19reacties

7 Bestuurders verdienen te veel


7 Bestuurders / directeuren van 5 Helmondse (semi) publieke instellingen verdienen per jaar meer dan de Brabant-norm van 144.108 euro. Zij overschrijden die norm gemiddeld met ruim 43.000 euro (met bedragen variërend van 21.000 en 53.000 euro.) Die 7 topverdieners zijn verbonden aan Atlant Groep, GGZ Oost-Brabant, Novadic-Kentron, Savant Zorg en De Zorgboog. Het college van burgemeester en wethouders maakte deze inventarisatie (pdf) op verzoek van de volledige gemeenteraad naar aanleiding van een CDA-motie in april.
De gemeente vroeg de besturen van 47 instellingen een overzicht te geven van de bruto inkomens van alle bestuurders of werknemers die in totaal boven de Brabant-norm uitkomen. Dat onderzoek was gericht op de (semi) publieke instellingen die gemeentelijke subsidie of een gemeentelijke bijdrage ontvangen en die geheel of in aanzienlijke mate vanuit de gemeente Helmond gefinancierd worden.
De Brabant-norm van 144.108 euro betreft het arbeidsloon (uitgaande van een voltijds dienstverband) inclusief andere vergoedingen zoals voor een leaseauto, ziektekosten, verzekeringen, pensioen, ontslag en representatie. Die norm stelde de provincie Noord-Brabant op voor medewerkers bij instellingen die subsidie van de provincie ontvangen. Zij mogen niet meer verdienen dan een ministersalaris ter hoogte van 144.108 euro.

Q&AAfgevoerd van de voorpagina
19 reacties
Reageer

Eenvoudig op te lossen lijkt mij, salars bijstellen tot maximum (liever lager). Teveel ontvangen salaris, terugstorten.

En anders voor hetzelfde bedrag de subsidie verminderen. Vind het wel heel vreemd dat het juist bij GGz, Novadic-Kendron, Savant en De Zorgboog is. Allemaal zorg-gerelateerde instellingen. Misschien zijn die salarissen een reden dat wij nu zoveel meer zorgpremie moeten gaan betalen!!

Goed dat het nu uitkomt, maar er zal wel weer niet veel meer aan te doen zijn vanwege de arbeidscontracten. Zo gaat dat. BAH!!! Waarom moet die mensen meer verdienen dan een minister??? Niet leuk voor hun cliënten, maar gewoon flink korten op hun subsidie dan maar.

@Lieke op woensdag 7 november 2012 om 14:41:

Lopende arbeidscontracten kun je alleen bijstellen met de goedkeuring van beide partijen. Daar heb je een punt. Maar je hebt als genoemde directeur en bord voor je kop als je nu geen actie onderneemt. Probeer dan maar eens duidelijk te maken dat in jouw tehuizen alles weer duurder wordt. goed, een volksopstand verwacht ik echt niet. De cliënten zijn allemaal zorgafhankelijk, en familieleden hebben vaak al zoveel aan het hoofd. Maar onze nieuwe burgemeester kan hier haar woorden hard maken. De salarissen kan zij ook niet veranderen, maar eventuele subsidies zijn aan te passen. Ik vrees alleen dat de gevolgen op het bord van de cliënten komen.

De Wmo-subsidie van de 4 bovenstaande zorgaanbieder in 2012 (en 2013)
• De Zorgboog kreeg 1.422.897 euro (in 2013: 1.389.273 euro)
• Novadic-Kentron kreeg 727.011 euro (in 2013: 355.915 euro)
• GGZ kreeg 435.542 euro (in 2013: 372.268 euro)
• Savant Zorg / woontussenvoorzieningen kreeg 953 euro (in 2013: 457 euro)

Dat heel erg veel bestuurders zichzelf in de watten laten leggen is toch al lange tijd bekend.
Degenen die daaraan meewerken, commissarissen, toezichthouders, enz. schreeuwen nu moord en brand maar kunnen 'er niets meer aan doen'. Contract is contract. Zij zijn wel mede-verantwoordelijk.

Als zij hoofdelijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld zijn deze misstanden zo voorbij.
Het probleem is dat niemand een einde wil maken aan dit circus.
Ook van hogerhand niet.

@De weblog van Helmond op woensdag 7 november 2012 om 15:43:

Klopt het zo lage cijfer voor savant? Ik ga er van dromen vannacht:)

@Zorgcliënt op woensdag 7 november 2012 om 18:56:

Die cijfers zijn afkomstig van de gemeente Helmond en staan in Bijlage 1 van het Wmo subsidieprogramma 2013 (pdf) uit oktober 2012.

Ik zie het al. De subsidies die ik in mijn hoofd had zijn afgewezen,

Waarom krijgen bestuurders altijd zoveel salaris terwijl de gewone man zijn hongerloontje moet verdienen en dan voelen de hoge heren zich ook nog in de wiek geschoten als er commentaar komt op hun veel te hoge inkomen. Stel de norm bij tot max, 75.000 jaarsalaris voor een dergelijke functies,dat lijkt me een meer dan royale vergoeding.

Kom op zeg. Accepteer gewoon dat graaien hoort bij een naar rechts afglijdende samenleving waarin boven alles het eigenbelang prevaleert. Welke huisbezitter heeft er niet op de VVD gestemd vanwege de hypotheekrente-aftrek en wie piept er er niet om de huidige koopkrachtplaatjes.
Zolang ons land steeds vaker rechts boven iets anders verkiest mogen deze gasten wat mij betreft naar hartelust hun gang gaan. Zij maken immers slechts gebruik van de mogelijkheden die de de kiezer hen biedt.

Wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich het best. Dat is altijd zo geweest en zal nooit veranderen. En deze belasting-geld-verslindende instellingen zal het natuurlijk een rotzorg zijn. De belastingbetaler hoest het linksom of rechtsom wel weer op. Daar zorgt men in de politiek wel voor.

Wat mij betreft wordt elke euro boven de norm gekort op de te verkrijgen subsidie. Dan snijdt de instelling zichzelf in de vingers en kan niet anders dan zich conformeren aan de norm.

GGZ Oost-Brabant - Ronnie van Diemen-Steenvoorde - 211.695 euro
GGZ Oost-Brabant - Oscar Dekker - 193.251 euro
Novadic-Kentron - Krijn in 't Veld - 189.702 euro
Atlant Groep - Theo van Kroonenburg - 184.204 euro
Savant Zorg - Jan Joris Heling - 181.132 euro
Novadic-Kentron - Roel Hermanides - 176.132 euro
Zorgboog - Henri Plagge - 167.695 euro

Ttussen de 67.587 en 23.587 euro teveel, gemiddels 42.151 euro.

“Niet wachten met aanpak topinkomens” Dat is de titel van de open brief van fractievoorzitter Erik de Vries namens de SP Helmond vandaag richting het College van B en W:

Met zeer veel interesse heeft de SP kennisgenomen van de raadsinformatiebrief over topinkomens van bestuurders van door de gemeente Helmond gesubsidieerde instellingen. Wij zijn al langer van mening dat de salarissen van bestuurders van publiekgefinancierde instellingen aan banden moeten worden gelegd. Het is, zeker in deze tijd, niet uit te leggen dat iedereen in moet leveren en er in de sociale sector hard gesneden moet worden in de uitgaven, terwijl er door diezelfde instellingen wel dergelijke salarissen worden uitbetaald aan de top.

De SP is dan ook enthousiast over de zogenaamde ‘Brabant-norm’, waarbij niet meer verdiend mag worden dan het ministersalaris: wat ons betreft nog steeds een riant inkomen van bijna 1,5 ton per jaar. Nog liever hadden wij gezien dat voor instellingen die door de gemeente mede gefinancierd worden, een ‘Helmond-norm’ zou gaan gelden: geen hoger inkomen dan dat van de wethouder. Maar invoering van de Brabant-norm is in ieder geval een forse stap in de goede richting.

Nu duidelijk wordt dat de gemeentelijke financiële positie er de komende jaren niet beter op wordt en we dus nog meer op onze uitgaven zullen moeten letten, is invoering hiervan in het Helmondse beleid wat de SP betreft wenselijk en onvermijdelijk. We kunnen als gemeente makkelijk aansluiten bij al die andere gemeenten en provincies die al een dergelijke norm hebben.

Het college stelt voor te wachten tot er meer duidelijkheid is over landelijk beleid en een rechtszaak die nog speelt bij de bestuursrechter. De SP-fractie ziet geen noodzaak hierop te wachten. Het beleid kan uitgeschreven en ingevoerd worden per 2013. Mocht uit landelijk beleid of de rechtszaak blijken dat een en ander aangepast moet worden, dan kan daar natuurlijk rekening mee gehouden worden. Het beleid hoeft niet in graniet gebeiteld te worden, maar we moeten als gemeente wel snel duidelijk maken dat wij van maatschappelijke instellingen ook maatschappelijk verantwoorde salarissen verwachten. Daar passen geen overschrijdingen van tienduizenden euro’s bij. Zij zouden als geen ander moeten begrijpen wat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol in deze is. Wij verwachten dan ook begrip en medewerking vanuit deze instellingen.

De SP roept het college op snel werk te maken van invoering van de Brabant-norm en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

@Ron: Nee, dat zien wij helemaal verkeerd hoor. Ze zitten wel degelijk onder de Balkenendenorm, want allerlei bonussen, lease-auto en weet ik veel wat voor onzin hoort daar niet bij hè, dat komt er nog bovenop.... Nou, ik denk dat voor de helft van wat zij verdienen, je 100 anderen kunt krijgen, die het misschien nog wel beter doen, ook!

De gemeente Helmond grijpt niet in bij de Helmondse topinkomens zoals Eindhoven dat wel tracht te doen (zie dit artikel van Omroep Brabant).
"We vertrouwen erop dat zowel de blijvende lokale aandacht als de landelijke discussies uiteindelijk een positief resultaat opleveren" aldus B&W.

Het hele antwoord van het college van burgemeester en wethouders op de brief van fractievoorzitter Erik de Vries namens de SP Helmond over de aanpak van topinkomens (zie hierboven op maandag 12 november 2012)
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
In 2012 diende uw raad de motie topinkomens in. Op 6 november informeerden we u met raadsinformatiebrief 83 over de uitvoering van deze motie. We boden u inzicht in de eventuele overschrijding van de zogenoemde Brabant-norm bij gesubsidieerde instellingen. Daarnaast gingen we in op de juridische mogelijkheden om voor onze gemeente een Brabant-norm in te voeren.
Verzoek om lokaal inkomensbeleid
Op 12 november ontvingen we van de raadsfractie van de SP een reactie op de raadsinformatiebrief. Zij benadrukken de wens om topinkomens op lokaal niveau aan banden te leggen. Bovendien stellen ze dat er geen noodzaak is om te wachten op de uitkomst van een rechtszaak in Eindhoven over dit onderwerp. De SP roept ons college op beleid uit te schrijven en in te voeren. Bovendien verzoeken ze ons college om uw raad op de hoogte te houden van de vorderingen. In onderstaande reageren we op deze brief.
Blijvende aandacht voor inkomensmatiging
Ons college vindt het van groot belang dat (overheids)geld doelmatig wordt besteed. Excessen in de beloningssfeer zijn absoluut niet passend. Als college houden we in onze communicatie blijvend aandacht voor dit onderwerp. We spreken onze (subsidie)partners hierop aan. In de recent verstuurde subsidiebeschikkingen voor de Wmo subsidies in 2013 is hierover een passage opgenomen. Alle organisaties – waaronder een viertal dat de Brabant-norm overschrijdt – zijn schriftelijk gewezen op de gemeentelijke visie. We verzochten alle organisaties om kritisch te zijn op de salariëring van bestuur en management aangezien de subsidie met publieke middelen wordt gefinancierd.
Daarnaast spreken we in bestuurlijke overleggen organisaties aan om verantwoordelijk om te gaan met ontvangen subsidies en de inkomens te matigen. Op deze manier dragen we structureel bij aan een noodzakelijke maatschappelijke discussie. We vinden dat we als overheid ook een voorbeeldfunctie hebben. We vertrouwen erop dat zowel de blijvende lokale aandacht als de landelijke discussies uiteindelijk een positief resultaat opleveren.
Onzekerheid omtrent lokale aanvulling rijkswetgeving
Zoals u weet is er ook landelijk volop aandacht voor het onderwerp. Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (Wnt) van kracht. Het kabinet-Rutte-Asscher is daarnaast van plan de Wnt-normen verder aan te scherpen tot 100% van het ministersalaris. Die normen moeten gaan gelden voor alle medewerkers, niet alleen voor bestuurders. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt hiervoor een nieuw wetsvoorstel voor.
De juridische mogelijkheden voor inkomensbeleid op lokaal vlak zijn zeer onzeker. In de hiervoor genoemde raadsinformatiebrief gaven we dat al aan.

Topinkomens bij gesubsidieerde instellingen nóg niet aangepakt
Onze burgemeester en wethouders wíllen wel, maar kúnnen nog geen eisen stellen aan de topinkomens bij gesubsidieerde instellingen. Dat liet het college de gemeenteraad weten. De raad stemde in april vorig jaar unaniem voor om de topinkomens bij Helmondse gesubsidieerde instellingen te maximeren tot de Brabantnorm.
De reden dat B&W nóg niets kan doen, ligt in de uitspraak van de rechtbank Den Bosch. Die oordeelde recent dat zo’n inkomensvoorwaarde niet mag worden opgelegd, omdat de Algemene wet bestuursrecht daar geen ruimte voor geeft.
Die uitspraak deed de rechtbank in een soortgelijk situatie in Eindhoven waartegen verslavingszorginstelling Novadic-Kentron een rechtszaak aanspande.
De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) ziet echter wel mogelijkheden om eisen te stellen aan de inkomens die worden betaald bij gesubsidieerde instellingen. B&W wacht dat alternatief van de VNG af. De VNG is die mogelijkheid momenteel aan het uitwerken en verwachten het voor de zomervakantie te kunnen presenteren.

Even voor de volledigheid... hier kan je de betreffende Raadsinformatiebrief lezen :-) over het aanpakken van de top-inkomens op verzoek van het CDA

http://www.helmond.nl/bis/2013/RIB/RIB%20042%20Stand%20van%20zaken%20motie%20topinkomens.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: