Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.432 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Ling

4reacties

Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.

24reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondDe verhuizing van Helmonds enige coffeeshop naar een nieuwe locatie gaat niet door. Een potentiële locatie op de Burgemeester van Houtlaan (het voormalige pand van frietzaak La Vanezia) voldoet niet aan een van de eerder vastgestelde beleidscriteria. Coffeeshops mogen in Helmond namelijk niet toegelaten worden binnen een afstand van 350 meter van gevoelige objecten waar jeugd vanaf 12 jaar samenkomt. Op iets meer dan 300 meter afstand ligt echter onderwijsinstelling “de Hilt” en dus besloot de raad om niet tot verhuizing over te gaan. En zo is na jaren nog steeds geen structurele oplossing in zicht en is er nog altijd veel onzekerheid: niet goed voor omwonenden, de uitbater van de coffeeshop en de stad. Lees verder »

2reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondAfgelopen donderdag behandelde de raad de begroting voor 2014. De begrotingsbehandeling is een belangrijke aangelegenheid voor de gemeenteraad. Met de begroting bepaalt de raad waar gemeenschapsgeld wel en niet aan besteed gaat worden. Tijdens behandeling hebben raadsfracties ook de mogelijkheid om de begroting bij te sturen. Het is alweer de laatste begroting voor deze raadsperiode. Tegelijkertijd een moeilijke, omdat we als stad wederom geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Dat we moeten bezuinigen staat vast, daarover valt niet te discussiëren. De vraag waar wij als stad op moeten bezuinigen, daar valt wél over te discussiëren. Op verschillende onderwerpen zou GroenLinks namelijk een andere keuze hebben gemaakt, daarom stemden wij tegen de begroting. Lees verder »

13reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondAl lange tijd was de raad niet meer geïnformeerd over de voortgang van de Cacaofabriek. Vanavond zou de raadscommissie Samenleving in de vergadering bijgepraat worden met een presentatie over de stand van zaken. Vorige week ontvingen commissieleden echter per mail bericht dat de presentatie uitgesteld gaat worden “in afwachting van de besluitvorming betreffende Brabant Culturele Hoofdstad”.

Afgelopen vrijdag stelt kwartiermaker Erik Akkermans in het Eindhovens Dagblad, die vorig jaar is aangesteld om in overleg met de betrokken culturele instellingen tot een bedrijfsplan en inhoudelijk programma voor de Cacaofabriek te komen, dat de samenwerkende instellingen “onvoldoende slagkracht en professionaliteit opbrengen om het welslagen te garanderen”. Om samenwerking te doen slagen zou er aansluiting gezocht moeten worden met een professionele partner, het Speelhuis. Op de vraag waarom de presentatie in de commissie geen doorgang kan vinden antwoordt een woordvoerster van de gemeente dat de behandeling in het college is uitgesteld. Er moet nog een aantal vragen beantwoord worden. Lees verder »

11reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondVorige week is de provinciale Stuurgroep Brainport Oost tot een voorlopige voorkeursvariant voor “de Ruit” gekomen. Voor het tracé bij Dierdonk en ondertunneling bij de Zuid-Willems­vaart en het Wilhelminakanaal heeft men echter nog geen definitieve keuze gemaakt. Voor Helmond is het van groot belang een dikke vinger in de pap te houden. Welke variant er ook gaat komen, de effecten op mens, natuur en landschap zijn dramatisch. De goedkoopste optie is een tracé strak om Dierdonk heen door beekdal en waterbekken. De tweede optie is om het bestaande tracé te verdubbelen. Daarmee komt de weg dwars door de stad te liggen waardoor vele wijken hinder ondervinden. Er worden nog verschillende opties onderzocht voor varianten ver om Dierdonk heen, maar deze zijn vele malen duurder (meer dan 50 miljoen dan de andere twee varianten!). De verwachting is dat de provincie uiteindelijk kiest voor de goedkopere eerste of tweede optie met alle gevolgen van dien.

De A/N270 wordt door de komst van “de Ruit” nauwelijks ontlast. Een flinke hoeveelheid doorgaand verkeer dat gezien herkomst en bestemming op de rijkssnelwegen thuishoort zal gebruikmaken van “de Ruit” of delen daarvan. Wanneer er wordt gekozen voor variant verdubbeling van het bestaande tracé betekent dit veel vrachtverkeer dwars door de stad. Veel inwoners zijn vanwege de rust in het oostelijke deel van onze stad gaan wonen. De komst van een rijksautobaan is dus voor velen onwenselijk.

De kosten voor “de Ruit” bedragen al veel meer dan de gereserveerde middelen, daarbij is dan al uitgegaan van de meest sobere variant. Kiest de provincie voor de noodzakelijke mitigerende maatregelen, en voor bijvoorbeeld het tracé ver buiten Dierdonk om, dan kan het begrote budget van 867 miljoen op een substantieel hoger bedrag uitkomen. In de niet-behandelde Voorjaarsnota is het College voornemens in vier jaar tijd 6,7 miljoen te reserveren voor “de Ruit”. Zeer veel geld wat niet aan onderwijs, armoedebestrijding en zorg besteed kan worden. Daar komt nog eens een bezuiniging van 1,7 miljoen extra uit de meicirculaire voor de komende jaren bovenop.

Kortom, ons inziens wordt er veel te veel geld gereserveerd voor een weg waarvan nut en noodzaak onvoldoende is aangetoond. De bijkomende nadelige effecten voor onze inwoners uit Helmond Noord, Binnenstad-Oost, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis, maar ook de impact op natuur en landschap zijn voor GroenLinks meer dan voldoende om tegen de komst van “de Ruit” te zijn. Wij zien liever optimalisering van het bestaande wegennet, het toepassen van innovatieve ontwikkelingen op automotivegebied en het stimuleren (en verbeteren) van openbaar vervoer als alternatief.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

4reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondHet Sociaal Akkoord brengt veel consequenties met zich mee. De komende jaren gaan we daar lokaal veel van merken. Zo betekent het voor de Peelregio dat Helmond een prominentere rol gaat spelen in samenwerkingsverbanden in het sociale domein, werk en inkomen. We zullen wel moeten gezien de transities en bezuinigingstaakstellingen die op ons af komen.

Enerzijds bieden nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden kansen; we kunnen meer rekening houden met de omstandigheden van de lokale arbeidsmarkt. Anderzijds stellen de nieuwe ontwikkelingen onze regio voor een uitdaging: we krijgen geen extra participatiemiddelen en moeten met minder méér doen.
Zorgelijk is de bezuinigingsopgave die de Participatiewet behelst, zeker als het gaat om sociale werkvoorziening. Op dit moment zijn er nog vele financiële onzekerheden en onduidelijkheden omtrent de uitvoering, maar gemeenten moeten al met de voorgenomen hervormingen aan de slag.

Iedereen doet mee, ook als je een arbeidsbeperking hebt. Het uitgangspunt is niet meer wat iemand niet meer kan, maar wat iemand nog wél kan. Iedereen heeft recht op uitzicht en mee te doen in de samenleving. Betaald werk is hierbij van essentieel belang. Als mensen niet kunnen of mee mogen doen, leidt dit tot sociaal isolement en een slechte gezondheid. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op de reguliere arbeidsmarkt vaak geen kans om te laten zien wat zij waard zijn. Hier ligt dan ook een taak voor de overheid om deze mensen een handje te helpen naar zelfredzaamheid en vaste arbeid.

Afgelopen week werden raadsleden van de gemeenten die aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom de Participatiewet. Wat mij intrigeerde was de politieke vraag waar de ondergrens ligt waarbij bepaald wordt of iemand rendabel genoeg is om als werkkracht ingezet te worden. Bij welke mate van productiviteit bied je iemand arbied aan en bij welke mate een uitkering? En in hoeverre vinden wij het acceptabel dat onrendabele menskracht wordt ingezet? Deze vragen kun je zowel vanuit een kosten- als een maatschappelijk perspectief bezien.

Voor mij staat het buiten kijf dat iedereen meedoet en zich verantwoordelijk moet kunnen voelen over zijn/haar eigen leven. Als je door omstandigheden (tijdelijk) niet mee kunt doen, heb je recht op hulp hierbij. Ik hoop dat we in de Peelregio met gemeenten, werkgevers en sociale partners samen deze visie delen en ondanks de onzekerheden in de sociale werkvoorziening alle mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

5reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondDe komende vijf jaren is de Onze Lieve Vrouwekerk dé plek voor de grotere theaterproducties in onze stad. Veel Helmonders hebben inmmidels al een kijkje kunnen nemen op de nieuwe tijdelijke locatie van theater Speelhuis. De reacties zijn zeer positief en velen zijn aangenaam verrast door de kwaliteit. Ook de unieke ambiance van de kerk is goed behouden gebleven. Maar het tijdelijke theater is nog niet eens officieel in gebruik genomen of gemeenteraadsleden zijn al met elkaar in gesprek over de toekomst van een permanent theater. De discussie is losgebarsten: welk theaterconcept? Welke locatie? Hoe te exploiteren?

Aanstaande dinsdag besluit de raad over de fiattering van een werkbudget van €100.000,- om het vervolgproces voor een nieuw theater nader vorm te geven. Een samenwerkingsverband met een marktpartij in een zogenaamde Publiek-Private Samenwerkings-constructie (PPS) is interessant om nader te onderzoeken. Mogelijk komt dan ook een ander ambitieniveau en financiële ruimte in beeld. Naast voors zijn er echter ook tegens te benoemen als het gaat om PPS-constructies (zo is een dergelijke constructie met ontwikkelaar Van Wijnen op Suytkade geen schoolvoorbeeld geweest). Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over taak- en risicoverdeling.

De vraag of Helmond behoefte heeft aan een nieuwe, grote theaterzaal is legitiem. Er is namelijk een enorme investering mee gemoeid. Wij zullen er in ieder geval veel gemeenschapsgeld bij moeten leggen. Een andere relevante vraag is hoe de nieuwe locatie exploitabel te maken. In de discussie wordt regelmatig gesproken over de positie van Helmond binnen de B5-gemeenten (de vijf grootste steden van Brabant) als het gaat om zaken die de anderen wel hebben en Helmond niet. Het argument “omdat zij dat ook hebben” is voor GroenLinks niet valide om over uitbreiding te praten. Concurreren met het Muziekgebouw of Parktheater in Eindhoven kunnen we niet. Bovendien vinden veel Helmonders het niet erg om het openbaar vervoer of de auto naar Eindhoven te pakken voor de grotere producties. Daarnaast zijn er in de regio voldoende theaters aanwezig die nagenoeg dezelfde capaciteit als ’t Speelhuis kunnen bieden.

Investeer niet in capaciteit, maar in kwaliteit. Zoek daarin juist onderscheidendheid ten opzichte van de regio. En zoek ook de samenwerking met de regio op zodat programmering afgestemd kan worden. Juist onderscheidendheid en kwaliteit in het cultuuraanbod zal Helmond positioneren op de culturele kaart van de regio. Dit zal ons inziens de aantrekkelijkheid van de stad vergroten.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

6reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondHet is amper een jaar geleden dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Brainport-Oost ter discussie stond in de raad. Even leek het erop dat de kap van het BZOB-bos voorlopig in de politieke ijskast was beland. Het SRE gaf het bos code oranje en er zou niet begonnen worden met planontwikkeling vóór 2020. De industriële lobby was het hier echter niet mee eens en dus ging de regio door het stof. Het oostelijke gebied zou juist een ondercapaciteit hebben als het gaat om terreinen voor met name zware industrie. En nu mag Helmond tot 2020 41 hectare aan grond uitgeven. En ja, het BZOB-bos komt ook in aanmerking. Een voorwaarde daarvoor is dat ontwikkeling geschiedt op basis van een actuele daadwerkelijke vraag en daarom werd met een tabel tijdens de commissievergadering van RF afgelopen dinsdag nog eens aangetoond dat deze echt bestaat.

De discussie over het BZOB-bos ligt al jaren gevoelig. Er ligt nog altijd een convenant met bewoners daterend uit 2001 waarin de afspraak staat dat het bos gespaard zou blijven. Bewoners in Brouwhuis ondervinden hinder van stank en lawaai en maken zich zorgen over toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein voor zware industrie. Daarnaast heeft het BZOB-bos de status van Ecologische Hoofdstructuur en is het een thuis voor vele dier- en plantensoorten. Kap van het bos betekent dus ook natuurcompensatie, een zeer kostbare onderneming van miljoenen die mogelijk niet in verhouding staat tot het aantal te realiseren arbeidsplaatsen.

Voorstanders dragen economie en werkgelegenheid aan als belangrijke argumenten om tot versnelde ontwikkeling te komen. Niemand zal ontkennen dat dit belangrijke zaken zijn, integendeel, maar tussen de regels door wordt de stelling geponeerd dat dit het algemeen belang is dat prevaleert boven ecologie en woonplezier. GroenLinks deelt deze lezing niet. Economie en arbeidsplaatsen hebben prioriteit, maar niet ten koste van alles. Wij waren, zijn en blijven tegen de kap van dit bos. Als het bos in economische waarde uit te drukken was, dan was er wel een andere afweging gemaakt. Wij pleiten voor stevig beleid gericht op revitalisering (de keuze voor revitalisering ligt bij de raad, zo zei de wethouder) en het voorkomen van doorschuiving van leegstand op de huidige terreinen. Tornen aan de Ecologische Hoofdstructuur is voor ons onbespreekbaar. Het buitengebied is al schaars en hier willen wij dan ook de groene grens trekken!

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

2reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondVorige week dinsdag stemde GroenLinks tegen het nieuwe klimaatprogramma voor 2012-2016. Hierin stonden wij alleen. De reden voor onze tegenstem is dat wij menen dat er kansen blijven liggen voor een schoner, gezonder en duurzamer Helmond. GroenLinks ziet de urgentie voor de klimaatproblematiek en geeft daarom hoge prioriteit aan duurzaamheid. De raad oordeelt helaas anders.

Helmond is een industriestad met het Ruhr-gebied als achterland. Goede luchtkwaliteit is daarom extra van belang. Schone lucht is een collectief goed, u en ik hebben daar evenveel recht op. Iedereen wenst dan ook schone lucht te ademen, maar het is lastig te bepalen wie waar en hoeveel van onze lucht en milieu mag vervuilen. Consumenten en bedrijven betalen voor vervuiling. Een goede zaak, maar het maakt uw of mijn lucht er niet schoner op. Daarom is het goed dat de overheid implementatie van duurzame technologie actief stimuleert en faciliteert. En zeker hier in de slimste regio van Nederland zouden wij hierin voorop moeten lopen om het woon- en leefklimaat nog aangenamer te maken. Niet alleen de snelst groeiende economie, maar ook de groenste en daarmee competitieve economie: het kan!

Helmond hoopt tussen 2035 en 2045 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Daarmee hebben we het meest ambitieuze doel uit het klimaatprogramma aangehaald. Ter vergelijking: Eindhoven heeft zich voor diezelfde periode ten doel gesteld energieneutraal te zijn; dat getuigt pas werkelijk van ambitie! Landelijk zetten PvdA en VVD zich in voor een ‘ambitieus internationaal klimaatbeleid’. In het regeerakkoord melden zij: “Wij streven internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.”

Er is namelijk een verschil tussen klimaatneutraliteit en energieneutraliteit. Het voorgaande heeft betrekking op activiteiten die geen negatief effect hebben op het klimaat. Bijvoorbeeld door een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2, methaan) of door compensatie (boomaanplant). Wanneer wordt gesproken over energieneutraal, betekent dit dat alle energie die binnen een gemeente (of gebouw) wordt gebruikt, binnen deze gemeente (of dit gebouw) duurzaam wordt opgewekt.
Het moge duidelijk zijn dat het klimaatbeleid in Helmond ons niet ver genoeg gaat.

Naast de slimste regio zouden we ook de groenste regio kunnen worden. Eindhoven gaat ervoor! Maar helaas deelt Helmond die visie niet. De wethouder is allang tevreden dat we een ‘goede middenmoter’ zijn en dat is ons inziens een mentaliteit die niet past bij een stad die zich tot een van de slimste ter wereld rekent!

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

6reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondEens prijkte duurzaamheid vooral prominent op de politieke agenda’s van links en ontlokte het bij rechts steevast een allergische reactie omdat het groene idealisme dat gevoed werd door overheidssubsidies van weinig pragmatisme zou getuigen. Vandaag de dag constateren wij gelukkig een kentering. Dit is vooral de verdienste geweest van economische modellen die inzichtelijk hebben gemaakt dat goed duurzaamheidsbeleid kostenefficiënt is. Duurzame investeringen zijn rendabel, leveren banen op, zijn goed voor de (lokale) economie en bovendien goed voor onze gezondheid. En die van onze kleinkinderen. Duurzaamheid is dus niet een onderwerp van links of rechts, maar van ons allemaal!

Het is een enorme uitdaging, maar nu is de tijd om door te pakken met overheid, bedrijven én burgers, want er liggen kansen die niet onbenut gelaten mogen worden. Ook in Helmond niet. Zeker in zo’n vooruitstrevende stad die zich zo sterk aan het profileren is op food en automotive mag duurzaamheid als rode draad niet ontbreken. Waarom stellen wij ons niet ten doel om in de zeer nabije toekomst een klimaatneutrale stad te zijn? Te beginnen door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en duurzame energievoorziening standaard integraal te betrekken in de onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Of durf te dromen! Plaats zonnepanelen op braakliggende terreinen, zodat energievoorziening op den duur wellicht weer een lokale aangelegenheid kan worden. Er zijn momenteel genoeg gemeenten in den lande die het overwegen. Een ander opkomend fenomeen is ‘urban farming’, het verbouwen van groente en fruit in een stadse omgeving. Zeer innovatief en zou op educatieve wijze ingezet kunnen worden om kinderen bewuster te maken van gezonde voeding. Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen hebben we in overvloed. Tijdelijke herbestemming zou er wel eens toe kunnen leiden dat er nog enige (maatschappelijk) rendement gegenereerd wordt! Groene ondernemers kennen we in Helmond genoeg.

Het predicaat ‘duurzaam’ is niet alleen voorbehouden aan overheden en bedrijven. Huishoudens hebben het sneller dan ze zouden denken, zeker  wanneer zij goed geïnformeerd worden. Een mooi initiatief dat hier op verrassende manier aan bijdraagt is de Zonatlas die in één oogopslag laat zien welke daken in een gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Huiseigenaren kunnen door middel van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering hen zal opleveren. Meten=weten, en in de meeste gevallen blijkt het geld snel verdiend!

En wat vindt u? Hoe enthousiast bent u over het duurzaamheidsgehalte van Helmond?

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

1reactie

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondDe astronomische herfst staat weliswaar voor de deur, maar wat hebben we kunnen genieten van een heerlijke toegift van de weergoden het afgelopen weekend! Niemand hoefde zich te vervelen, want er was dit weekend van alles te beleven in onze stad.

Zo sloot Haw Ut Hellemonds dit weekend hun dialect10daagse “Haw Ut Hellemonds Wèèk” af met verschillende activiteiten die geheel in het teken stonden van het gesproken Helmondse dialect. Zaterdag konden bezoekers en passanten onder andere genieten van straattheater op de Mert. Zij die praatjes hadden konden terecht in het zeevercafé. ’s Avonds vond in de Gaviolizaal “Hellemond drèèijt dur” plaats, een Helmondse variant op het bekende actualiteitenprogramma “De Wereld Draait Door”. En ook zondag was er van alles te doen en werd de tiendaagse tot slot feestelijk afgesloten in de Warande.

Dit weekend vond ook Festival Impact plaats, alweer voor de zevende keer. Als een van de personen die ooit aan de wieg van dit evenement heeft gestaan, ben ik ontzettend trots op de manier waarop het festival zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld! Impact is volwassen geworden, want wat stond hier een professioneel evenement! Zaterdag kon de jeugd genieten van dancemuziek en zondag waren zowel jong als oud welkom. Er was theater, dans, kunst, muziek en vooral heel veel gezelligheid. Duizenden Helmonders waren naar de Kasteeltuin getrokken en genoten zichtbaar.

Dergelijke evenementen draaien natuurlijk niet vanzelf. Achter elk evenement zit een geweldige organisatie en vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de stad een stuk gezelliger, leefbaarder en bruisender te maken. Hierin ligt wat mij betreft werkelijk de kracht van Helmond. Ook het bedrijfsleven en organisaties die een bijdrage doen verdienen uiteraard een vermelding. Chapeau, samen zetten jullie Helmond op de kaart!

Voor ik afsluit wil ik ook nog iets over World=U vertellen, een internationale jongerenbeweging die belangrijke mondiale issues op een positieve manier onder de aandacht brengt van mensen uit het bedrijfsleven en de politiek. Ook Helmond kent een World=U team bestaande uit een groepje enthousiaste jongeren dat binnenkort een ideeënwedstrijd lanceert om Helmond nóg leuker, bewuster en duurzamer te maken. Houd dus ogen en oren open!

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

36reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondDe ervaringen zijn tot nu toe niet al te best. Tot twee keer toe verlengde de wethouder de samenwerkingsovereenkomst omdat de financiering maar niet rond kwam. Je kunt je afvragen hoe hard een deadline nog is. Maar nu écht, belooft de initiatiefnemer ons. Met een flitsende presentatie moest de raad overtuigd worden. Zes dagen per week van 10 tot middernacht is Xperience World geopend en gratis toegankelijk. Jongens en meisjes kunnen de nieuwste games nog voordat ze op de markt verschenen zijn, uittesten. In de hal staat ook een aantal race-simulatoren. Voor bijna 1 euro per minuut waan je je een echte Formule-1 coureur. Hoe jeugd met verslavingsverschijnselen geweerd gaat worden, daar moet nog over na worden gedacht.

GroenLinks heeft altijd kritisch tegenover de plannen gestaan. De raad heeft tot op heden weinig gelegenheid gehad een inhoudelijke discussie over de amusementsvoorziening en de locatie te voeren. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota dienden wij dan ook een motie in. Wethouder gepikeerd; en die gelegenheid tot discussie volgt eind augustus in een commissievergadering. De raad zou juist blij moeten zijn dat investeerders in deze tijden bereid zijn geld te stoppen in onze stad. Maar wat als je nog niemand hebt gesproken die enthousiast is over de ideeën?

13 miljoen moet Xperience World gaan kosten, maar de investeerders hebben het geld bij elkaar en het contract met de gemeente over de aankoop van 3000m2 grond kan nog voor 1 juli getekend gaan worden. We hebben het over een toplocatie. Ik hoop van harte dat ik ongelijk krijg en het een groot succes gaat worden, maar bij een flop zijn we wel weer een groot leeg gebouw rijker en waarvan de grond in eigendom blijft van de financiers. Op zo’n mooie locatie is vast snel weer andere bedrijvigheid te vestigen! Jammer, want het zou mooi zijn geweest als wij ons nieuwe, evenzo markante theater konden eren met deze prachtige zichtlocatie. Gelukkig delen meer partijen deze mening. Zo ook het CDA. Dapper als ze is, heeft ze meermaals, zij het nog niet luid genoeg, een tegengeluid laten horen.

Eind augustus worden de gevoelens van de raad ingewonnen tijdens de zogenaamde voorhangprocedure. Uit beleefdheid, want zoals het er nu naar uitziet, kan de raad op geen enkele wijze meer de uitkomsten beïnvloeden. Of misschien toch wel? De ogen zijn gericht op die ene coalitiepartij.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

2reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondBrand in het land! We verkeren in economisch moeilijke tijden en daar komt niet snel verandering in, dus roept u maarrr: waar o waar mag de bezuinigingshakbijl in? Cultuur, onderwijs, zorg, ontwikkelingssamenwerking.. Natuurrrlijk! Of niet?! Want waarom zien we eigenlijk verhoudingsgewijs meer bezuinigingsmaatregelen in de zachte dan de harde ‘stenen’ sector? Dat vraagstuk hing al een tijdje als een donkere wolk boven mijn hoofd. Een goed glas Chablis en een lichte filosofische overpeinzing later kwam ik tot de volgende conclusie.
Absolute stilte en tromgeroffel a.u.b. Iedereen klaar? Komt ie dan hè: investeringen in de zachte sector verdienen zich niet terug zoals bij woningen, kantoor-, winkel- en bedrijfspanden het geval is. Oh.. Beetje anticlimax zegt u?
Op zich logisch, want fysieke objecten zijn tastbaar en te reduceren tot een monetaire waarde. Het sociale daarentegen is grilliger en laat zich niet op die wijze vertalen. Demografische samenstelling en behoeftepatronen zijn veranderlijk en daardoor onvoorspelbaar. Maar zijn investeringen in sociaal-maatschappelijke relaties, waarden en processen daarmee ondergeschikt en minder waardevol?

Even een intermezzo:
Nieuwe bankjes voor de ingang van een verzorgingstehuis worden niet door ouderen gebruikt ondanks dat zij daar zelf om vroegen.
Twee maanden nadat een groot grasveld opnieuw is ingezaaid, is daarop diagonaal weer een paadje getrapt.
Na jaren staat de schuilhut voor hangjeugd dan eindelijk in de wijk, maar er is geen hond die er onder gaat staan.
En ondertussen kijken ze op het stadskantoor elkaar maar raar aan: “Ze hadden er toch om gevraagd?!” Lees verder »

1reactie

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondVorig jaar werd Brainport regio Eindhoven in New York uit 400 regio’s verkozen tot slimste regio ter wereld. Naast Rotterdam (Seaport) en Amsterdam (Airport) is Brainport een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Er wordt in de regio flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Ook zitten wij in de top-3 regio’s van Europa in patentdichtheid. Speerpuntsectoren zijn: High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design. Om de internationale concurrentiepositie als technologische topregio te behouden en te versterken is het van belang dat bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen nauw samen blijven werken. En daarin ligt de kracht van Brainport: samenwerken om er samen beter van te worden.

Helmond maakt deel uit van Brainport, zo getuigen de grote, ronde, rode borden die de automobilist bij het binnenrijden van de stad tegenkomt. Daarop staat: “Helmond met Brainport de slimste van de wereld”. Veel Helmonders, en met name jongeren, zegt het niets en dat moet anders zodat alle kansen die de regio biedt volop benut kunnen worden. Van oorsprong is Helmond een echte maakstad, maar de kenniseconomie dwingt ons steeds meer ook een kennisstad te zijn. Lees verder »

27reacties

GroenLinks Helmond

Gemeenteraadslid Ling Ko van GroenLinks heeft ontslag genomen. Eind januari vertrekt zij in het kader van haar studie Master Bestuurskunde voor een half jaar naar Hong Kong (China) voor een stage bij het Nederlands Consulaat.
In een reactie op de vraag waaarom zij als raadslid stopt laat zij ons weten: "Het was absoluut geen gemakkelijke beslissing. Ik bevind mij momenteel in de laatste fase van mijn studie en heb altijd nog verdere verdieping en verbreding in mijn vakgebied gewild. Die kan ik nu krijgen middels een tweede stage binnen mijn opleiding. Tegelijkertijd werd ik gevoelsmatig tegengehouden in die ambitie omdat ik zelf sterk van mening was dat mijn werk als raadslid in Helmond er nog niet op zat. Ik begin net op gang te komen!"
Na overleg met haar fractie werd haar al snel duidelijk dat zij deze kans om in het buitenland stage te lopen niet moest laten liggen, waarna er samen naar een oplossing werd gezocht. Tijdens haar afwezigheid zal Ling Ko vervangen worden door Ruud Verhoeven.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op 3 maart werd Ling (25 jaar) met 417 voorkeurstemmen voor het eerst in de gemeenteraad van Helmond gekozen. Ling Ko vervolgt "mijn intentie is om in september weer als raadslid beëdigd te worden zodat ik mijn werk voor deze mooie stad kan voortzetten. Dat ik daarvoor op dit moment ontslag moet nemen als raadslid zijnde, is formeel noodzakelijk".
Ruud Verhoeven (48) heeft Ko's positie als raadslid overgenomen, hij bekleedt nu de functie van GroenLinks-burgercommissielid in de commissie Samenleving. Op zijn beurt wordt hij weer vervangen door Ellen van Dael.
Ling laat merken heel veel zin te hebben in haar avontuur in het buitenland. Naast haar stage zal ze in Hong Kong aan de slag gaan bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor groepen die een extra handje kunnen gebruiken in de samenleving zoals etnische minderheden, dieren en ouderen. Ling beloofde ons zo nu en dan op de hoogte te houden van haar belevenissen in Hong Kong.
De opvolging van Ling als columnist op De weblog van Helmond is inmiddels geregeld. GroenLinks-fractievoorzitter Rudi van der Made zal Ling op de weblog gedurende haar afwezigheid vervangen.

Columnist Ling Ko GroenLinks Helmond

Ik heb het over het takenpakket van gemeenten en de bestuurlijke schaalvergroting of -verkleining die daarmee gepaard kan gaan. De komende jaren zal de gemeente uitgedaagd worden met de vanuit het rijk opgedragen bezuinigingen. Deze taakstelling biedt interessante kansen voor een andere bestuursstructuur, maar zou ook kunnen leiden tot bedreigingen. Hoe dan ook, de tendens van decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeenten wordt steeds sterker. Zo komt er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt waarbij Wajong, Wsw, Wij en de Wwb samengevoegd worden. Er gaan geluiden op om het UWV op te heffen en een flink aantal taken van deze organisatie bij de gemeente onder te brengen. Met deze nieuwe regeling beoogt het kabinet een forse besparing op de sociale zekerheid te realiseren. Ook het overhevelen van de jeugdzorg en delen van de AWBZ leidt tot een aanzienlijke vergroting van het gemeentelijke takenpakket. Argumenten hiervoor worden veelal gezocht in het kader van de bezuinigingen.

Enerzijds biedt decentralisatie van taken naar gemeenten kansen om binnen bestuurslagen financiële voordelen te behalen en een efficiencyslag te realiseren. Door minder het rijk, maar meer de gemeente centraal te stellen komt de overheid dichter bij de burger te staan. Zodoende kan er meer maatwerk worden geleverd. Als lokale overheid weet je immers wat er tussen je grenzen speelt en welke aanpak daarvoor vereist is. Daarmee kan de autonomie van de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat versterkt worden.

Anderzijds zijn de al dan niet veronderstelde voordelen slechts te behalen wanneer gemeenten ook daadwerkelijk financieel in staat zijn om de extra taken naar behoren uit te voeren. Je zou zeggen dat met de decentralisatie van taken ook de bijbehorende budgetten overgeheveld worden, maar helaas is dit in de meeste gevallen niet zo. De doorwerking van rijksbezuinigingen leiden tot extra kosten voor gemeenten en ook het Gemeentefonds is geen vetpot meer. Kortingen op specifieke uitkeringen zoals de Wwb, Wajong en Wsw leveren tevens minder inkomsten op. En tot slot zijn gemeenten ook nog eens genoodzaakt in de eigen begroting te hakken door de economische crisis.
Een vreemde zaak eigenlijk, het rijk geeft de gemeenten meer verantwoordelijkheid maar niet de bijpassende beleidsvrijheid en financiële middelen waardoor goede uitvoerbaarheid van regelingen belemmerd wordt. Gemeenten worden hiermee steeds meer een slechte uitvoeringsloket.

Lees verder »

3reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks Helmond

In verschillende landelijke wetgeving rondom werk en inkomen valt steeds duidelijker de lijn te spotten dat iedereen die ook maar iets op de arbeidsmarkt kan betekenen, mee moet doen. De vrijblijvendheid om wel of niet aan het werk of leren te gaan, is voorbij. De Wet Werk en Bijstand is het sluitstuk van ons sociale zekerheidsstelsel waarbij bijstand het laatste vangnet vormt. Inmiddels is de opvatting dat iedereen iets móet doen zo in zwang geraakt, dat het niet meer dan acceptabel is dat uitkeringsgerechtigden vroeger of later alsnog hun geluk op de arbeidsmarkt moeten beproeven teneinde hun uitkering te kunnen behouden. We kennen al verschillende instrumenten zoals de loonkostensubsidie om mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarkt op te helpen. Als het aan de rijksoverheid ligt, komt daar binnen afzienbare tijd een nieuw instrument bij gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt.

Maak kennis met de tijdelijke wet Pilot Loondispensatie. Deze toekomstige wet moet de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen door het voor werkgevers tijdelijk mogelijk te maken om minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen. De redenering daarachter is dat de werknemer door een arbeidsbeperking minder productief is. De regeling is bedoeld voor hen die geen aanspraak kunnen maken op de Wet sociale werkvoorziening.
De werkgever die de werknemer met arbeidsbeperking in dienst neemt, ontvangt een aanvullende uitkering van de gemeente (dispensatie) en mag dus minder betalen dan het minimumloon. De werknemer krijgt een beschikking waarin op basis van zijn productiviteit zijn 'loonwaarde' wordt bepaald en waarin staat aangegeven hoeveel aanvullende uitkering de gemeente verschaft, tot maximaal het minimumloon. Zo kunnen mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die niet het volledig wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zo maximaal mogelijk zelf in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Lees verder »

Columnist Ling Ko GroenLinks Helmond

De gemeente is voornemens het verzoek van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant om tot doordecentralisering van de huisvestingsmiddelen te komen, af te wijzen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de school bij de gemeente blijft en dus ook de middelen daartoe. Voor elke verbouwing en uitbreiding die de school wenst uit te voeren zal ze goedkeuring moeten vragen aan de gemeente. Of het verzoek wordt ingewilligd na een lange procedure en welk budget er überhaupt beschikbaar wordt gesteld, zal steeds maar de vraag zijn. Het Jan van Brabant College kampt al tijden met een ruimtetekort en met beperkte middelen kan zij dit probleem slechts gedeeltelijk verhelpen. Doordecentralisatie zou de uitkomst bieden doordat de school dan meer budget per leerling, een vastgesteld X bedrag, te besteden heeft.

De afwijzing betekent een genadeslag voor de wens van het Jan van Brabant College om zelf de regie te voeren over de huisvesting van de school. Dit in tegenstelling tot Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een schoolbestuur waarin verschillende Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd waaronder het Carolus Borromeus College en het Dr.-Knippenbergcollege. OMO kent wél een doorgedecentraliseerde regeling met de gemeente waardoor de Helmondse scholen o.a. hun locaties naar eigen inzicht konden uitbreiden. Het Jan van Brabant beroept zich dan ook op het gelijkheidsbeginsel. Zij vreest in een achterstandssituatie terecht te komen zonder doordecentralisatie.

Lees verder »

15reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondMitchell is 8 en zit in groep 4. Zijn hobby’s zijn TV kijken, computeren (vooral MSN’en) en online tegen andere kinderen Modern Warfare 2 spelen op zijn Xbox 360. Mitchell is een snelle digitale jongen. School is wel OK, vooral de pauzes en gym. Taal en begrijpend lezen vindt hij stom, want dan moet je veel lezen. Gelukkig maar dat hij alleen tijdens school een boek in handen heeft. Als school uit is kan hij weer lekker gaan gamen..

Mitchell 2.0 staat voor vele kinderen die in een digitaal tijdperk leven. Bovenstaand is een samenvatting van de ingevulde bladzijden uit een vriendenboekje van een gemiddelde basisscholier. Ik denk terug aan de tijd dat ik 8 was. Mijn hobby’s waren tekenen, voetballen, verhaaltjes schrijven en vooral.. lezen! Ik was gek op leesboeken. Elke woensdagmiddag ging ik naar de bieb in Brouwhuis om de maximaal toegestane 7 boeken te lenen. Na één of twee dagen had ik ze allemaal uit. Dan was het weer wachten tot woensdag. Omdat de bieb niet ver weg was, mocht ik er altijd zelf naar toe fietsen vanuit de Rijpelberg. Tsjah.. ik vraag mij af hoeveel kinderen nu nog lezen als hobby hebben?
In een digitaal tijdperk is een scherm voor je neus hebben meer entertainment dan een pak papier. Een zorgelijke ontwikkeling zolang e-books nog niet geheel in zwang zijn geraakt als je het mij vraagt.

In de voorjaarsnotitie van het College van B&W die onlangs in de raad is behandeld, worden de bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd. Voor het programma ‘cultuur’ valt in de notitie de volgende vage zin te lezen: ..”naast het concentreren van de bibliotheekvoorziening in de nieuwe accommodatie [gaat het] om een aantal relatief beperkte bezuinigingen verspreid over het programma”. Eigenlijk staat hier dat de drie bibliotheekfilialen (‘t Hout, Brouwhorst, De Bus) mogelijk moeten sluiten! Een zeer ongewenste ontwikkeling aangezien op deze wijze een belangrijke voorziening uit de wijken verdwijnt. Bij navraag bij de centrale bibliotheek bleek dat deze zorg niet weggenomen kon worden. Een garantie dat de filialen open blijven kon niet worden gegeven.. Erg jammer. Zodoende wordt de Mitchell 2.0’s stimuleren tot lezen nog hoogdrempeliger gemaakt. Kinderen worden steeds meer afhankelijk van hun ouders om de bieb te kunnen bezoeken. “De afstand tussen kind en boek wordt letterlijk groter gemaakt!”, zo schreef een directeur van een basisschool mij. Het mag toch niet zo zijn dat de kosten van een nieuwe hippe bieb gedekt dienen te worden door de filialen uit te bezuinigen?!

Lees verder »

13reacties

Vanaf vandaag heeft GroenLinks-raadslid Ling Ko hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Ling alle succes.
_______________________________________________________________________________

Columnist Ling Ko GroenLinks Helmond

Het was in de aanloop naar het festival nog even spannend of het allemaal wel doorging, maar de bestuursrechter oordeelde in een kort geding dat door een buurtbewoner werd aangespannen in het voordeel van het festival. De vergunningaanvraag voldeed aan alle eisen en voorwaarden en derhalve kon het Leuk! Festival afgelopen weekend plaatsvinden bij recreatieplas Berkendonk.
Een handjevol buurtbewoners uit de wijk Rijpelberg hadden bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning. Zij vreesden voor geluids- en parkeeroverlast in de wijk. En bovendien leggen in mei alle vogels een ei, weet de organisatie dat niet?

Zelf afkomstig uit de evenementenorganisatie, weet ik hoeveel werk verzet dient te worden eer je eindelijk de definitieve vergunning in handen hebt. Er zijn talloze richtlijnen, normen en voorschriften waaraan je dient te voldoen en nog is het vaak niet goed genoeg. Een toetsingscommissie met o.a. gemeente, brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening (GHOR) kan het allemaal erg spannend (en moeilijk) maken voor de organisatie!

Erg spannend dat zo'n groot evenement plaatsvindt in mijn wijk. En natuurlijk kon ik het niet laten om een kijkje te nemen, dus stapte ik zaterdagavond op mijn fiets. De muziek is inderdaad goed hoorbaar in zowel de Rijpelberg als Brouwhuis. Voor zover ik kon zien, was er geen sprake van verkeersoverlast in de wijk doordat de ingang via de wijk naar de plas afgesloten was. Bij de hoofdingang langs de Deurneseweg waren voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd voor zowel auto's als fietsen. Stewards begeleidden de bezoekers naar de ingang. Ook de politie en reddingsbrigade zijn nadrukkelijk aanwezig. Hier en daar worden jongeren die zonder toegangskaartje toch een glimp van het spektakel achter de geblindeerde hekken willen opvangen uit de bermen teruggefloten door surveillerende motoragenten. Aan toezicht geen gebrek! De aankleding en belichting van het terrein zien er geweldig mooi uit. Fijn om te zien dat jongeren lekker kunnen feesten en genieten in Helmond. Ik krijg er zelf spontaan ook weer de kriebels van om een festival te organiseren!

Lees verder »