28reacties

Maráczi: Zelfreinigende gemeenteraad?!


Het vertrouwen in de politiek heeft inmiddels een dieptepunt bereikt. De tijden zijn veranderd, vanuit de maatschappij komt steeds meer verzet tegen de gevestigde orde.
De oude-jongens-krentenbroodsfeer wordt anno 2015, terecht, niet meer geaccepteerd.
Vanzelfsprekend komen hierdoor ook vaker nevenfuncties van raadsleden in opspraak.

Alle reden, zou ik zeggen, om de nevenfuncties eens flink onder de loep te nemen. Maar voor velen blijkt het nog altijd een gevoelig punt waar toch een taboesfeer omheen hangt. Het kan gevoeld worden als een persoonlijke aanval, als een beschuldiging.
Maar als onderdeel van een gewenst integer gemeentebestuur zou ook hier de discussie over gevoerd moeten worden. Niet in een verwijtende sfeer maar dat raadsleden, partijen eens goed naar zichzelf kijken, of laten kijken en daaruit zelf conclusies trekken.

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de gemeenteraad een gedragscode integriteit voor bestuurders dient vast te stellen. De gedragscode is bedoeld voor adequate regelgeving maar ook om aandacht te vragen van raads- en collegeleden voor aspecten van integriteit. Op de naleving van gedragscodes is men aanspreekbaar. Het niet naleven hiervan kan gevolgen hebben voor het functioneren en de positie van een raads- en collegelid.
De huidige gedragscode voor de gemeenteraad is in 2011 door de Minister van BZK aangeboden en op 6 september 2011 als raadsbesluit (pdf) vastgesteld.

Bij punt 2.7 staat te lezen:
Een raadslid vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.
Maar hoe pakt dit in de praktijk uit? Wie of wat bepaalt wanneer een nevenfunctie een structureel risico vormt?

Bij wet is het niet verboden om als raadslid nevenfuncties te bekleden. Het is wel verplicht om voor benoeming tot raadslid deze functies openbaar te maken.
Een raadslid kan afzien van besluitvorming en stemming als zijn/haar onafhankelijke besluitvorming (of de schijn daarvan) in het geding komt. Maar een raadslid kan nooit verboden worden om te stemmen, het stemrecht is een gewaarborgd recht. Het betrokken lid beslist te allen tijde zelf of hij al of niet aan de besluitvorming deelneemt.
In de handleiding integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen worden enkele goede aanbevelingen gedaan:

 1. Zorg voor een overzicht van alle relevante financiële belangen van politiek ambtsdragers.
 2. Houd een actueel, openbaar register bij met de nevenfuncties van alle politiek ambtsdragers, inclusief de q.q.-functies.
 3. Publiceer het ‘nevenfunctieregister’ op de website van de gemeente, provincie of het waterschap en leg de nevenfuncties ter inzage. Vermeld daarbij in elk geval:
  a. wat de nevenfunctie inhoudt;
  b. voor welke organisatie deze wordt verricht;
  c. wat ongeveer het tijdsbeslag is;
  d. of het wel of geen q.q.-nevenfunctie is;
  e. of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is.
 4. Maak afspraken over hoe te handelen in:
  a. situaties dat persoonlijke belangen de onafhankelijke oordeelsvorming in de weg kunnen staan;
  b. situaties die de schijn van onzuivere oordeelsvorming kunnen oproepen.

Deze aanbevelingen zouden een mooi uitgangspunt kunnen zijn om hierover als gemeenteraad in gesprek te gaan.
Hierbij terugkomend op de vraag wie of wat bepaalt wanneer een nevenfunctie een structureel risico vormt? Kunnen wij daar als gemeenteraad afspraken over maken, durven wij elkaar zo nodig aan te spreken? De meningen over wat wenselijk en acceptabel is zullen in de raad gegarandeerd verdeeld zijn, maar volgens mij kunnen we anno 2015 deze discussie niet meer uit de weg gaan.

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

LonnekeOnze Helmondse politici
28 reacties
Reageer

Lonneke, alle nevenfuncties van raadsleden zijn bekend, wat bedoel je met onder de loep nemen? En wat bedoel je met taboesfeer?

@Henriëtte het klopt dat de nevenfuncties openbaar zijn. Maar het zou een stuk overzichtelijker zijn als hiervoor een apart register komt. (Zoals het nu op de gemeentesite staat moet je elk raadslid apart aanklikken)

Met onder de loep nemen bedoel ik dat raadsleden eens stil staan bij hun nevenfunctie(s). Wat houdt de functie in? Waarom heb ik voor deze functie gekozen? Heeft of kan deze functie mijn werk als raadslid beïnvloeden? Wat kunnen de valkuilen zijn? Hoe belangrijk vind je de signalen uit de samenleving?
Ook al is het wettelijk toegestaan is het ook (nog) acceptabel?, etc.
Ook als fractie moet je hier over nadenken.

De taboesfeer heeft te maken met het feit dat men nog schroomt om een ander aan te spreken omdat dat al snel als wantrouwen gevoeld wordt.
Om hierover misverstanden en een verwijtsfeer te voorkomen spreek ik hier ook over "een zelfreinigende raad". Iedereen maakt tenslotte zijn eigen afwegingen maar je kunt door er eens goed bij stil te staan misschien toch tot andere conclusies komen. Wat is je integriteit je waard? Hoe belangrijk vind je het om weer het vertrouwen terug te krijgen de politiek?

Ik hoop dat het nu wat duidelijker voor je is.

Lonneke Maraczi

zeker, dank je!

@Lonneke Maraczi op maandag 19 januari 2015 om 17:52:

Inderdaad zijn al deze gegevens al openbaar en met enig zoeken best te vinden. Dat zoeken op de gemeentelijke site moet men wel vaker doen.

Maar mag ik in het verlengde van bovenstaande ook naar voren brengen de in mijn ogen onwenselijke combinatie van een fulltime functie en het raadslidmaatschap. Een raadslid in Helmond ontvangt maandelijks bruto zo'n € 1600, ruim meer dan een uitkering op bijstandsniveau.

Kan het ook niet tot het zelfreinigend vermogen van raadsleden gerekend worden dat ze hun functie als raadslid ook zien als een echte parttime functie met ook gevolgen voor hun huidige fulltime baan ?

maarten janssen

@Maarten het klopt dat er heel wat uren in het raadswerk kunnen gaan zitten. Maar ook hier heb je natuurlijk te maken met persoonlijke afwegingen. Geef je je hobby's hiervoor op? Ben je bereid om in de weekenden tijd vrij te maken voor het raadswerk? Kun je een dag minder werken? Kosten je nevenfuncties je niet te veel tijd? Als je kiest voor een partime baan, hoe zit het dan als je over 4 jaar geen raadslid meer bent? Ben je er dan van verzekerd dat je weer fulltime aan de slag kunt? etc.

Zoals je weet ligt dit voor de SP ook anders.
Wij hebben een afdrachtregeling en van de onkostenvergoeding zullen de meeste het zich niet kunnen permitteren om parttime te gaan werken.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op dinsdag 20 januari 2015 om 00:14:

Dank voor je reactie. Maar is het heel eenvoudig zo dat de inwoners van Helmond mogen verwachten dat haar raadsleden 'werken' voor de vergoeding die ze voor hun werkzaamheden ontvangen ? Is het niet zo dat men het raadswerk niet moet zien als een hobby maar als werk ? Er spelen immers heel grote belangen mee voor de inwoners van onze stad. En is het niet zo dat het een vrijwillige keuze is om zich te kandideren voor de functie als raadslid ?

Hard roepen dat we werk en inkomen eerlijker dienen te verdelen maar daar vervolgens zelf weinig handjes en voetjes aangeven komt mij vreemd over.

Dat de SP kiest voor een bepaalde vorm van afdrachten verandert de zaak niet, Sterker nog zonder hierover geraadpleegd te worden steunen de inwoners van Helmond dus de SP op financieel terrein. Immers hen wordt hieromtrent niets gevraagd. Kan ook hier het zelfreinigend vermogen van toepassing zijn ?

maarten janssen

Wat ik me afvraag, en waarschijnlijk wel meer helmonders : hoeveel uur in de maand is men kwijt als raadslid om deze functie goed uit te kunnen voeren? En hoeveel voert men daadwerkelijk uit voor deze 1600 euro bruto? Ik kan me zo voorstellen dat een raadslid van de SP minder tijd kan spenderen omdat deze fulltime moet blijven werken omdat men nu eenmaal van 1600euro bruto niet fatsoenlijk kan rondkomen... ( zie de voorbeelden van SP leden die in opstand kwamen de afgelopen jaren tegen de afdracht regeling) en een werkweek van meer dan een x aantal uren is volgens mij volgens de Arbowet ook weer niet toegestaan ....

Wat mij betreft wordt het verplicht afdragen ook wettelijk verboden... Ongewild draag ik nu idd bij aan de kas van de SP dan wel indirect......

Wie van de raadsleden laat eens weten wat het zoal inhoudt?

Correctie op hierboven : wat er over blijft na de afdracht van een gedeelte van de 1600 euro bruto..niet fatsoenlijk kan rondkomen

@Joep op dinsdag 20 januari 2015 om 19:37:

Tussen 2010 en 2014 ben ik zelf raadslid geweest. Laat ik voorop stellen dat je veel lol moet hebben in het politieke bedrijf en het ook deels als hobby moet zien. Afhankelijk van je persoonlijke inzet moet je tellen op tussen 15 en 20 uren per week. Natuurlijk zijn er uitzonderingen maar globaal klopt dit wel in mijn optiek. Laten we nu eens de helft als hobby beschouwen en de andere helft als werk dan kom ik uit op 1 werkdag per week. Dit houdt volgens mij dan in dat een 'andere baan' van 0.8 fte reëel te noemen is.
Dan even naar de financiën. Voor die 0.2 fte ontvangt men bruto circa 1600 euro per maand. Even omrekenend zou men dan bij zijn andere baas 1600/2*8 = 6400 moeten verdienen en dat is heel wat.
Kort en goed: de vergoeding voor onze raadsleden, met een andere betaalde baan is helemaal niet slecht. En ja over afdrachten aan partijen wordt de burger niets gevraagd.

maarten janssen

@Maarten het klopt dat je politiek ook als een gedeelte als hobby kunt zien. Anders kun je het volgens mij ook niet volhouden; je moet door de tijd die het kost veel andere dingen opgeven. Ik ben het ook met je eens dat als je je werk als raadslid goed wilt doen je daar ook die tijd in moet steken. Maar dat wil niet vanzelf zeggen dat dat niet mogelijk is met een fulltime baan. Alleen zullen de uren die je er in steekt dan in de avonden en weekenden gaan zitten. Dus je kunt niet zomaar de conclusie trekken dat mensen met een fulltime baan minder goed hun werk als raadslid doen. Daarbij maak je ook nog deel uit van een fractie en kun je in overleg met elkaar afspraken maken over de uitnodigingen die je krijgt voor overdag. Zodat het toch vaak mogelijk is dat er een afgevaardigde van de fractie aanwezig is.

@Joep Over de afdracht regelingen van andere partijen kan ik je niet informeren maar ik wil hierbij graag de afdracht regeling van de SP toelichten.
De afdracht regeling van de SP is een vrijwillige afspraak waarbij politici een fors deel van hun vergoeding afdragen aan de partij. Daarmee wordt voorkomen dat de SP afhankelijk is van sponsors. Dit voorkomt ook dat mensen volksvertegenwoordiger worden alleen om het geld.
Al onze mensen zijn belangrijk, of ze nu folders rondbrengen of in de Eerste Kamer zitten. Bij de SP gaat het om de wisselwerking tussen actie en fractie; beide zijn van wezenlijk belang. In die zin zijn gekozen volksvertegenwoordigers niet belangrijker dan andere partijleden die zich actief inzetten. Volksvertegenwoordigers zouden niet veel meer moeten verdienen en ook niet meer privileges moeten hebben dan de mensen die zij vertegenwoordigen.Bovendien laat de partij op die manier zien dat eerlijk delen niet iets is wat wij anderen opleggen, maar dat we zelf het goede voorbeeld geven. Een bijkomend voordeel is dat de partij op die manier de ledencontributie laag kan houden. Zo kunnen ook mensen met een krappe beurs lid zijn van onze partij. Tot slot beschikt onze partij door de afdracht – die grofweg voor een derde van de inkomsten zorgt – over voldoende geld om actieve SP’ers te ondersteunen op het gebied van scholing, ondersteuning van acties etc.

Gemeenteraadsleden in de grote steden – die regelmatig overdag vergaderen – en leden van de Provinciale Staten krijgen 50 procent van hun politieke vergoeding, alle andere gemeenteraadsleden 25 procent. Voor mensen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld omdat ze een bijstands- of andere uitkering ontvangen) worden op maat persoonlijke afspraken met de landelijke penningmeester gemaakt. Daarbij wordt altijd aangesloten bij de sociale zekerheid in ons land.

Het klopt dat er door leden kritiek is geuit op de afdracht regeling. Een speciale commissie onder de afdelingen van de SP heeft onderzoek gedaan naar de waardering voor en de uitvoering van de afdracht regeling. Hieruit is gebleken dat de afdracht regeling nog steeds op een heel brede steun in de partij kan rekenen.
De afdracht regeling was voor mij juist een van de redenen om lid te worden; het is een heel wezenlijk onderdeel van de partij. Niet het baantje maar het doel waarvoor je de politiek in gegaan bent moet centraal staan. Door de afdracht regeling wordt er veel aandacht besteed aan scholing wat je kwaliteit als raadslid alleen maar ten goede komt.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op woensdag 21 januari 2015 om 00:47:

In mijn betoog merk op geen enkele wijze op dat raadsleden met een fulltime baan hun werk als raadslid minder goed zouden doen of wijs me even aan waar ik zulks beweer.
Wat ik stel is dat ik van mening ben dat een raadslid in Helmond kijkende naar de vergoeding voor de werkzaamheden dit zou moeten zien als een parttime baan, niet meer en niet minder. Verder merk ik op dat we werk en inkomen eerlijk moeten verdelen, iets wat de SP toch moet aanspreken.
Tel die zaken op en ik kom tot de conclusie dat de combinatie van een fulltime baan en het vervullen het raadslidmaatschap van een gemeente als Helmond een niet wenselijke combinatie is.

Verder houd ik staande dat de Helmonders doneren aan de SP. Volgens jouw verhaal is dat 75%, dus maandelijks is dat per SP raadslid zo'n 1200 euro en is dat we ze willen ? Ik zou zeggen waag er eens een enquête aan onder de inwoners van onze stad.

maarten janssen

Tikje off topic Hr Janssen.Gaat er ook om welke nevenfuncties er vervuld worden. Persoonlijk vind ik raadsleden die in welke hoedanigheid dan ook bij een woningcooperatie betrokken zijn,deze functies niet kunnen verenigen.

@Maarten misschien beweer je het niet in je betoog, maar je wekt er wel de suggestie mee en daar reageer ik op. Het werk dat lokale en provinciale volksvertegenwoordigers doen wordt bij de SP niet gezien als een baan maar als een nevenactiviteit, vergelijkbaar met de inzet van al die duizenden SP-vrijwilligers die deelnemen aan het reguliere afdelingswerk. Daarbij gaan we ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor het verwerven van een eigen inkomen. Ook de gemeentewet spreekt over een ´vergoeding´ voor raadsleden omdat het niet gaat om een voltijd baan maar om een nevenfunctie.
Dus ik denk dat deze discussie dan ook landelijk gevoerd moet worden.

Het is volgens mij onzin om te zeggen dat de Helmonders aan de SP doneren. Als je het zo stelt dan doneren de Helmonders aan ALLE raadsleden. Wat de raadsleden met de raadsvergoeding doen (hypotheek betalen, mooie auto, minder werken of afdrachtregeling) is aan hen zelf om over te beslissen, al of niet in samenspraak met de partij.

Wat betreft je opmerking over werk en inkomen eerlijk verdelen. Je kunt je ook na jouw berekening afvragen of de raadsvergoeding niet te hoog is voor het aantal uren?! De SP pleit al jaren voor verlaging van de raadsvergoeding maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft hier nooit mee ingestemd. Fors bezuinigen op anderen, maar zelf automatisch een verhoging van de vergoeding incasseren, dat rijmt volgens ons niet.
Helaas heeft het ministerie van BZK wettelijk per 1 juli 2014 vastgelegd dat de gemeenteraad niet langer bij verordening de hoogte van de raadsvergoeding met maximaal 20% kan verlagen.

Maar idd allemaal een beetje off topic.
Ik zou dan ook liever weten wat jouw mening over de nevenfuncties is.

Lonneke Maraczi

Het probleem is dat de bevolking, overigens heel begrijpelijk vast stelt, dat men puur voor eigenbelang in de raad zit. Een nevenfunctie is natuurlijk een vereiste om er ook daadwerkelijk van te kunnen profiteren; er moet natuurlijk wel ergens wat te regelen zijn.

Jammer dat er geen tegengeluid is in de Helmondse politiek. Ik denk dat deze fractie zomaar eens heel groot zou kunnen worden door alles boven tafel te halen. Al zou dat natuurlijk met man en macht door links met dreigen en geweld tegen worden gehouden onder het mom van 'we houden de hand boven elkaars hoofd en naaien de bevolking nog maar een keer'.

U bent zo actief op dit forum dat ik bijna zou gaan denken dat u echt in de maatschappij staat. Helaas blijkt uit uw artikelen dat ook u een dikke plank voor uw kop heeft.

Het ergelijke van de stukjes van dit raadslid vind ik,lees ook stuk over transparantie dat eigenlijk iedereen het inhoudelijk met haar eens zou moeten zijn. Immers,wie is er tegen transparantie in het algemeen,wie kan er bezwaar hebben over duidelijkheid van nevenfuncties. Waar het is mis gaat is de opstelling van SP naar het college.Daarin faalt men. Door in een coalitie te gaan zitten met CDA weet je dat je fors moet gaan in leveren als het je idealen betreft. Kijk eens naar dhr de Vries.Ooit een fervent voorstander goede wetgeving klokkenluiders. Eenmaal op het pluche is het over en uit.Probeer de man eens te mailen of te bellen over dit onderwerp. Geen enkele reactie.Vindt hij de mening van Stienen zo betrouwbaar,dat hij de gesprekken met burgers maar ontwijkt. Nee het zijn mooie statements van een partij met het hart op de goede plek,echter met een gebrek aan lef hun eigen college het vuur aan de schenen te leggen. Je kunt er m.i gif op innemen dat men nu al veel stemmen verloren heeft. Niet door de fractie maar door het gedrag van twee wethouders die erveel aan gelgen is liever Frans Stienen te vriend te houden als zelf maar met burgers in gesprek te gaan. Vandaar dat ik dit soort statements niet meer serieus neem. Op papier zetten is niet zo moeilijk. Nu de uitvoer nog.

@Lonneke Maraczi op donderdag 22 januari 2015 om 03:23:

Ik wek geen enkele suggestie maar stel vast dat jij die er uit haalt.
Dan even terug naar het onderwerp van je weblog. Afgelopen donderdag schreef je als reactie op mij: 'Het werk dat lokale en provinciale volksvertegenwoordigers doen wordt bij de SP niet gezien als een baan maar als een nevenactiviteit, vergelijkbaar met de inzet van al die duizenden SP-vrijwilligers die deelnemen aan het reguliere afdelingswerk.'
Heel mooi maar wat is nu het verschil tussen een nevenfunctie en een nevenactiviteit, zeker als ze beide goed betaald worden ?

maarten janssen

@Harrie ik begrijp niet zo goed wat je bedoeld met "links" in de opmerking "Al zou dat natuurlijk met man en macht door links met dreigen en geweld tegen worden gehouden.." Wie schaar je hieronder?
Integriteit en de signalen uit de samenleving draag ik hoog in het vaandel. Met deze column probeer ik dan ook de discussie hierover aan te gaan. Als wij in Helmond als gemeenteraad serieus genomen willen worden, mensen weer vertrouwen willen geven moeten we ook bereid zijn om hier aan te werken. Dat dit een proces is en dat ik dit niet in mijn eentje kan doen daar ben ik me ook van bewust. Maar heb ik dan een plank voor mijn kop als ik me daardoor niet laat weerhouden om te proberen een begin te maken dit proces op te gang te brengen?

@Eric Je trekt het heel breed, maar je hebt het eigenlijk over je persoonlijke situatie. Jammer, want dat zal niet iedere lezer begrijpen. De SP is en blijft een partij die niet wegloopt voor misstanden. Maar ook hierbij moet je integer te werk gaan. Zonder goede onderbouwde dossiervorming, harde bewijzen, kun je niet te werk gaan. Dit heeft niks met wegkijken of intimidatie te maken, maar alles met zorgvuldigheid.
Nogmaals we leveren niet in als het gaat om transparantie en integriteit. Niet op papier of in de praktijk. Daar zijn we het in de SP en in het college over eens.

@Maarten Er is geen verschil. Raadsleden zijn verplicht om alle functies die zij vervullen openbaar te maken. Het gaat om alle functies die ze hebben naast het raadslidmaatschap, betaald en onbetaald en wel en niet als raadslid. Onder de openbaarmakingsplicht valt ook de baan van het raadslid.
De nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het raadslidmaatschap. Een aantal nevenfuncties en handelingen zijn daarom ook verboden. Zo mag een raadslid niet ambtenaar zijn in de gemeente of opdrachten uitvoeren in opdracht van de gemeente.
Zoals ik al eerder in een reactie vermeldde betreft het raadswerk geen vol tijd baan maar een nevenfunctie. Vandaar de term nevenactiviteit.
Als ik dan ook weer terug naar het onderwerp van mijn column mag, vraag ik je nogmaals wat jouw mening over de nevenfuncties is?

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op zondag 25 januari 2015 om 01:28:

Als de SP het raadswerk ziet als een nevenactiviteit=nevenfunctie die men kan en mag vervullen naast een fulltime baan, hetgeen ik anders zie en men die activiteit of functie openbaar maakt geldt dat ook voor andere nevenfuncties mits deze niet conflicteren met de functie als raadslid. En ja als men daar een vergoeding voor krijgt dan mag de ontvanger ook daarin eigen keuzes maken. Wel merk ik op dat een opstapeling van meerdere functies, betaald of onbetaald in mijn ogen niet wenselijk is het is immers erg moeilijk meer bazen goed en objectief te dienen.

maarten janssen

@maarten janssen op maandag 19 januari 2015 om 18:51:

Ik ben het met je eens dat maandelijks 1600 euro niet slecht betaald is voor een bijbaantje. Maar het is inderdaad meer dan een bijbaantje want de taak van de gemeenteraad om 300 miljoen euro te controleren en besteden is heel belangrijk.

@Lonneke Maraczi op zondag 25 januari 2015 om 01:28:

Schreef jij deze column eigenlijk vanwege die toestand met raadslid Henk Bekkers? Of zijn er ook andere raadsleden met bepaalde nevenfuncties waarvan jij zegt dat dat niet zou moeten kunnen?

@Frank Ja en nee.
Kort na de installatie van de nieuwe gemeenteraad hebben wij gezamenlijk een sessie over integriteit gehad. Deze sessie heeft mij ervan bewust gemaakt dat er vele valkuilen zijn. Mede door alle berichtgeving (die de laatste tijd alleen maar schijnt toe te nemen), de signalen uit de samenleving hierop en eerdergenoemde sessie heeft het mijn aandacht getrokken. Zo staat ook in de handleiding van integriteit van politiek ambtsdragers:
"De politiek ambtsdrager heeft uiteraard net als iedere andere burger
recht op een privéleven, maar hij leeft in een glazen huis, waardoor ook privégedragingen onderwerp van (brede) publieke aandacht kunnen zijn. Daarom moet een politiek ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden." Dus je moet je als raadslid wel beseffen dat je constant onder een vergrootglas ligt.
Ik vraag me af of raadsleden hier zich ook terdege bewust van zijn als zij een nevenfunctie aannemen.

De berichten over Volksbelang zijn voor mij wel een aanleiding om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zoals ik al eerder zei zijn de meningen over nevenfuncties verdeeld, het is wettelijk niet verboden en iedereen maakt zijn eigen afwegingen. Maar om dit voor iedereen helder en duidelijk te krijgen vind ik wel dat we dit bespreekbaar moeten maken.
Omdat er zoveel valkuilen zijn en "de schijn van" al veel schade kan aanrichten kies ik er persoonlijk voor om geen nevenfuncties te bekleden.

Lonneke Maraczi

Dag Lonneke,

Prima om de discussie aan te zwengelen en prima om als raad je eigen nevenfuncties onder de loep te leggen. Maar wat is bij jou een nevenfunctie.... is dat ook als vrijwilliger actief zijn in je straat, in je wijk, op de school van je kinderen, bij de sportvereniging...? Ik hoop van niet want dat zou betekenen dat ik veel vrijwilligerswerk neer zou moeten leggen terwijl ik ervan overtuigd ben dat ik daar de lessen leer, daar met mijn voeten in de modder sta. Juist als je tegen de maatschappij zegt.... "we moeten allemaal meedoen, naar elkaar omzien etc" mag je een raadslid , uit angst, niet uitsluiten van het meedoen in de maatschappij... Het is inderdaad zo dat je als raadslid in een glazen huis leeft maar als je niets te verbergen hebt kan je gewoon je ding doen want iedereen mag dat zien. Het is prima. Uiteindelijk valt of staat alles bij je eigen integriteit, je eigen normen en waarden. En uiteindelijk heb je alleen zeggenschap over jezelf en zal de rest alleen woorden zijn. Iemand die het woord integriteit niet tot in zijn/haar haarvaten snapt of aanvoelt zal niet gebaat zijn bij puur het afbaken van nevenfuncties. Maar het helpt wel en kan een leidraad vormen en is dus een prima start :-) Maar nogmaals, wat mij betreft zijn nevenfuncties en het doen van vrijwilligerswerk in je stad van een geheel andere orde maar misschien doelde jij helemaal niet op vrijwilligerswerk? Maar dat hoor ik nog graag van je,

Vriendelijke groet,
Angelique

Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

@Lonneke Maraczi op maandag 26 januari 2015 om 01:37:

Dat maakt het allemaal een stuk concreter. Gaan jullie aan raadslid Henk Bekkers nog iets "doen" behalve er over te praten of kan daar niemand iets aan doen als hij gewoon blijft zitten?

@Angelique Volgens mij begrijp je het niet helemaal. Het gaat er bij alle nevenfuncties om dat je als raadslid onafhankelijk moet zijn, dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze worden bejegend.
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je op de school van je kinderen niet een handje mee kunt helpen. Maar volgens mij is het wel weer wat anders als je op die school in een bestuur zit. Wat jij zegt over het vrijwilligerswerk, dat je zo midden in de maatschappij staat, wordt ook vaak zo gezien en gewaardeerd. Maar als raadslid heb je ook een bepaalde macht waar je je ook van bewust moet zijn.
Persoonlijk vind ik dat ik ook zonder in allerlei verenigingen, etc. te zitten midden in de maatschappij kan staan. Dat kan ook op allerlei andere manieren.
Ook vraag ik me weleens af als je bv. een hele rij nevenfuncties hebt, of je daar überhaupt wel de nodige tijd voor hebt. Of het een kwestie van status is?
Verder heb ik denk duidelijk aangegeven dat raadsleden hun eigen keuzes en afwegingen hierin moeten maken. Het enige punt wat ik hierbij wel wil maken is dat we dat dan ook bewust moeten doen. Integriteit is inderdaad een persoonlijke eigenschap,een karaktereigenschap maar ook een mentaliteit waar je aan kunt werken en waar je in kunt groeien.

@Frank Ik hoop dat we erover kunnen praten. Zoals ik al eerder zei voel ik toch een bepaalde taboesfeer en dat is ook begrijpelijk bij gevoelige, persoonlijke zaken. Een krantenbericht verteld meestal ook niet het hele verhaal en ik vind dan ook niet dat je daaruit conclusies kunt/moet trekken. Maar het is ook zo dat als een raadslid negatief in de media komt, dat ook zijn doorslag op de gemeenteraad heeft. In de vorige raadsperiode zijn er ook enkele integriteitskwesties in het nieuws geweest wat de nodige imagoschade tot gevolg heeft gehad voor het college en de raad. Daarom zou het zo goed zijn om er juist wel over te spreken met elkaar, ook omdat er dan wederhoor kan plaatsvinden. Dat zou ik heel wenselijk vinden maar ik weet (nog) niet hoe de overige raadsleden hierover denken.....

Lonneke Maraczi

@Lonneke @Maarten

Leuke discussie tussen jullie. Ik sta er wel verbaasd van dat Lonneke in minder dan één jaar al een trouwe verdedigster is van dit college(beleid). Geen enkele kritiek meer.Hopelijk word je goed betaald voor je (parttime)inzet. Want hoe je het ook wendt of keert, jullie zijn gewoon nu ook een pluche-partij, niks meer en niks minder. En jij "verkoopt" aan ons gewoon jouw/jullie collegebelang. Samen met het CDA en de VVD! Waar is de tijd dat de SP altijd TEGEN was en altijd TEGEN stemde. En nu wil jouw SP ons - in pakweg 10 maanden na de verkiezingen - over de streep trekken met jullie zogenaamde 'nieuwe politiek'. En dat is transparant?? Je heult als SP gewoon met het CDA en de VVD mee en hoort dus in hetzelfde rijtje van rechtse partijen thuis.

@Lonneke Maraczi op dinsdag 27 januari 2015 om 03:08:

Dank voor je duidelijke antwoorden!

Lonneke,even concreet. Vind je het kunnen dat dhr Bekkers snel onderdak kan regelen voor partner bevriend raadslid? Verder sluit ik mij aan bij de mening van Anna,SP heeft al zijn principes verkwanseld aan F Stienen.i

Column van Lonneke Maráczi over dubbele petten nu ook in het ED
Vrijwel de volledige voorpagina van Helmond Plus in de papieren versie van het ED is gewijd aan een artikel met "Dubbele pet gevoelig" als kop. Waarschijnlijk refereert het ED daarin aan de bovenstaande column van Lonneke. ;-)
Omdat niet iedereen het ED leest en ook voor de volledigheid, hieronder de interessante items daaruit:

Lonneke Maráczi gooi­de in januari een knuppeltje in het hoenderhok. Het SP-raadslid stelde in een blog de nevenfunc­ties van mederaadsleden aan de kaak. Ze schreef over de risico’s van belangenverstrengeling en pleitte voor een open discussie. „Ik had reacties uit de politiek ver­wacht, maar het bleef stil. Het on­derwerp is nog altijd taboe. Dat is jammer. Het vertrouwen in de po­litiek is al zo laag. Mensen heb­ben het gevoel dat het allemaal ouwe-jongens-krentenbrood is.”
Maráczi wil het thema onder het mom van integriteit aankaarten als de Helmondse raadsleden weer het jaarlijkse ‘dagje op de hei’ beleggen. Diverse raadsleden in Helmond hebben dubbele pet­ten op, wat de schijn van belan­genverstrengeling kan opwekken. Doen ze onafhankelijk genoeg hun werk? Krijgen ze vanwege hun raadslidmaatschap deuren ge­opend die voor anderen gesloten blijven?

Na deze opening worden 6 (van de 37) raadslieden benoemd vanwege dergelijke dubbele petten:
• Necati Kaygisiz (PvdA) inzake 'zijn' Multi­cultureel Centrum
• Michael Rieter (Hel­der Helmond) inzake ‘zijn’ stich­ting Haw ut Hellemonds
• Mohammed Cha­him (PvdA) inzake de Zorg­groep Helmond/ONZ
• Sacha van Lierop (Fractie Verouden-van Lierop) inzake Volksbelang
• Henk Bekkers (Lokaal Sterk) inzake Volks­belang
• Theo van de Ven (Lokaal Sterk) inzake 'zijn' stichting MOV Stiphout
Het ED-artikel wordt afgesloten met een Tilburgse deskundige. Op ED-online een deel van het krantenartikel.

@henk Bekkers? is dat niet DE man van Volksbelang?

Deze naam heb ik veel horen vallen, mocht er iemand nog een huisje nodig hebben? moest je bij hem aankloppen!! wel met een zak geld.
Of goede vriendjes met hem zijn, weet niet of hij er nu nog werkt.

Of praat ik weer onzin,en is het een andere Bekkers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: