25reacties

Janssen: Hoe staat Helmond er voor?


Nederland telt op dit moment 393 gemeenten die in grootte erg verschillen. De gemeente Helmond staat qua inwonersaantal op plaats 33 en wordt derhalve meegenomen in de Atlas van de 50 grootste Nederlandse gemeenten die elke twee jaar uitkomt.

Als we naar Helmond kijken als een aantrekkelijke woongemeente komen we uit op plek 42. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid, het cultureel aanbod, veiligheid, woningen, natuurgebieden en het culinair aanbod (Helmond = 43). Jammerlijk genoeg zijn we in de afgelopen vijf jaren een stukje gedaald als het gaat om woonaantrekkelijkheid.

Op de sociaaleconomische index komen we terecht op plek 43. Hierbij spelen zaken als bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, opleidingsniveau, participatie vrouwen, aantal banen en percentage zakelijke diensten. Op deze index hebben we in de afgelopen vijf jaren een heel klein plusje kunnen scoren.

Wat echt opvalt is dat 30% van de Helmondse beroepsbevolking behoort tot de categorie laagopgeleiden ( we staan hiermee op plek 49 in de Atlas en laten we alleen de gemeente Emmen achter ons) en dat 14% van de huishoudens onder de armoedegrens zit. Treurige cijfers als u het Lokaal sterk vraagt. Tel daarbij op dat 5% van de beroepsbevolking in de bijstand zit en 12% van de beroepsbevolking arbeidsongeschikt is en bijna 10% van de beroepsbevolking werkloos is, in totaal dus meer dan 25% dan bent u het toch met me eens dat er nog heel veel werk aan de winkel is.

Lokaal sterk wacht niet alleen af maar heeft al meerdere malen het initiatief genomen om te komen tot een wezenlijke aanpak van het probleem dat nog veel Helmonders niet actief (kunnen) zijn in het arbeidsproces. Zoals onze fractievoorzitter Harrie van Dijk ook zei bij het debat over het armoedebeleid ‘Geef de mensen geen vis, maar geef ze een hengel en leer ze vissen’.

Op verzoek van Lokaal sterk is er in april 2015 een interactieve bijeenkomst geweest over de aanpak van de werkloosheid van met name jongeren/schoolverlaters en 50-plussers (een speerpunt in het coalitieakkoord van het huidige College). Tijdens deze bijeenkomst zijn vele ideeën naar voren gebracht en het wachten is nu wanneer en hoe de verantwoordelijk wethouder dit zal vertalen in concreet beleid.

Ook op initiatief van Lokaal sterk zal er in oktober een aparte bijeenkomst zijn van de commissie Maatschappij om uitvoerig stil te staan bij het onderwijs in onze stad. De nadruk zal dan liggen op het vmbo met name basis & kader en het mbo niveau 2/3. Zij zijn het immers die ervoor zorgen dat ons percentage laagopgeleiden zo groot is. Hierbij is nog niet meegenomen het aantal jongelui dat zonder een diploma het onderwijs verlaat. Ook al kan men roepen dat onderwijs niet direct een taak van de gemeente is. Lokaal sterk is van mening dat de gemeente mee kan helpen om te zorgen voor een uitgebreid aanbod van onderwijs dat aansluit bij haar bevolking. We ondersteunen immers ook de Automotive Campus en de Food Campus. Maar we ontberen op met name vmbo opleidingen in de horeca, facilitaire dienstverlening, ict en vormen van techniek en ook andere opleidingen bij het mbo dreigen uit onze stad te verdwijnen, zorgelijk!

De Atlas van de Nederlandse gemeenten editie 2015 is niet meer te veranderen maar we kunnen er wel voor zorgen dat in de editie 2017 Helmond een hogere score zal halen.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

Maarten_Onze Helmondse politici
25 reacties
Reageer

Dan zouden ze ook eens het passendonderwijs eens onder de loep moeten nemen! En het leerlingenvervoer dat hiervoor noodzakelijk is om deze kwetsbare groep kinderen weer toegankelijk moeten maken. Want zonder gedegen opleiding die aansluit op de kinderen en niet alleen maar budgettaire oogpunten van de gemeente doorslaggevend zijn. Worden deze groep kinderen anders de nieuwe uitkeringsgerechtigden over een paar jaar en kosten de gemeenschap alleen nog maar veel meer geld dan een goede tijdelijke vervoersvoorziening nu!!

Dat gaat niet goed met de Helmondse beroepsbevolking. :-(
Om kinderen in Helmond beter passend onderwijs aan te bieden is een goede!

@Maarten Janssen: Ik vraag me af hoeveel invloed de lokale politiek heeft op zoiets. Is dat niet heel erg afhankelijk van de nationale politiek en hoe het met de economie gaat?

@Toon op maandag 24 augustus 2015 om 08:56:

Hallo heer Toon dat klopt voor een heel groot deel maar je kunt als gemeente best iets doen als je dat wilt. Voorbeelden hiervan zijn de gemeentelijke steun aan de Automotive Campus, de Food Campus en heel recent nog aan de Taalbrug. Dankzij een zeer ruime financiële bijdrage van de gemeente, zo'n kleine 2 miljoen komt er een nevenvestiging van deze school voor leerlingen met gehoor- en/of spraakproblemen naar Helmond.
Op zich prima maar er zijn meer groepen leerlingen die we nu niet kunnen bedienen in Helmond zoals ik al aangaf in mijn weblog. Aan het genoemde rijtje van 'ontbrekende' opleidingen kan ik ook nog toerisme en recreatie toevoegen, een opleiding die ook zeer geschikt is voor vmbo en mbo leerlingen die iets minder slim zijn.

maarten janssen

‘Geef de mensen geen vis, maar geef ze een hengel en leer ze vissen’. Mooie woorden, maar ze passen niet bij deze tijd. Waar moeten de mensen hun hengel uitwerpen?

De koppeling van inkomen aan werk is achterhaald. Door mechanisering en automatisering zijn steeds minder mensen nodig om de productiekant van de economie draaiende te houden. De oude denkpatronen sluiten niet aan op de nieuwe problemen en mogelijkheden.

Atlas 2015 geeft aan dat Helmond op 33 van de 50 grootste gemeenten staat. Helmond is dus een echte stad en ontwikkelt verder! Perfect!
Qua woonaantrekkelijkheid staan we op nr. 42 met een tendens naar beneden. Inderdaad, dan is er nog werk aan de winkel. We willen tenslotte een fijne samenleving.

Wat te doen?
Verder bouwen aan deze succes story!

Wie en hoe?
De vraag zou moeten zijn: Wat wil Helmond als samenleving? Wat willen beleidsmakers, het college en gemeenteraad? Wat willen dus alle burgers samen nou werkelijk?

Waarop is bv. de daling van woonaantrekkelijkheid gebaseerd?
Op het gebied van veiligheid, cultureel vlak, bereikbaarheid zitten de echte knelpunten?
Was de indexering wel voldoende objectief? Zijn álle bevolkingsgroepen in eenzelfde mate vertegenwoordigd bij de indexering?

25% van de bevolking kan niet mee in de maatschappij ontstaat door cumulatie van diverse problematiek. De aanpak van de werkeloosheid moet (en kan) mijn inziens anders.
Laagopgeleidheid kan men niet zomaar liëren aan het hoge aantal werkelozen, immers zitten er ook veel hoger opgeleiden thuis. Dit kan een verantwoordelijke wethouder EZ niet alleen aangerekend worden. Het zal dus anders moeten.

De vraag moet zijn: waarom zit iemand thuis; waarom kan een zorgbehoevende niet vooruit ? Wat zijn de mogelijkheden voor zo iemand? Hoe en wie kan zo iemand "duurzaam" helpen terug op de rails te zetten?

Helmond maakt nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die zij heeft.
Natuurlijk is het onderwijs ook een taak van gemeenten, immers draagt goed onderwijs bij aan het welzijn van burgers. Goed onderwijs verhoogt bovendien kansen. Niet zo lang geleden sprak een wethouder in Helmond van talenten ontwikkelen. Precies zo is het, iedereen kan wel iets goed en is blij hiermee zijn of haar beroep uit te oefenen. Gebruik dit talent en bouw aan de toekomst.

Jean-Pierre Poppeliers

Laat bedrijven eens Nederlanders aannemen ipv al die
Polen die onze huizen inpikken. Ga eens naar wat grotere bedrijven in Helmond en kijk hoeveel Nederlanders er op de werkvloer rond lopen, pff. En wat is er mis met laagopgeleid zijn, daar is ook werk voor, maar dat wordt dan weer door die platkoppen gedaan.

@Mark op maandag 24 augustus 2015 om 19:59:

Weet je wat er mis is met laagopgeleid zijn? Het neerpennen van hersenloze teksten zoals die waarvan jij je hier bedient.

@maarten janssen op maandag 24 augustus 2015 om 09:40:

Misschien moet de gemeente Helmond zich maar eens laten horen bij de overheid voor behoud van De Kempel. Door aanpassing van toelatingseisen dreigt deze onderwijsinstelling (op korte termijn) ten onder te gaan.

@Sander Lam op maandag 24 augustus 2015 om 10:17:

Een zeer uitstekende reactie!

@ Maarten.
De lijstjes geven vaak een vertekend beeld. Neem nu werkloosheid , inkomen, werkgelegenheid, e.d. In Helmond zijn ca. 34.500 arbeidsplaatsen! En die zijn echt niet alleen voor onze lokale inwoners. Helmond heeft een regionale arbeidsmarkt en zodoende kunnen de cijfers sec niet specifiek voor Helmond gelden. Verder blijft altijd de vraag; hoe komen de opstellers aan hun gegevens. CBS ? KvK ? eigen onderzoek ? etc. Het is natuurlijk fantastisch als je hoog scoort in zo'n lijstje en met name politici schermen er dan graag mee. Ik denk dat we met z'n allen hebben kunnen ervaren dat Helmond de laatste decennia sterk is gegroeid en best trots mag zijn voor hetgeen is gepresteerd. Oké het kan altijd beter en er zijn zeker nog slagen te maken. Niks mis mee en als we dat samen doen gaan we echt nog wel op dat ranglijstje stijgen. Van een oud lelijk industriestadje van de jaren 50 naar een high tech stad met diverse ontwikkelingen vergt een gezamenlijk inspanning en is een lange weg. Ondanks crisis en andere tegenzittende economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het elkaar scherp houden is daarin zeker belangrijk. Gr. Berry

@Arve Omic op dinsdag 25 augustus 2015 om 18:04:

Dank je. Overigens ben ik het wel met Maarten Janssen eens dat het belangrijk is om te investeren in onderwijs dat aansluit bij de bevolking. Goed onderwijs helpt jonge mensen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is een voorbereiding op het hele leven, niet puur op betaald werk. Wil de samenleving vooruit komen, dan moet het individu zich kunnen ontplooien. De moderne overheid staat voor de uitdaging daarbij te helpen zonder te sturen, want alleen het individu kan bepalen waarvoor hij/zij in de wieg is gelegd.

@Sander Lam op woensdag 26 augustus 2015 om 10:30:

Mooier zou ik het niet kunnen zeggen Sander. Onderwijs en vorming dienen aan te sluiten bij de doelgroepen in de stad en dat kan volgens Lokaal sterk veel beter. Als we onze inwoners, op alle niveaus kansen en mogelijkheden bieden tot ontwikkeling en zelfontplooiing varen zij en ook de rest van Helmond er wel bij.
Dit laat onverlet dat er ook goede dingen gebeuren. Maar het is net als bij het WK atletiek we streven naar het hoogst haalbare!

maarten janssen

@maarten janssen op woensdag 26 augustus 2015 om 11:17:

Maar nu de hamvraag: hoe gaan we om met het gegeven dat steeds minder menskracht nodig is om de productiekant van de economie draaiende te houden?

(A) Dwing de pechvogels om te blijven hengelen naar betaald werk dat er niet is, en zet ze op water en droog brood zolang dat niet lukt.

(B) Ontneem de pechvogels hun vrije tijd, door ze op on(der)betaald werk te zetten dat niet bij ze past, zodat ze nog minder mogelijkheden hebben om zich te ontplooien.

(C) Geef de pechvogels voldoende gratis geld om in elk geval aan de consumptiezijde van de economie volwaardig mee te doen, en wens ze succes met hun verdere ontwikkeling en zelfontplooiing.

Ik stem voor (C). Ja, daar zitten lapzwanstechnische haken en ogen aan, maar in de praktijk is overal een oplossing voor. Op ongemotiveerd personeel zit geen enkele vrijwilligersorganisatie of betalende werkgever te wachten, dus LAAT die categorie mensen maar lekker thuisblijven. De andere 99% heeft hoogstens een klein zetje nodig om zijn talenten dienstbaar te maken aan de samenleving. Dat hoeft niet met sancties. Belonen werkt veel beter.

Lokaal sterk gelooft toch in samenwerken? Laat maar zien!

@Sander Lam op woensdag 26 augustus 2015 om 16:49:

Je brengt mijn weblog nu in een heel ander teken nl. dat van een basisinkomen zonder condities te stellen, uiteraard een interessant onderwerp waarmee men in den lande nu links en rechts mee aan het experimenteren gaat.
Evenwel laat dit onverlet dat we in mijn ogen in Helmond dienen te zorgen voor een goed onderwijsaanbod op alle niveaus dat aansluit bij onze inwoners en ook onze inwoners optimaal kansen biedt naar tevredenheid te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Dat kan op vele wijzen en hoeft zeker niet alleen via productie te zijn.

Laten we ook die stap zeker gezamenlijk gaan zetten!

maarten janssen

@maarten janssen op donderdag 27 augustus 2015 om 09:59:

Ik lees in je column een stellingname over dit "heel andere" onderwerp, en met die stellingname ben ik het niet eens. Maar goed, het is jouw column en je oproep voor een goed onderwijsaanbod onderschrijf ik, dus laat ik dit "heel andere" onderwerp hier maar niet verder uitdiepen.

Jean-Pierre Poppeliers

@Jean-Pierre Poppeliers op maandag 31 augustus 2015 om 10:09:

Dank voor de link en het is zeker de moeite waard aan de slag te gaan met dit soort projecten. Lokaal sterk heeft er evenwel nu voor gekozen de focus te leggen op het onderwijsaanbod voor vmbo basis & kader en mbo-leerlingen. Immers we moeten voorkomen dat we door de beroemde bomen het beroemde bos niet meer zien en Lokaal sterk houdt het graag helder en overzichtelijk vandaar onze keuze. Maar we hopen natuurlijk dat we ook snel aan andere facetten van het onderwijsaanbod tijd en energie kunnen besteden.

maarten janssen

@maarten janssen op maandag 31 augustus 2015 om 11:04:

Automatisering biedt ook kansen voor vmbo- en mbo-leerlingen. Met name domotica is een relatief onontgonnen terrein dat goed toegankelijk is voor vmbo-leerlingen met belangstelling voor techniek.

Helmond zou hierin het voortouw kunnen nemen. Ontwikkeling en toepassing van slimme spullen in huis is net zo innovatief als de Automotive Campus en de Food Campus.

@Sander Lam op maandag 31 augustus 2015 om 12:14:

Klopt helemaal Sander en ik heb ook ict genoemd in de weblog bij het onderwijsaanbod dat in Helmond nog ontbreekt op met name vmbo niveau.
Er liggen daar inderdaad veel kansen.
In het ED van deze morgen zei wethouder van Mierlo dat we in de afgelopen 10 jaren zo'n 200 miljoen hebben geïnvesteerd in de stad en ze noemt met name de Cacaofabriek, de foodcampus en de automotive campus. Dan is enige investering in het vmbo toch niet teveel gevraagd!

maarten janssen

@maarten janssen

Nu ICTers op (V)MBO niveau op gaan leiden is opleiden voor werkloosheid. Met de introductie van zelflerende systemen en kunstmatige intelligentie zijn dit de eerste banen die binnen een paar decennia gaan sneuvelen. Wat niet betekent dat ICT geen prominentere plek dient te krijgen in het huidige curriculum, zowel als lesstof als als hulpmiddel.

Een belangrijke oorzaak van het hoge percentage laagopgeleiden is het ontbreken van opleidingen op HBO en WO niveau (met uitzondering van de Kempel natuurlijk). Laten we eerlijk zijn, Helmond is nog niet de vestigingsplaats voor hoger opgeleiden die het wil of kan zijn.

Investeringen in De Cacaofabriek en Automotive Campus moet je ook in dit licht zien. Om de mix van lager en hoger opgeleiden in Helmond evenwichtiger te maken moeten er meer hoger opgeleiden naar Helmond komen. Die hebben gemiddeld meer uit te geven, wat weer extra werkgelegenheid betekent voor de lager opgeleide Helmonders. Kort gezegd kun je je mensen wel beter opleiden, maar er moet ook werk voor ze zijn.

Als lager opgeleiden het niet meer moeten hebben van productie vanwege vergaande robotisering en automatisering, dan zullen ze hun heil moeten zoeken in dienstverlenende beroepen of in het produceren van kwaliteitshandwerk. Hou daar rekening mee met de keuzes die je wenst te maken voor het (V)MBO. Persoonlijk denk ik dat er een wereld te winnen valt met mode. We hebben als oude textielstad daar een kans om een reputatie op te bouwen.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op maandag 31 augustus 2015 om 13:30:

De Kempel zal binnen niet al te lange tijd ten prooi vallen aan Fontys Hogescholen. Vestigingen in o.a. Venlo, Eindhoven, Tilburg.
Automotive Campus is bezig met het ontwikkelen van systemen die bij bedrijven als Daimler-Benz en BMW al voorradig zijn.
Met Vlisco heeft de 'modestad' Helmond al een wereldnaam. Ik voorzie geen verdere groei.
En de ontwikkelingen rondom de Cacoafabriek passen naadloos bij het mislukte plan Suytkade.
Op basis van de huidige situatie lijkt het onmogelijk dat Helmond ontsnapt uit de staart van de top 50.
Een toevallige ontwikkeling zou dat kunnen voorkomen. Welke???

@Evert

De Kempel behoort wel tot de absolute top van de Pabo's in Nederland, dus die onafhankelijke positie (en daarmee hun unique selling point) zullen ze niet graag opgeven.

Wat de Automotive Campus betreft zit je er toch echt langs. De grote autofabrikanten maken graag gebruik van de unieke testfaciliteiten die ze daar te bieden hebben. Rondom Helmond bevind zich juist een flink netwerk aan toeleveranciers voor de auto-industrie. Allemaal bedrijven die zichzelf prima staande weten te houden. Dat blijkt ook uit het feit dat de werkloosheid in Helmond een stuk minder elastisch is dan bijvoorbeeld in grote broer Eindhoven. Eindhoven heeft veel meer last van de crisis. Helmond heeft een vrij hoge basis-werkloosheid, maar tijdens een crisis neemt die werkloosheid wel veel minder hard toe.

En waarom mode? Omdat we weliswaar met Vlisco en Raymakers wereldspelers voor het basisprodukt (stoffen) in handen hebben, maar er hier zo goed als niets gebeurt op modegebied qua ontwerpen en gebruik van die stoffen. Een poel water midden in de woestijn wordt modderig en droogt op, tenzij er planten omheen gaan groeien. Dan wordt het een oase. Zo is het ook met het ecosysteem waarin deze bedrijven opereren. Helmonds ontwerp met Helmondse stoffen is een manier om voort te bouwen op het succes dat deze bedrijven hebben. We laten daar echt een kans liggen.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op maandag 31 augustus 2015 om 22:48:

De Kempel heeft/krijgt ook te maken met nieuwe toelatingseisen voor studenten. Dat kan kennelijk zorgen voor een flinke terugval in het aantal aanmeldingen.
En mogelijk verminderd studieaanbod.

Het ontwerpen van mode is een mogelijkheid. Dit zorgt echter niet voor noemenswaardige werkgelegenheid. Het feitelijke verwerken van stoffen zorgt wel voor werkgelegenheid maar is een kwestie van lage lonen.
Zo langzamerhand wordt zelfs China een te duur productieland.

@Evert

Die bedreiging voor De Kempel zou wel eens een kans kunnen blijken. Als zij door hun goede naam wel hun aantallen kunnen houden terwijl andere opleiders hun deuren moeten sluiten, dan zij ze spekkoper. Maar je hebt wel gelijk dat het een flink risico met zich mee brengt. Maar opgaan in een van de ander opleiders betekent sowieso waarschijnlijk sluiting op termijn.

Er is wat mode betreft een trend twee kanten op. Aan de ene kant moet het allemaal steeds goedkoper (Primark), maar de mensen die iets meer te besteden hebben zoeken juist steeds meer naar kwaliteit en unieke kledingstukken en zijn ook bereid daar iets meer voor te betalen. Juist in massaproductie zal in de toekomst weinig tot geen werk zijn. Mode, 3D geprinte sieraden, dat soort werk zal nog wel geld in het laatje brengen. Waarschijnlijk ook geen vetpot, maar genoeg om mensen uit de bijstand te houden. En je hoeft niet hoogopgeleid te zijn om creatief te zijn.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 2 september 2015 om 11:57:

Mode is iets grilligs, iets onvoorspelbaars. Zelfs Primark ervaart dat lage prijzen niet altijd een garantie voor succes zijn. En historische betekenis van Vlisco en Raymakers biedt ook geen zekerheden of garanties. De productie van stoffen bij Vlisco geschiedt al enige jaren onder regie van een Britse investeerder. Die heeft het bedrijf in korte tijd nog meer internationale glans gegeven en vervolgens in de etalage gezet.
Zij hebben hun bankrelaties opdracht gegeven uit te zien naar een koper. Blijft Vlisco wel een Helmonds/Nederlands bedrijf? Het Nederlandse Gilde Buyout Partners is eigenaar van het totale Vlisco-onroerend goed. Misschien is de gemeente Helmond daarin geïnteresseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: