat hier te zijner tijd een vervolg aan gegeven kan worden.

Wij hebben in het actieplan in ieder geval het volste vertrouwen!

Serge van de Brug
Raadslid

2reacties

Van de Brug: We zijn er weer!!


Nu de weblog weer in de lucht is, ga je weer nadenken waar je de eerstkomende keer een stukje over wilt gaan schrijven.
Onderwerpen genoeg. Er is immers weer van alles gebeurd.
Ik zou een stukje kunnen schrijven over:

 • De opvolging van onze burgemeester;
 • De langdurigheidtoeslag;
 • De vernietigende brand die het Speelhuis in de as heeft gelegd;
 • De ophef die ontstaan is over de woonplaats van een raadslid;
 • Het feit dat landelijke politiek steeds vaker in gemeenteraad wordt gevoerd, terwijl dit in Den Haag thuishoort.
 • Etc…

Ik wil het echter toch nog eens hebben over “Stadsmarketing”. In het verleden heb ik hier ook al eens een stukje over geschreven.
Op 6 maart 2012 is het raadsvoorstel “Stadsmarketingstrategie Helmond” aangenomen door de gemeenteraad van Helmond. Het is heel fijn te constateren dat naast de VVD ook de meerderheid van de gemeenteraad de toegevoegde waarde van stadsmarketing inziet en dat we hier als stad nu mee aan de slag kunnen.
Veel mensen denken dat stadsmarketing hetzelfde is als stadspromotie en dat Stadsmarketing zich dus ook met stadsevenementen bezig houdt. Dit is echter niet juist. Stadsmarketing gaat veel verder.
Stadsmarketing heeft uiteindelijk tot doel om potentiële inwoners, investeerders en bedrijven voor langere tijd naar onze stad te halen en te binden.
Vooral in het huidige slechte economische klimaat is het daarom van het allergrootste belang dat we stadsmarketing goed gaan oppakken, zodat het bovenstaande uiteindelijk bereikt kan worden.

Eigenlijk doen we als gemeente al jaren aan stadsmarketing, maar vindt dit tot op heden plaats op vele verschillende terreinen en helaas zonder al te veel coördinatie, waardoor het niet inzichtelijk is of deze vorm van marketing ook echt effectief resultaten oplevert. Het wordt dan ook echt tijd dat dit nu professioneler en met meer coördinatie plaatsvindt waarbij de behaalde resultaten ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Wellicht valt hier uiteindelijk nog wel een besparing op te realiseren.  (meer…)