6reacties

Ko: Discussie BZOB-bos


Het is amper een jaar geleden dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Brainport-Oost ter discussie stond in de raad. Even leek het erop dat de kap van het BZOB-bos voorlopig in de politieke ijskast was beland. Het SRE gaf het bos code oranje en er zou niet begonnen worden met planontwikkeling vóór 2020. De industriële lobby was het hier echter niet mee eens en dus ging de regio door het stof. Het oostelijke gebied zou juist een ondercapaciteit hebben als het gaat om terreinen voor met name zware industrie. En nu mag Helmond tot 2020 41 hectare aan grond uitgeven. En ja, het BZOB-bos komt ook in aanmerking. Een voorwaarde daarvoor is dat ontwikkeling geschiedt op basis van een actuele daadwerkelijke vraag en daarom werd met een tabel tijdens de commissievergadering van RF afgelopen dinsdag nog eens aangetoond dat deze echt bestaat.

De discussie over het BZOB-bos ligt al jaren gevoelig. Er ligt nog altijd een convenant met bewoners daterend uit 2001 waarin de afspraak staat dat het bos gespaard zou blijven. Bewoners in Brouwhuis ondervinden hinder van stank en lawaai en maken zich zorgen over toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein voor zware industrie. Daarnaast heeft het BZOB-bos de status van Ecologische Hoofdstructuur en is het een thuis voor vele dier- en plantensoorten. Kap van het bos betekent dus ook natuurcompensatie, een zeer kostbare onderneming van miljoenen die mogelijk niet in verhouding staat tot het aantal te realiseren arbeidsplaatsen.

Voorstanders dragen economie en werkgelegenheid aan als belangrijke argumenten om tot versnelde ontwikkeling te komen. Niemand zal ontkennen dat dit belangrijke zaken zijn, integendeel, maar tussen de regels door wordt de stelling geponeerd dat dit het algemeen belang is dat prevaleert boven ecologie en woonplezier. GroenLinks deelt deze lezing niet. Economie en arbeidsplaatsen hebben prioriteit, maar niet ten koste van alles. Wij waren, zijn en blijven tegen de kap van dit bos. Als het bos in economische waarde uit te drukken was, dan was er wel een andere afweging gemaakt. Wij pleiten voor stevig beleid gericht op revitalisering (de keuze voor revitalisering ligt bij de raad, zo zei de wethouder) en het voorkomen van doorschuiving van leegstand op de huidige terreinen. Tornen aan de Ecologische Hoofdstructuur is voor ons onbespreekbaar. Het buitengebied is al schaars en hier willen wij dan ook de groene grens trekken!

Ling Ko
Fractievoorzitter

LingOnze Helmondse politici
6 reacties
Reageer

Ling, het is lang geleden dat ik zulke goede taal uit de mond van de Helmondse politiek zag komen. De manier waarop momenteel de industrie praat over uitbreiding van BZO is bijna tenenkrommend. Helmond heeft ene industrieterrein wat best veel leegstand kent, maar wel een goede infrastructuur. In plaats van een hele berg lang vrij te maken en daarmee de stad op de kosten te jagen moet er eens gekeken worden naar de kansen op onze huidige terreinen.

Dat er ruimte moet komen voor in de toekomst is duidelijk, maar de groei van de 20e eeuw gaan we nimmer meer terugzien. Het aantal inwoners in ons land gaat niet meer verdubbelen, we mogen blij zijn als er nog 1 miljoen man bijkomen. Kortom, in plaats van op de oude voet te blijven bouwen moeten we gaan kijken naar wat echt nodig is. Een volgroeid bos weghalen voor een paar hallen, omdat we te lam waren te kijken naar de kansen in het nu al gebruikte gebied is dom en krijg je spijt van op de lange termijn. Daar komt ook nog eens bij dat je terecht aangeeft dat het bos in een EHS ligt. In plaats van het te verwijderen is het juist een kans om het bos te versterken en zo de inwoners van onze stad gescheiden te houden van de zware industrie.

Kortom, ik volg dit op de voet en ben het helemaal eens met jullie standpunt!

Het ergste van alles is dat het college schermt met interesse vanuit het bedrijfsleven voor vestiging juist op de plek van het BZOB. Maar namen noemen mag blijkbaar niet. Eerst kappen en dan kijken wie er komen gaat. Ik krijg steeds meer de indruk dat het kappen van het BZOB een prestigekwestie geworden is. Hoe denkt het college trouwens het probleem van het convenant op te lossen. Ook hierover wordt maar wat gedraaid. Raad, blijf op je hoede.

Hans Gruijters

Ik voel wel wat voor een uitruil. Het deel van de Brouwhuisse Heide dat het BZOB bos genoemd wordt mag gebruikt worden voor "bouwen tussen het groen", uiteraard ook met compensatie in de geledingszone qua beplanting. Met daarbij de voorwaarde dat het hele industrieterrein BZOB voortaan afgewaardeerd wordt van categorie 4 (zeer vervuilend) naar categorie 2 en dat ernaar gestreefd wordt om op termijn ook de bedrijven die niet aan die voorwaarden voldoen te verplaatsen. De afwaardering kan dan deels ingeboekt worden als compensatie voor de EHS, omdat de druk qua vervuiling op de EHS door die maatregel af zal nemen.

Het is namelijk minstens zo schadelijk voor de EHS dat er een industriegebied van de op een na zwaarste categorie pal naast ligt. En door afwaardering naar categorie 2 voorkom je ook dat distributiebedrijven zich kunnen gaan vestigen pal naast de op te waarderen N279. Want laten we eerlijk zijn, als het gaat om bedrijven met een oppervlaktebehoefte van meer dan 1 hectare, dan zit dat toch vaak in die sector. En met de overslag van EDCO op het MOB-complex hebben we voorlopig wel genoeg extra vervuiling van vrachtverkeer in de omgeving.

Heeft het college zijn zin dat ze mogen bouwen in het BZOB-bos (en de opbrengsten van de grondverkoop op kunnen strijken, want daar gaat het hier natuurlijk om, er zijn immers forse verliezen op de grondexploitatie) en de wijk zijn zin dat de stankoverlast op termijn verdwijnt en er geen vervuilende industrie gevestigd zal worden. En we krijgen een mooi duurzaam experiment om een industrieterrein duurzaam aan te leggen met respect voor de natuur.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 22 januari 2013 om 15:49:

Jammer dat er dan wel een uitruil plaatsvindt waarvan een gedeelte (het kappen van het BZOB) in het heden ligt, en een ander gedeelte (het verplaatsen van sterk vervuilenden bedrijven op het industrieterrein BZOB) op de lange termijn. En iedere burger weet dat iets op de lange termijn schuiven nu eenmaal vaak verandert in nooit uitvoeren. De rest van uw verhaal is reeel, alleen het opwaarderen van de N279 zal ook weer ernstige vervuiling voor de aanliggende wijken opleveren. U stapt daar iets te simpel overheen. Maar vergoeding aan de EHS inruilen voor iets wat waarschijnlijk nooit uitgevoerd wordt, nee, liever een ander plan.

Hans Gruijters

@Hans

De verandering van milieucategorie kan onmiddelijk ingaan. Dat betekent dat zich op BZOB geen vervuilende industrie meer kan vestigen. Dat lijkt me duidelijke winst. Dat je de bedrijven die er nu zitten niet onmiddelijk aan de nieuwe norm gaat houden heeft te maken met goed bestuur en het voorkomen van dure schadeclaims. Hun vergunningen worden dan gedoogd. Op termijn zal een gemeente altijd proberen om bedrijven te bewegen tot verplaatsen of om maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen als de milieucategorie waarin zij opereren niet overeen komt met het industriegebied waarin zij gevestigd zijn. Is dat een garantie? Nee, maar het zal in ieder geval nooit erger mogen worden en zij zullen ook hun activiteiten niet uit kunnen breiden.

De opwaardering van de N279 is een nog groter probleem. Als je de plannen van de provincie erbij pakt, dan is duidelijk dat de compensatie voor de EHS in die plannen plaats gaat vinden in het middengebied tussen Helmond en Eindhoven. Helaas is dit wettelijk nog toegestaan ook. Zolang je maar binnen hetzelfde project de compensatie uitvoert hou je je aan de regels. Ik vertrouw erop dat onze volksvertegenwoordigers dit ook zien en eisen stellen voor zij klakkeloos mee gaan in dat project. Ik zie daar zelf wel iets in een betemmingsvignet voor vrachtwagens of simpelweg de aanduiding dat de N279 alleen voor bestemmingsverkeer is. Dat kan dan steeksproefsgewijs gecontroleerd worden door de politie. Er zijn ook oplossingen met camerasystemen voor vignetten, maar de vraag is of je daar meteen op moet inzetten.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 22 januari 2013 om 19:08:

En daarom hoop ik dat de vandaag gestarte metingen van de luchtkwaliteit in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg, bij uitkomsten die wijzen op een sterk vervuilde lucht nu al, onze wakkere volksvertegenwoordigers nog harder aan het denken zet. Voor degene die het gemist hebben, deze metingen worden door Stichting Brouwberg en Milieudefensie komend jaar doorlopend uitgevoerd.l
Alle druk van de heer van Heugten ten spijt, als Helmond echt dwars gaat liggen, dan heeft hij een zwaar probleem.

Hans Gruijters