Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.214 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
14reacties

Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van een advertentie (pdf) van het Stadslab Helmond vrijdag in weekkrant De Loop.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Henriëtte Verouden, Jack Hamacher, Kim Breuer en Maarten Janssen voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

 • Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:
  Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt een presentatie gegeven en de commissie evalueert.
  Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers, vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geïnitieerd en opgezet. En van daaruit ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen. Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)
  Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde lijn.
 • In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we een en ander in de commissie Maatschappij.
 • De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies. Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”
 • Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar één keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!
Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.
Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

 1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
 2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
 3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab?
 4. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
 5. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?
  En op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?
 6. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
 7. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

In de reacties hieronder staan updates.

14 reacties:

Helder van de oppositie …nu wethouder en college nog.

Beantwoorden

In de advertentie wordt de situatie volgens mij duidelijk uitgelegd. Deze ‘nieuwe’ aanpak is een nadere invulling van de oorspronkelijke opdracht.

“Grote thema’s
Stadslaboranten hebben deze anderhalf jaar ervaren dat veel verzoeken uit de stad te herleiden zijn tot enkele grote thema’s die leven in Helmond. Denk hierbij aan armoede, mantelzorg, jongeren, integratie, etc. Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies.”

Ik lees hierin dat aan de koers niets verandert, maar dat het Stadslab lering uit de praktijk trekt hoe de doelstelling effectiever kan worden behaald. Ik zie hierin geen reden om het college aan te vliegen.

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 17 september 2017 om 11:01:

Je verwoordt het zelf al ‘zijn er nieuwe initiatieven ontstaan’. De Raad heeft ingestemd met een oorspronkelijk plan waarin de gelden van het stadslab direct naar innovatieve projecten van inwoners in de stad zou gaan. Nu gaat men een andere koers varen met inspiratie-werksessies voor 80 personen over twee dagen. Ongetwijfeld zal dit ook uit het budget van het stadslab moeten. Deze wethouder voert dit door zonder enig overleg met commissie en Raad.
Reden genoeg om vragen te stellen. Toen de SP nog oppositiepartij was had ze ongetwijfeld hetzelfde gedaan. Kijk maar eens terug naar voorbije jaren voor 2014.

Maarten Janssen, Lokaal sterk

Beantwoorden

@Maarten Janssen op zondag 17 september 2017 om 11:31:

Ik verwoord het niet zelf, ik citeer uit de advertentie. Uit de context blijkt wat met “nieuw initiatief” (enkelvoud) bedoeld wordt: een nadere invulling van de oorspronkelijke opdracht. Ik zie niet hoe je de advertentie anders kunt lezen.

Beantwoorden

@Sander; dus dan hoeven er geen vragen gesteld? Of kan je ermee leven dat er nu vanuit het college concrete antwoorden gegeven gaan(zouden moeten) worden?

Beantwoorden

“(Notulen cie M de 14-11-2017)” staat er.
Kleine vergissing maar, want daarboven staat het wel goed. Wil het toch even gemeld hebben, zodat het aangepast kan worden.

Beantwoorden

@Andre op zondag 17 september 2017 om 14:47:

Als op vraag 3 het concrete antwoord komt dat ik in de advertentie lees, zie ik geen meerwaarde in de vragen 1, 2, 4, 5, 6 en 7. Jij wel?

Beantwoorden

De website van het Stadslab http://www.stadslabhelmond.nl is ook nog niet uit de winterslaap. Het lijkt erop, dat er meer dan 6 maanden niets meer mee is gebeurd.
De projecten (21 totaal sinds het begin) zijn ook niet bijgewerkt en de toegekende bedragen zijn bij elkaar op te tellen en dan kom je tot erg laag totaal bedrag.

Idee voor stadslab: Beginnen met deze site eens goed te updaten.

Beantwoorden

Update 1:
Stadslab was te veel een subsidieloket geworden
De stichting Stadslab Helmond vindt dat ze te veel een subsidieloket zijn geworden. Ruim ¾ van de binnengekomen initiatieven blijken puur financiële aanvragen die zij moeten beoordelen én goed- of afkeuren. Het Stadslab wil nu terug naar hun oorspronkelijke opgave: goede ideeën voor de stad verder brengen. Daarom is besloten die subsidiewerkzaamheden voortaan volledig door de gemeente te laten afhandelen.
Hoe de Stadslab-advertentie in weekkrant De Loop werd betaald, laat B&W in het midden. Maar dat die advertentie voor verwarring kan zorgen, begrijpt B&W. “We gaan in overleg met het Stadslab om er voor te zorgen dat verwarring in de toekomst wordt voorkomen en om de communicatie nog beter met elkaar af te stemmen.”
Dat en meer antwoordde B&W (binnen een week) op de 7 door Lokaal sterk gestelde raadsvragen. Hieronder staat de volledige beantwoording van B&W.

 1. Vraag: Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
  Antwoord: Het Stadslab is opgericht om initiatieven die bijdragen aan sociale innovatie mogelijk te maken. Het is een platform voor en door inwoners om ideeën vanuit de stad te versterken en verder te brengen. Stadslab is een stichting die bestaat uit inwoners vanuit Helmond en ontvangt subsidie voor hun organisatie-, communicatie- en facilitaire kosten.
 2. Vraag: Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
  Antwoord: Begin dit jaar is tijdens het werkbezoek met de commissie M al aan de orde geweest dat het Stadslab aan het nadenken was op welke manier zij sociale innovatie in de stad kunnen aanjagen. Zij hebben daarna met elkaar gekeken om tot een voorstel voor doorontwikkeling te komen. Net voor de zomer is de doorontwikkeling met de gemeente besproken en zijn de mogelijkheden bekeken.
  Besluitvorming over de subsidieaanvraag van het projectplan en de wijziging van de Nadere Regels SIF is een bevoegdheid van het college. Wij wilden u tijdens de raadscommissie van november informeren. Gezien de interesse voor het onderwerp hadden we u eerder moeten informeren.
 3. Vraag: Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab?
  Antwoord: Het Stadslab wil sociale innovatie aanjagen, goede ideeën voor de stad verder helpen en daarbij de creativiteit en het ondernemerschap in de stad benutten. Zij heeft geconcludeerd dat ze te veel een subsidieloket zijn geworden. Ruim driekwart van de initiatieven die binnenkomen bij het Stadslab zijn puur financiële aanvragen die moeten worden beoordeeld en waarop een beslissing moet worden genomen. Het Stadslab wil graag terug naar hun oorspronkelijke opgave: ideeën verder brengen. Om die reden is besloten om de aanvragen voor subsidie volledig bij de gemeente te laten plaatsvinden
  Daarnaast is er vanuit een aantal leden van het Stadslab het idee gekomen ook zelf aan de slag te gaan met innovatie, dus niet alleen te reageren op ideeën uit de stad, maar in co creatie met de stad sociale thema’s ter hand te nemen (Imaginering). Dit heeft geleid tot een projectplan en is beoordeeld door de gemeente. Zij ontvangen voor dit project subsidie vanuit het sociaal innovatief fonds maar zoeken hiervoor ook cofinanciering buiten de gemeente. Het project is als ieder ander project beoordeeld wat vanuit de stad wordt ingediend, maar om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is besloten om het project niet onder het Stadslab te laten ontstaan. Vrijwilligers bij het Stadslab willen we niet in een positie brengen waarbij ze naast vrijwilliger ook tegelijkertijd subsidie ontvangen voor de uitwerking van hun project.
 4. Vraag: Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
  Antwoord: Het Stadslab ontvangt een jaarlijkse subsidie voor organisatiekosten, communicatie en facilitaire kosten.
 5. Vraag: Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?
  En op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?
  Antwoord: In de raadsinformatiebrief (pdf) met visualisatie (pdf) heeft u kunnen lezen hoe de financiën vanuit het Sociaal Innovatief Fonds zijn opgebouwd. De subsidie voor het project voor de inspiratie sessies komt vanuit het Sociaal Innovatief Fonds maar staat los van de subsidie die het Stadslab ontvangt voor haar werkzaamheden. Er is een bedrag van 30.000 Euro beschikbaar gesteld voor de inspiratie sessies met een garantstelling tot 50.000 Euro. De initiatiefnemers zoeken hiervoor ook cofinanciering buiten de gemeente.
  De voorlopige data zijn 14 en 15 december. De bijeenkomst zal worden geopend door professor Nijs (NHTV Breda) die de methode heeft ontwikkeld. Zij is ook verder betrokken bij het proces. Wij beschikken nog niet over de gastenlijst. De bedoeling is dat vanuit iedere doelgroep uit de stad, die betrokken is bij het thema, vertegenwoordigers deelnemen. Daarnaast worden ook creatieve denkers en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en studenten uitgenodigd. De 2-daagse is een onderdeel van het proces. Na afloop worden er zo’n 6 innovatieve concepten opgeleverd op het gebied van mantelzorg. Die liggen dan klaar om uitgevoerd te worden door (een combinatie van) organisatie(s) en particulieren, met indien nodig, subsidie vanuit het SIF.
 6. Vraag: Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
  Antwoord: Zoals u tijdens de cie vergadering van 18-9 is medegedeeld, begrijpen wij dat de advertentie voor verwarring kan zorgen. We gaan in overleg met het Stadslab om er voor te zorgen dat verwarring in de toekomst wordt voorkomen.
 7. Vraag: Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?
  Antwoord: We treden in overleg met het Stadslab om de communicatie nog beter met elkaar af te stemmen.
Beantwoorden

Dus kort samengevat het geld geven we (B&W) weg aan een aantal luchtfietsers die zelf nu personen uitnodigen bijv. antwoord op vraag 5;
zoals prof. Nijs (die naar ik aanneem salaris uit publiek geld ontvangt)

Zo wil ik ook wel geld ontvangen om projecten te inventariseren en eigen stokpaardjes c.q. vriendjes in eigen socio-netwerk geld rond te pompen “maar in co creatie met de stad sociale thema’s ter hand te nemen (Imaginering”

Droom lekker verder, vragen zijn gesteld toch?

Beantwoorden

En er zit zoveel ‘communicatie’ in dat Stadslabje… Wie anders verzint er een ‘visualisatie’? Maar wie zijn die mensen nu echt?

Beantwoorden

@Lambert op woensdag 20 september 2017 om 08:56:

Wat een rare website inderdaad! Eerst dacht ik dat die qua inhoud leeg was omdat ik alleen het bovenste deel zie en toen ik beter keek, bleek onder dat hele grote plaatje elke keer wel info te staan. Maar die is dan weer verouderd. 🙁
Lijkt me beter om geen advertenties meer te kopen voor die gemeentesubsidie maar iemand in te huren die de website beter maakt en aanvult met informatie!

Beantwoorden

Update 2:
Lokaal sterk: Trek de stekker uit het Stadslab
Lokaal sterk geeft de bovenstaande antwoorden van B&W op hun 7 raadsvragen ‘absoluut een dikke onvoldoende.’ Maarten Janssen van die oppositiepartij vroeg op 11 september in de vergadering van de commissie Maatschappij met name naar de kosten van het Stadslab en kreeg daarop van wethouder Nathalie van der Zanden (SP) slechts vage antwoorden.
Lokaal sterk constateert nu dat ook het College van B&W geen antwoord geeft en om de hete brij heen draait. “Bij de start van het Stadlab, waar Lokaal sterk van meet af aan zeer kritisch tegenover staat, is de indruk gewekt dat nagenoeg al het geld (2,15 miljoen euro) naar projecten zou gaan. Maar wat zien we nu? Er worden allerlei, op zich zinvolle projecten toegevoegd die uit de ambtelijke koker komen en ruim 65.000 euro gaat op aan vergaderingen, kostenvergoedingen en zo meer. Het leek allemaal zo mooi maar is gewoonweg mislukt. Óf Helmond is niet rijp voor een stadslab of het is niet goed gecommuniceerd, het kan aan beide liggen. College, wees nu eens moedig en trek de stekker eruit en stop met dit zinloos verspillen van overheidsgelden.”
Dat is de inleiding op de vragen die Lokaal sterk vanavond tijdens het vragenhalfuurtje (voorafgaand aan de raadsvergadering) gaat stellen. De resterende vragen zijn:

 • Hoe zit de constructie/relatie van de nieuwe stichting en het Stadslab in elkaar?
 • Hoe onafhankelijk is de nieuwe stichting?
 • Waarom moet er een nieuwe stichting komen die zich nu gaat bezighouden met mantelzorg als we zo’n organisatie al hebben; kan de LEV-groep niet uit de stad ophalen waar mantelzorgers behoefte aan hebben en/of hoe mantelzorg beter georganiseerd kan worden?
 • We weten dat subsidietoekenning een recht van het college is maar we zouden graag weten welk bedrag wordt toegekend en wat daarvoor gedaan wordt; vorige week maandag begrepen wij namelijk dat dit vooral voor uren van de leden van de stichting zou zijn. Hoe wilt u dit uitleggen aan al die niet betaalde vrijwilligers en mantelzorgers
 • Waarom heeft u de raad niet eerder meegenomen in deze ontwikkeling, tenslotte heeft u in juli al akkoord gegeven aan de uitwerking.
Beantwoorden

Update 3:
‘Niet alles is goed gegaan. Maar ik ben een wethouder die meebeweegt’
Wethouder Nathalie van der Zanden bood vanavond meermaals haar excuses aan vanwege het feit dat de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd is over de veranderingen bij het Stadslab. Daardoor is ‘mist en onduidelijkheid’ ontstaan. ‘Niet alles is goed gegaan. Maar ik ben flexibel en leer van mijn fouten.’ Ze gaat de veel te late informatievoorziening goedmaken door binnen enkele weken met de raadscommissie en alle andere betrokkenen (zoals de stadslaboranten) het onderwerp nog eens door te spitten. Volgens haar blijft het Stadslab belangrijk om grote stappen naar sociale vernieuwing te maken. “Kleine projecten werken niet”, aldus de wethouder.
De discussie in het vragen halfuurtje spitste zich toe op de mantelzorg, het eerste grote thema dat de stadslaboranten willen aanpakken. Zo’n 30 duizend, oftewel 1 op de 3, Helmonders zijn mantelzorgers. En velen daarvan ontmoeten grote problemen met het combineren van werk, zorg en gezin. Dat probleem is urgent en wordt door de vergrijzing steeds urgenter, constateert de wethouder. Zij benadrukte verder dat het nieuwe Stadslab géén eigen budget heeft en géén subsidies verdeelt. Dat is een taak van burgemeester en wethouders.
In het vragenhalfuurtje kwamen verder geen duidelijke antwoorden op de vragen (zie update 2) die Hentriëtte Verouden namens Lokaal Sterk stelde. Ze kreeg daarbij steun van Mohammed Chahim (PvdA) die pleite voor samenwerking met bestaande organisaties in plaats van ‘losse initiatieven’ te ontplooien. Met name het mantelzorg steunpunt van de LEV-groep is bij dit onderwerp de daarvoor aangewezen partij. Angelique Raaijmakers (CDA) viel hem bij: samenwerking staat wat haar betreft voorop. Niet alleen met de organisaties ‘in het veld’ maar vooral ook met de gemeenteraad die zij graag betrokken ziet bij alle initiatieven van het Stadslab nieuwe stijl.

Wethouder Nathalie van der Zanden (SP) en Lokaal sterk-raadslid Henriëtte Verouden vanavond

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *