2reacties

Q&A over hoge winsten bij zorgaanbieders


Nathalie Peijs van de PvdA stelde 7 schriftelijke vragen aan B&W over de volgens haar onacceptabele winsten die worden gemaakt door zorgaanbieders die onze gemeente contracteerde.
Hieronder staan haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Het onderzoeksjournalistiekeplatform Follow the Money onthulde deze week samen met Pointer en Reporter Radio, dat er meerdere zorginstellingen in Nederland zijn die extreme winsten behalen. Ze rapporteren tot wel 60 procent winst, terwijl dit percentage bij andere bedrijven in de sector op 2 à 3 procent ligt. De boekhoudingen zien er soms ook ronduit verdacht uit, stellen de onderzoeksjournalisten.
De PvdA dook in de lijst die door de onderzoeksjournalisten openbaar is gemaakt en constateerde dat op deze lijst ook zorgaanbieders staan, die door de gemeente Helmond zijn gecontracteerd om zorg te leveren. Zowel in het kader van de Wmo als voor Jeugdhulp. Daar zijn wij erg van geschrokken. In een tijd, dat de zorg aan mensen onder druk staat, mag het niet zo zijn dat er over de rug van kwetsbare mensen, die zorg nodig hebben geld wordt verdiend, vinden wij. Ook bezoedelen deze aanbieders naar onze mening het imago van een sector, waarin mensen op de werkvloer hele lange dagen maken en keihard werken voor relatief kleine salarissen. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college.

 1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?
 2. Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Helmond zorgaanbieders heeft gecontracteerd, die winsten halen van meer dan 10%?
 3. Wat waren de bedragen die de door de gemeente Helmond gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?
 4. Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?
 5. Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Helmonds gemeenschapsgeld?
 6. Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?
 7. Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?

In de reacties hieronder staat een update.

Q&A
2 reacties
Reageer

de marktwerking in de zorg is een ramp.

Christ Beekmans

Update:
De volledige antwoorden van B&W op de raadsvragen die de PvdA stelde:

 1. Vraag: Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?
  Antwoord: Ja, daarvan hebben we kennisgenomen.
 2. Vraag: Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Helmond zorgaanbieders heeft gecontracteerd, die winsten halen van meer dan 10%?
  Antwoord: In de kadernota sociaal domein zetten we de kwaliteit van zorg voorop. We hebben oog voor een goede behandeling en betaling van zorgverleners. 'Eerlijk loon voor eerlijk werk’ hebben we dat in het coalitieakkoord genoemd. Wij zijn van mening dat extreme winstpercentages niet passen bij het leveren van zorg en ondersteuning in zowel de jeugdhulp als Wmo. Gemeenschapsgeld moet worden ingezet voor hulp aan inwoners.
  Extreme winst kan een indicatie zijn voor het niet rechtmatig leveren van zorg. Dit moet echter altijd beoordeeld worden in de juiste context. Zo is de definitie “winst” bij een eenmanszaak wezenlijk anders dan bij een BV als rechtsvorm. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de inkomstenbron. Zorgaanbieders kunnen naast Jeugd en Wmo actief zijn voor de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet. Dit zijn wetten en financieringsvormen waar onze gemeente niet over gaat. Voor een juist beeld zou de winst berekend moeten worden per regeling om een genuanceerd beeld te geven.
  Tot slot is een toelichting op de gepubliceerde lijst door Follow the money en partners op zijn plaats. Van de gepubliceerde lijst met 174 namen zijn er na controle door Follow the money zelf 77 afgevallen. Bij deze zorgaanbieders bleek er een aantoonbare verklaring waarom de winsten zo hoog waren. Uiteindelijk bleven er 97 zorgaanbieders over waarvan de hoge winsten ‘niet incidenteel en ook na een nadere analyse niet verklaarbaar’ waren. Welke zorgaanbieders wél een verklaarbaar hoog resultaat hebben, is niet bekend (gemaakt).
 3. Vraag: Wat waren de bedragen die de door de gemeente Helmond gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?
  Antwoord: In totaal bevat de lijst elf door ons gecontracteerde zorgaanbieders. Vier daarvan hebben in 2017 géén kosten in rekening gebracht. Van de overige zeven variëren de kosten sterk. Het merendeel bracht ruim minder dan €100.000 in rekening en er is sprake van een grote zorgaanbieder die €2,7 miljoen aan zorg leverde.
 4. Vraag: Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?
  Antwoord: In het kader van de onderhandelingspositie van onze gemeente kunnen geen specifieke aanbieders worden genoemd. In het algemeen monitoren we de financiële huishouding van gecontracteerde partners nauwgezet. Het contractmanagement voert daar toezicht en coördinatie op. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de solvabiliteit en liquiditeitsratio van aanbieders zowel in negatieve als in positieve zin. De monitoring kan aanleiding geven voor aangescherpt contact met gecontracteerde partners, dan wel in gebreke stelling en/of beëindiging van het contract. Wij willen opmerken dat dit een zorgvuldig en goed onderbouwd proces moet zijn om eventuele claims en extra financiële risico’s voor onze gemeente te voorkomen.
 5. Vraag: Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Helmonds gemeenschapsgeld?
  Antwoord: Met een aantal zorgaanbieders – gebaseerd op de uitkomsten van bovengenoemde monitor – worden contractmanagementgesprekken gevoerd. De uitkomst en opvolging van deze gesprekken kan ertoe leiden dat we zorgaanbieders in gebreke stellen dan wel overgaan tot beëindiging van het contract. Echter dit is een proces van lange adem dat zorgvuldig en goed onderbouwd moet worden gedaan om mogelijke claims en aanvullende financiële risico’s richting de gemeente Helmond te voorkomen.
 6. Vraag: Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?
  Antwoord: Het financieel toezicht bestaat in de eerste plaats eruit dat gecontracteerde zorgaanbieders een productieverantwoording indienen. Indien de omzet hoger is dan €125.000 (Wmo en Jeugdhulp apart) dan moet deze gepaard gaan van een accountantsverklaring.
  De afgelopen jaren was het contractmanagement vervolgens gericht op de kwaliteit van de dienstverlening van aanbieders. Indien ter sprake werden ook signalen over financiën, bedrijfsvoering, rechtmatigheid en bijvoorbeeld niet geleverde uren aan zorg opgepakt. Met verschillende aanbieders zijn hierover gesprekken gevoerd. Als uitkomst van deze gesprekken is ook afscheid van gecontracteerde aanbieders genomen.
  Zoals u in de kadernota sociaal domein kon lezen, heeft contractmanagement onze aandacht (zie blz. 20). We gaan aan de slag met het versterken van toezicht op onder andere kwaliteit en rechtmatigheid. ‘Bij (zakelijk) partnerschap hoort ook dat de gemeente het toezicht op de kwaliteit, prestaties en rechtmatigheid verder versterkt. Dit betekent een (door)ontwikkeling van een meldpunt, de rol als toezichthouder en het contractmanagement’.
  In lijn daarmee ontwikkelden we het contractmanagement al verder door. Hiervoor zijn recent mensen geworven en benoemd. De contractmanagers bewaken de kaders van het contract waaronder ook de financiële huishouding van gecontracteerde aanbieders, alsmede de kwaliteit van de dienstverlening, et cetera.
 7. Vraag: Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?
  Antwoord: Zoals hiervoor aangegeven én bij u bekend is hieraan al aandacht gegeven in de kadernota sociaal domein. In de praktijk zijn we ermee bezig. Het (financieel) toezicht is door middel van contractmanagement in ontwikkeling, de eerste stappen zijn gezet en het wordt in 2019 nog verder doorontwikkeld.
  Wethouder Dortmans heeft op 23 augustus over een en ander overleg in Peel Plus verband.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: