4reacties

Van den Waardenburg: Duurzaam


De gemeente Helmond heeft zich als doel gesteld om op langere termijn (2035-2045) de gehele gemeente klimaatneutraal te laten zijn. Om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken moeten nu wel de nodige stappen worden gezet. Daarom heeft D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2013 een motie ingediend over ‘Helmond klimaatneutraal’. In deze motie hebben wij het college opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze de gemeente Helmond de energietransitie de komende 10 jaar kan ondersteunen. Bij dit onderzoek moeten ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzame energiecoöperaties en de successen van andere gemeenten, worden betrokken.

Het vorige college van burgemeester en wethouders heeft met deze motie reeds een start gemaakt en ook het huidige college is aan de slag gegaan met de uitvoering van zowel de motie uit 2013 als de duurzaamheidambitie uit het coalitieakkoord. Het duurzaamheidsprogramma wordt uitgewerkt in de vorm van een Versnellingsagenda Duurzaamheid. Deze Versnellingsagenda wordt in samenwerking met alle betrokken partijen in Helmond opgesteld en bestaat onder andere uit concrete projecten en activiteiten voor de eerste vier jaar. Tijdens een driedaagse conferentie over duurzaamheid, welke begin juni in Helmond wordt georganiseerd, zullen de betrokken partijen specifieke projecten met elkaar vaststellen. Afgelopen dinsdag hebben de raads- en burgercommissieleden alvast de nodige input gegeven waarna deze wordt meegenomen bij de conferentie.

Bij deze concrete projecten denken wij als D66 bijvoorbeeld aan bestemmingsplanregels gericht op duurzaamheid, energie neutrale proefwoningen en het gebruik van grote parkeerplaatsen als energiebron. Maar wij zien ook graag dat de woningcorporaties met ondersteuning vanuit de gemeente voorop lopen in het energiezuiniger maken van de woningvoorraad door middel van ‘Nul op de meter’ renovaties. Hierbij kan worden aangesloten bij het Brabants Energieakkoord waarin is afgesproken, dat 1.000 woningen in 2017 met steun van de provincie energieneutraal zullen worden gemaakt. Verder zien wij kansen als het gaat om de stadverwarming in Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond-Oost en Hoogeind. Deze energievoorziening kan duurzamer gemaakt worden door het gebruik van geothermie; een mogelijkheid die tezamen met het nieuwe provinciebestuur opgepakt kan worden.

D66 heeft tijdens de beginspraakavond concrete projecten en activiteiten aangedragen en wij zijn blij dat het college de eerder door ons ingediende motie over verduurzaming zo voortvarend heeft opgepakt. Want volgens ons zou duurzaamheid in de kern een leidraad en leidend principe moeten zijn in alle ontwikkelingen. Wij zien dan ook graag dat Helmond op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld wordt voor andere gemeenten. Dit doen we als gemeente echter niet alleen, maar samen met haar inwoners.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
4 reacties
Reageer

@Gaby

Geothermie is inderdaad vrij kansrijk, omdat het ook in de winter een vrij constante warmtelevering garandeert. Echter, voordat we ons daarop vastleggen is het heel belangrijk om de verschillende scenario's door te rekenen en te kijken of het wel rendabel is. Als je immers huizen beter isoleert neemt de warmtevraag af en worden de kosten van het netwerk per geleverde Gigajoule steeds hoger. Er is al vrij snel een omslagpunt waarbij het goedkoper is om elektrisch te verwarmen. Door middel van een warmtepomp kan een woning dan vrij efficiënt verwarmd worden. Een lucht-water warmtepomp kan makkelijk ingepast worden in de bestaande verwarming van de woningen.

Dat wil niet zeggen dat geothermie geen kans maakt. Maar de prijs van geothermie zal dan fors lager moeten zijn dan de prijs van stadsverwarming nu. De vraag is of diepe geothermie misschien wel kansrijk is als schone energiebron. De warmte van zo'n diepe geothermiecentrale zou dan als echte restwarmte het stadsverwarmingsnet in kunnen en misschien dat als alleen het netwerk onderhouden hoeft te worden zo'n net wel concurrerend kan zijn. Ik verwacht echter dat met de dalende energieprijzen dat dat nog een zware dobber gaat worden. Er wordt immers al hard gewerkt aan manieren om energie uit zonnepanelen op te slaan voor de winter. Die zijn nu nog duur, maar de innovaties op het gebied van batterijen gaan de laatste tijd snel.

Uiteindelijk is er met stadsverwarming destijds op het verkeerde paard gewed. We moeten opletten dat we met geothermie niet op dezelfde manier achter de feiten aan gaan hollen.

Michiel van Geel

Gemeente zoekt 5 creatieve denkers voor een duurzaam Helmond
Op 11, 12 en 13 juni vindt in Helmond een bijzondere conferentie plaats over de Versnellingsagenda Duurzaamheid, waarover Gaby het in haar column hierboven ook over had. Zo’n 80 Helmondse denkers én doeners op het gebied van duurzaamheid werken dan samen aan een actieplan om Helmond in 2035 klimaatneutraal te krijgen. De deelnemers zijn allen persoonlijk uitgenodigd, maar er zijn ook 5 wildcards beschikbaar, zo laat de gemeente weten. "We zijn op zoek naar creatieve duurzame denkers; afkomstig, werkzaam of studerend in Helmond. Ben jij zo iemand en wil je actief een steentje bijdragen aan een duurzame stad? Meld je dan aan en doe mee!"
Wethouder Paul Smeulders van Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken: ”In Helmond zijn er tal van initiatieven op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Maar het zijn er nog niet genoeg. We moeten meer vaart maken! De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen we niet alleen; daarvoor hebben we de hele stad nodig. Op 11, 12 en 13 juni organiseren we daarom een speciale conferentie, waar we samen werken aan concrete ideeën voor een gezond, leefbaar en veilig Helmond; nu en in de toekomst. Samen zetten we alle lichten op groen voor een duurzaam Helmond.”
Wethouder Smeulders bereidt de conferentie voor met een speciale regiegroep van 'duurzame' Helmonders. Samen bepalen zij het programma én de deelnemerslijst: welke duurzame denkers en doeners zijn nodig om tijdens de conferentie de ideeën te bedenken, en om ze na de conferentie ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen? Aan het slot van de conferentie hebben de deelnemers overeenstemming bereikt over een concrete ‘Versnellingsagenda Duurzaamheid’. Daarin staan vergezichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties voor de kortere termijn. De versnellingsagenda komt dus tot stand in optimale co-creatie met de stad. "Iedereen kan zich erin herkennen, en (misschien wel het belangrijkste) iedereen draagt zijn steentje bij" aldus de wethouder.
De regiegroep heeft ook de deelnemerslijst opgesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Stuk voor stuk mensen die een nauwe band met Helmond hebben én een rol (kunnen) spelen bij het verduurzamen van de stad. Maar hoe zorgvuldig de lijst ook is samengesteld; er zijn ongetwijfeld nog mensen die we niet zo sterk op ons netvlies hebben staan. Daarom is de gemeente op zoek naar creatieve duurzame denkers, die met hun ideeën een waardevolle bijdrage aan de conferentie kunnen leveren. Of praktische doeners, die de ideeën straks mee in uitvoering kunnen brengen. Jong of oud, man of vrouw: dat maakt niet uit. Als je maar een band met Helmond hebt, en mee wilt werken aan het halen van de doelstelling: Helmond klimaatneutraal in 2035. Ben jij dat? En kun je donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni vrij maken in je agenda? Meld je dan direct aan via n.van.de.kerkhof@helmond.nl en geef in je mail een korte toelichting waarom jij bij de conferentie moet zijn.

Kansen zien in de stadsverwarming. Kom op zeg. Dit systeem is zo lek als een mandje en onevenredig duur. Laat deze gebruikers niet opnieuw slachtoffer worden van een nieuwe proefballon. Leg maar wat gasleidingen aan zodat we op groen gas kunnen verwarmen; daar zouden we stukken blijer van worden.

@ Dan geef die linkse freubelaars toch hun platform om met geld van een ander te smijten. Duurzaam is niet te vinden bij die zelf-voldane/genoegzame clubjes.
Wetenschappelijk is nog steeds niets bewezen van opwarming van de aarde. Maar ja ze moeten toch blijven roeptoeteren anders gaat hun subsidie eraan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: