Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen voor het Coovels bos als de Automotive Campus gaat uitbreiden (zie plattegrond).
Hieronder haar 6 vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs heeft D66 Helmond een gesprek gevoerd met werkgroep Coalescens. Tijdens dit gesprek heeft de werkgroep haar zorgen over de voorgenomen uitbreiding van de Automotive Campus richting het Coovels bos (ten westen van het plangebied) uitgesproken.
De werkgroep vreest voornamelijk voor een verstoring van de grondwaterspiegel en waterhuishouding wanneer, ten behoeve van een uitbreiding van de campus, in de grond (tussen de watervoerende pakketten) lekkages ontstaan als gevolg van aangebrachte heipalen. Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Helmond van 22 november 2013 genaamd ‘Hydrologisch onderzoek Coovels bos’ is namelijk gebleken, dat door het heien in de grond op deze specifieke locatie – waar reeds sprake is van verontreiniging – lekkages langs de aangebrachte heipalen ontstaan en de grondwaterstand van het bosperceel ernstig zal dalen. Uit voornoemd onderzoek blijkt verder, dat door de combinatie van het wegvallen van de kwel naar het bos en daling van de grondwaterstad, de bodem zal verzuren en verdrogen. Als gevolg hiervan zal dat de natuurwaarde van het bosperceel sterk afnemen. De werkgroep heeft 17 jaar onderzoek gedaan in en naar het Coovels bos en daarbij is gebleken, dat het bos een zeer grote natuurwaarde heeft. Het zou ernstig zijn als deze natuurwaarde niet in ogenschouw wordt genomen bij de uitbreiding van de campus en als gevolg daarvan zou verdwijnen. Verder bestaat de vrees dat, doordat de bestaande grondlaag wordt beschadigd, de aanwezige verontreiniging zich verder zal verspreiden in het grondwater en de bodem, hetgeen niet wenselijk is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat door de aanleg van de Automotive Campus het risico op directe verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater van het Coovels bos toeneemt. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Wat is de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding van de Automotive Campus?
  2. Wanneer wordt de commissie Omgeving hierover geïnformeerd?
  3. Is het mogelijk dat alle raadsleden een (digitale) versie van het onderzoek ‘Hydrologisch onderzoek Coovels bos’ ontvangen?
  4. Heeft, zoals ook wordt geadviseerd in het onderzoek, al een monitoring van het gebied plaatsgevonden?
  5. Zullen alle in het onderzoek beschreven mitigerende maatregelen worden uitgevoerd bij de voorgenomen uitbreiding van de Automotive Campus?
  6. Is de gemeente voornemens om nogmaals met de werkgroep Coalescens in gesprek te gaan en de waarde van het bosgebied nadrukkelijker te betrekken bij een verdere uitbreiding van de Automotive Campus?

1 reactie:

@Bart op zondag 10 januari 2016 om 11:03:

@De weblog van Helmond op donderdag 28 januari 2016 om 15:01:

De Automotive Campus kan verder groeien. Ook de ‘groene’ partijen in de gemeenteraad (dus ook het D66 van Wethouder vd Waardenburg) zijn ervan overtuigd dat de bijzondere natuur in het nabijgelegen Coovels Bos behouden blijft.
D66-Raadslid vd Waardenburg was dus tegen toen ze de Q&A stelde, D66-Wethouder vd Waardenburg is voor. Rare mensen die politici. 🙁

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *