26reacties

Rieter: college lijmen of gedogen?


Over de huidige Helmondse bestuurscrisis is al veel geschreven en gereageerd, ook op deze website. Maar toch wil ik daar namens Helder Helmond ook mijn zegje over doen. Ik was afgelopen woensdag samen met de andere partijen in de oppositie ontzettend boos dat de partij (SDOH/D66/HB) die op 2 juni uit het college met CDA en VVD was gestapt, aangegeven had NIET te willen lijmen, weer terug gevraagd werd in een nieuw college! En waarbij dan het CDA werd ingewisseld voor de PvdA! Die boosheid die menigeen die avond, waaronder nadrukkelijk ook ik, niet onder stoelen of banken stak, was uitgesproken hard; met name naar de VVD toe. Wie schetst onze verbazing dat wij vrijdag vernamen dat de VVD de formatie met onmiddellijke ingang wilde stoppen, en wat ook toen is gebeurd. Ik vind dat heel moedig van de VVD en respecteer dan ook deze stap. Want wat de informateur afgelopen woensdag uit zijn hoge hoed toverde was volgens mij – op zijn zachtst gezegd! – niet goed voor de stad. Alleen al vanwege de hoge extra-kosten die dat met zich mee zou brengen dat er een drie-tal nieuwe wethouders zouden bijkomen. Er is sprake van een slordige één miljoen Euro! Of je een emmer leeggooit! Dat valt volgens Helder Helmond niet te verkopen aan de stad in tijden waar we volop moeten bezuinigen. Als Helder Helmond hadden wij de informateur vorige week dan ook geadviseerd om de breuk te lijmen en dus met name SDOH/D66/HB te bewegen om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid weer op te nemen, en deze tot maart 2014 weer te gaan dragen. Zo niet, om de twee overige partijen, CDA en VVD, als kern van het tijdelijke college te beschouwen, eventueel als minderheid of gedoogd door een aantal partijen. Ook Helder Helmond wilde zich daarbij beraden over haar eventuele verantwoordelijkheid. Naar nu blijkt had de VVD de informatie-bijeenkomst van afgelopen woensdag anders ingeschat, en net als Helder Helmond verwacht dat er een tweede ronde zou komen. Ik ben dan ook nogmaals blij met het verzoek van de VVD om de zaak opnieuw te bespreken. En dat gebeurt in een extra-fractievoorzittersoverleg. Inderdaad helaas eventjes achter gesloten deuren maar wat mij betreft gaat die deur erna meteen, en blijvend open! En dat alles in het belang van de stad en haar inwoners. Wordt vervolgd.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

BestuurscrisesMichaelOnze Helmondse politici
26 reacties
Reageer

Zojuist gaven Harrie van Dijk, Maarten Janssen, Berry Smits namens de fractie SDOH-D66-HB de volgende verklaring af inzake de huidige situatie:

VERKLARING SDOH-D66-HB

De Helmondse politiek is deze maand spraakmakend. Het begon met een artikel in het Eindhovens Dagblad op zaterdag 1 juni 2013 over het declaratiegedrag van oud-wethouder Tielemans.
De fractie van de SDOH/D66/HB is heel helder: een bestuurder dient integer te zijn, naar de letter en naar de geest van wet- en regelgeving. Wij zullen ons ten alle tijden distantiëren van bestuurders die zich hier niet aan deze spelregel houden.
De heer Tielemans heeft op zondagmiddag 2 juni jl. onmiddellijk aangegeven direct (tijdelijk) te willen terugtreden als wethouder hangende een onderzoek naar zijn declaratiegedrag. Uiteraard dient bij dit onderzoek sprake te zijn van hoor en wederhoor.

Onlangs, in een extra vergadering van de Raad op 4 juni 2013, werd een motie van het CDA aangenomen om te komen tot een informatieronde voor de vorming van een nieuw college.
Nadat de informateur, de heer Herman Klitsie, op zaterdag 15 juni 2013 alle fracties had gesproken kwam hij op woensdag 19 juni 2013 met conclusies en aanbevelingen om de bestuurbaarheid van onze stad -snel en breed gedragen - vorm en inhoud te geven.
Op basis van deze gesprekken oordeelde de informateur dat een College van B&W - steunend op een brede meerderheid van de fracties SDOH-D66-HB & PvdA & VVD - voor de hand ligt en eerst onderzocht moet worden.
Vervolgens heeft SDOH/D66/HB zich actief en constructief opgesteld om te komen tot de vorming van een nieuw college met als basis de Voorjaarsnota 2013 en in lijn met de begroting voor dit jaar. Op donderdag 20 juni 2013 heeft er overleg plaatsgevonden inzake de procesgang en op vrijdag 21 juni 2013 zouden op basis hiervan en in deze geest de onderhandelingen tussen de beoogde partners starten.

De politieke realiteit is echter plotsklaps anders geworden. De fractie van de VVD heeft verzocht om het formatieproces stop te zetten en de procesbegeleider gevraagd eerst de informatie te evalueren in een seniorenconvent van maandag as, 24 juni 2013.
Natuurlijk onderkennen en voelen we mee dat in de gebeurtenissen van de afgelopen week emoties een hoofdtoon hebben gevoerd en we willen op dit moment alle partijen hierin dus ruimte geven. Zorgvuldigheid en zorg voor een goed stadsbestuur staan voor ons op de eerste plaats. De fractie van de SDOH/D66/HB is blij dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar declaratiegedrag om de inwoners van onze stad in alle transparantie te informeren over de ontstane situatie en benadrukt nogmaals dat integer handelen een conditio sine qua non is voor elke bestuurder.

@Michael Rieter

Kun je de rekensom geven hoe je op die 1 miljoen komt bij vervanging CDA in het college? Ik mag verwachten dat Helder Helmond dit goed uitgerekend heeft?

Wethouderssalaris: 85.000 p/j
80% (1e jaar wachtgeld): 68.000 p/j
70% (resterende tijd): 59.500 p/j
Kosten volledige 3,2 jaar: 198.900
Kosten wachtgeld vervangende wethouder (2 jaar): 127.500
Er vanuit gaande dat Tielemans nergens aan de bak gaat komen zijn de vaste kosten die je in elk scenario kwijt bent aan zijn wachtgeld ongeveer 200.000. De wethouder die hem gaat vervangen krijgt het resterende salaris voor deze termijn en maximaal 2 jaar wachtgeld a raison de 127.500 euro. Let op, dit is afhankelijk van of iemand gevonden wordt die af wil zien van wachtgeld, zoals de uitdrukkelijke wens is van de gemeenteraad

Belangrijkste factor in het kostenplaatje is eigenlijk de situatie na de verkiezingen. Voor de kosten maakt het weinig uit wanneer een wethouder zijn wachtgeld krijgt, die kosten blijven gelijk. De periode tussen nu en de volgende verkiezingen zijn dus alleen relevant qua kosten indien de vervangende wethouders niet afzien van wachtgeld. Omdat ze minder dan een jaar werkzaam zijn hebben ze maximaal recht op 2 jaar wachtgeld.

Even wat scenario's met betrekking tot de extra kosten:

1) worst case qua kosten: CDA uit college, twee vervangende wethouders die niet afzien van wachtgeld.
2 x 127.500 = 255.000 euro

2) best case qua kosten:
vervangende wethouder PvdA ontvangt momenteel wachtgeld, 2 overige wethouders die aangesteld worden zien af van wachtgeld, CDA keert terug in het volgende college of beide ex-wethouders vinden een baan rond diezelfde tijd.
Kosten salaris tot volgende periode: niet meerekenen, was anders ook uitgekeerd. Besparing van 6 maanden wachtgeld voor PvdA wethouder a raison de 27.250 euro.
Kosten wachtgeld 2 wethouders tot de verkiezingen: 68.000 euro
Totale kosten: 40.750

Zelfs in het slechtste scenario kom ik nog niet aan een kwart van de miljoen extra kosten die je noemt. Bedenk je dat je absoluut niets kan zeggen over hoe lang wethouders wachtgeld gaan ontvangen (wanneer zij een andere betrekking krijgen) en of zij anders na de verkiezingen wel teruggekeerd waren op hun post. Dat geldt voor Tielemans, maar eigenlijk voor elke wethouder die nu zit. Het is dan ook niet fair om dat mee te nemen in je berekening, omdat het geen kosten zijn waarvan je zeker bent dat deze anders niet gemaakt zouden zijn.

Michiel van Geel

@ Michiel van Geel
Helder Helmond beschuldigen van populistisch geblaat.... Oeps! Dat is nog nooit vertoond laat staan ervaren......

@Michiel van Geel op maandag 24 juni 2013 om 11:20:
Gelukkig heeft u geen enkele invloed .

@Michiel van Geel

Het afzien van wachtgeld was een suggestie van (notabene) de VVD en is als ik me niet vergis niet in stemming gebracht. Daarnaast geldt hiervoor dat je vooraf kan afspreken wat je wil maar het recht op wachtgeld blijft gewoon bestaan. Het is net als bij de afdrachtregeling van de SP een afspraak die gemaakt is waarbij beide partijen uitgaan van goeder trouw. Uiteindelijk heb je geen poot om op te staan.
Daarnaast is maar de vraag wie zo'n afspraak wil maken.

Hopelijk nemen de partijen de lijmpot ter hand en gedogen ze elkaar nog een paar maanden. Vanaf oktober/november zal toch weer het lont aangestoken worden omdat de verkiezingscampagne dan los zal barsten en partijen elkaar dan waarschjnlijk nog minder gunnen.

@Ad

Eens, vandaar ook het "worst case scenario" qua extra kosten, waarbij voor twee extra vervangende wethouders het complete wachtgeld doorberekend wordt. Je bent nergens zeker van, maar zelfs in het slechtste geval zijn de basiskosten 1,25 ton (vervanging Tielemans) en de extra kosten rond de 2,5 ton (vervanging CDA wethouders). De rest zijn kosten die wel of niet gemaakt worden afhankelijk van de verkiezingen en het terugkeren of een andere baan accepteren van wethouders met wachtgeld.

Michiel van Geel

Normaal gesproken i betekent ontslag in het bedrijfsleven een aan het werkverleden gekoppelde UVW uitkering.
Bij fraude is het ontslag op staande voet en is een UWV uitkering nog maar de vraag.
Aangezien een wethouder veel meer verdient dat het maximum volgens de UWV normen zou het uitgekeerde bedrag aan de Hr Tielemans dan ongeveer Euro 1700 per 4 weken zijn.

Maar wordt je weggetreiterd als ambtenaar bij de gemeente Helmond dan is het aanbod zelf ontslag nemen en 4 maanden WW, dit onder het mom we kunnen het allemaal niet betalen want we zijn als gemeente zelfrisico dragend wat betreft een WW uitkering. Let wel een college beslissing
Ik vind dit ziekmakend.

@eric betgem

U denkt nog steeds dat het alleen over u gaat?

Kriel Hènneke

@Kriel Hènneke op maandag 24 juni 2013 om 14:03: Nee hoor Kriel het gaat er om dat er tonnen wachtgeld gaan naar wethouders die zelf opstappen vanwege het feit dat dat ze niet meer kunnen functioneren.
Trouwens het gaat helemaal niet over mij zelf. Gelukkig heb ik nooit bij deze instantie hoeven te werken.

Zou bij de PvdA, na de allochtonenlijstkwestie, opnieuw een spreekverbod gelden? Je hoort of ziet ze werkelijk nergens. Zij zullen toch ook wel inzien dat hun kansen verkeken zijn.
Kunnen toch niet blij zijn met Blanksma "s optreden als procesbegeleider en burgemeester. Maar ja, de neutraliteit van een burgemeester ter discussie stellen die haar eigen partij met een doorzichtige vertragingsoperatie in het zadel houdt, doe je ook niet zomaar.....

@Guido op maandag 24 juni 2013 om 15:21:

Ik denk dat je gelijk hebt met de spreekverbod, zou niet de eerste keer zijn.
Blanksma heet in ieder geval de schijn tegen.

Verklaring burgemeester Blanksma over oplossing bestuurscrisis
Vandaag, maandag 24 juni 2013, heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van het seniorenconvent van de Helmondse gemeenteraad. Hierbij waren alle fractievoorzitters en het college van B&W aanwezig. In dit overleg is gesproken over de bestuurscrisis. En vooral: over de manier waarop we daar uit kunnen komen. Ik stel vast dat alle fracties zich realiseren dat het belang van Helmond voorop moet staan. Onze stad is gebaat bij een zo stabiel mogelijk stadsbestuur en goede politieke verhoudingen.
Er is nu een oplossing gevonden. Alvorens die uiteen te zetten, hecht ik eraan om als procesbegeleider nog een korte duiding te geven van het informatieproces en het stopzetten van het formatieproces.

Informatieproces en stopzetten formatieproces
De informateur heeft zich aan de opdracht van de gemeenteraad gehouden: het bundelen van mogelijke oplossingen. Hij concludeerde, op basis van de gesprekken met de fractievoorzitters, dat er één optie was die op voldoende steun in de gemeenteraad zou kunnen rekenen: de combinatie VVD, SDOH/D66/HB en PvdA.
Na het uitbrengen van zijn advies is echter duidelijk geworden dat er toch onvoldoende draagvlak was voor deze optie. Dat bleek met name uit het verzoek van de VVD-fractie om het formatieproces stop te zetten (afgelopen donderdag). De VVD-fractie vindt dat het informatieproces te snel is verlopen. Doordat twee fractieleden (waaronder de fractievoorzitter) zich voor de raadsvergadering om privéredenen moesten afmelden, hebben zij onvoldoende gelegenheid gehad om de conclusies van de informateur fractie-breed te bespreken en daar tijdens de raadsvergadering een standpunt over in te nemen.
Dat begrijp ik; daarom heb ik afgelopen vrijdag de fractievoorzitters voorgesteld aan het verzoek van de VVD-fractie tegemoet te komen. De VVD-fractie onderstreept dat zij van meet af aan geen enkele partij heeft uitgesloten van samenwerking.

Oplossing voor de bestuurscrisis
De afgelopen dagen is er veel onderling overleg geweest; overleg waaraan ik als procesbegeleider bewust ruimte heb gegeven. In het seniorenconvent hebben we vandaag gezamenlijk vastgesteld dat er inmiddels breed draagvlak is ontstaan voor de navolgende oplossing.
De vier wethouders van CDA (2) , VVD (1) en SDOH/D66/HB (1) blijven in functie tot aan de raadsverkiezingen van maart 2014. Feitelijk is dit een minderheidscollege, omdat de laatstgenoemde fractie haar steun aan de coalitie al eerder heeft ingetrokken. De SDOH/D66/HB-fractie heeft echter wel uitgesproken dat zij, in het belang van een bestuurbare stad, het aanblijven van wethouder Van den Heuvel (SDOH/D66/HB) steunt.
Deze oplossing is verantwoord, omdat de fracties die niet behoren tot de minderheidscoalitie (dus exclusief CDA en VVD) hebben aangegeven het college te zullen gedogen. De PvdA hecht er hierbij aan om gedogen te definiëren als toestaan.
Alle fracties gaan met een positieve grondhouding de raadsbehandeling in van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting (najaar 2013).

Formalisering van de oplossing
In de raadsvergadering van dinsdag 25 juni a.s. wordt de bovenstaande oplossing besproken en, naar ik verwacht, geformaliseerd. Met deze oplossing kunnen we een punt zetten achter de bestuurscrisis en is het ook niet nodig alsnog een formatieproces in te gaan. Ik stel vast dat de raadsfracties daarmee hun verantwoordelijkheid nemen. De stad wordt bestuurd; óók de komende maanden.

24 juni 2013,
P.J.M.G. Blanksma, burgemeester van Helmond

@Michiel van Geel op maandag 24 juni 2013 om 11:20:

Ik dacht dat het CDA met dat miljoen kwam, maar kan het mis hebben.
Al met al blijf ik ook 2,5 ton veel vinden voor die resterende maanden waarin toch niks meer gebeurd, daar heeft Rieter wel een punt! Dat is dat haantjesgevecht in dit kippenhok mij niet waard.
Wel positief dat jullie Tielemans nu afgezworen hebben!! Want beter ten halve gekeerd dan volledig verkeerd.

@De weblog van Helmond op maandag 24 juni 2013 om 21:00:

Oeps, dat gaat snel. :-)
Mooie oplossing, zoiets wilde ik. :-)

Wachtgeld! Volgens mij hebben wethouders van 50+ 80% van hun salaris tot aan hun 65e. Dat is de oude overgangsregeling. Tel daar 2% pensioenopbouw bij dan zou je bij 3 wethouders die het veld moeten ruimen en niet meer terugkomen na maart 2014, op 1,2 miljoen euro uitkomen.
Volgens mij is dat de rekensom die gemaakt is. Nu is dat niet nodig en gebruiken een aantal mensen in ieder geval hun gezond verstand.

Goede oplossing voor Helmond.
Maar of de PvdA dit leuk zal vinden? Want nu geen wethouders van de PvdA.

De PvdA hecht er hierbij aan om gedogen te definiëren als toestaan staat in die brief van de burgemeester. Dat klinkt sterker dan alle partijen die het gedogen, alsof die partij de sleutel in handen hebben. Zou de PvdA het ook niet kunnen toestaan? Klinkt een beetje raar.

Dat die kleurloze lokalo's deze klucht gedogen valt nog te snappen ( geilen op de achterbankrol van de SGP in Rutte-Wilders), maar dat links Helmond zoiets durft te presteren is wanstaltig kiezersbedrog. De SP die een neo-liberaal college steun toezegd is daarbij wel het toppunt. Ook die andere linkse wereldverbeteraars kunnen wat mij betreft beter stofzuigers gaan verkopen.
Mij niet meer gezien aan de stembus.

Een oplossing waarbij het gezond verstand heeft gezegevierd. Het moet toch lukken om dit 9 maanden vol te houden. Beter dan een aantal nieuwe wethouders te benoemen, die waarschijnlijk alleen maar op de winkel passen.

Hans Gruijters

waarom krijgen bestuurders die niet voldoen of door wanprestaties zelf opstappen eigenlijk wachtgeld??? als je in het bedrijfsleven zoiets meemaakt val je direct terug naar bijstand en mis je de ww uitkering. Het wordt tijd dat we dergelijke sujetten eens wat harder aanpakken en persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun fouten en da's niks meer of minder dan de positie waarin arbeiders verkeren

Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang verboden

Het is niet voor niets dat debiel en beleid uit dezelfde letters bestaan

Zo veel vertrouwen heeft de gewone burger nog in de politiek.

@Frank op maandag 24 juni 2013 om 21:01:

Meesterzet van het CDA om dat miljoen te noemen. Hoewel het bedrag dus maar voor een kwart klopte, had half Helmond het over die geldverkwisting. CDA is weer aan de macht, zoals altijd. Vooral PvdA en D66 maar ook de rest hebben het nakijken.

@Jan

De reactie op dat miljoen had natuurlijk moeten zijn: "Verwacht u als CDA niet meer terug te keren in het college de volgende periode dan? Of heeft u er geen vertrouwen meer in dat beide wethouders nog geschikt zijn voor een volgende termijn?"

Ik ben wel benieuwd wat daar de reactie op geweest zou zijn. :)

Het nakijken hebben valt op zich wel mee. Heel Helmond heeft kunnen zien hoe dubieus het allemaal is verlopen, met een chaotisch proces en tegen het einde zelfs wat opzichtig moddergooien. Er zijn hier geen winnaars en de grote verliezer is de politiek in het algemeen. Het vertrouwen van de gewone Helmonder heeft weer een flinke knauw opgelopen. Maar goed, de veenbrand is weer even onder de oppervlakte verdwenen. Hopelijk dooft ie met de tijd vanzelf.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 25 juni 2013 om 15:05: Nee hr v Geel,niet de politiek maar de Helmondse bevolking is verliezer. De politiek in Helmond bestaat niet meer.
En nee deze veenbrand dooft nooit meer, trouwens de actie van de Hr vd Ven al gelezen in ED?

@Michiel van Geel op dinsdag 25 juni 2013 om 15:05:

Doe niet alsof je van niets weet, daar hebben we politici voor

Goed praten is moeilijker dan goed praten

@eric

De tijd en nieuwe gezichten bij de verschillende partijen zorgen op termijn er wel voor dat de verhoudingen weer normaliseren. Uiteindelijk zijn de partijen toch tot elkaar veroordeeld. Als je andere partijen uitsluit bij de vormen van een nieuw college, dan gaat dat ten koste van je eigen onderhandelingspositie, dus zal iedereen toch wel zijn best doen om enigszins normaal met elkaar om te gaan.

Wat Theo van de Ven betreft, ik denk dat het verstandig is om even af te wachten wat hij precies te melden heeft. Het is zijn goed recht als raadslid om iets te zeggen als hij niet kan leven met de oplossing die nu gekozen is.

Michiel van Geel

De gemeente Helmond laat zojuist weten:

De gemeenteraad van Helmond heeft gisteravond, dinsdag 25 juni, ingestemd met de oplossing voor de bestuurscrisis die de fractievoorzitters op maandag 24 juni hebben geformuleerd (zie bericht hieronder). Alleen het raadslid Theo van de Ven (SDOH) besloot geen gedoogsteun aan de minderheidscoalitie te geven. Daarmee is de bestuurscrisis bij gemeente Helmond voorbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: