8reacties

Chahim: ‘Sorry, geen gegevens!’


Al sinds de presentatie van de jaarrekening 2015 heb ik, namens de PvdA, meerdere keren gevraagd naar een verklaring van het zorgoverschot (ongeveer €10 miljoen). Het college kwam met algemene verklaringen, die volgens het nu voorliggend Rekenkamerrapport niet bevestigd kunnen worden. Bijna een half jaar later voelde ik mij genoodzaakt, juist omdat het college niet specifiek naar de Helmondse situatie wilde kijken, om namens de PvdA een motie in te dienen die de rekenkamer daartoe oproept. De intentie toen was om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen waarom we zoveel geld overhielden op het zorgbudget 2015. Nu, ruim een jaar later, is die duidelijkheid er nog steeds niet! Waarom: het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk.

Weinig Transformatie
Verder lees ik in het rapport (pdf) dat de gemeente Helmond in 2015 en 2016 nauwelijks toegekomen is aan de transformatie van de (jeugd)zorg. En juist daar is er winst te behalen, blijkt ook uit onderzoek bij andere gemeenten. Zowel in 2015 als 2016 is bijvoorbeeld nauwelijks gebruik gemaakt van de daarvoor gereserveerde budgetten! Het is wel bijzonder dat juist het opzetten van de samenwerking Peel 6.1 en vervolgens de (bewuste) afbraak hiervan de nodige tijd en energie heeft gekost en dit (deels) ten koste is gegaan van de transformatie. Persoonlijk schaam ik me er nog steeds over hoe wij in Helmond omgegaan zijn met onze Peelpartners. Hoe anders had dit kunnen lopen?
Ik ga terug naar de transformatie: volgens Helmondse zorgaanbieders lopen de gespreken tussen hen en de gemeente “weinig constructief”. Volgens de zorgaanbieders “is de relatie tussen de gemeente Helmond en het zorgveld de afgelopen twee jaar merkbaar achteruit gegaan”, “heerst (er) een gevoel van wantrouwen” en “volgens de zorgaanbieder zou de aandacht van de gemeente vooral uitgaan naar de korte termijn en ontbreekt het aan een (bestuurlijke) langetermijnvisie over de WMO-zorg en Jeugdzorg”. Stevige kritiek van onze maatschappelijke partners! Geen van beide wethouders heeft de raad maar ook enigszins geïnformeerd over het bestaan van deze kritiek. Wat mij betreft een politieke doodzonde.

Cliënttevredenheidsonderzoeken
Beide cliëntervaringsonderzoeken lijken een positief beeld te geven van de ervaringen met de geleverde WMO-zorg en Jeugdzorg. Toch zijn we bij nader inzien helemaal niet tevreden met de resultaten. We praten over een respons voor de WMO van 45% en de respons rondom Jeugdzorg is 24% uit de gekozen onderzoeksgroep van 1000 cliënten. Dat is gewoon laag! (want nog geen kwart van de mensen die wel behandeling gekregen hebben, waarbij voor ons niet duidelijk is waarom de mensen die geen behandeling of zorg gekregen hebben buiten dit onderzoek zijn gelaten). En van deze laatste respondenten is 32% van mening dat er niet veel veranderd is en 4% zelfs van mening dat het slechter gaat. Met deze resultaten moet je niet jezelf op de borst kloppen, maar goed nadenken over andere manieren van meten. Innovatief. In het Radboud ziekenhuis heeft met bijvoorbeeld een Chief Listening Officer aangesteld die gewoon in gesprek gaat met cliënten om achter hun tevredenheid, maar ook hun wensen te komen.

Wat nu?
De raad moet weer aanzet. De raad moet beter in positie komen als het gaat om de transitie. Meer contact met zorgaanbieders, door bijvoorbeeld mee te lopen, maar ook via bijeenkomsten/benen-op-tafel sessies. De transitie loopt nu vooral via de ambtenaren en moet weer (meer) van de politiek worden. Maak van innoveren een gezamenlijke opdracht. Hierbij zou je kunnen aanhaken bij Peel Duurzaam en Gezond. Creëer daar innovatieve broedplaatsen. En ja, de cijfers en gegevens moet echt boven tafel in 2017/2018. Die garantie moet het college geven.

Mohammed Chahim
Fractievoorzitter PvdA

Onze Helmondse politiciMohammed
8 reacties
Reageer

Werkelijk, je moet maar durven met zo'n collumn, als je mede verantwoordelijk bent voor dit (lands)beleid! Voor iedere SP bestuurder een uitdaging om er iets sociaals van te maken. Ik durf te stellen dat ondanks dit Pvda beleid, mijn stad er een stuk socialer mee is geworden.

@Frans op donderdag 22 juni 2017 om 20:26:

Jouw reactie begrijp ik eerlijk gezegd niet.

Ten eerste kan ik nergens in de column van Mohammed Chahim terugvinden dat hij op de SP afgeeft. Het college met daarin de VVD, het CDA, GroenLinks, Helmond Aktief en de SP krijgt er van hem van langs naar mijn idee. Maar misschien las ik de column niet met een politieke linkse bril.

Ter tweede, je kunt de kleine Helmondse oppositiepartij PvdA toch niet de schuld gaan geven dat in dat onafhankelijke rapport (dat ik scannend las) het Helmonds college kritiek krijgt? Of is alles wat slecht gaat in Helmond de schuld van de landelijke politiek in Den Haag en alles wat goed gaat in Helmond de verdienste van het Helmonds college? Ik vind dat je gewoon moet roeien met de riemen die je hebt gekregen of uit de boot stappen. En als je dat roeien niet goed genoeg doet in Helmond, dan krijg je dat in Helmond te horen. Logisch lijkt mij. Alles op Den Haag schuiven is wel heel erg makkelijk.
Een jaar of wat geleden verklaarde een medewerker dat hij door de files voor de derde keer die maand een half uur te laat op zijn werk was. Ik zei: "Nee, omdat jij steeds te laat aanreed!" Sindsdien kwam hij nog maar een keer te laat (5 minuten).

Werkelijk, je moet maar zo'n echtgenoot hebben als je al zo vaak door de Helmondse politici erop gewezen bent dat je beleid niet afdoende is... Prima gelukt Frans, de zwakte van de Helmondse wethouders benadrukken door af te geven op landelijke politiek. En of je het nou wel of niet eens bent met de (te snel doorgevoerde) transities naar de gemeentes: Helmond maakte zelf keuzes, andere gemeentes lukte het wel....

Laten we dit hele gebeuren eens ontrafelen. Het principe achter decentralisatie is dat het zou moeten leiden tot beleidsvrijheid, innovatie en maatwerk. Dat betekent dat je als gemeente een paar taken hebt:
- borgen van minimumeisen en continuiteit
- ruimte laten voor experimenten, delen van best practices en betrekken van stakeholders bij innovatie
- Meten van kwaliteit en inzicht in bezwaarprocedures en klachtafhandeling.

Ik moet constateren dat de gemeente onvoldoende voorbereid is geweest en vooral afwachtend en behoedzaam te werk is gegaan. Dat is begrijpelijk, maar er zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld juist om innovatie te stimuleren en de zorg efficienter en doelmatiger te maken, zodat de korting op het budget gehaald kan worden met een gelijkblijvende of hogere kwaliteit van zorg.

Het eerste punt is dus (zij het met horten en stoten) gerealiseerd, aan het tweede en derde punt moet nog worden begonnen. Nou zijn er in Helmond wel bijzondere omstandigheden. Er is een reorganisatie gaande en het stuklopen van de samenwerking in Peel 6.1 heeft ook roet in het eten gegooid.Maar dat richting de raad de schone schijn is opgehouden, terwijl de boel vooral in het eerste jaar verre van op orde was is toch wel een politieke doodzonde.

Het grootste probleem is dat de werkelijke transitie dus nog ingezet moet worden, terwijl de budgetten langzaam verlaagd worden tengevolge van de verbeterde doelmatigheid die gemeenten die hun zaken wel op orde hadden hebben weten te bereiken. We lopen in Helmond dus al een paar jaar achter de feiten aan en het zal nog wel wat kruim (en gemeenschapsgeld) kosten om die achterstand in te lopen.

Michiel van Geel

grote flop dus pvda

Tiny Vd Broek

Helaas heb ik niet alles kunnen kijken gisteravond, maar wat bleek de deskundigheid van Mohammed Chahim. Waar andere partijen alleen maar hun eigen wethouder proberen te dekken ("het is toch allemaal goed gegaan" en "het staat allemaal al op internet"), doceerde hij zijn kennis op het gebied van politiek, analyse en de inhoud van het rapport.
Jammer dat het voor de meeste Helmonders door de (politieke) vaktermen en zeker ook de politieke desinteresse niet opgepikt wordt, maar ik hoop (en dat zeg ik niet snel als ietwat rechtse stemmer ;-) ) dat hij herkozen wordt. Van wat ik zag, was hij de enige die op niveau acteerde en vlijmscherp was.

Er zullen allerhande oorzaken te benoemen zijn waarom er zo veel geld over lijkt te zijn.

Wat ik zelf in mijn omgeving heb ervaren is dat het toekennen van huishoudelijke ondersteuning tegenwoordig nog zeer mager is. Er worden ontzettend weinig uren ter beschikking gesteld om een woning enigszins leefbaar te houden. In de praktijk is er eigenlijk niet met goed fatsoen mee weg te komen.

Daarnaast schijnen de zorgverleners ontzettend achter te lopen met hun facturering waardoor er ruim na de geleverde dienstverlening nog facturen gestuurd worden; het overschot zou dan nog aanzienlijk kunnen slinken.

Precies. Wie wil regeren dient ook verantwoordelijkheid af te leggen.
Als controle niet mogelijk is wat moet een raad dan. Als dat collegepartijen niet past is dat precies waar de schoen knelt. Back to basic met of zonder pluche.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: