26reacties

Heel Helmond stinkt


Sinds gisteravond komen er vanuit diverse delen van Helmond meldingen van stankoverlast. De ene vindt het vreselijk ruiken, de ander dat het iets wegheeft van koffiegeur en een derde ruikt iets metaalachtigs. Sommigen denken dat de stank van een industrieel bedrijf komt, weer anderen menen te weten dat een agrarisch bedrijf de boosdoener is.
De oorzaak is vooralsnog onduidelijk, zowel bij de gemeente als milieusites kwamen klachten binnen.

In de reacties hieronder diverse updates.

Q&AAfgevoerd van de voorpagina
26 reacties
Reageer

Koffiegeur?!?! Haha!

Zondag 9 november j.l. hing er op diverse plaatsen ook al een rioollucht.

Er is me net door de Provincie vertelt dat het van Gebr. Gerrits Metaalhandel komt.

@Monique op donderdag 20 november 2014 om 13:53:

Sterk, bij de gemeente wisten ze net nog van niks. Alle wijsheid komt van boven. :-)

@Monique op donderdag 20 november 2014 om 13:53:

Las het net ook op Twitter. Wel raar dat het in Stiphout wel stonk vanochtend en ik het centrum niks rook.

Typisch ik rook het in het centrum ook @Lieke!

Vieze lucht en vanochtend ook geroken onderweg richting Asten. Bah

Heb het nog niet geroken, want ik ben nauwelijks de deur uit geweest vandaag.
Kan ook beter dus binnen blijven en mijn "eigen" dingen doen. Maar vanaf het industrieterrein komen met regelmaat van de klok vieze luchten van specerijen en "kaasachtigen" over de stad gewaaid en zeker in de richting van het nieuwe kanaal en de Burg. van Houtlaan (als de wind die kant op waait tenminste).

Blijkbaar is er van gemeentewege weinig controle op stank-producerende fabrieken en fabriekjes. Die ambtenaren zitten lekker in hun eigen holletje opgeborgen met een heerlijk dampende bak koffie en met FB voor ogen. Social Media heet dat, maar de inwoners mogen van hen die stank opsnuiven.

Wat zou de Sint er wel niet van denken: "hebben die kindertjes zich niet goed gewassen"? Mag het hopen!

Het leek op tonijn, of hondenvoer. Het was heerlijk wakker worden met die geur. Bah, bah!

Ed.nl maakt ook melding van Gebr. Gerrits Metaalhandel (http://www.gerritsrecycling.nl). Met de Oostenwind vandaag is alles dus direct Helmond overgewaaid. Ik wil nog wel graag te horen krijgen wat ze daar bij Gerrits de lucht in hebben staan dampen.

Ik dacht dat de kat in de kattenbak had gepoept, het rook exact hetzelfde! Werd wakker van die stanklucht bleh.

@Monique om 13.53 uur: Je was snel met het nieuws. :-)

Update 1:
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) laat zojuist weten dat de stankoverlast bij Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond BV is veroorzaakt doordat shredderafval dat is gaan broeien. Dat blijkt uit het onderzoek dat zij in opdracht van de provincie deden.
Het bedrijf op het industrieterrein heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen waardoor de geuroverlast aanzienlijk is verminderd. De verwachting is dat er op korte termijn geen geuroverlast meer zal zijn.
Vooral vannacht en vanmorgen kwamen bij de Milieuklachtencentrale van de provincie tientallen meldingen binnen over stankoverlast in Helmond.
Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond B.V. in het oosten van Helmond is gespecialiseerd in het scheiden van ferro en non-ferro metalen en het terugwinnen van restmaterialen. Het materiaal dat bij het verwerkingsproces vrijkomt, zogenaamd ‘shredderafval’, is gaan broeien. Shredderafval is een mengsel van materialen als metalen, kunststoffen, rubber, hout, vezels, glas en zand. Het broeien heeft gezorgd voor de geuroverlast.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant blijft het bedrijf de komende periode in opdracht van de provincie intensief controleren.

Volgens Omroep Brabant gaat het om 'broeiend afval'.

"De stank is veroorzaakt door broeiend shredderafval. Dat is een mengsel van materialen als metalen, kunststoffen, rubber, hout, vezels, glas en zand. Het broeien heeft gezorgd voor de geuroverlast. Het bedrijf heeft maatregelen genomen waardoor de stank is verminderd."

Ik vraag me af hoe het komt dat juist vannacht dat afval zomaar ineens is gaan broeien. Ik had ook wel graag een geruststellende mededeling gezien over de mogelijk risico's voor de volksgezondheid.

Helemaal met je eens Arve

Dit is al weken aan de gang
Elke morgen rond half 7 penetrante verbrande plasticlucht
Als je er langs rijd zie je ook kunstof liggen
Dat geperst word

Update 2:
Extra maatregelen tegen de stank vandaag
Bij Gerrits Metaalhandel Helmond BV zijn vandaag extra maatregelen genomen om de stank tegen te gaan die het bedrijf nog veroorzaakte. Vannacht en vanmorgen kwamen daarover nog 12 klachten binnen bij de mileuklachtencentrale van de provincie.
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) heeft het bedrijf daarom vanmorgen opnieuw bezocht. Het broeiende shredderafval wordt nu 24 uur per dag nat gehouden, tot en met het weekend, om stankontwikkeling tot een minimum te beperken.

@Lieke op donderdag 20 november 2014 om 14:09:

nou in de pronto was er anders ook veel stank te ruiken ! zoals of dode ratten en of pis bah bah !!

De Vlisco en Nedschroef stinken volgens mij ook met grote regelmaat door allerlei chemische processen.
Mag wat mij betreft ook wel is wat aan gedaan worden.

Het stink nouw ook weer lijkt wel een soort smeerluch

Update 3:
SP wil opheldering over de stankoverlast
Franc Verstappen en Hans Verbakel van de SP stelden gisteren schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de stankoverlast.
Vandaag hieronder hun 4 vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen donderdag 20 november hadden veel Helmonders last van stank. Er werden tientallen klachten gemeld. De veroorzaker van de stank werd snel door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opgespoord. Het bleek dat zogenaamd ‘shredderafval’ was gaan broeien. Om de overlast weg te nemen zijn passende maatregelen genomen.
Op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is de nodige achtergrondinformatie te vinden. Wij missen daarbij het aspect gezondheid. Vandaar de volgende vragen.

 1. Leverde de stankgolf mogelijk risico’s op voor de volksgezondheid?
 2. Zo ja, kunt u dat toelichten?
 3. Is er brandgevaar geweest? Graag een toelichting.
 4. Hoe gaat u zorgen dat het betrokken bedrijf maatregelen neemt om herhaling te voorkomen?

Ik woon vlak naast de geledingszone in Brouwhuis, dus tegen het industriegebied aan. Hier hangen altijd zoveel verschillende luchtjes, bijv. rare popcornlucht, rookworstenlucht, visvoerlucht... dat ik er al zo aan gewend ben....Als ik elke keer een melding zou moeten doen ben ik er elke dag mee bezig. Ooit eens een keer iets gemeld, dat was echt smerig, geen idee wat dat was. Werd van het kastje naar de muur gestuurd.
De lucht waar het nu over gaat is me dan ook niet eens echt opgevallen. Al rook ik vanochtend wel een nieuw luchtje, soort verbrand plastic zoals hierboven ook al eens genoemd. Ik vraag me af of zoiets echt kwaad kan. Het waait wel over denk ik altijd maar....

Het waren vast de Russen

Update 4:
B&W: Hoe gevaarlijk het voor de volksgezondheid is geweest, is onbekend
In antwoord op bovenstaande vragen van de SP op 24 november, gaf het college van burgemeester en wethouders de volgende reactie en antwoorden:

Algemene toelichting:
Niet de gemeente Helmond, maar de provincie Noord-Brabant is op milieugebied ‘bevoegd gezag’ ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Gerrits Metaalhandel BV. De provincie heeft de uitvoering van deze taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) die ter plekke betrokken is geweest bij de aanpak van het incident.

 1. Vraag: Leverde de stankgolf mogelijk risico’s op voor de volksgezondheid?
  Antwoord: De casus is op 20 november via de omgevingsdienst in de loop van de middag bij de GGD binnengekomen.
  • Vanuit Helmond e.o. zijn in de ochtend circa 60 meldingen bij de ODZOB binnengekomen van klachten over stank. De omschrijving van de geur varieert van urineachtig, kadaver lucht tot metaalachtig.
  • Mensen melden daarnaast hoofdpijnklachten.
  Aangegeven wordt dat op het terrein van de veroorzaker een shredder staat waar metalen/kunststof/ zand verwerkt wordt. Wat precies voor stoffen het betreft is niet bekend. In de berg is broei ontstaan. Vraag aan de GGD was wat, naast geurhinder, de gezondheidsrisico’s zouden kunnen zijn en/of schadelijke stoffen zouden kunnen zijn vrijkomen.
  Bekend is dat geurhinder tot algemene gezondheidseffecten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn kan leiden. Geurhinder kan al optreden zonder dat gezondheidskundige normen voor bepaalde stoffen worden overschreden.
  Doordat niet bekend is wat voor metalen/ kunststoffen in de berg aanwezig waren, is het ook niet mogelijk om een uitspraak te kunnen doen over een potentieel risico. Als college vinden wij dat niet acceptabel; we gaan onderzoeken of het mogelijk is om meer zicht te hebben op de samenstelling van het materiaal dat door Gerrits Metaalhandel wordt verwerkt. Op het moment dat de GGD van de situatie op de hoogte is gesteld, was de situatie onder controle en was de geuroverlast inmiddels aanzienlijk gereduceerd.
  Door de GGD is geadviseerd om, wanneer de situatie weer zou verslechteren, de casus op te schalen en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen van de GGD erbij te betrekken. Op dat moment zouden dan ook metingen door de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM uitgevoerd kunnen worden, zodat een beeld gekregen zou worden over de concentraties in de lucht van verschillende metalen en andere stoffen. Aangezien het incident onder controle was bleek dit niet nodig te zijn.
 2. Vraag: Zo ja, kunt u dat toelichten?
  Antwoord: Zie reactie onder 1.
 3. Vraag: Is er brandgevaar geweest? Graag een toelichting.
  Antwoord: In potentie is sprake geweest van brandgevaar. Broei kan tenslotte – als er niet tijdig wordt ingegrepen – brand veroorzaken. Doordat na ontdekking van het voorval direct maatregelen werden getroffen (besproeien met water) is het uitbreken van brand voorkomen.
 4. Vraag: Hoe gaat u zorgen dat het betrokken bedrijf maatregelen neemt om herhaling te voorkomen?
  Antwoord: Voor de goede orde merken we nogmaals op dat het niet aan de gemeente Helmond, maar aan de provincie Noord-Brabant is om (via de ODZOB) toezicht uit te oefenen bij het bedrijf en zo nodig maatregelen te nemen.
  Het bedrijf heeft inmiddels namens GS een aanschrijving ontvangen waarin wordt verzocht om gegevens te verstrekken over
  • de maatregelen die zijn genomen of zijn overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken c.q. ongedaan te maken;
  • de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich nogmaals kan voordoen.
  Om herhaling van het voorval te voorkomen zal zo nodig, met toepassing van artikel 17.3 van de Wet milieubeheer, de milieuvergunning van het bedrijf worden gewijzigd of zullen daarop gerichte aanbevelingen worden gedaan.
  Inmiddels heeft de ODZOB tijdens een bedrijfsbezoek op 24 november vastgesteld dat het bedrijf sinds 22 november op de betreffende partij shredderafval 2x daags temperatuurmetingen uitvoert. Als de temperatuur daartoe aanleiding geeft, wordt de partij bevochtigd met water. Daarnaast vindt 24-uurs camerabewaking plaats. De meetgegevens worden vastgelegd in een logboek. De temperatuurmetingen zullen worden voortgezet totdat de gehele partij shredderafval is verwerkt.

Hier op Suytkade stinkt het regelmatig. Op een klacht is nog nooit gereageerd door de gemeente Helmond. Ik heb zo'n vermoeden dat wanneer de gasten van het Fitland-hotel en de wellness gaan klagen het zo is afgelopen met de "geur-overlast" hier...

@Paul op maandag 22 december 2014 om 12:06:

Misschien hebben zij er geen last van. Anders zou ik ze eens bellen en zeggen dat het bij hen stinkt, dan melden ze die klacht wel. :-)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: