30reacties

Van de Brug: De ruit


Onze regio is vorig jaar uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Vele technologisch innovatieve bedrijven hebben zich al in onze regio gevestigd en de toegevoegde waarde van Brainport, is één van de redenen dat bedrijven zich hier juist willen vestigen. Echter, een belemmering voor de bedrijven is de gebrekkige bereikbaarheid van onze regio.
Willen we de bedrijven en daarmee werkgelegenheid binnen onze regio versterken en behouden, dan is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in een betere bereikbaarheid die toekomst bestendig is.
Al tientallen jaren wordt er gediscussieerd over een betere verkeersontsluiting van onze regio. Omdat de gemeenten er onderling maar niet uit kwamen, heeft de provincie nu het initiatief genomen om met enige voortvarendheid in samenspraak met de betrokken gemeenten ervoor te zorgen dat deze regio voor de toekomst bereikbaar blijft, wat een stimulans is voor de bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid voor de regio.
Daartoe heeft de provincie het plan ontwikkeld om de ruit om Eindhoven te vervolmaken.
De VVD juicht het toe dat er eindelijk stappen genomen worden om onze bereikbaarheid te verbeteren, maar zijn wel sceptisch over de voorlopige plannen van de provincie om het bestaande tracé van de N279 bij Dierdonk te verbreden. De VVD fractie is hier een fel tegenstander van!
Door dit plan zou bij de wijk Dierdonk een aantal af- en opritten verdwijnen en wordt de wijk door deze nieuwe weg afgesneden van de rest van de stad. Dit komt de bereikbaarheid en ontsluiting niet ten goede en is daarom in onze ogen ongewenst.
In de jaren ‘60 is de Kasteel Traverse aangelegd om een snelle verbinding tussen Deurne en Eindhoven te realiseren. Laten we nu niet nog een keer de vergissing maken een drukke verkeersader door de stad te laten lopen! Eén Kasteel-Traverse syndroom is wel genoeg!
De VVD-fractie is voor de vervolmaking van de ruit om Eindhoven, maar wij verlangen wel dat er bij Dierdonk gekozen wordt voor de meest lange omleiding om deze wijk. Ook dienen op het tracé van Brouwhuis tot en met Dierdonk maatregelen getroffen te worden die waarborgen dat bewoners van deze wijken geen extra overlast van de weg ondervinden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan geluidswallen, stil asfalt, etc..
Afgelopen zaterdag was er een regiobijeenkomst van de VVD. Eén van de sprekers was verantwoordelijk gedeputeerde, dhr. Van Heugten. Deze wist ons te melden dat het tracé bij Dierdonk nog niet definitief is en dat ook de lange omleiding nog steeds een reële optie is. De heer van Heugten wist zelfs nog te melden dat de extra kosten van dit alternatief ook nog steeds binnen het beschikbare budget zouden passen. In de ogen van de VVD is de keuze van het tracé dan ook niet moeilijk.

Serge van de Brug Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
30 reacties
Reageer

mmm. mmm. Brainport of the world, beste mkb stad etc.etc.
Ik wordt er eigenlijk doorziek van. Hoe megalomaan kun je zijn. Hebben jullie dan nog steeds niet in de gaten dat je door heel Nederland wordt uitgelachen.

Sodemieter lekker verder met je ruit.
Nadat je alle negatieve toestanden over je heen hebt gehad de afgelopen weken en dan nu dit?????

Hoe is het trouwens gegaan met het voorstel van dhr. Janssen en mevr. Verouden, geheel buiten alle orde van de raad om?

En wie o, wie gaat er aangifte doen tegen Tielemans?

Spreek je daar nou maar eens over uit..

Als je alles zo slecht vindt Naomi, wat doe je dan nog in Helmond? Je eerste positieve reactie hier moet ik nog tegenkomen. Alleen maar klagen, klagen, klagen.

Verder zinnige woorden van meneer van de Brug. Alle initiatieven om de regio beter bereikbaar te maken juich ik toe, prima voor de economie in deze toch al lastige tijd. Dat je niet iedereen tevreden kunt houden is daarbij een logisch gevolg, dat kan toch geen enkele partij.

Ik hou er niet van dat ik wordt bedreigd.
Dat ik mijn eigen mening geef is aan mij..
Jouw rectie is kenmerkend voor de cultuur hier in Helmond.
Waar ik woon en waarom is aan mij.

Ik hou niet vn politieke bewegingen die zich op deze manier manifesteren.
Verzoek aan weblog om voortaan e..e.a. te controleren.

Ja, maar wij Helmonders willen de ruit niet door Helmond, de Nuenenaren willen de ruit ook wel, maar niet door Nuenen. De mensen uit Son en Breugel willen hem ook wel, maar dan aan de andere kant van het kanaal, dus niet in Son en Breugel...en inmiddels is er al tientallen jaren over vergaderd, is de situatie veranderd, zitten we inmiddels in een crisis, de filedruk neemt drastisch af, bedrijven verhuizen naar plaatsen waar ze goed bereikbaar zijn, en de noodzaak om de ruit om Eindhoven te vervolmaken is er eigenlijk niet meer zo. Ik zou zeggen, afblazen die handel...Iedereen in Helmond, Nuenen en Son en Breugel blij...

Vragen en antwoorden inzake de Noordoost Corridor
Donderdag zal de Stuurgroep Brainport Oost inzake de Noordoost Corridor een definitief besluit nemen over hoe de weg moet komen te liggen, het zogenaamde voorkeurstracé. Dit besluit van de Stuurgroep wordt als stevig advies neergelegd bij Provinciale Staten, die in het najaar een besluit nemen over het tracé.
Vanavond wordt de commissie Ruimtelijk Fysiek van de gemeenteraad gevraagd dit project opiniërend te behandelen. Voorafgaand aan deze vergadering stelde Noureddine Zarroy namens de fractie SDOH-D66-HB 3 verduidelijkende vragen aan het college van B&W en kreeg daarop de volgende antwoorden.

 1. De provincie heeft een drietal alternatieven voorgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Zijn deze alternatieven op basis van het verkeersmodel SRE 2.0 (basisjaar 2005 en prognosejaar 2020) gebaseerd, of op de hernieuwde versie SRE 3.0 (basisjaar 2010 en prognosejaren 2020 en 2030)?
  Antwoord: De basis voor de verkeersberekeningen voor de Noordoostcorridor is het SRE verkeersmodel 3.0, prognose 2030. Daaraan is de verbreding van N279 Noord tussen Veghel en Den Bosch toegevoegd. Dat model geldt als referentie voor de vergelijking van de verschillende alternatieven die in de Notitie Reikwijdte en Detailnivo worden onderzocht
 2. Tijdens de commissievergadering van 12 december 2012 gaf de heer Van Heugten aan dat het verkeer na verbreding van de N279 zal toenemen met een percentage tussen 2 en 10 %. Deze cijfers zijn volgens de heer van Heugten gebaseerd op onderzoek van Rijkswaterstaat. Is dit onderzoek aan onze raad gepresenteerd? Zo ja, waar zijn deze cijfers terug te vinden? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Tot op heden heeft de raad nog niet plenair gesproken over de studie naar de Noordoostcorridor en de daaraan ten grondslag liggende stukken. Wel is, zoals u aangeeft, de commissie in december 2012 uitgebreid bij gesproken door de Gedeputeerde en de provinciale projectleider. Daarin heeft de Gedeputeerde gerefereerd aan een studie van Rijkswaterstaat over de verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch naar 2x3 rijstroken. Daarbij is gekeken of die verbreding wel nodig zou zijn, als ook de N279 zou worden verbreed. Daaruit bleek dat er slechts sprake is van een beperkte toename (2-10%) op de N279 van het transitverkeer als gevolg van de verbreding van de N279. Dat was dus in een situatie dat er geen oost-westverbinding tussen Ekkersrijt en de N279 zou komen. Daarmee is een vergelijking met de nu voorliggende studies niet goed meer te treffen.
 3. Het verkeersmodel SRE 3.0 dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd laat zien dat na verbreding van de N279 het verkeer zal stijgen van ca. 17.000 naar ca. 58.000 eenheden. Dit is een stijging van bijna 350 %. Hoe is dit te rijmen met de uitspraak (zie vraag 2) van de heer Van Heugten?
  Antwoord: Het getal van 58.000 geldt voor 1 specifiek wegvak en voor het zogenaamde basisalternatief, dat inmiddels niet meer de voorkeur heeft. Daarin wordt nog uitgegaan van een 100 km/uur verbinding met ongelijkvloerse kruisingen tussen Veghel en Laarbeek. Momenteel wordt uitgegaan van een 80 km/uur verbinding met gelijkvloerse kruisingen. Daardoor wordt de N279 minder aantrekkelijk voor het regionale verkeer en zien we dus ook een minder hoge prognose. Door de Noordoostcorridor zal het verkeer op de N279 aanzienlijk toenemen met zo’n 10-25 duizend motorvoertuigen afhankelijk van het alternatief en de plek op de N279.
  Aan de ene kant is het natuurlijk de bedoeling dat de Noordoostcorridor verkeer aantrekt om zo andere delen van deze regio te ontlasten. Aan de andere kant is de toename dermate groot dat dit zonder maatregelen zal leiden tot overlast. Het is in deze fase van de studie zaak om de juiste alternatieven mee te blijven nemen die naar verwachting minder overlast geven, zoals de omleiding Dierdonk en de verdiepte ligging bij de N270. Daarnaast moeten we de provincie erop blijven wijzen dat ze afdoende aanvullende maatregelen treffen om de overlast te beperken.

Het laatste antwoord geeft moed. Het toont dat de ernst van de situatie ook bij de gemeente begint door te dringen. Ik mis nog een vraag in de hele discussie: Welke terugvalopties hebben gemeente en provincie in gedachten in het geval dat hun prognoses te rooskleurig blijken te zijn en de overlast groter wordt? Welke maatregelen zijn zij dan bereid te nemen en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

Michiel van Geel

@ Michiel van Geel.
Beste Michiel, heb je het dan nog niet in de gaten?
De pot is leeg, de centen zijn op........
Zeker met alle dossiers die nog voorbij moeten komen, zoals die van Xperience World.
Bovendien heeft het grondbedrijf zwaar in de min gewerkt.
Goed lezen hoor al die raadstukken.

Nou wat ik zo begrepen heb afgelopen week is dat het geld voor deze weg slechts 1 maal door de provincie beschikbaar gesteld wordt.... dat is het hangijzer .... bijna geen enkele Helmonder wil deze verbreding van de weg want files staan dr nu al niet die staan er pas bij veghel ! Elke ochtend oorzaak stoplichten en ongelijkvloerse kruisingen.... wat wil men gaan maken een dubbele weg met ongelijkvloerse kruisingen oftewel lost geen zak op ! Want andere opties was wat te duur ! Ik zeg doe het goed of niet ! Of meer geld en goed maken incl tunnel achter helmond door en ongelijkvloerse kruisingen of blaas die halfbakken oplossing af die 800 miljoen gaat kosten en werkelijk nooit 800 miljoen op gaat leveren voor de regio!!! Stop dit geld in andere meer urgentere zaken die de regio op de kaart zetten...

En nog wat als onze Roverheid, ehh overheid nog ff door gaat met accijns op de brandstof te zetten dan rijden er in 2030 nog maar enkele tientallen autos over deze weg....

Vragen van de raadsfractie GroenLinks over de Noordoost Corridor en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders: zie hier (pdf).

@Naomi

Dat er geen geld is voor extra's is al overduidelijk. Het is de olifant in de kamer die vooral door de provincie genegeerd wordt, zodat zij loze beloftes kunnen doen die ze later afserveren zodra de gemeenten ingestemd hebben met het reserveren van geld. Gelukkig waren gisteren diverse partijen scherp genoeg om dat Van Heugten ook voor de voeten te gooien.

Overigens heel opmerkelijk gisteravond:
Van Heugten komt met de opmerking dat de N279 nu tegen zijn maximale belasting aan zit. Op opmerkingen dat het verkeer tot 350% toe gaat nemen na verbreding antwoord hij dat daarmee een normale hoeveelheid verkeer over de verdubbelde N279 zal gaan. Een simpele rekensom leert dat de eerste OF de tweede opmerking kan kloppen, maar nooit allebei tegelijkertijd. Dus heeft de weg nu nog lang zijn maximale capaciteit niet bereikt (en is de verbreding niet nodig) of raakt de weg in de nieuwe situatie totaal overbelast.

Een tweede opmerking van Van Heugten was dat bij compensatie voor de Ecologische Hoofdstuctuur uitgegaan wordt van de maximale wettelijke waarden. Dat is dus per definitie een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Er kwamen sowieso gemengde signalen wat dat betreft. De opmerking van Van Heugten dat mitigerende maatregelen WEL onderdeel waren van de totaalplannen staat haaks op een eerdere opgave dat die juist geen onderdeel uit zouden maken van de basisvariant.

Een punt wat beter uitgediept had mogen worden wat mij betreft is het inzetten op slimme oplossingen als alternatief voor de verbreding. Maar goed, als het doorgaat zoals de provincie wil, dan kan de Automotive Campus wel zijn lol op met het zoeken van oplossingen voor het nieuwe mobiliteitsprobleem aan de oostkant van Helmond :)

Michiel van Geel

De volledige RaadsInformnatieBrief met de standpunten van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de Noordoostcorridor (Ruit om Eindhoven) die zij morgen als college gaat inbrengen in de vergadering van de Stuurgroep Brainport Oost:

Het college is voorstander van de aanleg van de Noordoostcorridor. De weg verbetert de bereikbaarheid van de Brainport-regio. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Zeker in deze tijd is het van belang dat mensen hun baan kunnen blijven behouden, ook richting de toekomst. Bereikbaarheid van bedrijven speelt daarbij een essentiële rol. Dit geldt voor de bedrijven in Helmond, maar ook in onder andere Eindhoven, Veghel, Deurne, Laarbeek en Son en Breugel. De Helmondse bedrijventerreinen BZOB en Hoogeind bieden werk aan ruim 12.000 mensen. Op deze bedrijventerreinen bevindt zich een groot aantal bedrijven, die sterk afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid.
Een verbeterde bereikbaarheid is ook belangrijk voor het woongenot in Helmond. Als mensen snel en comfortabel vanuit hun woning naar werk, sport, familie of wat dan ook kunnen reizen, is dat ook van invloed op het woonklimaat.
Als de Noordoost Corridor niet wordt aangelegd, zal dat leiden tot meer doorgaand verkeer dwars door Helmond over onder andere de Kasteel Traverse en Europaweg. Dit geldt niet alleen voor Helmond, maar ook voor de omliggende gemeenten, zoals Nuenen, Son en Breugel, Laarbeek en Eindhoven.
Er zijn voor ons wel belangrijke voorwaarden. Zo moet er goed rekening worden gehouden met de leefsituatie in de omliggende wijken en de gezondheid van de bewoners van deze wijken.
Standpunten college
Mede op basis van de reacties die naar voren zijn gebracht tijdens de informatieavond voor bewoners op donderdag 5 september en de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek (RF) van dinsdag 10 september, brengen wij als college de volgende standpunten in bij de Stuurgroep Brainport Oost:
1. Wij zijn voorstander van de aanleg van de Noordoostcorridor.
2. Wij zijn voorstander van 80km/h in plaats van 100km/h.
3. Onze voorkeur gaat uit naar een verdiepte ligging ter hoogte van Rijpelberg en Brouwhuis, onder de N270/Deurneseweg en de spoorlijn door.
4. Als de Noordoostcorridor er komt, willen alle raadsfracties een lange omleiding om Dierdonk en vinden een verbreding van het bestaande tracé absoluut ongewenst. Als college sluiten we ons daarbij aan, gezien de politieke en maatschappelijke reacties.
5. Onze voorkeur gaat uit naar de variant ‘Haarlemmermeer’ (gelijkvloerse kruising) voor de aansluiting bij Laarbeek.
Vervolgprocedure
De Stuurgroep Brainport Oost (in deze stuurgroep zitten de bestuurders van de provincie, het Rijk, SRE, de 11 betrokken gemeenten – waaronder Helmond – en twee waterschappen) zal op donderdag 12 september een advies formuleren aan de provincie. De provinciale statencommissie Mobiliteit en Financiën buigt zich hier in de eerste week van oktober over, waarna Gedeputeerde Staten op 9 oktober de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vaststellen. Na vaststelling komt deze notitie vrij voor inspraak en kan eenieder – dus ook de gemeente Helmond – daarop een zienswijze indienen.
Zodra de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door de provincie voor inspraak is vrijgegeven, zullen wij uw raad daarover raadplegen. Ook zullen wij de start van de inspraakprocedure nadrukkelijk richting onze inwoners en overige belanghebbenden communiceren.

tja, een compromis, en misschien wel het hoogst haalbare. Doordrammer van Heugten luistert toch niet naar echte argumenten om het hele plan te cancellen.

Hans Gruijters

Gisteren al wandelend de korenhamster gezien.Dit diertje heeft de aanleg van de A 73 bij Roermond 6 jaar vertraagd. Nader onderzoek lijkt gewenst.

@eric, geen fotootje zeker

@ eric Hamster hoort niet thuis is Helmond. Zou gaan opletten naar kamsalamanders, vleermuizen, dassen, hagedissen of vliegende herten. Die komen wel voor in Helmond.

Uitstel van de Ruit
Zojuist laat Paul Smeulders, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant, weten dat de Tweede Kamer wil dat de gereserveerde 270 miljoen euro voor de snelweg 'Ruit Eindhoven' wordt besteed aan andere projecten in Brabant. Het gevolg is dat de Ruit in ieder geval voorlopig van de baan is. "Grote overwinning omwonenden na jarenlange strijd voor leefbaarheid en tegen snelweg" aldus Paul.

Mocht het al waar zijn of worden dan degradeert de slimste regio tot de domste regio van de wereld. Bereikbaarheid van de regio als aanjager van de economie wordt hiermee onderuit gehaald. Een dossier van jaren met één veeg van tafel! Dat kan toch niet waar zijn?

@ Berry. De aanjager van de economie wordt juist bevoordeelt. Dat is Eindhoven.
opwaarderen van A58 en A67 is veel belangrijker. Ben blij dat de tweede kamer dat wel ziet......

@ Ruud en dan blijven we als Helmond met een kluitje vanuit het overbekende riet zitten! Een terugslag voor Helmond wat mij betreft. Voor degene die nu de vlag al buiten hebben hangen is toch enige voorzichtigheid geboden. Want het is "slechts" een motie wat in de 2e Kamer is aangenomen. En iedereen weet toch wat met moties kan gebeuren? Bestuurders kunnen dat langs zich neer leggen! Amendementen zijn dwingend. Goed ik verwacht dat de Provincie de provincialeweg van Asten naar Den Bosch so wie so gaat opwaarderen waarbij het tracé van een deel van de Ruit zeker zal worden gebruikt! De Provincie heeft daar geld voor aan de kant geschoven. Dus die weg langs Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk richting Laarbeek is volgens mij nog steeds in beeld. De Provincie is verantwoordleijk voor die weg en die kan haar/zijn (autonome ) gang gaan. Dat er aandacht wordt besteed aan o.a. de A67 ( ik maak daar dagelijks gebruik van ) is voor het Rijk inderdaad een must. Maar om daar zomaar 280 miljoen te ontfustelen wat aan dePorvicie was toegezegd is feitelijk onbehoorlijk bestuur! Maar ja Den Haag doet wat het wil en in maart 2014 zijn er gemeenteraad verkiezingen. Hoe kunnen hazen lopen?!Gr.Berry Smits
Dit dosssier zal nog wel een decennia op tafel liggen!

Och, het is zuid-oost-Brabant toch maar!!

Gelukkig hebben D66 (landelijk! Niet de lokale SDOHHBD66!) en de ChristenUnie het initiatief genomen om met een motie hopelijk via uitstel tot afstel te komen van de Ruit. Dat van Heugten dit nog niet kan accepteren zegt veel over deze politicus (CDA). Misschien kan er nu eens extra geld naar milieu?!

Lodewijk den Breejen

De gemeenteraadverkiezingen komen eraan. Dat mag duidelijk zijn. Ik zie divers peoplegepeople van deze en gene ronddwarrelen op de weblog van Helmond. Alles voor de reclame en het pluche. Maar back to the topic. Ik ben blij als de Noord-Oost corridor even geparkeerd wordt. Een betere ontsluiting van de A67 en A58 is veel belangrijker voor zowel de regio als voor Hellemond. Knap dat het verzet van betrokkenen uit de regio stand houdt. Chapeau daarvoor. Dat laat in ieder geval de schellen van de ogen vallen bij bestuurders.

Zoals gewoonlijk wordt er door de politiek weer geen beslissing genomen maar vooruitgeschoven, hoorde gister Mart Smeet op tv roepen dat de duitse voetballer, scheidsrechter en bestuurders laffe honden waren, wanneer zou die Smeet zijn blik eens kunnen werpen op de politiek hier.
De wereld verhard en wordt steeds asocialer maar de politiek is alleen met hun eigen laffe bestaan bezig ipv een voorbeeld te stellen en beslissingen te nemen, het wordt tijd voor een nieuwe orde

"Op dinsdag 3 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de Noordoostcorridor. Deze motie heeft geen gevolgen voor de inspraakprocedure. Die loopt door tot en met 16 december. Tot die datum kunt u uw reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)."
Dat laat de gemeente op haar website weten.

@LodewijkdenBreejen

Volgens mij volgt u het een en ander niet helemaal. Twee van de drie D66-ers in de raad stemde in met een motie tegen de geldreservering voor de Ruit en zelfs tegen de begroting om die reden..

Robin Verleisdonk

@Robin, een halve Ruit dan! En na de verkiezingen weer vrolijk verder met de partijen die voor de Ruit zijn?!

Lodewijk den Breejen

Een punt waaraan m.i.te weinig aandacht wordt besteed is de gezondheid van de inwoners van Helmond.Door de opwaardering van N279 gaat de uitstoot van schadelijke motorgassen, de hoeveelheid fijnstof en de hoeveelheid verkeerslawaai aanzienlijk toenemen.Dat, terwijl de streek tussen Eindhoven en Helmond samen met de Povlakte in Italië nu al de twee meest vervuilde streken van Europa zijn.Economie is uiteraard belangrijk maar gezondheid vind ik toch nog aanzienlijk belangrijker.Welzijn dient boven welvaart te gaan.

Henk van den Brule

Goede morgen,

Het zit me toch een beetje dwars dat ik me voorgenomen heb om niet te gaan stemmen..
De rede vooral is dat wanneer ik ga stemmen, daarmee aangeef tegen de RUIT te gaan stemmen..

Is het mogelijk dat we op dit Weblog duidelijk van de partijen te horen gaan krijgen
die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die voor de Ruit zijn of tegen..Met verder geen gedraai er meer om heen. Maar de schouders er onder en op weg naar de volgende eeuw voor onze kinderen en kleinkinderen..En dat we het emotionele geleuter achter ons laten..

Het zou het ED-dagblad sieren om voor de gehele regio een kolom te plaatsen in deze krant van welke partijen voor zijn cq. tegen.. met zonder "mare" Dan valt er volgende week wat te kiezen.. Zie het als een verkapt referendum.

Voor de goede orde:
We hebben het over de RUIT zoals die gepresteerd is in 2013 , zonder opnieuw weer discussies over omleidingen etc. Want dat is alleen maar koren op de molen van Den Haag om niet meer met het GELD over de brug te komen..

Gewoon langs Dierdonk etc.. en niet richting Bakel-Gemert of iets anders bij Laarbeek.of het bij het Dommeldal. ( Merendeel van die bezwaarmakers leven over een 10 tal jaren toch niet meer en hebben geen Economisch belang bij werk..)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: