Buiten is het 20 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.803 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondVorige week is de provinciale Stuurgroep Brainport Oost tot een voorlopige voorkeursvariant voor “de Ruit” gekomen. Voor het tracé bij Dierdonk en ondertunneling bij de Zuid-Willems­vaart en het Wilhelminakanaal heeft men echter nog geen definitieve keuze gemaakt. Voor Helmond is het van groot belang een dikke vinger in de pap te houden. Welke variant er ook gaat komen, de effecten op mens, natuur en landschap zijn dramatisch. De goedkoopste optie is een tracé strak om Dierdonk heen door beekdal en waterbekken. De tweede optie is om het bestaande tracé te verdubbelen. Daarmee komt de weg dwars door de stad te liggen waardoor vele wijken hinder ondervinden. Er worden nog verschillende opties onderzocht voor varianten ver om Dierdonk heen, maar deze zijn vele malen duurder (meer dan 50 miljoen dan de andere twee varianten!). De verwachting is dat de provincie uiteindelijk kiest voor de goedkopere eerste of tweede optie met alle gevolgen van dien.

De A/N270 wordt door de komst van “de Ruit” nauwelijks ontlast. Een flinke hoeveelheid doorgaand verkeer dat gezien herkomst en bestemming op de rijkssnelwegen thuishoort zal gebruikmaken van “de Ruit” of delen daarvan. Wanneer er wordt gekozen voor variant verdubbeling van het bestaande tracé betekent dit veel vrachtverkeer dwars door de stad. Veel inwoners zijn vanwege de rust in het oostelijke deel van onze stad gaan wonen. De komst van een rijksautobaan is dus voor velen onwenselijk.

De kosten voor “de Ruit” bedragen al veel meer dan de gereserveerde middelen, daarbij is dan al uitgegaan van de meest sobere variant. Kiest de provincie voor de noodzakelijke mitigerende maatregelen, en voor bijvoorbeeld het tracé ver buiten Dierdonk om, dan kan het begrote budget van 867 miljoen op een substantieel hoger bedrag uitkomen. In de niet-behandelde Voorjaarsnota is het College voornemens in vier jaar tijd 6,7 miljoen te reserveren voor “de Ruit”. Zeer veel geld wat niet aan onderwijs, armoedebestrijding en zorg besteed kan worden. Daar komt nog eens een bezuiniging van 1,7 miljoen extra uit de meicirculaire voor de komende jaren bovenop.

Kortom, ons inziens wordt er veel te veel geld gereserveerd voor een weg waarvan nut en noodzaak onvoldoende is aangetoond. De bijkomende nadelige effecten voor onze inwoners uit Helmond Noord, Binnenstad-Oost, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis, maar ook de impact op natuur en landschap zijn voor GroenLinks meer dan voldoende om tegen de komst van “de Ruit” te zijn. Wij zien liever optimalisering van het bestaande wegennet, het toepassen van innovatieve ontwikkelingen op automotivegebied en het stimuleren (en verbeteren) van openbaar vervoer als alternatief.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

11 reacties:

Als bewoner van het oostelijk deel van Dierdonk zien wij variant1 (door de Bakelse Beemden) met angst en beven tegemoet. Niet alleen gaat er een stuk fraaie natuur naar de knoppen maar het is met de rust in de omgeving hellemaal gedaan. Derhalve steunen we het standpunt van Groen Links volledig. De noodzaak voor deze verkeersuitbreiding is voor ons alles behalve bewezen. Men heeft zelfs geen stuiver over voor het verbeteren van de bestaande (o.a. A67) infrsstructuur. Maar wel meer overlast creeren op andere plaatsen. Variant 2 (bestaande N279 verbeteren) is een minder slechte keuze. Extra overlast voor Rijpelberg en Brouwhuis is er niet. Voor Helmond-Osst zal er meer geluidsoverlast zijn maar het kanaal zit er nog tussen. En voor Dierdonk zal de extra overlast veel minder zijn. En als de ontsluiting van de wijk een beetje moeilijker wordt, rijdt of fiets ik daar graag een stukje voor om.

Beantwoorden

NIMBY-kul.

Beantwoorden

@Ling. Wat heeft de gemeente/gemeenteraad gedaan om de a67 opgewaardeerd te krijgen? Daar ligt het grootste probleem van de regio. Nieuwe a2/n2 aansluiting en knooppunt a50 A2/a58 lopen vort aardig door.
Denk ook dat metingen van geluid/fijnstof/uitstoot nu minder zijn als jaren terug.
rijdend verkeer is minder schadelijk als langzaam rijdend verkeer?

Beantwoorden

@DTB op maandag 8 juli 2013 om 16:45:

Inderdaad wel zeuren over optimaliseren van wegennetwerk maar niet bij hen in de achtertuin. Is gevolg van besluiteloosheid destijds anders had ruit er al jarengelegen en zat de A270 en A67 niet elke dag barstensvol, omdat kennelijk iedereen langs of om Eindhoven moet

Beantwoorden

@DTB

Als iets effect heeft op de leefbaarheid van meer dan 30.000 helmonders, dan is het een beetje simpel om het af te doen als “NIMBY-kul”. Als het bestaande trace aangehouden wordt, dan loopt straks dus de belangrijkste verkeersader richting Duitsland door Helmond heen. Dat heeft een enorme impact.

Dit gaat niet alleen over die weg, maar vooral over de gevolgen ervan. Mensen die last krijgen van hun luchtwegen, meer kinderen en bejaarden met astma en COPD, Meer gevallen van kanker (ja ook daar heeft fijnstof invloed op) en vroegtijdige sterfte. We zitten hier in Helmond al zeer ongunstig wat onze luchtkwaliteit betreft, voeg daar een snelweg aan toe en je komt zeer ver boven de normen van wat nog als veilig beschouwd wordt. Dat kun jij NIMBY vinden, maar gelukkig denkt de wetenschap daar anders over.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@berrie op dinsdag 9 juli 2013 om 11:41:

laat nu alle onderzoeken uitwijzen dat door die ruit de A270 niet ontlast wordt. De A270 ligt aan de westkant, ruit aan de oostkant van Helmond.
De problemen op de A67 hebben een geheel andere oorzaak dan alleen maar drukte. De op- en afrittten zijn hier rondom Eindhoven zo slecht, dat het verkeer wel moet vastlopen.
Vind u het goed als we die ruit door uw achtertuin aanleggen?

Beantwoorden

Een gemiddelde varkensstal stoot al meer rotzooi uit als een snelweg en die staat er nog genoeg rondom Helmond.
Jammer dat er zo klein gekeken wordt hier. Er leven meer mensen als alleen Helmonders in Brabant….

Beantwoorden

@ruud

Die varkensstallen verdwijnen niet zomaar helaas. Niet voor niets dat ik zei dat we al zeer ongunstig zaten in Helmond qua luchtkwaliteit. Dat is een combinatie van intensieve veeteelt en industrie in alle windrichtingen. Het gaat erom dat de provincie wel die weg wil aanleggen, maar niet de maatregelen wil nemen om deze goed in te passen om de gezondheid te beschermen van de mensen die langs het tracé wonen. Een ruime bocht om Dierdonk en een verdiepte ligging van de kruising van de N279 met de N270 zouden al veel schelen, maar beide worden als te duur gezien.

Bovendien zou een ruimere bocht om Dierdonk ook uitbreiding van de weg in de toekomst mogelijk maken en het levert automatisch een scheiding op tussen stadsverkeer en doorgaand verkeer. Het is in het verleden ooit de bedoeling geweest om het landelijk wegennet vooral op afstand van de steden aan te leggen om de doorstroming maximaal te houden, maar de steden vonden het toen economisch gezien belangrijk om aan een snelweg te liggen. (Dit calimerocomplex zie je in Helmond nog steeds soms de kop op steken).

Varkensstallen stoten wel hele andere stoffen uit dan een snelweg. Ik zou wel eens een onderzoek willen zien naar de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in beide typen uitstoot. Fijnstof van een snelweg bevat relatief veel metalen (slijtage remschijven) en verbrandingsproducten en zou daarom nog wel eens stukken schadelijker kunnen zijn.

Kippenstallen zijn nog een graadje erger dan varkensstallen qua uitstoot van fijnstof en ammoniak trouwens en die hebben we hier in de omgeving ook genoeg. Ook daar is de provincie niet goed bezig. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de provincie een soort makelaar in emissierechten geworden, die zodra een bedrijf stopt probeert die ruimte zo snel mogelijk weer bij andere boeren onder te brengen.

Een betere spreiding van landbouw (verhuispremie voor verhuizing naar Friesland?) zou wel de luchtkwaliteit in heel Zuid-Oost Brabant ten goede komen.

Beantwoorden

@ michiel.
Of een verdiepte ligging nu de oplossing is twijfel ik ook aan. Grondwater wegpompen om weg droog te houden. onttrek je water van je natuurbuffer die buiten verdroogt ook ecologisch verarmd.
En landbouw verhuizen naar Friesland? Die zijn niet gek daar. Melkkoeien leveren daar veel op door de mooie voedselrijke natte ontginningen. Vooral als de melkquotum verdwijnt 2014 komt daar pas de echte groei voor de landbouw… Die zitten echt niet te wachten op varkens en kippen. Die kun je beter kwijt op de arme zandgronden….
En als de politiek de roetfilter of luchtwassers nog niet verplicht, maakt het ook niet veel uit. Makkelijk winst te halen. net zoals het afschaffen van de CFK gassen. (Duitsland is veel verder.)
Verdere uitbreiding wegennet na de aanleg lijkt me niet nodig ivm stagneren/krimpende bevolkingsgroei en verdwijnen van meer industrie naar het buitenland.

Maar ook in Helmond doet men er niet veel aan. Verkeersdoorstroming blijft slecht, verarming van gemeenteplantsoen. (overal bomen in gras) door verwijderen inheemse struiken terwijl juist die stoffen vastleggen. Automobilisten nog boven fietser stellen.
maar er worden stapjes gemaakt. Erg kleine maar toch het is vooruitgang.

Beantwoorden

Helmondse informatieavond over de Ruit (Noordoost Corridor)
De Noordoost Corridor omvat de verbreding van de N279 van Asten langs Helmond naar Veghel en de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding tussen de A50 bij Son en Breugel en de N279 bij Aarle Rixtel. Dit wordt ook wel de ‘Ruit om Eindhoven’ genoemd. Provincie Noord-Brabant is bezig met het uitwerken van de plannen voor deze nieuwe provinciale weg.
Gemeente Helmond organiseert op donderdag 5 september een informatieavond over de Noordoost Corridor in de aula van het ROC Ter Aa, Keizerin Marialaan 2 in Helmond-Noord. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Om 19.00 uur start de presentatie. De informatieavond duurt tot 21.30 uur. Hieronder hun toelichting.

Gevolgen voor Helmond
Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over de plannen voor de Noordoost Corridor en de gevolgen daarvan voor Helmond. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen voor deze nieuwe weg is van harte welkom. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen of maken van opmerkingen.

Uitbreiding N279 naar 2×2 rijstroken
De afgelopen jaren zijn er diverse voorbereidende plannen uitgewerkt voor de Noordoost Corridor. Daarbij is vooral gekeken naar hoe de weg moet komen te lopen (het tracé). Vlak voor de zomervakantie heeft de Stuurgroep Brainport Oost een keuze gemaakt voor een voorlopig voorkeursalternatief. In deze stuurgroep zitten de bestuurders van de provincie, het Rijk, SRE, de elf betrokken gemeenten en twee waterschappen. Het voorkeursalternatief bestaat uit een uitbreiding van de N279 naar 2×2 rijstroken en de aanleg van een nieuwe verbinding met 2×2 rijstroken direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Er wordt uitgegaan van een maximumsnelheid van 80km/h.

Onderzoek naar alternatieven
De voorkeur van de Stuurgroep gaat uit naar de aanleg van de Ruit, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de al bestaande N279. Op verzoek van gemeente Helmond worden de volgende varianten nog nader onderzocht:
• Wat de beste variant is bij Dierdonk: een verbreding van de bestaande N279 of een nieuwe weg om de wijk heen.
• Een onderdoorgang onder de N270/Deurneseweg en het spoor door in plaats van met een viaduct er overheen.

In zijn algemeenheid wordt ook onderzocht wat de effecten zullen zijn als er op de gehele Ruit 100km/h mag worden gereden in plaats van 80km/h.

Vervolgstappen
Op donderdag 12 september zal de Stuurgroep Brainport Oost een definitief besluit nemen over hoe de weg moet komen te liggen, het zogenaamde voorkeurstracé. Dit besluit van de Stuurgroep wordt als stevig advies neergelegd bij Provinciale Staten, die in het najaar een besluit nemen over het tracé. Daarna start de inspraakprocedure. Wethouder Frans Stienen (Verkeer en Vervoer): “De komende tijd worden er belangrijke beslissingen genomen over de Noordoost Corridor. Daarom willen wij onze inwoners informeren over de laatste stand van zaken. Ook wil ik graag van hen horen hoe zij denken over de weg, zodat ik Helmond goed kan vertegenwoordigen in de vergadering van de Stuurgroep.”

Start bouw in 2017
Nadat het voorkeurstracé is bepaald, gaat de provincie aan de slag met een zogenaamde project-MER. Hierin wordt verder ingezoomd op de milieueffecten van het gekozen tracé en wordt gestart met een Provinciaal Inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). Volgens planning kan de provincie dan in 2017 starten met de bouw en zou de Ruit om Eindhoven in 2020 klaar kunnen zijn. De Noordoost Corridor wordt aangelegd om de (toekomstige) bereikbaarheid van de woon- en werklocaties in Helmond, Deurne, Laarbeek, Son en Breugel, Eindhoven en Veghel te verbeteren. Bovendien wordt het doorgaande regionale verkeer uit de lokale stadskernen gehaald en wordt sluipverkeer in dorpen als Nuenen en Beek en Donk minder, omdat dat via de Noordoost Corridor rijdt.

Beantwoorden

Voorlopig voorkeursalternatief Noordoost Corridor

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *