Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.107 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Vandaag stelde D66 schriftelijke vragen aan B&W over het toezicht op de emissies van veehouderijen in de gemeente Helmond.
Hieronder de 6 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg en Jochem van den Bogaard voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen maandag 11 september verscheen het bericht Meer en beter controleren veehouderijen hard nodig. Een steekproef van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.
De emissies van geur, fijnstof, ammoniak en biologisch actieve stoffen van veehouderijen kunnen ontoelaatbare negatieve effecten hebben op de natuur en de gezondheid van mensen. Om die reden hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant vrij recent ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. D66 Helmond vindt het van groot belang dat ook de gemeente haar rol vervult binnen deze transitie en zorgdraagt voor adequaat gemeentelijk toezicht op emissies uit veehouderijen. De gemeente Helmond maakt geen onderdeel uit van de onderzochte gemeenten, maar in een toelichting bij EenVandaag stelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings dat ze verwacht dat de onderzochte gemeenten geen uitzondering vormen op het algemene beeld. Ze geeft daarbij aan dat ze denkt dat gemiddeld genomen bij alle gemeenten wel iets schort aan de controle op veehouderijbedrijven. Om die reden willen wij u de volgende vragen stellen:

 1. De provincie geeft aan dat het inspectierapport aan alle gemeentebesturen van Brabant wordt gestuurd. Heeft de gemeente Helmond het inspectierapport reeds ontvangen?
 2. In het inspectierapport worden de geconstateerde tekortkomingen onderverdeeld in een vijftal domeinen, te weten: dossier, controles, voorzieningen, dierenaantallen en emissies.
  Heeft het college in beeld hoe het in de gemeente Helmond staat ten aanzien van de tekortkomingen binnen deze domeinen?
  Zo nee, is het college voornemens om een soortgelijk onderzoek uit te voeren als het onderzoek in het inspectierapport?
 3. In hoofdstuk 4 van het inspectierapport (pdf) worden ten aanzien van de aspecten beleid, dossiervorming, toezicht & handhaving en vergunningverlening & toezicht verscheidene verbeterpunten geformuleerd. Hoe kijkt het college, op grond van de situatie in Helmond, tegen deze verbeterpunten aan en wat gaat het college met deze verbeterpunten doen?
 4. De provincie doet aan alle gemeentebesturen in Brabant de dringende oproep om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Gaat het college gehoor geven aan deze dringende oproep?
 5. Welke rollen ziet het college voor de gemeente Helmond weggelegd binnen de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant?
 6. Is de gemeente Helmond voornemens om voor dit thema extra aandacht te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant?

2 reacties:

Twintig jaar CDA, moet ik meer zeggen…?

Beantwoorden

De gemeente gaat kritisch kijken naar eventuele tekortkomingen bij intensieve veehouderijen in Helmond
Dat antwoordde B&W onder meer op de 6 gestelde raadsvragen van D66. Hieronder staat de volledige beantwoording van het gemeentebestuur.

 1. Vraag: De provincie geeft aan dat het inspectierapport aan alle gemeentebesturen van Brabant wordt gestuurd. Heeft de gemeente Helmond het inspectierapport reeds ontvangen?
  Antwoord: Zoals u al schrijft in de inleiding behoort de gemeente Helmond niet tot de 15 gemeenten die geselecteerd zijn voor het onderzoek. We hebben dit inspectierapport daarom niet officieel ontvangen. De online versie is ons bekend. Wel beschikt de gemeente Helmond over het evaluatierapport pilot ā€œIntensivering toezicht veehouderijenā€ dat op 17 juli jl. per e-mail is ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Deze pilot vond plaats van 1 november 2016 tot 1 april 2017 en laat zien dat de intensivering van het toezicht op de veehouderijen in Brabant door samenwerken loont. De provincie roept daarbij alle Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten op om samen dit programma uit te voeren. De gemeente Helmond heeft haar deelname op 18 juli 2017 in een e-mailbericht bevestigd en zal dit ook nog schriftelijk doen.
 2. Vraag: In het inspectierapport worden de geconstateerde tekortkomingen onderverdeeld in een vijftal domeinen, te weten: dossier, controles, voorzieningen, dierenaantallen en emissies.
  Heeft het college in beeld hoe het in de gemeente Helmond staat ten aanzien van de tekortkomingen binnen deze domeinen?
  Zo nee, is het college voornemens om een soortgelijk onderzoek uit te voeren als het onderzoek in het inspectierapport?
  Antwoord: Een compleet beeld van de tekortkomingen, verdeeld over de vijf voornoemde domeinen, is niet voorhanden. Gemeente Helmond heeft aangegeven deel te nemen aan het project ā€œIntensivering toezicht veehouderijenā€. Met deze gezamenlijke Brabant brede aanpak voeren we niet een soortgelijk onderzoek uit, maar kijken we wel kritisch naar de intensieve veehouderijen en willen we hiermee in beeld krijgen wat de tekortkomingen zijn van de veehouderijen in onze gemeente. Helmond telt nog maar een beperkt aantal intensieve veehouderijbedrijven en een aantal kleinschalige veehouderijen, waaronder diverse paardenhouderijen. De vee dichtheid in de gemeente Helmond is daarmee laag.
 3. Vraag: In hoofdstuk 4 van het inspectierapport (pdf) worden ten aanzien van de aspecten beleid, dossiervorming, toezicht & handhaving en vergunningverlening & toezicht verscheidene verbeterpunten geformuleerd. Hoe kijkt het college, op grond van de situatie in Helmond, tegen deze verbeterpunten aan en wat gaat het college met deze verbeterpunten doen?
  Antwoord: Wij onderschrijven voor een belangrijk deel deze verbeterpunten en pakken deze uiteraard op. Dit doen we onder andere door de Helmondse veehouderijbedrijven, met name de intensieve veehouderijbedrijven, in 2018 op een uniforme manier te laten inspecteren en registreren door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Daardoor wordt de verkregen (toezicht)informatie beter inzichtelijk en analyseerbaar. Wij zullen er op toezien dat de geplande inspecties tijdig door de ODZOB worden uitgevoerd. Wij zorgen voor een flexibel budget om incidenteel benodigde capaciteit in te zetten en tijdig alle (her)inspecties uit te kunnen voeren zonder dat dit ten koste gaat van het reguliere milieu uitvoeringsprogramma.
 4. Vraag: De provincie doet aan alle gemeentebesturen in Brabant de dringende oproep om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Gaat het college gehoor geven aan deze dringende oproep?
  Antwoord: Ja, het college gaat gehoor geven aan deze oproep. Zie ook de reactie op vraag 1.
 5. Vraag: Welke rollen ziet het college voor de gemeente Helmond weggelegd binnen de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant?
  Antwoord: In Brabant werken we al geruime tijd aan de transitie van de sector, onder andere via de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood. De provincie heeft hierin het initiatief, met gemeenten als belangrijkste partners in de uitvoering en handhaving. Door deelname aan projecten op strategisch, tactisch – operationeel niveau, levert ook Helmond een belangrijke bijdrage aan een leefbaar en toekomstbestendig buitengebied. Daarnaast neemt de gemeente Helmond actief deel aan het regionale werkprogramma Agrofood en Leefomgeving. Verder faciliteren en stimuleren we innovaties van de agrofoodsector via FoodTech Brainport.
 6. Vraag: Is de gemeente Helmond voornemens om voor dit thema extra aandacht te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant?
  Antwoord: De gemeente Helmond heeft voor dit thema op ambtelijk niveau extra aandacht gevraagd aan de ODZOB. Daarnaast zal aan de ODZOB opdracht worden vertrekt om voor de Helmondse veehouderijbedrijven een inspectieprogramma op bedrijfsniveau op te stellen. Daarin wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *