Q&A

37reacties

Q&A: groenonderhoud in bepaalde wijken


Alexandra van der Zee van Helder Helmond stelde 4 schriftelijke vragen aan B&W over het slechte en inefficiënte groenonderhoud in bepaalde wijken. In 2015, 2016 én 2017 werden al kritische vragen gesteld over de achterstallige onkruidbestrijding in onze stad.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. (meer…)

7reacties

Q&A over zorg voor onze Q-koortspatiënten


Jochem van den Bogaard van D66 stelde vandaag 5 schriftelijke vragen aan B&W over de zorg voor de Helmondse Q-koortspatiënten. Sinds 2009 verschenen over deze infectieziekte al diverse weblogartikelen.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Het kabinet heeft besloten dat Q-support per 1 oktober de zorg voor de bij haar bekende Q-koortspatiënten overdraagt aan de betrokken gemeenten. Ook in Helmond zijn er veel inwoners getroffen door Q-koorts. De mensen die jaren geleden getroffen zijn door Q-koorts zitten al lange tijd in stress en onzekerheid. Als eerste door de fysieke gevolgen van Q-koorts die zij dagelijks ondervinden. Daarnaast hebben zij een zware tijd achter de rug door alles wat bij deze ziekte komt kijken. Patiënten hebben erg lang moeten wachten op een stukje erkenning voor hun klachten. Om duidelijkheid te scheppen voor onze Q-koortspatiënten is het ons inziens nodig de Q-koortspatiënten actief te benaderen om hen te informeren over de ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet (dit betreft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, vervoersvoorzieningen e.d.).
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met de overdracht van de zorg van Q-koortspatiënten naar de gemeenten? Zo ja, welke (extra) inspanningen heeft de gemeente Helmond geleverd om te zorgen voor een goede overdracht?
 2. Is het college het met de fractie van D66 Helmond eens dat de Q-koortspatiënten een extra steuntje in de rug verdienen? Zo ja, welke acties/maatregelen heeft de gemeente genomen om Q-koortspatiënten zo goed mogelijk te informeren over de ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet? Denk hierbij aan informatie over het bestaan van instrumenten die speciaal op hen zijn toegesneden, zoals de training ‘Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik daarmee om…?’ en het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten – ontwikkeld door Q-support (in samenwerking met het Radboud MC).
 3. Bij welke instantie of zorgaanbieder heeft de gemeente Helmond de zorg voor de Q-koortspatiënten ondergebracht?
 4. Om hoeveel Q-koortspatiënten gaat het in totaal? Hoeveel van deze patiënten hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere begeleiding door de gemeente?
 5. Is Q-support actief betrokken bij de overdracht van patiënten naar de gemeente Helmond, zodat de bij hen bekende patiënten goed overgedragen kunnen worden? Is het college bereid voor specifieke deskundigheid, waar maatwerk nodig is, de hulp in te roepen van Q-support, zodat reeds bestaande kennis en kunde wordt benut en verder kan worden uitgebouwd?

In de reacties hieronder staat een update.

133reacties

Q&A over karakteristieke gevel Ameidestraat


Michael Rieter van Helder Helmond vraagt B&W een reactie te geven op zijn pleidooi om de karakteristieke gevel (foto) bij de voormalige winkel van Dirks in de Ameidestraat te behouden. In 2006 stelden we over de daarin ingemetselde gevelsteen deze quizvraag.
Hieronder staat zijn raadsvraag (Question) in dat pleidooi. Zodra we het antwoord (Answer) van B&W hebben, plaatsen we dat (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. (meer…)

9reacties

Q&A: ondervoeding (dementerende) ouderen


Lonneke Maráczi van de SP stelde 5 schriftelijke vragen aan B&W over maaltijdondersteuning bij Helmondse (dementerende) ouderen die mogelijk ondervoed raken.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 25 september 2018 zagen wij in het programma “De Monitor: ondervoeding bij dementerende ouderen” de schrijnende gevolgen van de bureaucratie in de zorg. De hulp bij de maaltijd valt binnen 3 wetgevingen namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Hierdoor ontstaat een grijs gebied en vallen mensen tussen wal en schip met alle gevolgen van dien.
Naar aanleiding van deze onthullende uitzending willen wij het college dan ook de volgende vragen stellen:

 1. Herkent u de geschetste signalen? Zo ja, wat heeft u met deze signalen gedaan? Zo, nee bent u bereidt te onderzoeken of [dementerende] ouderen in Helmond de nodige ondersteuning en hulp bij maaltijden krijgen?
 2. Bent u het met ons eens dat ondervoeding bij [dementerende] ouderen te alle tijde voorkomen moet worden?
 3. Bent u het met ons eens dat de huidige wetgeving niet mag leiden tot een afschuifsysteem waarbij mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd? En zorgverleners hun werk naar eer en geweten moeten kunnen doen zonder hierbij te moeten “sjoemelen”?
 4. Hoe verloopt de aanvraag, indicatiestelling, behandeling en beschikking van maaltijdondersteuning bij de gemeente Helmond? Hoeveel weken zitten er tussen de aanvraag en de beschikking? Hoe vaak is er het afgelopen jaar een aanvraag ingediend? Hoeveel aanvragen hebben een positief besluit gekregen? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen en waarom?
 5. Sommige gemeenten in Nederland hebben samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars de problemen lokaal opgelost door bijvoorbeeld financiële ontschotting en te vertrouwen op het oordeel van de wijkverpleegkundigen. Bent u bereidt om in navolging van andere gemeenten in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om tot lokale oplossingen te komen? Zo ja, wanneer verwacht u dat te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

On de reacties hieronder staat een update.

6reacties

Q&A over onveiligheid rondom ónze scholen


Dirk van Dam van de SP stelde 6 schriftelijke vragen aan B&W over de verkeersonveiligheid rondom de Helmondse scholen. Dit naar aanleiding van een landelijk onderzoek van RTL Nieuws en de Rijksuniversiteit Groningen waarover je hier en hier meer kunt lezen.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vrijdag 7 september zagen we in het RTL Nieuws dat in Nederland duizenden ongelukken rondom scholen plaatsvonden. In drie jaar tijd gebeurden er 10.000 verkeersongelukken vlakbij een school blijkt uit gegevens van hun onderzoeksredactie. Waarvan er 44 dodelijke ongevallen vielen te betreuren.
Hierover hebben we een aantal vragen:

 1. Hoeveel ongevallen zijn rondom onze scholen in Helmond bekend?
 2. Hoe komt de informatie over eventueel onveilige situaties rondom scholen bij de gemeente?
 3. Vraagt de gemeente via enquête aan scholen hoe zij denken dat de veiligheid verbeterd kan worden? Of meldde de scholen zich bij de gemeente dat er onveilige situaties voordoen?
 4. Wordt er actief gekeken om de wegen rond onze scholen veilig te maken? Zo ja, welke maatregelen heeft de gemeente concreet al uitgevoerd om de veiligheid te verhogen?

In het coalitie akkoord (pagina 16, extra inzet op verkeersveiligheid) staat dat er jaarlijks €50.000,- extra beschikbaar is om gevaarlijke punten in onze stad te kunnen aanpakken.

 1. Hoe gaat u hier concreet invulling aan geven?
 2. Hoe wordt dit geld nu ingezet?
44reacties

Q&A ongeregeldheden Helmond Sport – MVV


Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag maar liefst 14 schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Helmond Sport – MVV in april. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. (meer…)

81reacties

12% Minder shoppers in ons centrum


In de eerste helft van dit jaar waren er in het centrum 11,8% minder bezoekers tijdens de openingstijden van de winkels dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de gemeente. Die laat daarvoor met behulp van Bluetooth- en Wifi-signalen 24/7 passantentellingen doen.
Met in totaal 1,7 miljoen unieke bezoekers in die 6 maanden is dat nog altijd een flink aantal. Maar met zo’n 160 winkel- en koopzondagen betekent het verschil van 195 duizend bezoekers dat er dagelijks twaalfhonderd shoppers minder zijn in het gebied rond de Veestraat, Ameidestraat en de Markt.
De dalende trend is de laatste jaren duidelijk. Want ook in de voorgaande jaren bleek het aantal shoppers (bezoekers als de winkels in het centrum open zijn) daar terug te lopen. 

Aanvullend een zin die was weggevallen in bovenstaande tekst:
Landelijk daalde de totale winkelstraatdrukte in het eerste half jaar met 1,6% ten opzichte van die periode vorig jaar.

In de reacties hieronder staan updates.

Q&A over rubberkorrels op kunstgrasvelden


Désirée Meulenbroek en Ron Peters van het CDA stelden vanmiddag 3 schriftelijke vragen aan B&W over onwenselijke en milieuonvriendelijke rubberkorrels op kunstgrasvelden. 2 Jaar geleden stelde D66 over die korrels ook al schriftelijke vragen vanwege vermeende gezondheidsrisico’s.
Hieronder hun raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. (meer…)

41reacties

Q&A: 2 Berkendonk-evenementen op 1 dag


Henriëtte Verouden van Lokaal sterk stelde vanochtend 11 schriftelijke vragen aan B&W omdat er op zaterdag 25 augustus én een watersportdag én Foutdoor Festival is op Berkendonk.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Uit uitingen in diverse media hebben wij begrepen dat op 25 augustus a.s. twee evenementen gepland zijn op Berkendonk. Het betreft een watersportdag voor de jeugd van 10:00 u tot 14:00 u georganiseerd door JIBB i.s.m. de kano- windsurf- en zeilvereniging en een festival genaamd Foutdoor van 12:00 u tot 00:00 u. De organisatie van Foutdoor is inmiddels op 4 juli jl. begonnen met de verkoop van tickets en volgens de website zijn de pre-sale tickets al uitverkocht, de verkoop van rest van de tickets is in volle gang.
Wij vinden een combinatie van deze twee festiviteiten op dezelfde dag en dezelfde plek niet gewenst en hebben daarom de volgende vragen voor u:

 1. Bent u op de hoogte van deze beide evenementen?
 2. Moeten beide organisaties een vergunning aanvragen of kunnen zij volstaan met een melding?
 3. Zo ja, wanneer hebben zij dit gedaan?
 4. Heeft u voor (een van) deze evenementen een vergunning afgegeven?
 5. Bent u het met ons eens dat het niet wenselijk is om deze beide evenementen tegelijkertijd op de zelfde locatie te laten plaats vinden?
 6. Indien er maar bij een van beide een vergunning aangevraagd dient te worden, hoe zorgt de gemeente er dan voor dat ze wel op de hoogte is wat erop Berkendonk gepland staat?
 7. Wanneer heeft de organisatie van Foutdoor de benodigde vergunningen aangevraagd?
 8. Wanneer heeft de gemeente aangegeven of deze vergunningen wel of niet verleend gaat worden?
 9. Wat heeft u als gemeente ondernomen richting de organisatie van Foutdoor of de verenigingen, om aan te geven dat de datumkeuze misschien niet zo geschikt is? Heeft u een alternatieve datum aangeboden? Heeft u beide organisaties met elkaar in contact gebracht zodat zij onderling afspraken konden maken?
 10. Gaat u in deze situatie stappen ondernemen om beide activiteiten niet gelijktijdig te laten plaatsvinden?
 11. Wat gaat u ondernemen om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen?

In de reacties hieronder staan updates.

25reacties

Q&A over geen wietproef in Helmond


Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag 5 schriftelijke vragen aan B&W over het feit dat Helmond zich niet heeft aangemeld als deelnemer voor de landelijke wietproef. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen week was in het nieuws dat Helmond zich niet heeft aangemeld voor de proef met legale wietteelt. Terwijl gemeentes als Eindhoven en Breda zich wel hebben aangemeld. In oktober beslist het kabinet in welke gemeenten legale wietteelt vier jaar is toegestaan. Doel is om te onderzoeken of deze regulering door de overheid tot gevolg heeft dat de criminaliteit daalt en de volksgezondheid verbetert. Op 5 januari 2016 heeft de raad een motie, die mede ondertekend is door Helder Helmond, met als onderwerp: ‘’Actueel Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt’’ aangenomen. Zodoende komen we tot de volgende vragen:

 1. Wat zijn de redenen om Helmond niet aan te melden?
 2. Bent u het met ons eens dat met de toenemende drugsproblematiek het juist een meerwaarde zou zijn om deze wietproef in Helmond te laten plaatsvinden. En dat we met het niet aanmelden van onze gemeente het verkeerde signaal afgeven.
 3. Waarom zijn wij als raad hier niet over geïnformeerd? Had dit wel gemoeten?

Onze burgemeester was lid van de commissie-Schneiders die met het rapport ‘Failliet van het gedogen’ de aanzet gaf tot de proef. Zij is ook lid van de bestuurlijke werkgroep cannabisteelt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 1. Gezien het feit dat onze burgemeester actief is geweest in verschillende werkgroepen, had ze zich niet juist sterk moeten maken om Helmond aan te melden voor deze wietproef?

Een onafhankelijke onderzoekscommissie-Knottnerus adviseerde eind juni om de proef uit te breiden tot meer dan tien gemeenten, die ook nog flink van elkaar verschillen. Er moet volgens die commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte. De uitkomsten zouden anders niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de effecten van wietregulering in heel Nederland. Helaas heeft het kabinet dit niet overgenomen.

 1. Gaat u nog actie ondernemen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen?

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Q&A over de bomen langs het spoor


Vanochtend heeft het CDA schriftelijke vragen aan B&W gesteld over de bomen langs het spoor die ProRail mag kappen. Hieronder staan de 4 raadsvragen (Questions) van Ron Peters en Marcel Heesakkers voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen week was in het nieuws dat ProRail de normen voor groen langs het spoor gaat aanscherpen. In de spoorwegwet staat zelfs dat er binnen 11 meter van het spoor geen bomen mogen staan. Alle bomen binnen de in de wet genoemde 11 meter kappen, noemt ProRail ‘maatschappelijk onwenselijk’. Maar ze stellen wel dat het probleem van omgevallen bomen, takken op de bovenleiding en/ of blaadjes op de rails steeds groter wordt en dat dit zorgt voor onveilige situaties en lange vertragingen. Daarom wil ProRail al het groen langs het spoor in kaart gaan brengen. Het uitgangspunt is om de bomen grenzend aan het spoor goed te onderhouden en als het niet anders kan bomen kappen of verplaatsen.
Omdat wij ook vele meters spoor hebben in Helmond, hebben wij enkele vragen aan het college:

 1. Is er al contact geweest met ProRail over de hierboven geschetste situatie?
 2. Is er bekend hoeveel bomen er binnen 11 meter van het spoor staan in Helmond?
 3. Zijn er voor ons als gemeente nog extra kosten verbonden aan het vaker snoeien van bomen langs het spoor wanneer ProRail dat wenst?
 4. Is het verplaatsen van de bomen langs het Helmondse spoor in bepaalde gevallen een betere optie?

In de reacties hieronder staat een update.

23reacties

Q&A: opsporing Helmondse bijstandsfraude


Vanochtend heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan B&W gesteld over het opsporen en vervolgen van bijstandsfraude in Helmond. Hieronder staan de 8 raadsvragen (Questions) van Thomas Tuerlings en Lara Tamarinof voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de Volkskrant van 16 juni waren twee artikelen te lezen over de doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur en de rechtspositie van bijstandsgerechtigden in Nederland. In het eerste artikel wordt geschetst hoe in verschillende gemeenten de controle op het naleven van de regels door bijstandsgerechtigden meer weg heeft van spionagefilms en het opsporen van criminele organisaties dan van controle. Middelen als verborgen camera’s, gps-trackers, verhoringen van kinderen en huiszoekingen worden volgens het artikel niet geschuwd. Daarnaast blijkt dat het vaak gaat om zaken die niet objectief vast te stellen zijn en dat de sociale dienst er verschillende standaarden op na houdt. Het tweede artikel behandelt de steeds ruimere bevoegdheden die gemeenten nemen om bijstandsfraude op te sporen en daarbij de proporties van maatregelen uit het oog verliezen.

Het opsporen en tegengaan van fraude moet altijd onderdeel zijn bij de uitvoering van regelingen die gefinancierd worden met belastinggeld. Inhumaan en onfatsoenlijk omgaan met kwetsbare groepen kan en mag echter nooit de bedoeling zijn. Daarnaast dient altijd rekening gehouden te worden met de rechtspositie en bescherming van privacy van in dit geval bijstandsgerechtigden.

Op 28 juni werd een vierjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de harde aanpak van bijstandsfraude gepresenteerd. In dit onderzoek komt als voornaamste conclusie naar voren dat de huidige, harde aanpak juist averechts werkt. De kloof en vijandigheid tussen sociale dienst en bijstandsgerechtigden groeit. Bijstandsgerechtigden, die in veruit de meeste gevallen niet vrijwillig gebruik maken van een uitkering, worden door de huidige aanpak gecriminaliseerd. Deze vorm van handhaven en controle kan er volgens het onderzoek toe leiden dat bijstandsgerechtigden op termijn de regels niet beter maar juist slechter gaan naleven.

 1. a. Is het college bekend met beide artikelen in de Volkskrant van 16 juni 2018? Hoe kijkt het college aan tegen de ontwikkelingen van ruimere bevoegdheden die gemeenten nemen aangaande de opsporing van bijstandsfraude in relatie tot de rechtspositie van bijstandsgerechtigden en hun privacy?
  b. Is het college bekend met het onderzoek van de RUG dat op 28 juni 2018 gepresenteerd werd?
 2. Kan het college inzicht geven in het aantal onderzoeken, het aantal stopgezette uitkeringen, de redenen waarom deze zijn stopgezet en het bedrag dat is teruggevorderd aan onterecht verstrekte uitkeringen en opgelegde boetes voor zowel 2016 als 2017 binnen de gemeente Helmond?
 3. a. Kan het college inzicht geven in de benodigde en ingezette (ambtelijke) capaciteit, zowel door de gemeente Helmond als andere betrokken instanties, om het in vraag 2 behaalde resultaat te bereiken?
  b. Hoeveel ambtelijke capaciteit werd er door de gemeente Helmond vrijgemaakt om bijstandsfraude te onderzoeken? Hoeveel loonkosten zijn hiermee gemoeid en werkt deze opsporingsdienst rechtstreeks voor de gemeente Helmond of werken zij op ZZP-basis?
  c. Maakt de gemeente Helmond hiernaast nog gebruik van externe handhaving- en opsporingsbureaus?
  d. Zo ja, hoe vaak, hoe veel en onder welke voorwaarden worden deze bureaus betaald?
 4. Kan het college aangeven hoe vaak er in 2016 en 2017 gebruik is gemaakt van de inzet van (verborgen) camera’s, camera-auto’s, gps-trackers, verhoringen, het ondervragen van minderjarigen/buren en huiszoekingen in de opsporing van eventuele bijstandsfraude?
 5. a. Op basis van welke criteria worden de bij vraag 4 genoemde methoden ingezet?
  b. Hanteert de gemeente Helmond een kader dan wel beleidsregels bij het vaststellen of mensen al dan niet samenwonen of bijvoorbeeld wederzijdse zorg aan elkaar verlenen?
  c. Hanteert de gemeente Helmond een kader dan wel protocol voor het voeren van verhoren met verdachten?
  d. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen deze kaders, beleidsregels en/of protocollen openbaar worden gemaakt richting de gemeenteraad?
 6. a. Kan het college de totale kosten die gemaakt werden bij de opsporing van bijstandsfraude voor de jaren 2016 en 2017 gespecificeerd in kaart brengen?
  b. Hoe denkt het college over de verhouding tussen inkomsten uit boetes en terugbetaalde uitkeringen ten opzichte van de totale kosten die hiervoor gemaakt zijn?
 7. Deelt het college de mening van rechtsgeleerden en advocaten dat het nemen van ruime en verstrekkende bevoegdheden bij het opsporen van bijstandsfraude de rechtspositie van bijstandsgerechtigden aantast?
 8. a. Onderschrijft het college de conclusie van het onderzoek van de RUG dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer gebaat is bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving en dat de effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid niet alleen wordt bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de bijstandsgerechtigde?
  b. Gaat het college de huidige vorm van opsporing en handhaving in de sociale zekerheid naar aanleiding van het RUG rapport ‘Slimme Handhaving’ heroverwegen en mogelijk anders inrichten?
17reacties

Q&A: buizen voor gif onder Brandevoort?


Vanochtend heeft GroenLinks samen met D66 schriftelijke vragen aan B&W gesteld over een mogelijke buizentracé bij Brandevoort.
Hieronder staan de 6 raadsvragen (Questions) van Thomas Tuerlings, Lara Tamarinof en Stef Stevens voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’ gepresenteerd. Er is destijds onder druk van het bedrijfsleven (specifiek de chemische industrie in Limburg) gekozen voor een ‘kort’ tracé via Helmond. Op het moment dat deze structuurvisie werd vastgesteld, was het gebied boven het tracé nog niet bebouwd, maar inmiddels zou het tracé onder of zeer dicht tegen de wijk Brandevoort komen te liggen. In het coalitieakkoord valt te lezen dat het college “een actieve lobby voert tegen het vervoer van giftige stoffen door onze stad (per vrachtwagen of trein) of (via buizen) onder de grond.”

 1. a. Liggen er op dit moment buisleidingen voor giftige of anderzijds risicovolle stoffen onder de grond in de gemeente Helmond?
  b. Zo ja, wat is de kortste afstand tot woningen van die leidingen?
  c. Wat is de wettelijke minimale afstand tussen transportbuizen en woningen?
  d. Voor welke (categorie) stoffen zijn de huidig aanwezige buizen en de buizen van het nieuwe tracé bestemd?

In 2013 is een zienswijzeprocedure gestart die volgens een recente brief aan het college nog altijd niet is afgerond.

 1. a. Heeft het toenmalige college in 2013 een zienswijze ingediend?
  b. Wat hield deze zienswijze in?
  c. Is hier een reactie op gekomen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of het Ministerie van Binnenlandse Zaken?
 2. a. Zijn er na 2013 nog nieuwe stappen mogelijk geweest en door het op dat moment zittende college ondernomen om te voorkomen dat het nieuwe tracé onder de wijk Brandevoort komt te liggen?
  b. Wanneer verwacht het college nieuwe ontwikkelingen rondom dit tracé?
 3. Is het huidige college op dit moment in contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de nationale politiek over de uiterst onwenselijke situatie die dit tracé gaat creëren?
 4. Wat doet het college om de inwoners nabij het tracé helder te informeren en zijn er stappen die inwoners zelf kunnen ondernemen om de komst van dit tracé te voorkomen?
 5. Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn plannen niet wijzigt, wat kan de gemeente Helmond dan nog ondernemen om te voorkomen dat het tracé er komt?

In de reacties hieronder staat een update.

11reacties

Q&A: mogelijk hogere eigen Wmo-bijdrage


Nathalie Peijs van de PvdA stelde 6 schriftelijke vragen aan B&W over een mogelijk hogere eigen bijdrage voor Helmonders met een Wmo-voorzieningen. Via de Wmo geeft de gemeente ondersteuning zodat Helmonders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In januari van dit jaar heeft uw college alle Helmonders die een Wmo-voorziening hebben en een eigen bijdrage daarvoor betalen een brief gestuurd met de aankondiging van een te verwachten forse verhoging van de kostprijs van Wmo-voorzieningen met als gevolg ook een mogelijke verhoging van de eigen bijdrage. In deze brief stelde u dat hierover meer duidelijkheid zou komen in april/mei. Inmiddels is het juni en hebben mensen niets meer van u vernomen. Dit leidt in sommige situaties tot onrust.
Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

 1. Heeft u inmiddels een indicatie over de kostenstijging van Wmo-voorzieningen en de algemene gevolgen daarvan voor de eigen bijdrage?
 2. Wij hebben vernomen dat in individuele gevallen de eigen bijdrage flink kan worden verhoogd, tot aan een stijging van wel 70%. Is dat inderdaad het geval? Bent u het met ons eens dat dat een buitenproportionele stijging van de eigen bijdrage is en dat hiervoor maatwerkoplossingen dienen te worden gezocht?
 3. Per 2019 komt er een uniform tarief van € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Overweegt u met dit in het vooruitzicht de stijging in 2018 niet door te berekenen aan cliënten en eenmalig voor rekening van de gemeente te nemen? Kunt u aangeven wat de kosten hiervan eenmalig zouden bedragen en of de reserve sociaal domein hiervoor ruimte biedt?

Wij horen steeds vaker van Helmonders, dat zij na het indienen van een formele aanvraag in het kader van de Wmo of Jeugdwet geen formele beschikking ter besluit krijgen. Vooral in het geval van een afwijzing. Op deze manier ontneemt de gemeente mensen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 1. In hoeveel % van de formele aanvragen ontvangen mensen een schriftelijke beslissing/beschikking met een bezwaarmogelijkheid
 2. Onderschrijft u dat het onacceptabel is dat een formele aanvraag zonder formele opgaaf van redenen mondeling worden afgewezen?

Transparantie met betrekking tot hoogte eigen bijdrage:
Steeds meer gemeenten geven op hun website aan wat het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken is. De gemeente Helmond doet dit (nog) niet.

 1. Bent u bereid om het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken op de website van de gemeente Helmond te plaatsen, zodat voor alle Helmonders dit aan de voorkant volledig duidelijk en toegankelijk is?

In een reactie hieronder staan updates.

10reacties

Q&A: Helmond Sport-functie oud-wethouder


D66-fractievoorzitter Stef Stevens en  SP-fractievoorzitter Hans van Gemert stelden vragen aan B&W omtrent de nieuwe functie van oud-wethouder Frans Stienen als bestuurslid van Helmond Sport.
Hieronder hun  4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft oud-wethouder Stienen aangekondigd dat hij toe zal treden tot het bestuur van Helmond Sport. Hij zal zich vooral met de verdere ontwikkeling van “sportcampus de Braak” gaan bezighouden aldus het ED.

 1. Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?
 2. Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder, die kartrekker was voor dit project en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu verbonden is aan diezelfde partij?

Het college heeft een gedragscode getekend. Daarin staat dat er voor een jaar een afkoelingsperiode geldt waarbinnen het  niet is toegestaan om te functioneren als bestuurslid van een verbonden partij van de gemeente.

 1. Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in dat geval om iets aan deze benoeming te doen? Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen?
 2. Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere totstandkoming van dit grote project?

In de reacties hieronder staat een update.

22reacties

Q&A: Wmo bij zeer progressieve aandoening


Namens de PvdA stelde Mohammed Chahim zojuist schriftelijke vragen aan B&W over de Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen.
Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding en aardige suggestie op het eind. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties. (meer…)

64reacties

Q&A over het nieuwe logo van het Speelhuis


Berry Smits van Helmond Aktief stelde schriftelijke vragen aan B&W over deze wijziging van het logo van theater ’t Speelhuis vorige week.
Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Wij hebben als fractie Helmond Aktief ook kennisgenomen van de wijziging van het beeldmerk van ’t Speelhuis. Een beeldmerk waarin een 9-kleurige “S” de verwijzing naar het Speelhuis maakt.
Volgens onze fractie en vele gehoorde reacties als volksvertegenwoordiger, wordt/is dit beeldmerk niet heel enthousiast ontvangen! (meer…)

17reacties

Q&A: wervingsbonus ambtenaren à 500 euro


Vanochtend stelde het CDA schriftelijke vragen aan het demissionaire college van B&W over een bonus van 500 euro die Helmondse ambtenaren krijgen als ze een nieuwe collega aanbrengen.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Jan Roefs en Thijs van Wetten  voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties. (meer…)

53reacties

Bouw 52 huurwoningen Heistraat gestart


De bouw van 52 huurwoningen aan het begin van de Heistraat is gestart en vandaag gevierd. Woningcorporatie Woonbedrijf realiseert daar een buurt met appartementen voor starters, woningen voor gezinnen en seniorenwoningen. Als de woningen volgend jaar maart zijn opgeleverd is ook de vernieuwing van dit deel van de binnenstad bijna klaar.
Een groot deel van deze woningen komt in het Arie Willemshof. Dat is de locatie waar vroeger de muziekwinkel van Arie Willems was, een begrip in Helmond. Mevrouw Willems was ook aanwezig en kreeg uit handen van wethouder Frans Stienen het straatnaambordje uitgereikt. Daarna hebben Ingrid de Boer, directeur-bestuurder van Woonbedrijf, wethouder Stienen en mevrouw Willems het bouwhekdoek onthuld met de naam van het project: Hei Wonen (foto).
Ingrid de Boer is trots op dit eerste bouwproject van Woonbedrijf in Helmond. Wethouder Frans Stienen: “Woonbedrijf verdient een dik compliment voor dit project. We komen zo eindelijk toe aan de afronding van het woonplein in de Heistraat. En ik vind het mooi dat de naam van Arie Willems ook in de toekomst zichtbaar blijft in dit deel van onze stad!”
De woningen van Hei Wonen zijn verdeeld over 4 delen (Arie Willemshof, Heistraat, Blinkertsestraat en op de hoek van de Toon van de Laarstraat en de Heistraat). Daar komen:
   • 40 huurwoningen voor gezinnen (huurprijs ongeveer 590 euro)
   • 6 appartementen voor starters (huurprijs ongeveer 410 euro)
   • 3 bovenwoningen (huurprijs ongeveer 590 euro)
   • 3 seniorenwoningen (huurprijs ongeveer 540 euro)
Woonbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Volksbelang waarbij 3 projecten van Volksbelang in Helmond zijn overgedragen aan Woonbedrijf: dit Heistraat-project, Ons Oostende en Paulus Potterlaan. Verder gaat Woonbedrijf op Suytkade 108 huurappartementen realiseren en hebben zij in december 76 appartementen van de waterburcht Amerlingen van Laurentius overgenomen.

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Q&A over prijzen van nieuwbouwwoningen


Gaby van den Waardenburg van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de prijzen van nieuwbouwwoningen in Helmond.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs stonden in het Eindhovens Dagblad een tweetal krantenartikelen over flinke prijsopdrijvingen van nieuwbouwwoningen (‘Nieuwbouwhuis? Wat de gek ervoor geeft’ en ‘Het kan dus nog gekker op de woningmarkt’) in Nuenen en Eindhoven. Binnenkort gaat in Brandevoort blok 19 “de Herenveste” in de verkoop. De prijzen zijn echter nog niet exact bekend. Navraag wijst uit dat de prijzen van de woningen afhankelijk zijn van de vraag. Eerst wordt afgewacht hoe groot de belangstelling zal zijn, zodat de prijs nog aangepast kan worden. D66 Helmond heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens, dat een flinke prijsopdrijving van nieuwbouwwoningen in Helmond niet wenselijk is?
 2. Is het college ervan op de hoogte dat ook in Helmond de prijzen voor nieuwbouwwoningen worden opgedreven?
 3. Heeft het college op dit moment instrumenten om hier iets tegen te doen?
  3a. Zo ja, wat dan en gaat u deze mogelijkheid ook inzetten?
  3b. Zo nee, waarom niet?
 4. Welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?