11reacties

Q&A Sluiting Brandevoort-brandweer


De SP stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het sluiten van brandweerpost Brandevoort. Vandaag plaatsen wij hier hun vragen (Questions), later volgen de antwoorden (Answers) van het college. Zodra die bekend zijn worden die antwoorden in zijn geheel bij de reacties geplaatst.

Op 23 april 2012 deelde de burgemeester tijdens de commissievergadering mee dat het college overgaat tot sluiting van brandweerpost Brandevoort. Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2011 heeft de raad een voorstel van het college hiertoe reeds aangenomen. Onderdeel van het voorstel is een amendement dat deze sluiting door kan gaan, mits het onderzoek van de IOOV (Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid) aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt. De burgemeester gaf tijdens de commissievergadering afgelopen maandag aan dat dit rapport voorlopig niet openbaar wordt, omdat het kabinet demissionair is. Daarom heeft het college alsnog besloten over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Dat brengt Erik de Vries de fractievoorzitter van de SP op de volgende 9 vragen:

  1. Deelt het college mijn constatering dat een amendement onderdeel is van de besluitvorming en dat het college zich hieraan dient te houden, en dit niet naast zich neer kan leggen?
  2. Deelt het college mijn constatering dat het amendement uitdrukkelijk spreekt van sluiting van post Brandevoort, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt?
  3. Deelt het college mijn conclusie dat van sluiting dus geen sprake kan zijn, omdat het onderzoek van IOOV nog niet openbaar gemaakt is en daarmee dus geen uitvoering gegeven kan worden aan dit raadsbesluit?
  4. Waarom heeft het college in het licht van deze feiten alsnog besloten om over te gaan tot sluiting van brandweerpost Brandevoort, en handelt het daarmee in strijd met het eerder genomen besluit van de raad?
  5. Deelt het college mijn conclusie dat als het college over wil gaan tot sluiting van deze brandweerpost, hiervoor dan een nieuw besluit door de raad zal moeten worden genomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Herinnert het college zich het feit dat voor veel raadsfracties herplaatsing en behoud van kennis en ervaring van deze vrijwilligers een belangrijke voorwaarde was om in te stemmen met het besluit tot sluiting van brandweerpost Brandevoort?
  7. Herinnert het college zich mijn vragen tijdens de commissievergadering van 26 maart 2012 over de stand van zaken m.b.t. de herplaatsing van de brandweervrijwilligers, en de geruststellende woorden van de burgemeester dat men op de goede weg was?
  8. Hoe rijmt dit antwoord met de reactie van de vrijwilligers in de krant dat slechts drie vrijwilligers herplaatst worden, en dat het voor de rest van de vrijwilligers ophoudt, omdat er in Mierlo geen plek is voor hen?
  9. Kunt u de raad de laatste stand van zaken m.b.t. de herplaatsing van vrijwilligers geven? Hoeveel vrijwilligers waren er begin dit jaar werkzaam in brandweerpost Brandevoort, hoeveel zijn er in het centrum geplaatst, hoe lopen de onderhandelingen met Geldrop-Mierlo over herplaatsing en wat gaat er gebeuren met de vrijwilligers voor wie nog geen plek is gevonden?

In de reacties hieronder staan diverse updates.

Q&A
11 reacties
Reageer

Onbetrouwbaar bestuur van Fons Jacobs. Afspraak = afspraak. Dan had hij dat van te voren moeten zeggen. Dat het kabinet is gevallen, is echt niet zo onverwachts hoor.
Met zo'n houding kunnen we ook wel zonder hem.;-)

De beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de schriftelijke vragen SP over het sluiten van brandweerpost Brandevoort

1. Deelt het college mijn constatering dat een amendement onderdeel is van de besluitvorming en dat het college zich hieraan dient te houden, en dit niet naast zich neer kan leggen?
Antwoord: Het college deelt deze mening. Maar het amendement is ingediend op basis van de verwachting dat het rapport ruim op tijd zou verschijnen in de loop van februari of maart. Thans is het rapport nog steeds niet verschenen en ontstaat er een nieuwe situatie. Immers de raad heeft wel een begroting vastgesteld waarin de bezuinigingen die worden gerealiseerd met de sluiting zijn opgenomen. Voor het tweede halfjaar 2012 bedragen deze € 250.000,00. Nu al is onzeker in welke mate dit bedrag nog kan worden gerealiseerd, immers de kazerne is niet zomaar van de ene dag op de andere verkocht en het kan nog nodig blijken enkele medewerkers tijdelijk boventallig op een andere passende functie te plaatsen, in afwachting van vrijkomende functies wegens natuurlijk verloop. In het uiterste geval zal er een afvloeiingsregeling worden toegepast.
2. Deelt het college mijn constatering dat het amendement uitdrukkelijk spreekt van sluiting van post Brandevoort, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt?
Antwoord: Het college is het me u eens dat dit de tekst is van het amendement. De vraag is echter wat u van het rapport van het IOOV verwacht. Daarin zal de casus Brandevoort naar onze verwachting, mede gebaseerd op hetgeen wij aan signalen hebben, niet zelfstandig behandeld worden. In het rapport zult u dus niet expliciet lezen dat door de sluiting van de post Brandevoort de veiligheid niet in het geding komt. U zult er ook niet expliciet in lezen dat door de sluiting de veiligheid wel in het geding komt. Waar het om gaat is de vraag of in algemene zin de norm voor de aanrijtijden zelf en de norm voor het percentage waarbinnen de aanrijtijden feitelijk moeten zijn gerealiseerd moeten worden aangescherpt. Los van de conclusies van het onderzoek is het aan de Minister om daarover een besluit te nemen. En vervolgens zal de Veiligheidsregio zich aan de normen moeten houden, gemeten voor de regio als geheel. In de huidige situatie, met de huidige normen, wordt dat gerealiseerd. Ook na de sluiting van Brandevoort kan dat met de huidige normen worden gerealiseerd (wat de Veiligheidsregio ons heeft bevestigd). Als de regio na sluiting van Brandevoort niet aan eventuele aangescherpte normen zou kunnen voldoen dan zal de sluiting wellicht moeten worden heroverwogen in samenhang met mogelijke andere oplossingen die er aan kunnen bijdragen dat wel aan de normen voor de regio kan worden voldaan. Op basis van de informatie die de Veiligheidsregio thans heeft over het rapport is het niet te verwachten dat dit nodig zal zijn.
3. Deelt het college mijn conclusie dat van sluiting dus geen sprake kan zijn, omdat het onderzoek van IOOV nog niet openbaar gemaakt is en daarmee dus geen uitvoering gegeven kan worden aan dit raadsbesluit?
Antwoord: Het college is, zoals onder vraag 1 beantwoord, van mening dat er een nieuwe situatie is ontstaan door de vertraging van het rapport, terwijl de bezuinigingstaakstelling wel in de door de raad vastgestelde begroting is opgenomen. Het college kan zich voorstellen dat de commissie ABA op grond van onze beantwoording van uw vragen op maandag 21 mei adviseert dat het college met spoed een nieuw nagekomen raadsvoorstel aanbiedt voor de raadsvergadering van 29 mei, waarin alsnog wordt besloten (conform het eerdere raadsvoorstel voordat het geamendeerd werd) over te gaan tot sluiting van de kazerne zoals eerder beoogd.
4. Waarom heeft het college in het licht van deze feiten alsnog besloten om over te gaan tot sluiting van brandweerpost Brandevoort, en handelt het daarmee in strijd met het eerder genomen besluit van de raad?
Antwoord: Zoals hiervoor is uiteengezet is het college door de vertraging van het rapport en de bezuinigingsopdracht van mening dat er een nieuwe situatie is ontstaan. Het college is daarom verder gegaan met de voorbereidingen op de sluiting, en stelt voor dat te formaliseren door een nieuw raadsbesluit en vraagt (zie antwoord op vraag 3) de commissie ABA in die richting te adviseren. Het college verwacht, zoals gezegd onder punt 2, niet dat het rapport IOOV informatie oplevert op grond waarvan andere conclusies zouden kunnen of moeten worden getrokken.
5. Deelt het college mijn conclusie dat als het college over wil gaan tot sluiting van deze brandweerpost, hiervoor dan een nieuw besluit door de raad zal moeten worden genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, zie het voorgaande antwoord onder vraag 3.
6. Herinnert het college zich het feit dat voor veel raadsfracties herplaatsing en behoud van kennis en ervaring van deze vrijwilligers een belangrijke voorwaarde was om in te stemmen met het besluit tot sluiting van brandweerpost Brandevoort?
a. Ja, en daartoe heeft de Veiligheidsregio de betreffende medewerkers ook passende voorstellen gedaan.
7. Herinnert het college zich mijn vragen tijdens de commissievergadering van 26 maart 2012 over de stand van zaken m.b.t. de herplaatsing van de brandweervrijwilligers, en de geruststellende woorden van de burgemeester dat men op de goede weg was?
Antwoord: Ja, en het college vindt nog steeds dat de directie van de Veiligheidsregio op de goede weg is. Zie ook het antwoord op vraag 9. Punt is wel dat de vrijwilligers ook op dit moment niet optimaal inzetbaar zijn in Brandevoort omdat ze overdag vaak niet beschikbaar zijn (inherent aan het feit dat vrijwilligers elders in reguliere banen werken. Dus ook indien Brandevoort open blijft is er een feitelijk probleem waar het gaat om de inzet overdag. Ook nu wordt dat reeds incidenteel opgelost door gelijktijdig aan te rijden vanuit de post aan de Deurneseweg. Bij het herplaatsen van vrijwilligers loopt de Veiligheidsregio aan tegen hetzelfde probleem, de vrijwilligers zijn op de gewenste tijden niet altijd inzetbaar. Dat beperkt ongewild de mogelijkheden.
8. Hoe rijmt dit antwoord met de reactie van de vrijwilligers in de krant dat slechts drie vrijwilligers herplaatst worden, en dat het voor de rest van de vrijwilligers ophoudt, omdat er in Mierlo geen plek is voor hen?
Antwoord: Dat krantenbericht is niet correct. Zie het antwoord op de volgende vraag.
9. Kunt u de raad de laatste stand van zaken m.b.t. de herplaatsing van vrijwilligers geven? Hoeveel vrijwilligers waren er begin dit jaar werkzaam in brandweerpost Brandevoort, hoeveel zijn er in het centrum geplaatst, hoe lopen de onderhandelingen met Geldrop-Mierlo over herplaatsing en wat gaat er gebeuren met de vrijwilligers voor wie nog geen plek is gevonden?
Antwoord: De stand van zaken is als volgt:
• 4 vrijwilligers zijn reeds aangesteld op Helmond Centrum en kunnen daar mee uitrukken.
• 2 vrijwilligers die werkzaam zijn als preventiemedewerkers binnen de VRBZO, kunnen naar Helmond Centrum en maken dan onderdeel uit van de repressieve sterkte (met name overdag).
• 1 vrijwilliger zit op de grens, maar kan in principe naar Helmond Centrum. Hij wil graag een proeftijd om te ervaren hoeveel uitrukken hij mee kan maken.
• 2 vrijwilligers gaan naar Helmond Centrum voor ondersteuning oefenen, meedraaien in 24-uurs dienst, schoolbezoek/excursie. Zij zullen niet snel de uitruk meemaken, maar kunnen op de andere vlakken wel een meerwaarde zijn.
• 1 vrijwilliger is in dagdienst van de VRBZO (onderhoudsmedewerker) en voor hem zal passend werk gevonden worden op Helmond Centrum. Hij heeft zelf aangeven om te stoppen bij de vrijwilligers. Dat is een eigen keuze.
• 6 vrijwilligers hebben niet meteen een pasbare oplossing. Zij voelen niets voor alternatieve taken maar willen repressief een taak. Alternatieve taken zijn ook niet altijd voorhanden en voor een groot deel in ontwikkeling (Brandweer over Morgen). In deze gevallen gaan wij het gesprek aan over een passende (financiële) oplossing.

In totaal gaat het dus om 15 vrijwilligers en 1 dagdienstmedewerker

"De bezuinigen bij de Helmondse brandweer beginnen dramatische vormen aan te nemen" mailde Erik ons vanochtend. "Zelfs de 1 euro hosting voor het in de lucht houden van hun website http://www.brandweerhelmond.nl kunnen ze nu niet meer betalen." Bij zijn mail onderstaande afbeelding waarop je kunt klikken.

.

De vrijwillige brandweer van de Helmondse post Brandevoort is vanaf vandaag vanwege bezuinigingen niet meer. Deze brandweerkazerne is nu definitief dicht. De tankautospuit van de post werd daarom demonstratief overdwars in de remise gestald. Harrie Grijseels maakte onderstaande foto vanmiddag.


.

Sluiting Post Brandevoort

24 december 2005. De meesten van ons kunnen het zich nog goed herinneren. De pieper gaat: “opkomst kazerne”. De post “Post Brandevoort” gaat in dienst. Een nieuw tijdperk voor velen van ons, die al jaren als achtervang voor de beroeps collega’s op “post centrum” aan de Deurneseweg in Helmond zaten.
Nu de 1e uitruk. Alles zouden we voor onze kiezen krijgen.
Dat hebben we ook gehad. Alles: Van poezen in de boom tot verschrikkelijke ongevallen en memorabele branden in en rondom Helmond.
Nu 30 juni 2012, ruim 6,5 jaar en bijna 750 meldingen later, gaat onze brandweer post aan de Berenbroek 3 dicht wegens “voorschrijdend inzicht” met betrekking tot veiligheid en opkomst tijden. Ook hebben de crisis en daarmee de bezuinigingen een handje geholpen in het besluit van de gemeenteraad.
Jammer voor alle mensen die zich er al die jaren dag en nacht voor ingezet hebben. Jammer voor de wijk dat we onze hulpverlening niet meer uit eigen wijk krijgen. Gewoon jammer, maar helaas niet meer te veranderen.
Een aantal van ons neemt afscheid bij de brandweer aangezien zei geen taken meer kunnen vervullen in de hulpverlenende sfeer. Een aantal blijven en gaan terug naar ”post Helmond” aan de Deurneseweg ter ondersteuning in diverse taken.
Wij, de vrijwilligers van “Post Brandevoort”, hebben met liefde en plezier de hulp verleent aan de wijk, zoals die vaak van ons gevraagd is; In weer en wind, in vreugde of verdriet , dag of nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat 6,5 jaar lang.
De herinneringen blijven en de hulpverlening vanuit de brandweer komt vanaf 1juli 2012 vanuit de Deurneseweg of de kazerne in Luchen (Mierlo)

Tot ziens.

Vrijwilligers post Brandevoort

.

Michiel Steegmans

Jongens van Brandevoort:
BEDANKT voor jullie inzet!!!!!!

Jammer dat jullie inzet niet 'beloond' is kunnen worden met het openhouden van Kylie eigen post !!! Succes op post centrum ....

Kylie moet zijn jullie

In Brandevoort kunnen ze dus nu zeggen: Beter een goede buur dan een verre vriend.

Reeds in 2005 heb ik aan de gemeente Helmond mijn bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid van brandevoort.
Veel bewoners weten niet wat voor risico zij lopen met een aantal goederentreinen dwars door hun mooie wijk.
Voorheen kwamen er veel chloortreinen doorheen en naar men zegt is dat nu voorbij.( Ik geloof alle ambtenaren op hun blauwe ogen, maar niet op hun afspraken)
Wie weet wat er voor gevaarlijke stoffen in de andere wagons zitten en welk risico brandevoort loopt mocht het s'nachts eens mis gaan!
Hoe ontruim je in korte tijd zoveel huizen over een eenbaansweg!
Liggen jullie s'nachts rustig te slapen met de ramen open als er een gifwolk voorbij drijft?
Daarom is het zo broodnodig dat daar een bemande post blijft, dat geeft in ieder geval iets meer rust en bescherming.
Verder wil ik geen doemdenker zijn, maar ook al eens gedacht aan die twee hoogspanningsleidingen die dwars door de wijk lopen, wat daar voor een gevaarlijke kankerverwekkende straling vanaf komt?
Dit zou in het westen, Amsterdam, Rotterdam enz. niet voorkomen, terwijl men deze gemakkelijk in betonnen beklede goten onder de grond kan leggen.
Helmond kan zijn geld beter aan dit soort veiligheden besteden ipv futoristische hoogstandjes te bedenken.
Wat dat betreft slaap ik rustig in Mierlo, maar ik blijf en ben een meedenker!!!!
Ik wens de bewoners veel sterkte!!
Met vriendelijke groet, Henkspoed!

Staat de kazerne nu te koop? Zo ja, waar? Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: