9reacties

Noodsubsidie voor Stadspromotie


De gemeente Helmond heeft het subsidieverzoek voor 2010 van Stadspromotie ter hoogte van € 196.592 afgewezen. Om hun werk niet meteen in gevaar te brengen is besloten om een incidentele subsidie van € 75.000 te verstrekken.
Aanleiding om het subsidieverzoek niet te honoreren is dat het 8 weken te laat werd ingediend. De oorzaak van de nu ontstane situatie is fundamenteler.
Het college van burgemeester en wethouders stelt met vrij stevige woorden "afgelopen jaar hebben wij intensief overleg gevoerd met Stichting Stadspromotie over de toekomst van hun organisatie in relatie tot de wens om te komen tot een stadsmarketingorganisatie. Dit heeft geleid tot een voorstel van ons college aan de gemeenteraad. Zonder ons daarover te informeren heeft de stichting echter op het laatste moment aan de gemeenteraad laten weten dit voorstel niet te ondersteunen. Daarmee heeft de stichting de intentieovereenkomst die zij met ons afgesloten heeft eenzijdig verbroken. Over de redenen van deze beleidswending tasten wij nog altijd in het duister. Wij hebben de stichting  2 maal schriftelijk verzocht om een toelichting. Deze hebben wij tot op heden niet ontvangen. Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat er binnen het bestuur geen helder beeld bestaat over de toekomstige beleidskoers van haar eigen organisatie."
De gemeente Helmond wil Stadspromotie alleen een projectsubsidie geven. Zo kan er zowel voor- als  achteraf een inhoudelijke toetsing plaatsvinden van de besteding van de subsidie voor projecten als Het kasteel van Sinterklaas en de Kasteeltuinconcerten. Stadspromotie wil echter een instandhoudingsubsidie. De kosten worden dan niet toegerekend naar de verschillende activiteiten, maar aan het geheel.
Stadspromotie krijgt tot 1 maart 2010 de tijd om alsnog een subsidieverzoek te doen in de vorm van een projectsubsidie. Of zij zich gaan schikken naar de wensen van het college…

Afgevoerd van de voorpagina
9 reacties
Reageer

ja ja geld is als water waar vloeit het heen ????,n vraag kan men dat geld niet beter besteden aan het schoonhouden vd stad,,,,men zegt goede wijn??? en ,n schone stad is al ,n uitnodiging,,?????

Hoewel Peter-Paul van Meerwijk als directeur Stadspromotie natuurlijk een aantal mooie dingen hier in Helmond heeft georganiseerd, lijkt het er nu toch op dat hij zijn hand heeft overspeelt omdat de burgemeester en wethouders zijn bluf hebben gekeken.
Morgen heeft het ED er ook een stukje over, zo las ik op hun Twitter.

Aan de leden van raad en college
van de gemeente Helmond
Helmond, 28 december 2009
Betreft: Raadsinfobrief 125:
Samenwerking Stichting Stadspromotie in 2010

Geachte collega's en college,

Door de kerstdagen vertraagd hebben wij gisteren met stijgende verbazing en uiteindelijk met verbijstering de raadsinformatiebrief (RIB) 125: 'Samenwerking Stichting Stadspromotie in 2010' gelezen!!
Deze brief getuigt van geen enkele zakelijke benadering maar is bovenal zowel kwetsend voor genoemde stichting als dat deze de goede naam en faam van onze stad aantast! Wij schamen ons dan ook uit de grond van ons hart voor deze stellingname van ons college! Bovenal gaat er nadrukkelijk voorbij aan de daadwerkelijke feiten! Wij willen hier nogmaals gesteld hebben dat wij als gemeente Helmond heel erg trots mogen zijn op een organisatie als de Stichting Stadspromotie Helmond die met een enorme grote betrokkenheid én met zeer veel vrijwilligers evenementen neerzet als de jaarlijkse Kasteeltuinconcerten en het Kasteel van Sinterklaas.
Terzake v.w.b. de gemeentelijke insteek middels genoemde RIB 125:
De gemeenteraad heeft in al haar wijsheid op dinsdag 6 oktober 2009 besloten níét de door het college voorgestelde weg rondom city-marketing in te slaan! Daar heeft enig besluit van de Stichting Stadspromotie Helmond niets mee van doen! De RIB 125 lijkt echter te tonen dat er sprake zou zijn van een enorme kinnesinne en rancune die ons inziens de gemeente Helmond onwaardig is! Helder Helmond vraagt zich dan ook af waarom dit zo is besloten; laat staan op deze wijze naar buiten is gebracht!
Wij nemen dit hoog op!
Wij vragen ons o.a. af of op dit moment toch nog wordt gewerkt aan een of andere vorm van citymarketing? Zo ja, waarom wij dan als raad (nog) niet zijn geïnformeerd? En bovenal wie binnen het college - nadat op 6 oktober j.l. de burgemeester publiekelijk voor dit dossier de handdoek in de ring heeft gegooid - nu de zaken rondom dit dossier nog/dan coördineert?
Wij roepen met name onze collega-raadsleden op om net als wij deze zaak hoog op te nemen. En tevens dringen wij er bij het college op aan om op zo kort mogelijk termijn helderheid in deze te geven. Want wij vragen ons af wie er zo mee gediend is.
Vertrouwende dat u onze zorg deelt en tot snelle actie zult overgaan, verblijven wij.
Hoogachtend en met heldere groet, namens leden, bestuur en fractie,

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.

I.a.a. de media

Michael Rieter

De reactie van het college op de brieven van CDA en HH hierover

Geachte leden van de raad,

Wij ontvingen twee reacties op raadsinformatiebrief nr. 125 betreffende de verstrekking van de subsidie aan de Stichting Stadspromotie. Wij willen daar graag nader op ingaan om ons besluit in het juiste perspectief te plaatsen. Aanleiding is ons besluit om aan de Stichting Stadspromotie gelet op het ontbreken van een tijdig ingediend subsidieverzoek annex activiteitenplan op dit moment niet het in de gemeentelijke begroting opgenomen volledige jaarbudget toe te kennen, maar een gedeelte daarvan in afwachting van nader overleg.

Van de reactie van de CDA-fractie hebben we kennis genomen en we zullen de opmerkingen van deze fractie ter harte nemen.

Dan de reactie van de fractie Helder Helmond. De fractie stelt twee vragen, maar laat deze vragen voorafgaan door interpretaties van ons besluit die zich kenmerken door een hoge graad van opwinding. Helaas staat deze fractie met deze interpretaties volledig op het verkeerde been. Ons besluit is ingegeven door de constatering, dat de vereiste documenten te laat zijn ingediend, dat we behoefte hebben aan nader overleg over de ondersteuning van de activiteiten voor 2010 en dat we anderzijds willen blijven bijdragen aan de voortzetting van de werkzaamheden van deze stichting in afwachting van de uitkomsten van dit overleg. Dat overleg is constructief en gericht op voortzetting van de belangrijke evenementen in de stad.

De fractie stelt de volgende vragen: Wordt op dit moment toch nog gewerkt aan een of andere vorm van citymarketing? Zo ja, waarom zijn wij dan als raad (nog) niet geïnformeerd? En bovenal wie coördineert binnen het college dit dossier?

Antwoorden: Er wordt niet gewerkt aan een andere vorm van citymarketing; voor ons blijven de door de gemeenteraad over citymarketing genomen besluiten leidend, inclusief de door de raad geaccordeerde hoofdstukken 1 t/m 4 van de nota citymarketingstrategie voor Helmond; daarnaast worden bestaande, reguliere inspanningen voortgezet; wij zouden dus niet weten, waarover we de raad op dit punt zouden moeten informeren. En het is steeds de burgemeester die coördinatie stadspromotie/citymarketing in zijn portefeuille heeft.

Wij menen u met deze informatie van dienst te zijn,

College van Burgemeester en Wethouders,

Stadspromotie en 3 maart 2010

Door: Lodewijk den Breejen [raadslid PVDA-Helmond]

Bij de gang van zaken van de subsidie-verlening van drie maanden i.p.v. het hele jaar 2010 m.b.t. stadspromotiebudget 2010 kun je m.i. wel de nodige vragen stellen. En dat is nog zacht uitgedrukt.
Naar mijn stellige overtuiging is er dinsdag 6 oktober 2009 in de gemeenteraad besloten vooralsnog af te zien van de geplande citymarketing en tevens in ieder geval in 2010 op de oude voet verder te gaan met de stichting stadspromotie, m.i. had er dus gewoon sprake moeten zijn van de subsidie toekenning voor het gehele jaar. Daar zal het bestuur van de stichting Stadspromotie ook terecht vanuit gegaan zijn.
Het lijkt verder waar te zijn, dat de stichting de subsidieaanvraag te laat heeft ingediend, anderzijds is er zoveel vergaderd en slecht gecommuniceerd dat het stichtingsbestuur mogelijk door de bomen het bos niet meer ziet.
Want feit is dat de stichting Stadspromotie niet wordt geïntegreerd in een algemene stichting Citymarketing maar [althans voorlopig] zelfstandig verder gaat. Dat is tegen het zere been van de verantwoordelijke bestuurder in dit geval burgemeester Jacobs.
Het komt nu wel erg goed uit dat de stichting de subsidieaanvraag niet op tijd de deur heeft uit gedaan, mogelijk met als oorzaak het niet meer communiceren na de raadsvergadering van 6 oktober waarin de stichting haar gelijk haalde bij de raadsmeerderheid. Alleen VVD,D66, SDOH, HB en Fractie de Voogd waren wel voor het dure Citymarketing plan van 1 miljoen!!! De PVDA was hier tegen, en steunde het besluit om geen dure Citymarketing op te tuigen in tijden van bezuiniging maar enkel verder te gaan met de stichting Stadspromotie zodat evenementen als de Intocht van Sinterklaas; Het huis van Sinterklaas, Rondje Helmond en de Kasteelconcerten gewaarborgd zijn.
De brief van het college aan de raad van vandaag d.d. 30 december 2009 schept verder geen helderheid, men gooit het op de formele toer maar er zit duidelijk meer achter. Is het niet toevallig dat er over drie maanden een ander college zit? Hoop doet leven, bijvoorbeeld dat zowat alle voorstemmers voor de nieuw op te richten stichting Citymarketing na 3 maart allemaal in het college hopen te zitten?!
Het is dus niet te hopen voor deze partijen dat PVDA,SP,Groen Links,Helder Helmond en Helmond Aktief het boven verwachting goed doen op 3 maart, dat zou wel eens de kiezersstreep door de rekening kunnen worden. Met een progressiever college dan voorheen als gevolg.

De HR. Den Breejen heeft gelijk, achter de noodsubsidie voor stadspromotie steekt heel
wat meer. De partij waar onze burgemeester
toch lid van is en collegepartij,stemde ook
tegen het geld verslindende CITYMARKETING,
het CDA! Had Jacobs al een kandidaat achter
de hand... was er ook al niet enige probleemvorming rond CENTRUMMANAGEMENT...
Vooral de burgemeestersrol lijkt in deze
op zin zachts gezegd dubieus, of is hij
alleen maar een slecht verliezer...

Kan iemand mij mischien eens uitleggen waarom de Stichting Stadspromotie niet zo graag een projectsubsidie bij de gemeente wil aanvragen. Als ik het goed begrijp willen ze gewoon een soort totaal bedrag krijgen. Ik zie het bezwaar niet van zo'n projectsubsidie want hun projecten lopen toch allemaal goed. Zo'n controle vooraf en achteraf is toch logisch en als ze niks te verbergen hebben kan dat toch geen bezwaar zijn???

Het is jammer dat de burgemeester niet wordt verkozen. Dan hadden wij af gekund van de "heer" Jacobs. deze man is een slecht verliezer. Stadspromotie is zeer succesvol in het uitdragen van de stad en Jacobs is dit een doorn in het oog.
Beste Fons wees een vent en stop eens met ddeze kinderlijke acties.

Stadspromotie krijgt alsnog subsidie
De stichting Stadspromotie krijgt voor 2010 alsnog een subsidie van € 196.592,-. Eind vorig jaar werd die subsidie geweigerd omdat de aanvraag onvoldoende onderbouwd was. Intussen vindt het college van burgemeester en wethouders dat aan die eis voldaan.
Het College stelt de gemeenteraad dan ook voor alsnog het hele gevraagde bedrag aan de stichting over te maken. Eind dit jaar komt het College met een voorstel hoe het in de toekomst verder moet met de stichting Stadspromotie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: