3reacties

Q&A over ouderbijdrage voor Jeugd-GGZ


Namens de GroenLinks-fractie stelden Mohammed Chmourra en Antoinette Maas vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de ouderbijdrage Jeugd-GGZ.
Vandaag hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn ouders verplicht een eigen bijdrage te betalen voor onderdelen van de jeugdhulp, waaronder de Jeugd-GGZ. Momenteel is er landelijk veel discussie over de effecten van deze eigen bijdrage. De regeling zou onnodige drempels opwerpen voor ouders die hulp zoeken voor hun kind, en bovendien de gemeenten opzadelen met onevenredig veel administratie, waardoor de regeling meer kost dan hij oplevert.
Een groot aantal gemeenten hebben daarom al besloten de ouderbijdrage voor de Jeugd-GGZ (tijdelijk) niet of niet volledig te innen, zoals bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Staatssecretaris Van Rijn is op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek gestart naar de effecten van de ouderbijdrage,
GroenLinks Helmond deelt de mening van voornoemde gemeenten en wil de eigen bijdrage die ouders moeten betalen voor de geestelijke gezondheidszorg voor hun kind opschorten. De eigen bijdrage werpt een drempel op voor deze zorg. Een bedrag dat kan oplopen tot 1500 euro per jaar verhindert de toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ. GroenLinks vindt dat de behandeling van een kwetsbaar kind nooit belemmerd mag worden.
Dit alles brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

 1. Heeft het college in beeld hoeveel ouders in Helmond sinds 1 januari een ouderbijdrage moeten betalen voor jeugdhulp en jeugd-GGZ voor hun kind?
 2. Zo ja, om hoeveel gezinnen gaat het en welk bedrag is er mee gemoeid?
 3. Is het college van mening dat het innen van een eigen bijdrage voor jeugdvoorzieningen ongewenste effecten heeft?
 4. Overweegt het college om – net zoals in voornoemde gemeenten – de eigen bijdrage tijdelijk op te schorten in afwachting van het onderzoek van staatssecretaris van Rijn dat de effecten hiervan inzichtelijk moet maken?
 5. Bent u bereid om op basis van de uitkomsten van het onderzoek in gesprek te gaan met de raad over de toekomst van deze bijdrage?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
3 reacties
Reageer

Geen opschorting ouderbijdrage Jeugd-GGZ, opschorting zou Helmond maximaal 4 ton per jaar kosten
Vandaag gaf B&W de antwoorden op de bovenstaande vragen van GroenLinks.

 1. Vraag: Heeft het college in beeld hoeveel ouders in Helmond sinds 1 januari een ouderbijdrage moeten betalen voor jeugdhulp en jeugd-GGZ voor hun kind?
  Antwoord: Ouders van kinderen in een GGZ-instelling, AWBZ-instelling of kinderen met dagbehandeling waren tot 1 januari van dit jaar niet verplicht om een ouderbijdrage te betalen. Voor deze jeugdigen geldt een overgangsperiode tot uiterlijk 31 december 2015. Gedurende het overgangsrecht is geen ouderbijdrage verschuldigd. Het is bij de gemeente niet bekend om hoeveel kinderen dat ging, omdat we deze gegevens niet hebben ontvangen vanuit het rijk.
  De ouderbijdrage voor jeugdhulp bij verblijf in een voormalig provinciaal gefinancierde instelling gold al op grond van Wet op de Jeugdzorg, en is per 2015 onder de Jeugdwet gebracht. Voor deze jeugdigen geldt geen overgangsrecht, omdat in het verleden ook al een ouderbijdrage werd betaald. De inning van de ouderbijdrage verliep via het LBIO. Per januari 2015 is dit overgenomen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
  Bij kinderen die na 1 januari 2015 een voorziening in de vorm van dagbehandeling of verblijf hebben gekregen, wordt de ouderbijdrage opgelegd. Het CAK is belast met de inning van deze ouderbijdrage.
 2. Vraag: Zo ja, om hoeveel gezinnen gaat het en welk bedrag is er mee gemoeid?
  Antwoord:
  Hoogte ouderbijdrage
  De hoogte van de ouderbijdrage is wettelijk bepaald, en gekoppeld aan de leeftijd van het kind, en de hoeveelheid toegekende zorg. Voor 2015 gaat het om de volgende bedragen:

  Het is niet duidelijk om hoeveel gezinnen het gaat, mede omdat deze gegevens niet overgedragen zijn door het rijk.
  Historische aantallen
  Uit de gegevens die opgenomen zijn in het beleidsplan Jeugdhulp Peelgemeenten, ging het voor Helmond in 2012 om ongeveer 260 jongeren. De verdeling was toen als volgt:

  Uit de gegevens is niet te achterhalen om hoeveel dagdelen het ging, en wat de leeftijd van het kind was.
  Onderhoudsplicht ouders
  Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. Hiervoor ontvangen zij kinderbijslag. In sommige gevallen, bij hoge kosten door een handicap, is het soms mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen. De hoogte van de kinderbijslag is omgerekend per maand weergegeven in onderstaande tabel.
 3. Vraag: Is het college van mening dat het innen van een eigen bijdrage voor jeugdvoorzieningen ongewenste effecten heeft?
  Antwoord: De ouderbijdrage is omstreden. De angst bestaat dat de ouderbijdrage leidt tot het mijden van zorg. Dat kan nooit de bedoeling zijn voor jongeren die al kwetsbaar zijn, en deze zorg juist hard nodig hebben. We zijn dan ook blij met het onderzoek van staatssecretaris van Rijn naar de toegankelijkheid van de zorg. Dit onderzoek richt zich op alle gezinnen die een ouderbijdrage betalen, dus niet alleen voor de nieuwe groepen.
 4. Vraag: Overweegt het college om - net zoals in voornoemde gemeenten - de eigen bijdrage tijdelijk op te schorten in afwachting van het onderzoek van staatssecretaris van Rijn dat de effecten hiervan inzichtelijk moet maken?
  Antwoord: Het opleggen van de ouderbijdrage is een verplichting die is opgenomen in de Jeugdwet. De gemeenten ontvangen de geïnde ouderbijdragen van het CAK. Wanneer we de ouderbijdrage opschorten, ontvangen we deze inkomsten niet. Dit kan oplopen tot een maximumbedrag van € 400.000,= per jaar (uitgaande van 260 jongeren tussen 12 en 18 jaar die 12 maanden lang 24-uurs verblijf krijgen). In de praktijk zal dit bedrag lager uitvallen op basis van leeftijd, deeltijd opname en opnamen korter dan 12 maanden. Daarnaast hebben we met alle Peelgemeenten afgesproken dat we onder andere de vormen van hulp waarvoor deze ouderbijdrage geldt, vanuit Peel6.1 beschikbaar stellen. Wanneer we zouden overwegen het opleggen van de ouderbijdrage tijdelijk op te schorten, moet dat een Peelbreed gedragen besluit zijn. Indien de raad dit wenst, gaan we als gemeente Helmond het gesprek over een opschorting van de ouderbijdrage aan met onze Peelcollega’s.
 5. Vraag: Bent u bereid om op basis van de uitkomsten van het onderzoek in gesprek te gaan met de raad over de toekomst van deze bijdrage?
  Antwoord: Wij houden het onderzoek nauwlettend in de gaten. Wanneer de uitkomsten beschikbaar zijn, zullen we dat met u delen en hierover in gesprek gaan.

Eigen bijdrage lijkt me op langere termijn duurder. De problemen omdat mensen de behandeling niet kunnen betalen en daardoor in de toekomst problemen raken. Nu al blijkt er steeds meer problemen met verwarde mensen.

We kregen een mailtje uit de sector en eentje van een lezeres van de krant. Onze kop "Geen opschorting ouderbijdrage Jeugd-GGZ, opschorting zou Helmond maximaal 4 ton per jaar kosten" hierboven zou niet kloppen. Dat bedrag van 4 ton zou voor de gehele Peelregio gelden, niet alleen voor Helmond.
Hoewel het best duidelijk in de antwoorden van B&W gistermiddag staat, toch maar even nagevraagd. "Dit bedrag betreft alleen Helmond. Binnen Peel 6.1 is het totale bedrag (dus incl. Helmond) ongeveer het dubbele" liet de woordvoerder van de gemeente weten. Omdat het wellicht meer Helmonders opviel, deze reactie hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: