17reacties

Q&A: De hoogspanningslijnen in Brandevoort


Namens D66 stelde raadslid Stef Stevens vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningslijnen in Brandevoort. Zie de RaadsInfomatieBrief (pdf) die daarover deze week werd verstuurd. Daarin de aankondiging dat 1 hoogspanningslijn ondergronds gaat. De kosten hiervoor worden geraamd op 6 tot 7 miljoen euro.
Hieronder zijn 3 raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Waarom is er een aantal jaren geleden er niet direct voor gekozen om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen en niet bovengronds te verplaatsen en zo miljoenen bespaard konden worden? Er was immer toen al beloofd om dat te doen.

Gekozen wordt om nu een gedeelte ondergronds te brengen omdat dat voldoende is om te voorkomen dat er een gezondheidsvraagstuk ontstaat. D66 vindt dat er niet alleen een gezondheidsvraagstuk speelt, maar ook een esthetisch aspect.

 1. Waarom kiest het college er niet voor om alle bedrading ondergronds te brengen en zo het aangezicht van Brandevoort te verbeteren en hierdoor de verkoop van de woningen te bevorderen? Er moet immers toch al gegraven worden.
 2. Waarom wordt er gekozen om woningen nu zo dicht op de hoogspanningslijnen te bouwen, terwijl er nog genoeg grond aanwezig is die buiten de gevaren zone ligt?

In de reacties hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
17 reacties
Reageer

Mensen moeten niet zeiken die masten stonden er eerder dan de huizen moet je daar geen huis kopen als je er last van hebt

Frank van Hout

@ fractie D66; als Stef zich een beetje had verdiept in dit dossier dan had hij zelf de antwoorden op zijn vragen kunnen geven! Jonge raadsleden die zich willen profileren zonder enige dossierkennis.

Ik heb een woning gekocht waarvan de voortuin nu in het 'getroffen' gebied ligt door aanpassing van de normen.

Ik vind alles prima, zolang deze vragen en de mogelijke te ontstane discussie geen vertraging op de bouw van mijn huis veroorzaakt. Alsook de voorgestelde aanpassingen van de hoogspanningslijnen, waarvan geschreven wordt in de bewonersbrief dat dit binnen twee tot drie jaar kan worden gerealiseerd.

Frank het gaat hier niet eens om de mensen die hier een huis koopt. Ik ben er één van. Het gaat hier om de aanpassing van de meetnormen door het RIVM. Hierdoor vallen enkele voortuinen in de 'gevarenzone'.
De gemeente zelf wil geen enkel risico nemen met de gezondheid van haar inwoners. En dat vind ik een nobel streven.

Sjef Jenniskens

Ook de SP wil opheldering van B&W over de hoogspanningsmasten
Namens de SP stelde raadslid Hans Verbakel gisteren ook schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningslijnen.
Hieronder zijn 2 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die natuurlijk ook in zijn geheel in de reacties.

Er is een nieuwe berekening uitgevoerd voor de magneetveldzone van de hoogspanningslijnen op Brandevoort. Omdat het college aan de strengste eisen wil voldoen leidt de nieuwe berekening tot de conclusie dat één hoogspanningslijn ondergronds moet gaan. Niet alleen op Brandevoort maar ook op andere plekken in de stad (Dierdonk, Rijpelberg) lopen hoogspanningslijnen.

 1. Is deze nieuwe berekening ook uitgevoerd voor andere plekken in de stad waar hoogspanningslijnen lopen?
 2. Kunt u toelichten waarom deze nieuwe berekening op Brandevoort tot maatregelen leidt en op andere plekken niet?

Dan moet het inderdaad voor ALLE wijken gelden en niet alleen voor Brandevoort. We zijn toch een gezamenlijke stad en geen eilandjes?

Ria van Aerle

B&W: Geen ondergrondse hoogspanningslijnen in andere wijken 
De volledige antwoorden van B&W op de bovenstaande raadsvragen van zowel D66 als de SP:

 1. D66-vraag: Waarom is er een aantal jaren geleden er niet direct voor gekozen om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen en niet bovengronds te verplaatsen en zo miljoenen bespaard konden worden? Er was immer toen al beloofd om dat te doen.
  Antwoord: In de jaren voorafgaand aan de bundeling van de hoogspanningslijnen in Brandevoort zijn een aantal technische oplossingen tegen elkaar afgewogen. Eén daarvan hield in, dat de 150 kV-lijn zou worden verkabeld. De 380 kV-lijn kon en kan nog steeds niet worden verkabeld. Uiteindelijk is binnen de mogelijkheden van de door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen gekozen voor het bovengronds bundelen van de 150 kV-lijn met de 380 kV-lijn. Deze bundeling heeft geresulteerd in de gewenste versmalling van de magneetveldzone. Door netbeheerder TenneT wordt tot op heden als uitgangspunt gehanteerd, dat maximaal 20 km van de 380 kV-lijn kan worden verkabeld. Deze 20 km is ingevuld binnen de Randstad 380 kV-lijn. Afgesproken is, dat deze verkabeling gedurende tien jaar zal worden gemonitord, voordat kan worden overwogen om meer km 380 kV-lijn te gaan verkabelen. Ondanks het feit, dat de eerste ervaringen met de netstabiliteit positief zijn, heeft netbeheerder TenneT aangegeven, dat de 380 kV-lijn in Brandevoort niet kan worden verkabeld.
 2. D66-vraag: Waarom kiest het college er niet voor om alle bedrading ondergronds te brengen en zo het aangezicht van Brandevoort te verbeteren en hierdoor de verkoop van de woningen te bevorderen? Er moet immers toch al gegraven worden.
  Antwoord: Zie ons antwoord onder 1.
 3. D66-vraag: Waarom wordt er gekozen om woningen nu zo dicht op de hoogspanningslijnen te bouwen, terwijl er nog genoeg grond aanwezig is die buiten de gevaren zone ligt?
  Antwoord: Bij het opstellen van de voor Brandevoort geldende en door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen zijn de functies wonen, bedrijventerrein, verkeer en groen over het plangebied verdeeld. Toen is onder meer bepaald dat dicht in de buurt van de hoogspanningslijnen woningen kunnen worden gebouwd. In 2012 is duidelijk geworden dat de magneetveldzones in Brandevoort 2 x 45 m bedragen. In de jaren daarna is de berekeningsmethode om magneetveldzones te berekenen een aantal malen gewijzigd. Om te kunnen voldoen aan de belofte, inhoudende dat alle nieuwbouwwoningen buiten de magneetveldzone worden gerealiseerd, hebben wij er voor gekozen om opnieuw technische maatregelen te laten nemen, die als resultaat hebben dat geen enkele nieuwbouwwoning in de magneetveldzone is gelegen.
 4. SP-vraag: Is deze nieuwe berekening ook uitgevoerd voor andere plekken in de stad waar hoogspanningslijnen lopen?
  Antwoord: Het beleidsadvies over hoe om te gaan met magneetveldzones van hoogspanningslijnen, gepubliceerd in oktober 2005, heeft betrekking op nieuwe situaties. Aangezien het bestemmingsplan Brandevoort II is vastgesteld na oktober 2005, is het beleidsadvies van toepassing op Brandevoort. In het voorjaar van 2016 is een berekeningsrapportage, gebaseerd op Handreiking 4.1 van het RIVM, voor Brandevoort opgesteld. In de wijken Mierlo-Hout, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk is het tracé van de 150 kV-lijn gelegen. Deze hoogspanningslijn wordt aangemerkt als een bestaande situatie. Bovendien zijn er geen plannen om in deze wijken nieuwbouwwoningen nabij de hoogspanningslijnen te bouwen Er is geen berekeningsrapportage opgesteld om de magneetveldzones in deze wijken te berekenen.
 5. SP-vraag: Kunt u toelichten waarom deze nieuwe berekening op Brandevoort tot maatregelen leidt en op andere plekken niet?
  Antwoord: In de Handreiking 4.1 van het RIVM is de methodiek vastgelegd om magneetveldzones te berekenen. Deze berekeningsmethode wijkt af van vorige berekeningsmethoden. Zo houdt Handreiking 4.1 onder meer rekening met tegengestelde stroomrichtingen en met toekomstige ontwikkelingen. In Brandevoort zijn de 150 kV-lijn en 380 kV-lijn gebundeld; deze situatie is niet te vergelijken met andere woonwijken. Bij toepassing van de Handreiking 4.1 en dus rekening houdend met tegengestelde stroomrichtingen en toekomstige ontwikkelingen, leidt dit tot een bredere magneetveldzone. Deze zone is breder dan de in 2012 berekende magneetveldzone van 2 x 45 m. Om de geplande woningbouw in Brandevoort buiten de zone van 2 x 45 m, berekend op basis van Handreiking 3.0, doorgang te laten vinden, is besloten om technische maatregelen te laten treffen. Hiermee wordt bereikt dat bij toepassing van de Handreiking 4.1. de magneetveldzone in Brandevoort 2 x 45 is.

Hoe worden de aanpassingen betaald en is 2 x 75 meter wel genoeg?
Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningskabels in Brandevoort en de gevolgen van een nieuwe berekeningsmethoden van het RIVM. Zoals je hierboven kunt lezen, stelden haar partijgenoot Stef Stevens en de SP vorige maand ook raadsvragen. Die werden inmiddels door B&W inmiddels beantwoord.
Hieronder haar 10 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In de raadsinformatiebrief van 11 juli 2016 zijn wij nader geïnformeerd over de hoogspanningskabels en magneetveldzones in Brandevoort. Wederom zijn er problemen met de hoogspanningskabels; een probleem dat zich door de opzet van de wijk al voordoet sinds de oprichting. Door de laatste Handreiking van het RIVM zijn wederom problemen ontstaan en moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. In de raadsinformatiebrief gaat het college uit van een aantal technische maatregelen om de voorgeschreven rekenbelasting terug te brengen van 75 naar 45 meter. Wat zijn deze technische maatregelen precies?
 2. De kosten van deze technische maatregelen bedragen 6 á 7 miljoen. Volgens de raadsinformatiebrief zal op korte termijn met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder TenneT worden gesproken over onder meer het kostenplaatje. Als D66 zijn wij, mede gezien de beperkte subsidieregeling en de grote concurrentie, benieuwd hoe kansrijk een subsidie van het Rijk daadwerkelijk is. Waar baseert de verantwoordelijke wethouder zijn uitspraak in het Eindhovens Dagblad op, dat er goede hoop is dat de kosten voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen door het Rijk worden vergoed?
 3. Heeft het college nagedacht over een alternatief plan wanneer er geen externe bijdrage komt? Zo ja, wat is dit alternatief. Zo nee, waarom niet?
 4. In de berekeningen gaat de gemeente uit van de feitelijke belasting voor de periode tot 2020. Waarom wordt gerekend met deze periode van slechts 4 jaar en hoe gaat het college ervoor zorgen dat in Brandevoort toch toekomstbestendig wordt gebouwd?
 5. In de raadsinformatiebrief staat beschreven dat de gemeente Helmond geen enkel risico wil nemen met de gezondheid van haar inwoners. Als D66 zijn we het daar helemaal mee eens. Waarom gaat het college dan vervolgens niet uit van de meest recente Handreiking van het RIVM met een magneetveldzone van 2 x 75 meter?
 6. Is het college net zoals D66 van mening dat deze discussie zich kenmerk door alsmaar opschuivende normen en dat daarom rekening moet worden gehouden met bovenwettelijke normen?
 7. Is het gezien de gewijzigde berekeningen van het RIVM niet verstandig om nieuwbouwwoningen in Helmond op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen en, indien noodzakelijk, zelfs uit te gaan van een bovenwettelijke afstand waarbij kan worden gedacht aan een aftand van bijvoorbeeld 100 meter?
 8. Op welke afstand staan de woningen van het meest recente nieuwbouwplan Liverdonk?
 9. Acht het college het niet verstandig om ook het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan Liverdonk aan te passen aan de afstand van 2 x 75 meter of zelfs toekomstgericht rekening te houden met een bovenwettelijke afstand?
 10. Wij gaan ervan uit dat het college gezien de huidige situatie, waarbij het gezien de Handreiking verstandig is om rekening te houden met een afstand van 2 x 75 meter, verschillende scenario's uitwerkt. Graag worden wij als raad nader geïnformeerd over deze scenario's en de kosten die daarmee gemoeid zijn, waaronder de kosten voor de herbestemming van de gronden. Op welke termijn kunnen wij deze gegevens tegemoet zien?

Bewoners van brandevoort laten betalen die masten stonden er al voor dat er een huis gebouwd werd hadden ze toen met kopen van huis op moeten letten nu willen ze andere mensen op latten hoesten voor hun waarde vermindering van huis en komt ze nu goed uit want alles wT op brandevoort gekocht is was gewoon te duur en willen nu zo wat terug vangen

Frank van Hout

Als ze de wiet opbrengst van al die opgerolde illegale kwekerijen verkopen, hebben ze al een hele smak geld binnen.

Update:
Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de raadsvragen die D66 stelde.

 1. Vraag: In de raadsinformatiebrief gaat het college uit van een aantal technische maatregelen om de voorgeschreven rekenbelasting terug te brengen van 75 naar 45 meter. Wat zijn deze technische maatregelen precies?
  Antwoord: De combinatielijn bestaat uit twee lijnen. Een van deze lijnen, de 150 kV-lijn gaan we verkabelen (ondergronds brengen). De 380 kV-lijn blijft bovengronds en wordt geoptimaliseerd
 2. Vraag: De kosten van deze technische maatregelen bedragen 6 á 7 miljoen. Volgens de raadsinformatiebrief zal op korte termijn met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder TenneT worden gesproken over onder meer het kostenplaatje. Als D66 zijn wij, mede gezien de beperkte subsidieregeling en de grote concurrentie, benieuwd hoe kansrijk een subsidie van het Rijk daadwerkelijk is. Waar baseert de verantwoordelijke wethouder zijn uitspraak in het Eindhovens Dagblad op, dat er goede hoop is dat de kosten voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen door het Rijk worden vergoed?
  Antwoord: De rijksoverheid heeft in het Verkabelingsprogramma opgenomen, dat circa 135 km van bestaande hoogspanningslijnen (50, 110 en 150 kV-lijnen) in woongebieden onder de grond kunnen worden gebracht. Deze kosten worden voor 75 % verrekend in de transporttarieven en 25 % bestaat uit een decentrale bijdrage. Met de wettelijke regelgeving dient de Tweede Kamer nog in te stemmen.
 3. Vraag: Heeft het college nagedacht over een alternatief plan wanneer er geen externe bijdrage komt? Zo ja, wat is dit alternatief. Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Vooralsnog is gekozen om in overleg met rijksoverheid en TenneT tot overeenstemming te komen over een acceptabele kostenverdeling.
 4. Vraag: In de berekeningen gaat de gemeente uit van de feitelijke belasting voor de periode tot 2020. Waarom wordt gerekend met deze periode van slechts 4 jaar en hoe gaat het college ervoor zorgen dat in Brandevoort toch toekomstbestendig wordt gebouwd?
  Antwoord: De huidige magneetveldzones in Brandevoort, berekend met behulp van de Handreiking 3.0 en verankerd in de voor Brandevoort geldende bestemmingsplannen, bedragen 2 x 45 meter. De bestemmingsplannen die voor Brandevoort gelden zijn door de gemeenteraad unaniem vastgesteld.
  Bij het berekenen van de magneetveldzone van de aan te passen hoogspanningslijnen zal rekening worden gehouden met het toekomstig stroomgebruik en met de toekomstige maximumcapaciteit van de 380 kV-lijn. De technische maatregelen hebben als resultaat dat de zone 2 x 45 meter is en blijft. Aldus staan alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone .
  Voor de beperkte periode totdat deze technische maatregelen zijn getroffen, hebben we gekeken naar de feitelijke belasting tot 2020, gebaseerd op prognoses van netbeheerder TenneT.
 5. Vraag: In de raadsinformatiebrief staat beschreven dat de gemeente Helmond geen enkel risico wil nemen met de gezondheid van haar inwoners. Als D66 zijn we het daar helemaal mee eens. Waarom gaat het college dan vervolgens niet uit van de meest recente Handreiking van het RIVM met een magneetveldzone van 2 x 75 meter?
  Antwoord: De gemeente is niet verplicht om bij elke nieuwe Handreiking van het RIVM een nieuwe berekeningsrapportage te laten opstellen.
  Bij het berekenen van de magneetveldzone van de aan te passen hoogspanningslijnen zal rekening worden gehouden met het toekomstig stroomgebruik en met de toekomstige maximumcapaciteit van de 380 kV-lijn. De technische maatregelen hebben als resultaat dat de zone 2 x 45 meter is en blijft. Aldus staan alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone.
 6. Vraag: Is het college net zoals D66 van mening dat deze discussie zich kenmerk door alsmaar opschuivende normen en dat daarom rekening moet worden gehouden met bovenwettelijke normen?
  Antwoord: Nee, het beleidsadvies over magneetvelden van hoogspanningslijnen is inhoudelijk niet gewijzigd. Het beleidsadvies houdt in, dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk is voorkomen moet worden dat het aantal gevoelige bestemmingen in de zone van 0,4 microtesla (de magneetveldzone) toeneemt. In de afgelopen jaren heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van IenM, de berekeningsmethodiek om een specifiek magneetveldzone te berekenen, opgenomen in de Handreiking, een aantal malen gewijzigd. De gemeente is niet verplicht om bij elke nieuwe Handreiking van het RIVM een nieuwe berekeningsrapportage te laten opstellen. Omdat de gemeente geen risico wil lopen met de gezondheid van haar inwoners, heeft zij besloten om vrijwillig een nieuwe berekeningsrapportage op te laten stellen en te handelen naar de uitkomsten hiervan. Wij willen deze maatregelen laten uitvoeren om aan de strengste eisen te blijven voldoen.
 7. Vraag: Is het gezien de gewijzigde berekeningen van het RIVM niet verstandig om nieuwbouwwoningen in Helmond op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen en, indien noodzakelijk, zelfs uit te gaan van een bovenwettelijke afstand waarbij kan worden gedacht aan een afstand van bijvoorbeeld 100 meter?
  Antwoord: Nee, wij gaan er vanuit dat voor 2020 er adequate technische maatregelen kunnen worden getroffen zodat alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone liggen. Overigens ligt basisschool De Hoeves op meer dan 78 m van de hoogspanningslijnen.
 8. Vraag: Op welke afstand staan de woningen van het meest recente nieuwbouwplan Liverdonk?
  Antwoord: De perceelgrens van het bouwplan in Liverdonk dat het dichtst bij de hoogspanningslijnen is gelegen, ligt op meer dan 47 m vanaf de hartlijn van de hoogspanningslijnen.
 9. Vraag: Acht het college het niet verstandig om ook het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan Liverdonk aan te passen aan de afstand van 2 x 75 meter of zelfs toekomstgericht rekening te houden met een bovenwettelijke afstand?
  Antwoord: Nee, zie de beantwoording van vraag 7.
 10. Vraag: Wij gaan ervan uit dat het college gezien de huidige situatie, waarbij het gezien de Handreiking verstandig is om rekening te houden met een afstand van 2 x 75 meter, verschillende scenario's uitwerkt. Graag worden wij als raad nader geïnformeerd over deze scenario's en de kosten die daarmee gemoeid zijn, waaronder de kosten voor de herbestemming van de gronden. Op welke termijn kunnen wij deze gegevens tegemoet zien?
  Antwoord: Wij gaan er vanuit dat technische maatregelen aan de hoogspanningslijnen er voor zorgen, dat de specifieke magneetveldzone ter hoogte van Brandevoort, berekend met behulp van Handreiking 4.1, 2 x 45 m is.

Is aanleg ecozone slim waar ondergrondse hoogspanningslijnen komen?
Namens D66 stelde raadslid Stef Stevens schriftelijke vragen aan B&W. Zijn vragen betreffen de financiële gevolgen van het aanleggen van de ecozone in combinatie met de komende ondergrondse hoogspanningslijnen in Brandevoort.
Hieronder zijn 3 raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Sinds een week is men bezig de ecozone aan te leggen over een traject van een paar honderd meter pal onder de hoogspanningsmasten met groot materieel. N.a.v. de uitspraken van de wethouder Stienen, die inhielden dat er enkele lijnen onder de grond zullen gaan komen, D66 de volgende vragen;

 1. Is het college met mij van mening dat, als er lijnen onder de grond gaan komen, het kapitaalsvernietiging is om de aanleg van de ecozone nu uit te voeren? Alles moet immers weer op de schop als deze lijnen onder de grond verplaatst gaan worden.
  Zo nee, Waarom niet?
 2. Is het college met mij van mening dat zolang er nog niets duidelijk is over de definitieve bestemming van de hoogspanninnslijnen, het beter is om nog even te wachten met de aanleg van de ecozone onder de hoogspanningsmasten?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft het college nieuwe informatie omtrent de (financiële) haalbaarheid van het verplaatsen van de hoogspanningslijnen, omdat men nu de ecozone aan het aanleggen is?

neen antwoord is nog simpeler er is geen communicatie tussen betreffende afdelingen

Iedereen met gezond verstand gaat geen ecozone aanleggen in een gebied waar hoogspanningskabels ondergronds gelegd gaan worden. Dit is toch niet zo moeilijk. We spreken hier bovendien over miljoenen gemeenschapsgeld.

Ria van Aerle

B&W: Aanleg ecozone Brandevoort geen kapitaalsvernietiging want ondergrondse hoogspanningslijnen gaan daarlangs
Dat en meer liet B&W weten naar aanleiding van bovenstaande raadsvragen van D66. Hieronder de volledige antwoorden:

 1. Vraag: Is het college met mij van mening dat, als er lijnen onder de grond gaan komen, het kapitaalsvernietiging is om de aanleg van de ecozone nu uit te voeren? Alles moet immers weer op de schop als deze lijnen onder de grond verplaatst gaan worden.
  Zo nee, Waarom niet?
  Antwoord: De gemeente overlegt met TenneT waar het definitieve verkabelingstracé van de 150 kV-lijn komt. Hierbij is het uitgangspunt een tracé tussen de betonnen voeten van de hoogspanningsmasten en het fietspad aan de noordzijde van de Voort een realistisch tracé. In overleg met TenneT bepalen we of ten zuiden van de ecologische zone rond de Veste, de verkabeling kan worden aangelegd door middel van een (gestuurde) boring of een andere techniek.
 2. Vraag: Is het college met mij van mening dat zolang er nog niets duidelijk is over de definitieve bestemming van de hoogspanninnslijnen, het beter is om nog even te wachten met de aanleg van de ecozone onder de hoogspanningsmasten?
  Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Nee, omdat we gezien bovenstaand antwoord verwachten niet te hoeven graven in de ecologische zone. Wij vinden het belangrijk de definitieve inrichting van de ecologische zone rond de Veste te realiseren. Ter verbetering van de woonomgeving van de bestaande woningbouw, maar ook om Brandevoort nog aantrekkelijker te maken voor woningzoekenden.
 3. Vraag: Heeft het college nieuwe informatie omtrent de (financiële) haalbaarheid van het verplaatsen van de hoogspanningslijnen, omdat men nu de ecozone aan het aanleggen is?
  Antwoord: Nee, de plannen van het college van B&W zijn ongewijzigd en voorzien niet in het verplaatsen van hoogspanningslijnen. De 150 kV-lijn wordt ter hoogte van de combinatielijn onder de grond aangelegd en de 380 kV-lijn wordt verbeterd. Wij zijn nog in overleg met het ministerie van EZ, TenneT en de provincie Noord-Brabant over de dekking van de kosten.

Slim bedacht van de gemeente om een omweg eromheen te maken. Het kost wat extra meters kabel, maar dat mag van mij best aan het milieu in Brandevoort worden uitgegeven.

Ik vind dat ze moeten ophouden met die oeverloze discussie, die palen want daar gaat het om die staan er over 100 jaar nog tenzij jullie de discussie veranderen , en niet op stoel gaan zitten van de experts, Mijn visie is leg de 380.KV vanaf Maasbracht naar weert en dan naar Eindhoven naar het koppelstation. Dat spaart dan 106 palen uit waar ze geen erfpacht voor hoeven te betalen aan de boeren .En dan wordt het intresant om de 150.KV onder de grond te stoppen , Het is niet zo moeilijk als de wil er maar is , De gemeente Helmond moet dan wel met Maarheze en Leende om de tafel gaan zitten om dit te regelen , dan heb je een win win situatie , , Ger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: