8reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (6)


Besluitvorming over wijkontwikkelingsprogramma Helmond West komt steeds dichterbij. Het is goed om in een project achterom te kijken. Zo ook in dit project dat algemeen en individueel belang moet dienen. Soms lijkt het alsof die twee voortdurend met elkaar in oorlog zijn.

Cruciaal in oorlogsvoering is bevoorrading en communicatie van juiste informatie. Niets is zo verraderlijk als informatie foutief weergeven of uitleggen. "Wat gezegd wordt, is dat ook gehoord? Wat gehoord wordt, is dat ook begrepen? Wat begrepen wordt, is dat ook begrepen als bedoeld? Wat bedoeld wordt, is dat ook akkoord bevonden? Wat akkoord bevonden is, wordt dat ook gedaan? Wat gedaan wordt, blijft men dat ook doen?" Gelukkig valt elke communicatiemuur te beslechten.

Dat gebeurde ook tijdens de Wijkforumavond in Helmond West waarbij alle fractievoorzitters waren uitgenodigd om te discussiëren met wijkbewoners. Het bracht wijkbewoners en politiek dichter bij elkaar. De politiek schrok van de tekortkoming in de communicatie van haar eigen gemeente naar wijkbewoners en henzelf.

Uit een hoge hoed kwamen stellingen tevoorschijn waarop antwoorden op vragen niet langer schuldig bleven. De standpunten van de politieke partijen waren lang niet zo verrassend als de keuzes die B&W in het geheim maakte binnen het wijkontwikkelingsprogramma.

De gemeente doet haar best om alle neuzen dezelfde kant uit te laten wijzen. Dat werd ook tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek van 13 oktober weer duidelijk. Een gelikte presentatie zorgde voor misleidende beeldvorming. Zo was een zonovergoten Warande handig gefotoshopt in tracé Buitenom. In het Cortenbachtracé stonden alleen maar kale herfstbomen gefotoshopt. Dichterlijke internetvrijheid zullen we maar zeggen.

Voorafgaand aan de commissievergadering had ik 5 minuten spreektijd aangevraagd. Hierin bracht ik 10 standpunten uit de zienswijze van belangenvereniging BUITEN(ONS)OM naar voren. Dat rechtte de ruggen van wethouders en commissieleden. Diverse redenen tegen completering van de stedelijke ring in woonwijk Helmond West haalde ik aan. Mocht de gemeenteraad in december instemmen met één van de tracékeuzes, dan komt de vereniging in verzet en wendt alle juridische mogelijkheden aan, indien vóór het raadsbesluit geen concrete compensatiemaatregelen zijn vastgesteld.

De belangenvereniging heeft geen contact gelegd met andere verenigingen binnen de wijk, uitgezonderd de Dahliavereniging en Volkstuin de Apostelhoeve. Wij zijn van mening dat  Stichting Buurtbeheer Helmond West en Belangenvereniging de Vaart vooraf gepeopled zijn door gemeente Helmond en woCom. Er bestaan vermoedens dat het onderzoek naar bewonerswensen in Helmond West heeft plaatsgevonden onder een selectief gezelschap bewoners, die diverse belangen hadden bij bepaalde keuzes uit het nu voorliggende wijkontwikkelingsprogramma. BUITEN(ONS)OM beoogd neutraliteit en voelde derhalve geen behoefte om met beide verenigingen in contact te treden.

Met de gemeente Helmond zijn slechts twee contactmomenten geweest. Op 6 juli vond de slecht-nieuws-overval plaats door de coördinerende wethouder. Op 30 september heeft de gemeente kennis gemaakt met de belangenvereniging. Onze zorgen over gebrekkige communicatie werden nauwelijks gehoord, nietig verklaard en daarmee niet onderkend door de coördinerende wethouder. Er restte niets anders dan gezamenlijk te verklaren dat gemeente en belangenvereniging door het dichter bij elkaar waren gekomen en dat beiden zich zullen inspannen voor betere communicatie.

De belangenvereniging staat nu op de kaart en is een gesprekspartner waarmee rekening gehouden moet worden. Helaas ziet de gemeente zichzelf niet als gesprekspartner. Liever legt ze besluitvorming op van bovenaf. Zij weigert de hand in eigen boezem te steken. Gezien de omissie rondom de zorgbrief van de belangenvereniging aan het college is dit het minste dat je zou kunnen doen. Kortom het interesseert de gemeente Helmond geen hol. Nu maar hopen dat datzelfde hol geen lotsbestemming wordt voor mogelijk gedupeerden.

Mien

Helmond (West) under construction
8 reacties
Reageer

Ja, presenteren is een vak en een kunst.
Een erg belangrijke vraag in deze hele discussie is m.i. nog niet gesteld: WAAROM was de communicatie zo slecht?
Is het nieuwe idee pas op het laatste moment verzonnen, ligt de afdeling voorlichting met Q-koorts in bed, hebben de ambtenaren ruzie met de wethouder, of kunnen de wethouders onderling het niet eens worden?
Ik heb het gevoel dat Helmond sowieso steeds meer de kant van Den Haag uit gaat: proefballonnetjes en wilde ideeën in plaats van gedegen werk leveren.
Maar dat laat onverlet de vraag: wie krijgt hiervoor de Zwarte Piet?

@Cat
Inkoppertje:
Sint Nicolaas! Voor wie erin geloofd.

Buiten(Ons)Om kondigt fors verzet aan
De belangenvereniging Buiten(Ons)Om is fel tegen het aanleggen van een deel van de Helmondse ringweg door de Itterestraat. Hun bezwaren richten zich met name tegen de gebrekkige communicatie, de haast waarmee het plan in elkaar gezet is en de slechte onderbouwing van de plannen. Zij vinden dat de geloofwaardigheid van B&W hierdoor een forse dreun heeft gekregen en kondigen aan fors in verzet te zullen komen.
Dat staat in de 'zienswijze' die de belangenvereniging vandaag heeft overhandigd aan het college van B&W in de persoon van wethouder Houthooft-Stockx. Zij heeft onder meer stedelijk beleid, verkeer en milieu in haar portefeuille. Op 10 november komt het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West in de raadscommissie. Het bezwaarschrift van Buiten(ons)Om richt zich met name tegen de keuze van een 'ringweg' door de Itterstraat in plaats van de Cortenbachstraat.
De belangenvereniging telt 37 leden maar zegt ook op te komen voor de belangen van mogelijke gedupeerden van het Cortenbachtraject;.

Op de foto (door John Gourtjes) hieronder kunnen Jan van de Ven en Rob Mientjes, lid resp. voorzitter van de belangenvereniging Buiten(Ons)Om nog lachen bij het overhandigen van hun zienswijze aan wethouder Trix Houthooft-Stockx.

Toch even een kleine nuancering op bovenstaand bericht van weblog Helmond.

Jan van de Ven, John Gortjes en ik hebben vanochtend namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM de definitieve zienswijze van onze vereniging afgegeven aan Trix Houthooft. We zijn daarvoor uitgenodigd in de collegezaal. Namens de gemeente waren ook Paul Spruijt (senior projectmanager) en Irma Galema (medewerker communicatie) aanwezig.

Van de pers waren vertegenwoordigers van het ED, Peel-Nieuws en de Gemeente c.q. Trompetter aanwezig.

Al met al is het goed gegaan. Ik had er zelf een goed gevoel bij. We zijn serieus genomen en dat werd benadrukt. Ook wil de gemeente net als de vereniging BUITEN(ONS)OM constructief samenwerken.

Nadat ik de aanbiedingsbrief (zie bijlage) had voorgelezen werd dit ook beaamt door wethouder Trix Houthooft. Zij sprak haar waardering uit voor de keurig gepresenteerde zienswijze. Vervolgens lichte ze toe dat er een omvangrijk ontwikkelingsplan klaarligt om te worden uitgevoerd dat ten goede komt aan alle bewoners van Helmond West. Er zitten leuke maar ook minder leuke kanten aan het WOP.

Ze benadrukte dat de mensen in de wijk voorop staan en dat er zeker zorg gedragen zal worden voor gedupeerden in de wijk. Die zijn er altijd bij zo'n omvangrijk plan. Ook vertelde ze dat de vereniging BUITEN(ONS)OM serieus genomen wordt door de gemeente Helmond.
Ook de gemeente ziet graag een constructieve samenwerking tegemoet met de vereniging en andere belanghebbenden in Helmond West, opdat de wijk flink zal opknappen.

Hieronder een weergave van de aanbiedingsbrief aan het college van B&W.

Als voorzitter van de belangenvereniging BUITEN(ONS)OM wil ik u graag onze zienswijze aanbieden aangaande het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West.

In onze zienswijze vragen wij aandacht voor een aantal zaken waarvan wij vinden dat die niet goed in acht zijn genomen en waarin wij graag willen anticiperen, kortom meedenken en meedoen.

De berichtgeving en communicatie rondom aandachtspunten als milieu, natuur en veiligheid baart ons grote zorgen. Dat geldt ook voor de berichtgeving en communicatie naar mogelijk gedupeerde bewoners en ondernemers in het wijkontwikkelingsprogramma.

In onze zienswijze doen wij handreikingen naar de gemeente Helmond. Wij zijn graag een serieuze gesprekspartner, die positief kritisch opkomt voor zowel de algemene als individuele belangen van bewoners in Helmond West.

Wij hopen als belangenvereniging dat onze zienswijze leidt tot een constructieve samenwerking met de gemeente Helmond en een positieve impuls geeft aan het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Nu en in de toekomst.

Een wijk waarop we trots zijn en waarin we graag willen wonen en ondernemen.

Rob Mientjes

--


In de Zienswijze van onze belangenvereniging wordt ook melding gemaakt dat de vereniging alle (juridische) middelen zal inzetten mochten er voor 1 december (de besluitvorming in de gemeenteraad) geen compensatiemaatregelen voor gedupeerde huurders, wooneigenaren en ondernemers in Helmond West zijn aangekondigd c.q. opgenomen in het wijkontwikkelingsplan Helmond West. Hierin zullen wij inderdaad als vereniging strijdbaar zijn. Maar op de eerste plaats zullen wij altijd eerst de samenwerking zoeken.

Rob Mientjes
Voorzitter namens BUITEN(ONS)OM

Rob Mientjes

Via onderstaande links kun je het gehele Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West van de gemeente en woCom en de zienswijze van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM daarop lezen.
Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West (pdf)
Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West (bijlagenboek) (pdf)
Zienswijze Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM op het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West (pdf)

WOP Helmond West Online!!!

Geweldig, nu kan iedereen het in 1 maand gebundelde wijkontwikkelingsprogramma Helmond West doorspitten.
Let wel, het dient het algemeen belang van Helmond West.
Voor de individuele belangen van mogelijk gedupeerden en voor handreikingen van bewoners en ondernemers ter verbetering van het plan zie ook de Zienswijze van belangenvereniging BUITEN(ONS)OM!!!

Opdat Helmond West een skône wijk blijft doe ik een oproep aan gemeente en belanghebbenden in Helmond (West) om samen mee te denken en samen mee te doen, zodat we ook trots blijven op onze wijk.

Groet,

Mien

Zienswijze BUITEN(ONS)OM!!!

Bedankt weblog Helmond voor het integraal plaatsen van onze Zienswijze op jullie weblog.

Dinsdag 10 november (19:30u) vindt een belangrijke raadscommissievergadering plaats in de raadszaal bij Boscotondo.

Deze is voor publiek toegankelijk.

In deze vergadering spreken de commissieleden van drie commissies (Ruimtelijk Fysiek - Middelen, Ondersteuning & Economie - Samenleving) ondersteuning hun advies uit over het wijkontwikkelingsplan.

Op dinsdag 1 december (19:30u) vindt in diezelfde raadszaal definitieve besluitvorming (stemming) plaats in de gemeenteraad.

Hopelijk krijgen de bewoners en ondernemers in Helmond (West) vanaf dan meer duidelijkheid welke richting en welk pad definitief gevolgd gaat worden.

Dan kunnen we vervolgens door samen mee te denken en samen mee te doen handen en voeten geven aan een mooi toekomst voor Helmond West. In constructieve samenwerking.

Beste Hellemonders en vooral die uit West. komt allen naar de raadscommissievergadering op 10 november en naar de gemeenteraadsvergadering i december.

Denk mee en doe mee!!!

Groet,

Rob Mientjes
Namens belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Rob Mientjes

Rob Mientjes

eindelijk een beetje duidelijkheid voor iedereen.
het lijkt erop dat de gemeente helmond veel te verbergen heeft
en ik ben benieuwd welke wethouder met de meeste poen er van tussen gaat om het gewijzigde plan door te drukken
ik beschuldig niemand maar wie de schoen past trekt hem aan
geweldig de inzet van belangenvereniging BUITEN ONS OM heel transparant.
NU DE GEMEENTE NOG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: