3reacties

Q&A over het Coovels bos bij Brandevoort


Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen voor het Coovels bos als de Automotive Campus gaat uitbreiden (zie plattegrond).
Hieronder haar 6 vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs heeft D66 Helmond een gesprek gevoerd met werkgroep Coalescens. Tijdens dit gesprek heeft de werkgroep haar zorgen over de voorgenomen uitbreiding van de Automotive Campus richting het Coovels bos (ten westen van het plangebied) uitgesproken.
De werkgroep vreest voornamelijk voor een verstoring van de grondwaterspiegel en waterhuishouding wanneer, ten behoeve van een uitbreiding van de campus, in de grond (tussen de watervoerende pakketten) lekkages ontstaan als gevolg van aangebrachte heipalen. Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Helmond van 22 november 2013 genaamd ‘Hydrologisch onderzoek Coovels bos’ is namelijk gebleken, dat door het heien in de grond op deze specifieke locatie – waar reeds sprake is van verontreiniging – lekkages langs de aangebrachte heipalen ontstaan en de grondwaterstand van het bosperceel ernstig zal dalen. Uit voornoemd onderzoek blijkt verder, dat door de combinatie van het wegvallen van de kwel naar het bos en daling van de grondwaterstad, de bodem zal verzuren en verdrogen. Als gevolg hiervan zal dat de natuurwaarde van het bosperceel sterk afnemen. De werkgroep heeft 17 jaar onderzoek gedaan in en naar het Coovels bos en daarbij is gebleken, dat het bos een zeer grote natuurwaarde heeft. Het zou ernstig zijn als deze natuurwaarde niet in ogenschouw wordt genomen bij de uitbreiding van de campus en als gevolg daarvan zou verdwijnen. Verder bestaat de vrees dat, doordat de bestaande grondlaag wordt beschadigd, de aanwezige verontreiniging zich verder zal verspreiden in het grondwater en de bodem, hetgeen niet wenselijk is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat door de aanleg van de Automotive Campus het risico op directe verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater van het Coovels bos toeneemt. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Wat is de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding van de Automotive Campus?
 2. Wanneer wordt de commissie Omgeving hierover geïnformeerd?
 3. Is het mogelijk dat alle raadsleden een (digitale) versie van het onderzoek ‘Hydrologisch onderzoek Coovels bos’ ontvangen?
 4. Heeft, zoals ook wordt geadviseerd in het onderzoek, al een monitoring van het gebied plaatsgevonden?
 5. Zullen alle in het onderzoek beschreven mitigerende maatregelen worden uitgevoerd bij de voorgenomen uitbreiding van de Automotive Campus?
 6. Is de gemeente voornemens om nogmaals met de werkgroep Coalescens in gesprek te gaan en de waarde van het bosgebied nadrukkelijker te betrekken bij een verdere uitbreiding van de Automotive Campus?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
3 reacties
Reageer

Gaby is weer terug van kerstreces, zo te zien....maar even terzijde grondwater stand wordt met Goorlooppark voldoende hersteld lijkt mij :-)

Hieronder de volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen van D66:

 1. Vraag: Wat is de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding van de Automotive Campus?
  Antwoord: De Automotive Campus is in ontwikkeling. Een aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld TNO/Tass International, Automotive NL, Benteler, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar ook leergangen van diverse onderwijsinstellingen MB0, HBO en WO (Summa college, MAC, Fontys, TU/e) hebben hun huisvesting gevonden op de campus. Samen met Bouwbedrijf Van de Ven, Hurks Vastgoedontwikkeling en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (grondeigenaren) wordt de campus tot ontwikkeling gebracht. Een deel van het oude Volvoterrein en een deel ten westen van de Schootense Loop zal in de komende 20 jaar worden (her)ingericht en ontwikkeld. De gemeente is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan dat hiervoor nodig is. Het bestemmingsplan bevindt zich op dit moment nog in een conceptfase. De formele procedure zal dit voorjaar gestart worden. Gestreefd wordt naar behandeling in de commissie Omgeving vóór de zomervakantie en vaststelling in de gemeenteraad direct na de zomervakantie 2016. Bij de opstelling van het plan worden alle onderzoeken (vuilstort, flora & fauna, geohydrologie, etc.) betrokken. Zo ook de waarden van het Coovels bos. Daarnaast heeft de gemeente ontheffing aangevraagd voor herinrichting van de vuilstort bij Gedeputeerde Staten (bevoegd gezag).
 2. Vraag: Wanneer wordt de commissie Omgeving hierover geïnformeerd?
  Antwoord: Gestreefd wordt naar behandeling van het nieuwe bestemmingsplan in de commissie Omgeving vóór de zomervakantie en vaststelling in de gemeenteraad direct na de zomervakantie 2016.
 3. Vraag: Is het mogelijk dat alle raadsleden een (digitale) versie van het onderzoek ‘Hydrologisch onderzoek Coovels bos’ ontvangen?
  Antwoord: Het gaat om het rapport Hydrologisch onderzoek Coovels Bos, Hanhart Consult, rapport 1236 van 22-11-2013. Het rapport met bijlagen zal onderdeel uitmaken van de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie en gemeenteraad. Het rapport zal bij de ter inzage legging van het bestemmingsplan en exploitatieplan voor zienswijzen, ook voor de raads- en commissieleden ter inzage worden gelegd. Indien gewenst kan het rapport vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure ter kennisname worden neergelegd in de raadsleeskamer.
 4. Vraag: Heeft, zoals ook wordt geadviseerd in het onderzoek, al een monitoring van het gebied plaatsgevonden?
  Antwoord: We gaan er vanuit dat hier het periodiek peilen van de grondwaterstanden (stijghoogten) bedoeld wordt. De peilen van het grond- en oppervlaktewater zijn in 2013 een half jaar lang gemonitord (twee wekelijks). In verband met de toekomstige herinrichting wordt vanaf januari 2016 een nieuwe monitoring van de grondwaterstanden uitgevoerd zodat een volledig beeld van de zomer- en wintersituatie ontstaat. Bij toekomstige activiteiten op het voormalige vuilstort zal ook een monitoring van de kwaliteit van het grondwater worden opgestart.
 5. Vraag: Zullen alle in het onderzoek beschreven mitigerende maatregelen worden uitgevoerd bij de voorgenomen uitbreiding van de Automotive Campus?
  Antwoord: De voorstellen voor mitigerende maatregelen worden meegenomen bij het onderzoek (in het kader van het bestemmingsplan) naar de voorwaarden waaronder de uitbreiding van de campus mogelijk is zonder ongewenste milieueffecten. Voor zover dat onderzoek het nut van de voorgestelde maatregelen bevestigd, zullen de maatregelen via het bestemmingsplan verplicht gesteld worden. In het nieuwe bestemmingsplan zullen in elk geval regels worden opgenomen ter bescherming van de waarden van het Coovels Bos en ter voorkoming van ongewenste effecten van bouwen op het voormalige stort. Hierbij kan gedacht worden aan regels over: het soort paalfunderingen; het ophogen van het terrein; de maximale diepte van graafwerkzaamheden (instandhouden leemlagen);
 6. Vraag: Is de gemeente voornemens om nogmaals met de werkgroep Coalescens in gesprek te gaan en de waarde van het bosgebied nadrukkelijker te betrekken bij een verdere uitbreiding van de Automotive Campus?
  Antwoord: Daar is op zichzelf geen gesprek voor nodig. De waarden van het Coovels Bos moeten op grond van de geldende regelgeving al nadrukkelijk betrokken worden bij de procedure voor de ontwikkeling van de campus.
  Met de werkgroep zijn meerdere gesprekken geweest. Het standpunt van de werkgroep Coalescens is ons duidelijk. Op dit moment wordt, gebaseerd op diverse onderzoeksrapporten en het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, een bestemmingsplan uitgewerkt. Gedurende de procedure is er de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

@Bart op zondag 10 januari 2016 om 11:03:

@De weblog van Helmond op donderdag 28 januari 2016 om 15:01:

De Automotive Campus kan verder groeien. Ook de ‘groene’ partijen in de gemeenteraad (dus ook het D66 van Wethouder vd Waardenburg) zijn ervan overtuigd dat de bijzondere natuur in het nabijgelegen Coovels Bos behouden blijft.
D66-Raadslid vd Waardenburg was dus tegen toen ze de Q&A stelde, D66-Wethouder vd Waardenburg is voor. Rare mensen die politici. :-(

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: