9reacties

Q&A: Verstrekte subsidies & vergoedingen


Fractievoorzitter Erik de Vries stelde vandaag namens de SP-fraktie schriftelijke vragen aan B&W over de verstrekte subsidies en vergoedingen. Die vragen stelde hij naar aanleiding van 2 artikelen vandaag in het Eindhovens Dagblad:
• Tielemans regelde ruime vergoeding beheer centrum Helmond oud-collega
• Tielemans gaf door ‘misverstand’ 10.000 euro subsidie multicultureel centrum
Hieronder zijn 16 vragen (Questions). Zodra wij de 16 antwoorden (Answers) van B&W binnen hebben, plaatsen wij die in de reacties hieronder.

 1. Klopt het dat er 10.000 euro subsidie is verstrekt aan de stichting Multicultureel Centrum?
 2. Is dat gebeurd conform de officiële richtlijnen van de subsidieverordening? Zo nee, op welke gronden is deze subsidie verstrekt? Was deze daarmee volgens het college rechtmatig?
 3. Met welk doel is deze subsidie verstrekt, en wie heeft uiteindelijk het besluit genomen het bedrag daadwerkelijk toe te kennen?
 4. Klopt het dat het bedrag, na het besluit van het college om het terug te vorderen, nooit is overgemaakt? Wat gaat u doen om dit alsnog terug te halen?
 5. Klopt het dat oud-wethouder Houthooft vanaf 1 mei 2012 een maandelijkse bruto vergoeding krijgt van € 1.750,- voor haar beheerwerkzaamheden in het centrum? Wat houdt bruto in dit geval precies in? Worden er loonkosten afgedragen?
 6. Wat is de onderliggende functiebeschrijving? Wat houden deze werkzaamheden in? Staan deze ergens vastgelegd?
 7. Waarom was deze afspraak niet bekend in het college?
 8. Is er sprake geweest van een officiële vacature conform wetgeving? Zo ja, wat stond daar precies in? Zo nee, waarom niet?
 9. Zijn er via de officiële regels en kanalen potentiële kandidaten geworven? Hebben anderen kunnen solliciteren op deze functie? Zo nee, hoe heeft selectie plaatsgevonden? Op grond van welke criteria is oud-wethouder Houthooft benoemd in deze functie?
 10. Wie is in dit geval de werkgever?
 11. Is er sprake van een arbeidscontract? Zo ja, wat zijn de voorwaarden? Wat is er precies afgesproken over te verrichten werkzaamheden?
 12. Zo nee, waarom niet, aangezien het hier gaat om een maandelijkse vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden?
 13. Op basis van welke regels en / of wetgeving wordt de vergoeding verstrekt? Is deze vergoeding rechtmatig, indien er geen sprake is van een contract? Zo nee, in hoeverre acht u het haalbaar en wenselijk om de vergoeding terug te vorderen?
 14. Klopt het dat de werkzaamheden die oud-wethouder Houthooft verricht in het centrum voorheen gedaan werden door dhr. Verspaget, maar dat hij dit zonder geldelijke vergoeding deed? Zo ja, waarom is hier een wijziging in gekomen bij diens opvolging? Zo nee, zou u dan bovenstaande vragen ook kunnen beantwoorden voor dhr. Verspaget?
 15. Komt het binnen de gemeente vaker voor dat op overeenkomstige wijze vergoedingen worden verstrekt? Zo ja, acht u dit wenselijk?
 16. Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke onduidelijke constructies in de toekomst weer kunnen ontstaan?

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter

Q&A
9 reacties
Reageer

Vraag 14: Wie heeft de betaling gefiateerd? Vraag15: Vindt u dit een vorm van corruptie en ontoelaatbare bevoordeling en zo ja stapt u nu op als college?

Ik vrees dat we van dit "heerschap" PT nog niet af zijn.
Het ED kennende gaan ze nu voor de onderste steen en zal er nog veel meer aan het licht komen. Ik vraag me trouwens af waarom de overgebleven collegeleden nog steeds met meel in de mond praten als het om Tielemans gaat. Deze meneer heeft afgedaan voor de Helmondse politiek en zijn partij er bij.(sdoh) Nu in het volle licht met alles wat jullie weten en laat de stad maar eens een oordeel vellen over deze oplichterspraktijken.

Vermoed de Hr de Vries dat de Gemeente zwart uitbetaald?

De antwoorden van college van burgemeester en wethouders: (zoals altijd de hele antwoorden)

 1. Vraag: Klopt het dat er 10.000 euro subsidie is verstrekt aan de stichting Multicultureel Centrum?
  Antwoord: Ja dat klopt.
 2. Vraag: Is dat gebeurd conform de officiële richtlijnen van de subsidieverordening? Zo nee, op welke gronden is deze subsidie verstrekt? Was deze daarmee volgens het college rechtmatig?
  Antwoord: De subsidie is verstrekt vanuit het budget Taskforce Centrum en bedoeld om het centrum aantrekkelijker te maken. Het was niet rechtmatig omdat een subsidiebesluit van die omvang door het college moet worden genomen en niet is gemandateerd.
 3. Vraag: Met welk doel is deze subsidie verstrekt, en wie heeft uiteindelijk het besluit genomen het bedrag daadwerkelijk toe te kennen?
  Antwoord: Het doel van de subsidie is hiervoor beschreven. Het (onbevoegde) besluit is door wethouder Tielemans in het kader van de Taskforce Centrum genomen en de beschikking is vervolgens (onbevoegd) afgegeven door de ambtenaar die met het project Centrum was belast. Uit de beschikking is het genoemde doel af te leiden, maar werd dat gerelateerd aan de inrichting van het Multicultureel Centrum. Toen de wethouder daarop eerst ambtelijk en daarna op 15-01-2013 in B&W stevig op werd aangesproken meldde hij dat hier sprake was van een misverstand, omdat de subsidie bedoeld was voor promotionele activiteiten in de Molenstraat. Hij onderbouwde dit met een schrijven van de voorzitter van de stichting Multicultureel Centrum waarin dat werd bevestigd.
 4. Vraag: Klopt het dat het bedrag, na het besluit van het college om het terug te vorderen, nooit is overgemaakt? Wat gaat u doen om dit alsnog terug te halen?
  Antwoord: Het college heeft op 15-01-2013 ingestemd met het voorstel van de wethouder om de subsidie door de Stichting Multicultureel Centrum te laten overmaken naar de Stichting Centrummanagement om vandaaruit de promotionele activiteiten in de Molenstraat te kunnen organiseren. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de Stichting, maar tot op heden is er geen bedrag overgeboekt of terugbetaald. Het college zal, op basis van het onder punt 3 genoemde schrijven van de stichting Multicultureel Centrum en de uitkomst van het overleg met de Burgemeester op 9 oktober 2013 het gesprek met de stichting voortzetten om de afspraak in het college van 15-01-2013 te effectueren.
 5. Vraag: Klopt het dat oud-wethouder Houthooft vanaf 1 mei 2012 een maandelijkse bruto vergoeding krijgt van € 1.750,- voor haar beheerwerkzaamheden in het centrum? Wat houdt bruto in dit geval precies in? Worden er loonkosten afgedragen?
  Antwoord: Ja, dat klopt. Mevrouw Houthooft voert de werkzaamheden uit als ZZP-er en factureert de maandelijkse vergoeding met BTW. Omdat door wethouder Tielemans met mevrouw Houthooft afgesproken is dat de vergoeding per maand € 1.000 netto zou zijn, is in overleg met fiscalisten berekend dat dit gelijk stond met een bruto bedrag van € 1.750,00 exclusief BTW. Mevrouw Houthooft is als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de betaling van belastingen en sociale premies en de afdracht van BTW.
 6. Vraag: Wat is de onderliggende functiebeschrijving? Wat houden deze werkzaamheden in? Staan deze ergens vastgelegd?
  Antwoord: De werkzaamheden betreffen “beheer en coördinatie extra onderhoud centrum en begeleiding kwaliteitsimpuls centrum” Dit is vastgelegd in een afspraak van wethouder Tielemans met mevrouw Houthooft en met de stichting Centrummanagement maar daarin niet verder omschreven. In de bijlage treft u een beschrijving aan van de werkzaamheden die mevrouw Houthooft verricht. Feitelijk betreft het een voortzetting van de werkzaamheden die daarvoor door de heer J. Verspaget werden uitgevoerd vanaf 2008.
 7. Vraag: Waarom was deze afspraak niet bekend in het college?
  Antwoord: Het college was op de hoogte van het feit dat mevrouw Houthooft de werkzaamheden zou gaan verrichten maar de financiële afspraak was niet bekend. Dit werd uitgewerkt binnen het bestaande beleid voor het Centrum en binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Binnen dit beleid zijn afspraken gemaakt door de wethouder en afgewerkt binnen de ambtelijke mandaten.
 8. Vraag: Is er sprake geweest van een officiële vacature conform wetgeving? Zo ja, wat stond daar precies in? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Nee, er is geen vacature geweest omdat het niet ging om een arbeidsovereenkomst maar om de aanneming van werk.
 9. Vraag: Zijn er via de officiële regels en kanalen potentiële kandidaten geworven? Hebben anderen kunnen solliciteren op deze functie? Zo nee, hoe heeft selectie plaatsgevonden? Op grond van welke criteria is oud-wethouder Houthooft benoemd in deze functie?
  Antwoord: Zie het antwoord op vraag 8.
 10. Vraag: Wie is in dit geval de werkgever?
  Antwoord: Zoals gezegd was er geen arbeidsovereenkomst van toepassing.
 11. Vraag: Is er sprake van een arbeidscontract? Zo ja, wat zijn de voorwaarden? Wat is er precies afgesproken over te verrichten werkzaamheden?
  Antwoord: Zie de voorgaande antwoorden.
 12. Vraag: Zo nee, waarom niet, aangezien het hier gaat om een maandelijkse vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden?
  Antwoord: Zie de voorgaande antwoorden.
 13. Vraag: Op basis van welke regels en / of wetgeving wordt de vergoeding verstrekt? Is deze vergoeding rechtmatig, indien er geen sprake is van een contract? Zo nee, in hoeverre acht u het haalbaar en wenselijk om de vergoeding terug te vorderen?
  Antwoord: De vergoeding was rechtmatig, gebaseerd op wederzijdse afspraken tussen de gemeente en wethouder Houthooft, binnen het beleid en het beschikbare budget en in relatie tot overeengekomen werkzaamheden die zijn verricht. Wij achten het derhalve niet aan de orde dat de vergoeding wordt teruggevorderd en overigens ook niet haalbaar.
 14. Vraag: Klopt het dat de werkzaamheden die oud-wethouder Houthooft verricht in het centrum voorheen gedaan werden door dhr. Verspaget, maar dat hij dit zonder geldelijke vergoeding deed? Zo ja, waarom is hier een wijziging in gekomen bij diens opvolging? Zo nee, zou u dan bovenstaande vragen ook kunnen beantwoorden voor dhr. Verspaget
  Antwoord: Ja, dat klopt. Hij kreeg daar zelf geen vergoeding voor, maar wel kreeg de stichting Jan Verspaget Foundation op factuurbasis (d.d. 26-6-2012) een vergoeding van € 48.000,00 exclusief BTW voor de werkzaamheden van de heer Verspaget gedurende 48 maanden. Dit bedrag is niet gebruteerd omdat de stichting haar inkomsten statutair weer besteedt aan de kwaliteit van het Centrum.
 15. Vraag: Komt het binnen de gemeente vaker voor dat op overeenkomstige wijze vergoedingen worden verstrekt? Zo ja, acht u dit wenselijk?
  Antwoord: Nee, dat komt naar ons beste weten in deze vorm niet vaker voor.
 16. Vraag: Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke onduidelijke constructies in de toekomst weer kunnen ontstaan?
  Antwoord: Wij zullen in de aanscherping van ons integriteitsbeleid vastleggen hoe we hiermee omgaan, met als basis een gedragslijn waarin transparantie, openheid en elkaar aanspreken leidend zijn.

Ik geloof ze gewoon niet meer.

Tielemans zat dus fout. En Houthooft verdient 1750 euro bruto voor 3 of 4 uur werken per week. Goede deal voor haar, een slechte deal voor Helmond. Burgemeester en Wethouders van Helmond, er zijn veel Helmonders die dat per maand niet verdienen, maar die er wel 40 uur per week voor moeten werken.
Krijgt Houthooft ook zoveel betaald voor het organiseren van Helmond Winterstad? Of geldt voor zoiets een ander tarief?
FAIL

De Stichting Multicultureel Centrum die EUR 10.000,- aan subsidie heeft ontvangen is binnen een aantal dagen op! Hoe is dit in godsnaam mogelijk?

Neco Kaygisiz heeft dit geld voor een groot deel in zijn zak gestoken. Een paar tafels en stoelen en een voetbalspel kosten geen EUR. 10.000,-

Deze man die ook nog politieagent als beroep is had in de vier jaar dat hij inmiddels raadslid is beter moeten weten. Hij was zelf ook op de hoogte van de gang van zaken.

De verdiensten van deze stichting gaan ook voor een groot deel naar Nekati Kaygisiz. Maar terugbetalen zit er helaas niet in.

Met de winst financieert N. Kaygisiz namelijk de bouw van een nieuw vakantiehuis in zijn geboorteland Turkije.

Dit is niet het eerste akkefietje van de beste man. Deze is eerder de school van zijn kinderen in uniform binnengestormd en heeft een onderwijzer bedreigd.

Daarbij is het een schaamteloze actie van de PVDA om Neco Kaygisiz nog steeds op de lijst te plaatsen.

De aanval van Necati Kaygisiz op zijn collega's in de raad en uiteraard de kiezers die er iets over durven te zeggen is helemaal beneden peil.

Een persoon die niets heeft te verbergen reageert hier zo nooit op.

Een raadslid hoort zich bovendien nooit op deze wijze te uiten.
Zijn houding tegenover kritiek zegt genoeg.

De handel in stempassen. En het geronsel naar gemachtigden in de aanloop naar de vorige verkiezingen zijn we niet vergeten. Meneer organiseert zelfs feesten voor de turkse gemeenschap om nog meer stemmen te kunnen 'garanderen'. Necati Kaygisiz biedt bepaalde turken zelfs geldt om mensen uit zijn bevolkingsgroep te kunnen mobiliseren naar het stemlokaal. Vorig jaar heeft deze man op deze dag heel veel ritjes van en naar verschillende stemlokalen moeten maken om er zeker van te zijn dat iedereen zijn stem dan ook uitbracht.

Al met al gaat het hier om een politieman die zelf de regels niet zo nauw neemt.

Hoe lang laat het Helmondse VOLK zich nog FLESSEN!

Interessant artikel las ik net op http://achterhetlokalenieuws.tumblr.com/post/72792730867/sp-en-cda-sturen-minderheidscollege-naar-huis

SP en CDA sturen minderheidscollege naar huis!

En opnieuw staat het Helmondse stadhuis op stelten. Wat is er aan de hand?
In de eerste raadsvergadering van het jaar, op dinsdag 7 januari j.l., diende de SP een motie “vreemd aan de orde van de dag” in. De motie rekende volgens plan eindelijk definitief af met oud wethouder Tielemans vanwege de verstrekte subside aan het Turks Multicultureel Centrum aan de Molenstraat te Helmond en vanwege de inschakeling en zogenoemd “royale” vergoeding van mevrouw Houthooft als extern coördinator Kwaliteitsimpuls Centrum.

Maar valt er eigenlijk wel politiek af te rekenen met een oud wethouder via een raadsmotie zoals de SP dat afgelopen dinsdag deed?
Neen, is het eenduidige antwoord van bestuurskundigen.

Een oud wethouder is niet meer in functie, kan zich niet verantwoorden of verdedigen en kan dus ook niet meer weggestuurd worden. Diegene is immers al lang weg.
Maar goed, de SP kon het blijkbaar niet laten wederom haar pijlen op de oud wethouder te richten. Na de mislukte pogingen om de oud wethouder veroordeeld te krijgen wegens zogeheten ongepast declaratiegedrag, onder leiding van SP voorman de Vries en ondanks een nog niet aan de inwoners van Helmond verantwoord peperduur onderzoek van BDO ad € 120.000 waarbij de conclusie luidde dat de oud wethouder geen blaam trof, ging de SP in het nieuwe jaar op zoek naar een andere manier om de oud wethouder de wacht aan te zeggen.
En dus kwamen zij alsnog in actie: een motie van afkeuring tegen de oud-wethouder.

Niet in de gaten hebbende dat de motie van afkeuring gericht was tegen het hele college en in het bijzonder de opvolger van de oud wethouder, wethouder Dhr. F. Stienen.

Hoewel dit niet de bedoeling van de SP kon zijn, geeft dit mogelijk wat meer inzicht in de opzettelijke hetze tegen de eerder genoemde oud wethouder. De nog zittende wethouder centrum en het huidige college is politiek verantwoordelijk en niemand anders helaas. Oeps.

Aldus werd de motie in stemming gebracht, ondanks het dringende verzoek van burgemeester en raadsvoorzitter mevr. E. Blanksma, voorafgaand aan de raadsvergadering, om de motie niet in te dienen.
De indieners negeerden haar verzoek. Wat vervolgens gebeurde had niemand verwacht. De SP-motie van afkeuring werd niet alleen ondersteund door de voltallige PvdA fractie (inclusief de voorzitter van Stichting Turks Centrum Dhr. Kaygisiz??), de 3 leden van de fractie Helmond Aktief, maar ook door de voltallige CDA fractie.
In totaal 18 stemmen voor.
Tegen stemden: SDOH D66 Helmondse Belangen, Helder Helmond, GroenLinks en de fractie van de VVD.
In totaal 17 leden tegen.
Kennelijk besefte niemand in de raad, behalve de burgemeester, de politeke impact van het aannemen van deze motie van afkeuring.
Immers feitelijk hadden de voorstemmers, inclusief de CDA fractie, de eigen wethouder Stienen en de rest van het minderheidscollege weggestuurd.
Ook de aanwezige pers had de politieke gevolgen van deze besluitvorming kennelijk niet in de gaten, gezien het artikeltje op pagina 1 van Helmond Plus.
Maar niemand kan er omheen dat het CDA door haar stemgedrag, bedoeld of onbedoeld, tenminste de eigen wethouder Stienen naar huis heeft gestuurd om maar niet te spreken over de rest van het minderheidscollege.
DE POLITIEKE CHAOS IN HELMOND IS INMIDDELS COMPLEET. WORDT VERVOLGD!

Oftewel: De Helmondse politici zijn blijkbaar niet al te slim...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: