5reacties

Van de Brug: Onbegrijpelijk…


In de commissie Ruimtelijk Fysiek is op 21 augustus de gronduitgifte voor XperienceWorld besproken. Met verbazing heb ik kennis genomen van de gevoerde discussie.
In tijden van economische neergang durft een investeerder het aan om 14 miljoen euro te investeren in een uniek concept voor onze stad: XperienceWorld, een combinatie van leisure en horeca. De bedoeling is tot het realiseren van een robot en een rollercoaster restaurant en daarnaast zullen er tal van race simulators geplaatst worden. Verder kunnen de nieuwste games gratis uitgetest worden.
Het betreft hier een uniek concept dat nergens in Nederland te vinden is; en het betreft hier zeker géén gokhal!

De VVD is van mening dat wij ondernemers die willen investeren in onze stad moeten koesteren en zoveel mogelijk zouden moeten faciliteren. Vooral in de huidige economische tijd is dit van het allergrootste belang voor onze stad.
Al in een veel eerder stadium is de raad geïnformeerd over het feit dat er investeerders zijn, die juist nu hun nek durven uit te steken door te investeren in dit unieke concept in het centrum van de stad. Een ruime meerderheid van de raad kon zich toen wel vinden in dit initiatief.
Tot in de zomer, heeft het college de investeerder de tijd gegeven om dit project financieel rond te krijgen. Dit is ze gelukt, na waarschijnlijk veel moeite, gezien het huidige economische klimaat.
Het feit dat een groep investeerders “brood” ziet in dit concept, zou toch wel vertrouwen moeten afgeven, zou je zeggen…

Naar mijn mening zou het dan ook extra zuur zijn als nu ineens zou blijken dat deze ondernemer al die tijd aan het lijntje gehouden is en alle energie die zij in dit project gestoken hebben voor niets zou zijn geweest wanneer de raad dit plan bij de eerstkomende raadsvergadering zou afschieten.
Door deze mogelijke plotselinge omslag in de raad kan het vertrouwen wat er in het openbaar bestuur was, een flinke deuk oplopen. Of deze dan nog te herstellen is of juist tot meer schade zal leiden, valt dan nog maar te bezien.
Als dit de wijze is waarop wij met ondernemers omgaan, dan voorspel ik dat het voor de toekomst een stuk moeilijker voor de stad zal worden om (nieuwe) bedrijven naar onze stad te halen en te behouden. Dit kunnen wij ons als stad niet veroorloven! De overheid dient zich te allen tijde betrouwbaar te gedragen ten behoeve de continuïteit van de stad.

Investeerders die in Helmond willen investeren dienen wij te koesteren! En zeker niet weg te jagen! Zeker niet als wordt nagegaan dat XpercienceWorld:

  • prima past bij de centrumontwikkelingen en het door de Raad vastgestelde centrumplan van Busquets;
  • het huidige Havenplein versterkt;
  • aansluit bij de Food & Automotive speerpunten van de gemeente Helmond;
  • meer dan 60 arbeidsplaatsen met zich meebrengt; en
  • ook meer ruimte voor parkeren in Helmond met zich meebrengt.

Kortom ik vind het onbegrijpelijk dat partijen deze investeerder niet met open armen ontvangen. Dit project wordt immers NIET met gemeenschapsgeld gefinancierd. De gemeente Helmond loopt dan ook geen financieel risico.

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
5 reacties
Reageer

Kan de heer van de Brug mij vertellen welke financiers hier geld in willen steken. Of mogen de burgers dit ook al niet weten. Dat hier zoveel bezwaren zijn is vooral te danken aan de geheimzinnigheid waarmee dit hele plan door het college en een gedeelte van de raad omringt wordt. Zijn burgers nu ineens niet meer mondig en in 2014 wel weer (eventjes)? Geef eerst maar eens antwoorden op vragen die bij de burgers leven voordat u ook zo arrogant gaat doen. U bent volksvertegenwoordiger, en alleen dat is uw taak.

Hans Gruijters

De PvdA-fractie stuurde gisteren de onderstaande brief met vragen inzake Xperience World aan het college van burgemeester en wethouders. De PvdA is in deze kwestie van groot belang omdat zij waarschijnlijk kunnen bepalen of de gemeenteraad ja dan nee instemt met het college en daarmee zich dus aansluit bij het standpunt van de VVD.

--------------------------------------------------------------
Op 4 september worden wij geacht kennis te nemen van het voornemen van het college van B&W om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten t.b.v. Xperience World. Het betreft hier het voormalige Obragasterrein tegenover het Havenplein.

De PvdA heeft vooralsnog geen definitieve keuze gemaakt betreffende dit terrein omdat na de brand van het Speelhuis er een nieuwe situatie is ontstaan. Ten behoeve van een permanent theater, in wat voor vorm dan ook, zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden.

Nu er sprake is van een herijking van de centrumplannen ontstaat de kans om de noodzaak van een nieuw theater te implementeren in die plannen.

Van oudsher werden pleinen gemaakt o.a. als uitloper van een belangrijk, publiek gebouw, zoals b.v. een kerk, een stadshuis, een postkantoor of een theater.
Een theatergebouw vraagt een prominente plek in de stad. Daarbij zou de ligging aan een plein dienstbaar kunnen zijn aan zowel binnen- als buitenevenementen.

De PvdA denkt die locatie gevonden te hebben op het PTT/Citysporthal-terrein. Hier kan een theatergebouw met publieke kwaliteit de mogelijke schakel zijn met het Ameideplein. Daarbij zal de noordkant van de Markt, en het Ameideplein een stevige kwaliteitsimpuls krijgen.
Verder is de PvdA van mening dat het nieuw te bouwen theater op het voormalige Obragasterrein een mindere prominente uitstraling heeft dan op de beschikbare ruimte van het PTT/citysporthal-terrein zeker gezien de relatie tot de het Ameideplein en de noordkant van de Markt. Immers het rendement van de uitstraling, is bij de laatste stukken groter.

Om een afgewogen besluit te nemen bij het agendapunt Xperience World Project in de raadsvergadering van 4 september a.s. heeft de PvdA de volgende vragen.

1. Kan het college voor het Xperience-gebouw een architectonische kwaliteit garanderen die tegemoetkomt aan de tegenoverliggende “verkaveling” en aan de bestaande architectuur van het Havenplein?
2. Kan het college een uitspraak doen hoe zij staat tegenover het idee en de mogelijkheid om een permanent theater te positioneren op het PTT/Citysporthal-terrein?

Wij overwegen 4 september een motie in te dienen, waarin wij u oproepen de door ons genoemde locaties t.b.v. het nog op te stellen Plan van Eisen voor een definitief theater versneld te onderzoeken en de uitkomsten ervan te betrekken bij de afwegingen.

Verder vindt de PvdA dat ons lokaal bestuur een betrouwbaar bestuur moet zijn.
In voorbereiding naar de te nemen gronduitgifteovereenkomst hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met kennis van de raad.
In de commissievergadering RF van 21 augustus j.l. heeft de CDA-fractie uitspraken gedaan over Xperience World Project die dat project -op zijn zachts gezegd- erg tekort doet. “Xperience als Las Vegas aan ons kanaal” neerzetten klopt in de verste verte niet. Gokken is helemaal niet aan de orde bij het Xperience Project. Gamen en gokken zijn zeer verschillende bezigheden. Dat de investeerders over de uitspraken van de CDA-fractie -op zijn minst- verontwaardigd zijn kunnen wij ons goed voorstellen.

De PvdA is van mening dat de opstelling en woordkeuze van de CDA-fractie het vertrouwen in het stadsbestuur en politiek zeker niet ten goede komen. Daarom vraagt de PvdA aan het college een uitspraak te doen over de uitlatingen en woordkeuze van de CDA-fractie.

Graag horen wij uw reactie bijtijds voor de raadsvergadering van 4 september a.s.
--------------------------------------------------------------

De PvdA draait om de hete brij heen. In plaats van inhoudelijke vragen te stellen m.b.t de locatie van het voormalige Obragasterrein komt er een nieuwe locatie op de proppen het PTT/Citysporthal terrein.

Als je reëel bent weet je dat het nog wel een tijd kan duren voor dat die hoek van onze stad aan een herontwikkeling toe zal zijn. De opgevoerde locatie argumenten lijken mij evenzeer te gelden voor het Obragasterrein.

Helmond heeft, hoe verschrikkelijk ook, door de Speelhuisbrand een toplocatie beschikbaar die meer dan ideaal is voor de realisatie van een nieuw stadstheater. De inzet van de PvdA zou er dan ook op de 1e plaats op gericht moeten zijn de plannen voor XperienceWorld op een andere locatie te realiseren. Misschien het PTT/Cityporthalterrein, misschien Suytkade, misschien.....

De Helmondse politiek zou er goed aan doen de mening van haar inwoners zwaar te laten wegen bij de uiteindelijke beslissing waarbij bijzondere aandacht uit zou moeten gaan naar de mening van de centrumbewoners en de centrumhoreca.

De column van dhr. Van de Brug, tja.....een duidelijk VVD verhaal.

Ik kan me helemaal vinden in de mening van de VVD. Deze plannen moeten gewoon doorgaan in het kader van "kijkend naar de toekomst" en vwb het theater.... Ik ben er heilig van overtuigd dat dat het volgende project na Xperience world gaat worden en waar ze nu alvast een goed concept voor aan het bedenken zijn.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. En je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen want iedereen heeft een andere mening over projecten. En dat is maar goed ook, anders zouden discussies snel afgelopen zijn.

Ik vind het prachtig dat zo'n groot project eens van de grond komt zonder een cent belastinggeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: