6reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (15)


Het is rustig rondom de uitvoering van wijkontwikkelingsplannen in Helmond West. Januari heeft nog weinig nieuws gebracht. Achter de gemeentecoulissen wordt hard gewerkt. 2011 wordt een belangrijk jaar. In 2011 worden namelijk de wijzigingen van bestemmingsplannen verwacht. Ook worden in 2011 de eerste resultaten van milieuonderzoeken verwacht. De bewoners zijn vooral benieuwd naar de onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit en geluidshinder.

Voorzichtige resultaten zijn geboekt rondom de compensatie voor garageboxhouders die een garagebox hebben op het bedrijvencomplex in de Berlaerstraat. Na een half jaar wachten is er eindelijk een minicontract opgesteld door de eigenaar van de garageboxen en de gemeente. Garageboxhuurders ontvangen nu bij opzegging van de huur en het inleveren van de sleutel een vergoeding van 750 euro. Het gaat om circa 80 garageboxen. Dit is ook goed nieuws voor de 18 garageboxhouders in de Itterestraat. Zij zullen naar verwachting eenzelfde compensatie ontvangen van gemeente Helmond die de garageboxen heeft overgenomen van de woCom en nu dus eigenaar is. Over de compensatie naar huurders van bedrijfspanden zijn nog geen gegevens bekend.

In een mailbericht aan de raadscommissieleden RF en MO&E heeft de belangenvereniging BUITEN(ONS)OM haar zorg uitgesproken of het bedrag (9,9 miljoen euro) dat gereserveerd is voor grondverwerving ten behoeve van het tracé BuitenOm wel afdoende zou zijn. De mail is besproken in de raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek van 16 november 2010 bij agendapunt 4. Krediet afronding stedelijke ring (tracé BuitenOm). Op het door de vereniging berekende tekort van ruim 1,3 miljoen euro werd door de wethouder Verkeer en Stedelijk Beheer niet inhoudelijk ingegaan. De wethouder zegde wel toe dat het gereserveerde budget zeker niet overschreden zal worden.

De belangenvereniging BUITEN(ONS)OM heeft na lang wachten ook eindelijk een inhoudelijk antwoord gekregen op haar zienswijze die zij op 3 november 2009 heeft afgegeven aan het college B&W. Op 21 oktober 2010 vond een gesprek plaats met coördinerend wethouder Helmond West en de betrokken gemeenteambtenaren. De wethouder en de gemeenteambtenaren gaven toe dat zij zich vergist hebben in het aantal te slopen objecten (woningen, bedrijfspanden, garageboxen) ten behoeve van de realisatie van tracé BuitenOm. Door de enorme tijdsdruk is er ook geen gedetailleerde kostenberekening gemaakt voor het tracé BuitenOm. Het feit dat de voorkeur voor tracé BuitenOm boven de keuze Cortenbachtracé, door het college B&W is bepaald, nog voordat de gemeenteraad op de hoogte is gesteld, werd door de wethouder noch bevestigd noch ontkent.

De wethouder gaf na het gesprek aan dat gezien de complexiteit van het WOP Helmond West met al zijn bouwstenen in combinatie met de tijdsdruk in besluitvorming, het onvermijdelijk is gebleken dat er niet altijd zorgvuldig is omgegaan met de communicatie en de doorberekening van cijfers. Dit zou echter niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest in de bepaling van keuzes die uiteindelijk gemaakt zijn. De belangenvereniging sprak na afloop van het gesprek de waardering uit dat er nu eindelijk door de gemeente meer inhoudelijk gereageerd is op de Zienswijze en dat de gemeente toegeeft dat er niet altijd goed gecommuniceerd is naar bewoners, raadscommissies en gemeenteraad en dat er fouten zijn gemaakt in de doorberekening van cijfers voor de beide Tracékeuzes. De vereniging betreurt het wel dat door de late reactie van de gemeente op de Zienswijze de belangenvereniging de mogelijkheid is ontnomen om zaken aan de orde te stellen binnen de gemeenteraad voorafgaand aan de besluitvorming. Mogelijk had de besluitvorming dan een andere wending genomen en beter onderbouwd kunnen worden.

Een troost is dat de activiteiten die de belangenvereniging onderneemt, gewaardeerd worden door de wijkbewoners en ook door degenen die de regie hebben bij het wijkontwikkelingsplan. Rond de jaarwisseling mocht de voorzitter van de belangenvereniging een mooi bloemstuk ontvangen van woningbouwvereniging woCom als dank voor de inzet in de wijk Helmond West. De participatie in de Meedenkgroep Openbare Ruimte werd door gemeente Helmond beloond met een vrijwilligersattentie als dank voor de inzet.

Mien out of the box

Helmond (West) under construction
6 reacties
Reageer

NIEUWS UIT HELMOND WEST

Bron:
Weekblad Trompetter 23 februari
of digitaal
Informatiepagina's Gemeente Helmond
Zie: http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=157254

ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de ontwerpbestemmingsplannen "Helmond West - Wijkhuis Brede School" en "Helmond West - Hertogstraat - Tournooistraat" met ingang van 24 februari 2011 zes weken door een ieder kan worden ingezien.

De plannen kunnen worden geraadpleegd op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en de
gemeentelijke website http://www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via http://www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van http://www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch
bindend.

De bestemmingsplannen hebben betrekking op:

1) Helmond West - Wijkhuis Brede School

De locatie voor het Wijkhuis Brede School wordt begrensd door de Cortenbachstraat, de Hornestraat, de achterzijde van de te handhaven woningen aan de 3e Haagstraat (nr. 103 t/m 139) en de zijkant van de woning Cortenbachstraat 82 met de daarachter gelegen garages. De voormalige school Cortenbachstraat 80 (al gesloopt) is eigendom van de gemeente Helmond. Het Wijkhuis Brede School is een belangrijke sociaal-maatschappelijke en multifunctionele voorziening voor de wijk, waarin minimaal de functies basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport (in de gymzaal) en ontmoeting gebundeld worden. Verder zal alle bestaande bebouwing rondom Wijkhuis Brede School worden gehandhaafd.

2) Helmond West - Hertogstraat - Tournooistraat

Het plangebied betreft de woningen aan de Hertogstraat 23 tot en met 51 en de speelplek aan de
Hertogstraat/Tournooistraat/Haaglaan. Het nieuwe bouwblok beslaat het terrein gelegen tussen Hertogstraat 53 en 55 aan de ene zijde, en Haaglaan 54 aan de andere zijde. Het blok Haaglaan 54 tot en met 68 kan nu of in een latere fase meegenomen worden bij de ontwikkeling.
Deze blokken worden gesloopt ten behoeve van nieuwe eengezinswoningen met een parkeervoorziening voor bewoners op het binnenterrein.

Binnen bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van bovengenoemd bestemmingsplan.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 58 74 55.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 23 februari 2011

Einde bericht

Jammer dat de bewoners van de Itterestraat geen Trompetter hebben ontvangen deze week.

Zij blijven helaas verstoken van de aankondiging Bestemmingsplanwijziging Helmond West - Wijkhuis Brede School.

Hopelijk hebben ze de beschikking over internet en bezoeken ze zelf de informatiepagina van Gemeente helmond.

Zie voorgaande reactie en / of http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=157254 (PDF-file > Laatste pagina)

Meer dan 10 jaar later is daar dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 appartementen en een ontmoetingsruimte/kantoor in de Berlaerstraat. Zienswijzen kunnen zes weken lang ingediend worden vanaf 21-05-2021.
Ben benieuwd of er nog oud-bewoners terugkeren.

Zie ook de Informatiepagina 2021 op de Gemeente Helmond van 27 mei 2021.
(Staat onderaan de pagina!)
https://www.helmond.nl/1/bekendmakingen/informatiepaginas2021
Of bekijk weekkrant De Loop van vrijdag 28 mei 2021.

Aanvulling. Tot en met 2 juli 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend.
De aankondiging van de gemeentr is ook te lezen op de Informatiepagina 2021 van 20 mei 2021.

Oeps. Vergissing. Het ontwerp kan zes weken lang ingezien worden vanaf de publicatiedatum 21 mei. De zienswijze daarentegen moet binnen twee weken na publicatiedatum binnen zijn. Tot en met 4 juli 2021 dus.

Laatste correctie:
Tot en met 4 JUNI 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: