Buiten is het 14 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.799 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Bestuurscrises

OPEN brief aan de gemeenteraad van Helmond

Helmond, 2 april 2019

Geacht gemeenteraadslid,

Ik richt me tot u, omdat ik geen andere optie meer heb.

U weet dat ik me ‘binnenkort’ voor de rechter zal moeten verantwoorden voor een aantal zaken die mij ten laste zijn gelegd door het Openbaar Ministerie. Ik zie dit proces met vertrouwen tegemoet en ben bereid al het nodige te doen en te verklaren, waaruit blijkt dat ik altijd zorgvuldig, verantwoord en oprecht met mijn verantwoordelijkheden ben omgegaan. Maar daarover schrijf ik u niet, deze zaak loopt nog en ik wil me niet hier en nu, maar graag voor de rechter verantwoorden.

Jarenlang heb ik de publieke zaak in Helmond gediend.
Als vrijwilliger in talrijke vrijwilligersorganisaties, als gemeenteraadslid en als wethouder.

U weet wellicht niet, dat uw college echter momenteel alles in het werk stelt mijn leven volledig te gronde te richten. Ik zie daarom geen andere uitweg meer dan u rechtstreeks te benaderen. Ik heb geen middelen meer om een advocaat te kunnen betalen, heb binnenkort zelfs geen middelen meer om het eigen risico van mijn ziektekostenverzekering te kunnen betalen.Uw College echter heeft aan geld geen gebrek en zet alle juridische middelen in om mijn leven en mijn toch al uitzichtloze toekomst volledig te verwoesten. Uw College, met een voorzitter die nota bene voorzitter is van het NIBUD, wil niet wachten op het oordeel van de rechter, maar brengt wel mijn invaliditeitsinkomen terug tot € 0 per 1 april 2019.

Uw College wil mij “kaltstellen” , een term die perfect mijn situatie beschrijft.

Waarom en waarover bericht ik u dan wel?

Ongetwijfeld – en ik weet hoe het procedureel werkt – is u in een besloten vergadering door het College, geheimhouding opgelegd zolang de kwestie “onder de rechter is”.

Ik bericht u over de huidige situatie van mijn invaliditeitsuitkering en mijn invaliditeitsuitkering is géén onderdeel van de strafzaak en wordt ook niet voorgelegd aan een rechter.

U bent – als gemeenteraad – formeel eindverantwoordelijk voor het toekennen van mijn invaliditeitsuitkering. U hebt mijn invaliditeitsuitkering nu per 1 april 2019 volledig stopgezet. En dankzij u heb ik dus vanaf 1 april geen enkel inkomen meer, € 0 per maand.
Niets dus. En ik ga hier aan kapot. De invaliditeitsuitkering die me nog enige zekerheid gaf heb ik destijds immers gekregen na een uitvoerig en diepgaand onderzoek naar mijn fysieke/psychische gesteldheid door een onafhankelijke keuringsarts . Ik ben daarbij voor 100% afgekeurd. Deze onafhankelijke arts bepaalde dat ik, op grond van de vigerende APPA-regeling, in aanmerking kwam voor een invaliditeitsuitkering voor in ieder geval een periode van 3 jaar, aflopend einde 2019 en daarna mogelijk, eenmalig, te verlengen
voor nog een periode van 3 jaar.

En nog steeds ben ik wekelijks onder controle als patiënt bij diverse specialisten.

Maar nu heb ik, vanaf 1 april 2019 vanwege de rigide besluiten van uw college, behalve een slechte gezondheid ook nog eens géén inkomen. Uw college schort, eenzijdig, de uitbetaling van mijn invaliditeitsuitkering op.

Dit College (lees: de burgemeester en haar gemeentesecretaris) heeft mij sinds 2013, nog nooit uitgenodigd voor een gesprek om mijn kant van de zaak te willen horen.

Ik moet blijkbaar volledig financieel en mentaal failliet.

Uw college eist bovendien, namens u, op voor mij onbegrijpelijke en willekeurige gronden, ook mijn invaliditeitsuitkering terug over de periode juli 2018 – april 2019. Uw college schrijft mij zelfs dat zij mijn invaliditeitsuitkering vervallen wil laten verklaren.
Het college doet dit, omdat zij vindt dat ik onvoldoende meewerk aan het verstrekken van inlichtingen omtrent een aantal bankrekeningen over de periode 2007-2014.

Uw College schrijft, gedateerd 19 maart 2019, ook te beschikken over “vertrouwelijke en geanonimiseerde” informatie van het Openbaar Ministerie met betrekking tot mijn strafzaak.

Uw College gaat dus op de stoel van de rechter zitten en vindt blijkbaar de “vertrouwelijke” informatie van het OM voldoende om zelfs mij mijn invaliditeitsuitkering af te nemen.

Ik – en ook mijn advocaat – heb het college onlangs nadrukkelijk aangegeven (zie bijgevoegd schrijven) dat ik – binnen mijn beperkte (financiële) mogelijkheden – bereid ben alle relevante informatie over de mij bekende en genoemde rekeningen te verstrekken. De enige beperking die ik daarbij moet opwerpen is dat de mede-eigenaren van de “en/of” rekeningen (zoals mijn moeder) zich bereid moeten verklaren dat ik deze informatie met uw college deel, vooruitlopend op de behandeling van de strafzaak jegens mij.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stuurde het college mij een schrijven, gedateerd 6 maart 2019, waarin het college schrijft:

(begin citaat)”Als gevolg van bovengenoemde uitspraak geven wij alsnog met onmiddellijke ingang uitvoering aan ons besluit de betaling van uw uitkering te staken, voor zolang u blijft nalaten de op u rustende inlichtingenplicht na te komen..”(einde citaat)

Ik meldde het college 25 maart jl., zoals mijn advocaat overigens ook eerder deed in zijn schrijven van 19 maart 2019 aan uw College, dat ik bereid ben mee te werken aan het verstrekken van inlichtingen, zoals verwoord in de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep van 28 februari 2019.

Hiermee geef ik dus gevolg aan de uitspraak van de CRvB en vervalt de grondslag voor opschorting van de betaling van mijn invaliditeitsuitkering. Ik verklaar immers dat ik de op mij rustende inlichtingenplicht nakom.

Het is u bekend dat de strafzaak jegens mij binnenkort zal plaatsvinden. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom en op welke gronden uw College vooruitloopt op de behandeling van deze zaak en de uitspraak van de strafrechter niet afwacht. In mijn visie ontbreekt
hiertoe alle noodzaak. Waarom wacht u, als gemeenteraad, niet op de uitkomst van deze zaak jegens mij? Waarom schort u – als ware ik al veroordeeld – mijn recht op een invaliditeitsuitkering eenzijdig en direct op? U, c.q. het College kiest er voor mijn inkomen
per 1 april 2019 tot € 0 te reduceren. (zie bijlage)

Ik kan daardoor mijn lopende betalingsverplichtingen niet meer nakomen, zelfs het opvragen van rekeningafschriften over een lange periode is kostbaar en kan ik me niet meer veroorloven. Ik kan – door het handelen van uw College – me ook niet adequaat voorbereiden
op het aanstaande strafproces en ik word – opnieuw – gedwongen een beroep te doen op familie en kennissen om bij te dragen aan mijn levensonderhoud.

Resumerend:
ik geef gevolg aan de uitspraak van de CRvB. Ik verklaar immers hierbij dat ik, als ik daartoe wettelijk verplicht ben, de op mij rustende inlichtingenplicht na kom. Hiermee vervalt de grondslag voor opschorting van de betaling van mijn invaliditeitsuitkering.
Ik verzoek u, als gemeenteraad, dan ook de betaling van mijn invaliditeitsuitkering met onmiddellijke ingang te hervatten.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
P.G.M. Tielemans

9reacties

interview in december 2013Voor een periode van maximaal 3 jaar wordt de wachtgelduitkering aan oud-wethouder Peter Tielemans voortgezet. Dat besluit (pdf) nam B&W tijdens een extra vergadering precies een week geleden. Sinds zijn aftreden 3 jaar geleden, ontving hij tot voor kort wachtgeld.
De nieuwe uitkering is in de vorm van een invaliditeitspensioen op grond van een volledige arbeidsongeschiktheid. De uitkering is een bruto maandbedrag van zo’n 5 duizend euro, zijnde 70% van zijn laatst verdiende loon als wethouder. Omdat de gemeente daarvoor niet verzekerd is, wordt er voor zijn invaliditeitsuitkering geld gereserveerd bij de gemeentelijke jaarrekening 2016. Lees verder »

5reacties

Zoals een ieder zou kunnen weten heeft de gemeenteraad in november de aanbevelingen van de “onderzoekscommissie declaraties” overgenomen. Die commissie werd ingesteld naar aanleiding van de bestuurscrises die ontstond naar aanleiding van de gedeclareerde taxiritten door de toenmalige wethouder Peter Tielemans.  En ook het college van burgemeester en wethouders heeft die aanbevelingen overgenomen en voert de aanbevelingen uit. Zoals beloofd zou zij binnen 3 maanden rapporteren hoe dat in de praktijk te brengen.
De inmiddels door het college uitgevoerde / afgehandelde adviezen zijn:

  • Vrijwillig terugstorten van alle ten onrechte ontvangen vergoedingen door de zittende collegeleden, zoals eerder al was bericht.
  • Abonnement Bouw Sociëteit Zuid Oost Brabant overzetten van persoonlijke titel naar gemeente Helmond. Ook deze actie heeft nog plaatsgevonden in 2013.
  • Alle reiskostenvergoeding van 2013 zijn bekend. De totale vergoedingen (uit de salarisadministratie én de financiële administratie) worden vanaf 2014 elk kwartaal op internet geplaatst.

Adviezen waarover het college afgelopen dinsdag besloot: Lees verder »

74reacties

‘Zelden is er in Helmond zo ongenadig gehakt gemaakt van een politicus als in het afgelopen half jaar van Peter Tielemans.’ Zo ongeveer begint het interview dat ik op 30 dec. jl. in de zaal van St. Lambert had met Tielemans. Naar aanleiding van drie pagina’s ED in juni had heel Helmond zijn mening wel klaar: Tielemans is een rat, een smeerlap, een eigenheimer, iemand die van onze centen naar de kroeg gaat. Ik ken Peter Tielemans al langer dan vandaag. Ik vind het een goede bestuurder. Die inderdaad de grenzen opzoekt, die eigenwijs is en als wethouder vond dat hij ruimte moest hebben om de stad te kunnen besturen. Ik vind het geen oplichter en ook niet iemand die misbruik maakt van gemeenschapsgeld.

Ik vond het tijd om Peter Tielemans een podium te geven. In het ED had hij, en dat snap ik, geen vertrouwen. Omroep Helmond wilde aanvankelijk wel tien minuten, maar later niks uitzenden (‘anders willen straks ook alle andere politici’ was de voor mij onbegrijpelijke uitleg). De Weblog was wel geïnteresseerd. Vandaar de keuze voor dit medium. Het interview is 35 minuten lang en opgenomen door Ad van Ham. Er is niet in geknipt, alle vragen mochten worden gesteld en Peter Tielemans heeft de vragen vooraf niet gezien.

Kijk en oordeel (zelf!).
Arnold Otten.

4reacties

Zojuist lieten de burgemeester en haar wethouders via een RaadsInformatieBrief over de persoonlijke uitgaven van B&W het volgende weten (letterlijke weergave):

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport onderzoek persoonlijke uitgaven college B&W en de discussie daarover in de gemeenteraad, hechten wij eraan om nog eens te duiden wat het precieze karakter van de verschillende uitgavenposten is. Wij betreuren het dat de suggestie is gewekt dat er meerdere budgetten zijn waarop collegeleden een beroep doen voor declaratie van persoonlijke onkosten. Dit is absoluut niet het geval. Lees verder »

56reacties

Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen)
Het weekend van juni 2013 mag als historisch beschouwd worden. Een drietal artikelen in het ED over vermeend onjuist gedrag met declaraties van een oud-wethouder van de stad bracht alles en iedereen in rep en roer. Op de zaterdag van het verschijnen van de artikelen riepen meerdere bestuurders en politici in de stad dat er onmiddellijk overleg moest komen en dat direct ingrijpen geboden was.

Daar waar de oud-wethouder voorstelde om op maandag een onderzoek te laten verrichten door de voorzitter van rekenkamercommissie kon en wilde politiek Helmond niet wachten. Op zondagmiddag 3 juni 2013 nam het College, minus de oud-wethouder en wethouder sport&cultuur publiekelijk afstand van de oud-wethouder. Deze zag daarna geen andere mogelijkheid dan terug te treden. Lees verder »

40reacties

Zojuist een bericht via het ANP:
Ex-wethouder Peter Tielemans van Helmond eist excuses en rehabilitatie van de gemeente nu blijkt dat hij geen onrechtmatige uitgaven heeft gedaan.
Dat heeft zijn advocaat maandag laten weten nadat uit een accountantsonderzoek is gebleken dat hij niets onoorbaars heeft gedaan.
Tielemans stapte in juni op na ophef over gedeclareerde taxiritten.
Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal uitgaven niet te controleren waren, omdat de gemeente de digitale agenda van Tielemans in maart 2012 heeft gewist. Daardoor waren uitgaven niet meer te verifiëren.

26reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Over de huidige Helmondse bestuurscrisis is al veel geschreven en gereageerd, ook op deze website. Maar toch wil ik daar namens Helder Helmond ook mijn zegje over doen. Ik was afgelopen woensdag samen met de andere partijen in de oppositie ontzettend boos dat de partij (SDOH/D66/HB) die op 2 juni uit het college met CDA en VVD was gestapt, aangegeven had NIET te willen lijmen, weer terug gevraagd werd in een nieuw college! En waarbij dan het CDA werd ingewisseld voor de PvdA! Die boosheid die menigeen die avond, waaronder nadrukkelijk ook ik, niet onder stoelen of banken stak, was uitgesproken hard; met name naar de VVD toe. Wie schetst onze verbazing dat wij vrijdag vernamen dat de VVD de formatie met onmiddellijke ingang wilde stoppen, en wat ook toen is gebeurd. Ik vind dat heel moedig van de VVD en respecteer dan ook deze stap. Want wat de informateur afgelopen woensdag uit zijn hoge hoed toverde was volgens mij – op zijn zachtst gezegd! – niet goed voor de stad. Alleen al vanwege de hoge extra-kosten die dat met zich mee zou brengen dat er een drie-tal nieuwe wethouders zouden bijkomen. Er is sprake van een slordige één miljoen Euro! Of je een emmer leeggooit! Dat valt volgens Helder Helmond niet te verkopen aan de stad in tijden waar we volop moeten bezuinigen. Als Helder Helmond hadden wij de informateur vorige week dan ook geadviseerd om de breuk te lijmen en dus met name SDOH/D66/HB te bewegen om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid weer op te nemen, en deze tot maart 2014 weer te gaan dragen. Zo niet, om de twee overige partijen, CDA en VVD, als kern van het tijdelijke college te beschouwen, eventueel als minderheid of gedoogd door een aantal partijen. Ook Helder Helmond wilde zich daarbij beraden over haar eventuele verantwoordelijkheid. Naar nu blijkt had de VVD de informatie-bijeenkomst van afgelopen woensdag anders ingeschat, en net als Helder Helmond verwacht dat er een tweede ronde zou komen. Ik ben dan ook nogmaals blij met het verzoek van de VVD om de zaak opnieuw te bespreken. En dat gebeurt in een extra-fractievoorzittersoverleg. Inderdaad helaas eventjes achter gesloten deuren maar wat mij betreft gaat die deur erna meteen, en blijvend open! En dat alles in het belang van de stad en haar inwoners. Wordt vervolgd.

Michael Rieter
Fractievoorzitter
Helder Helmond

64reacties

Een forensisch accountant gaat de declaraties van huidige en oud-collegeleden in Helmond van de afgelopen 10 jaar controleren. Het betreft persoonlijke uitgaven zoals taxikosten, lunches, diners, reis- en verblijfkosten. Een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad heeft dat bepaald. Dat liet het ANP zojuist weten.
De onderzoekscommissie bestaat uit leden van alle raadsfracties behalve (op eigen verzoek) de VVD. Dat onderzoek moet (na hoor en wederhoor) op 30 september afgerond zijn. Zie het schrijven (pdf) van SP’er De Vries, de voorzitter van deze onderzoekscommissie.
Aanleiding zijn natuurlijk de omstreden taxi-declaraties van inmiddels oud-wethouder Peter Tielemans.

Updates staan in de reacties hieronder en (sinds 11 november) bij een nieuw log hierover getiteld ‘Ex-wethouder Tielemans eist excuses‘.

78reacties


Morgenavond om 19.30 uur is er een extra gemeenteraadsvergadering. Onderwerp is de vorming van een nieuwe coalitie en daarmee wellicht ook de komst van 1 of meer nieuwe wethouders. Dat maakte de gemeente zojuist bekend.
Informateur Herman Klitsie zal morgenavond verslag uitbrengen van zijn bevindingen waarna er gelegenheid is tot debat. De informateur voerde in het weekend gesprekken met raadslieden en adviseurs van alle fracties. Dit alles naar aanleiding van de ontstane bestuurscrisis vanwege het opstappen van wethouder Peter Tielemans naar aanleiding van zijn omstreden declaraties van taxiritjes van en naar kroegen.

12reacties

Column Nathalie van der Zanden SP HelmondWat er vorig weekend op vrijdagavond uitzag als het begin van een rustig weekend, met tijd voor jezelf, voor familie en voor een bezoekje aan een van de activiteiten in onze stad, werd abrupt  verstoord toen in alle vroegte op zaterdagmorgen het ED in de bus viel.

Vanaf dat moment werd overlegd, beredeneerd en overwogen hoe we als SP fractie zouden omgaan met de kwestie die de hele verdere week de gemoederen zou bezighouden. Telefoongesprekken, uitwisseling van mailtjes, WhatsApjes, tweets. Alle bekende media werden gebruikt om met elkaar ervoor te zorgen dat we voor de deadline van 12.00 uur een aantal vragen in de mailbus van het college hadden liggen.

En nee, het kwam echt niet uit. M’n hele keuken stond overhoop. Ik was bezig met de voorbereiding van ‘eenvoudige doch voedzame’  maaltijd voor vrienden die ’s middags al zouden komen. Wat laatste boodschappen moesten nog worden gehaald en niet alle  leden van onze fractie verbleven op dat moment binnen het Helmondse. Kortom hectiek ten top.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat je op zo’n moment geen keuze hebt. Er wordt iets van je gevraagd. Door je fractiegenoten, door je partij en niet op de laatste plaats door de Helmonders die vertrouwen hebben gesteld in jouw partij en die tegen jou hebben gezegd: “ Ik vertrouw op jou, jij mag namens mij plaatsnemen in de gemeenteraad van onze stad”.

Natuurlijk heb ik als raadslid gedurende de afgelopen 7 jaar op meer momenten keuzes moeten maken.  Meestal betrof het onderwerpen als bezuinigingen in de zorg en leerlingenvervoer, sluiting van de wijkbibliotheken,  jongerencentra, wijkhuizen en De Oversteek en Berkendonk……maar nog nooit heb ik zo nadrukkelijk én nabij een kwestie aan de hand gehad waarbij het ‘vertouwen in volksvertegenwoordigers’ aan de orde is.

Deze kwestie kent alleen maar verliezers. Volksvertegenwoordigers worden over één kam geschoren, “allemaal slecht”. Onterecht, maar hoe bewijs je dat? Dat kun je alleen maar bewijzen met je eigen daden. Vertrouwen moet je verdienen en komt te voet. In een kwestie als deze, een kwestie met alleen maar verliezers, ervaar je weer  eens dat je vertrouwen snel kunt verspelen.  “Dat het te paard vertrekt”.

Deze kwestie leert mij dat vertrouwen wat je geeft en wat je krijgt, essentieel is bij het optreden als volksvertegenwoordiger. Ik blijf mijn best doen de komende jaren het vertrouwen dat ik heb gekregen waard te blijven.

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP

71reacties

Vanavond de extra raadsvergadering. Burgemeester Elly Blanksma begon die vergadering met het voorlezen van de onderstaande verklaring.

Geachte leden van de raad, Geacht college, Beste inwoners van Helmond, Gasten op de publieke tribune,
Dit is een moeilijke moment. Een ongewenst moment.
Je zou het ook een donkere dag kunnen noemen.
Voor het college, voor u als gemeenteraad maar zeker voor de inwoners van onze prachtige stad Helmond. Een stad waar ik met trots de burgemeester van ben.
En dan word je wakker.
Helmond in de ban van een integriteitskwestie rondom één van onze collegeleden.Zaterdagochtend, drie pagina’s krant rondom het declaratiegedrag van ons college.
Declaraties in het jaar 2011, 2012.
Het opvallende en afwijkende declaratiegedrag van wethouder Tielemans wordt onderwerp van gesprek. Onderwerp van integer handelen.

Ik schets u het proces.
Als voorzitter van uw raad, als burgemeester van Helmond, als voorzitter van het college ken ik mijn verantwoordelijkheid.
Zo’n kwestie vraagt om snel duidelijkheid.
Zaterdagochtend vroeg lagen er direct drie verzoeken van collegeleden om een
spoedvergadering, drie verzoeken van fracties van uw gemeenteraad om op zeer korte termijn een raadsvergadering uit te schrijven.
De kwestie kon niet op zich laten wachten.
Er moest duiding komen van hetgeen er aan de hand was. In het belang van de betreffende wethouder, het college, de raad en Helmond. Lees verder »

14reacties

Mirjam stuurde onderstaande column zondagavond keurig op tijd in. Dus vóór het bekend worden van de val van het college. Vanwege de hectiek vandaag staat haar column nu pas op de weblog. Toch blijkt haar column actueel.
                                                                     De weblog van Helmond

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondPolitiek kan hectisch zijn. Soms is het de waan van de dag, soms zijn er ernstigere, dringendere zaken die ineens een deel van je vrije tijd opslokken.
De meeste raadsleden waren van plan dit weekend, naast de vele mooie Helmondse evenementen te bezoeken, voornemens zich helemaal op de voorjaarsnota te storten. Maar een alarmerend hoofdartikel in het Eindhovens Dagblad van zaterdag gooit alle plannen van de Helmondse politici voor een aantal dagen heftig om.
U kunt het niet gemist hebben, het artikel in de ED met als kop: Op kosten Helmond naar café.
Over drie pagina’s wordt uitgeweid over de declaraties van taxikosten die wethouder Tielemans heeft ingediend in deze raadsperiode. Volgens ED is een groot deel van deze kosten gemaakt voor ritten die privé en dus niet voor rekening van de gemeente (gemeenschap) zouden moeten komen.
Vele extra vergaderingen zijn er geweest het afgelopen weekend. Veel fracties hebben met elkaar besproken hoe te reageren en inmiddels weten we dat ook het college op zondag een extra vergadering belegde.
De fracties van SP en Helder Helmond dienden al op zaterdag vragen bij het college in. Helder Helmond verzocht daarbij ook om een extra raadsvergadering op korte termijn.
Ook de PvdA-fractie heeft, na veelvuldig met elkaar bellen en sms-en, een extra vergadering gehouden. Volgens de daarin gemaakte afspraken is daarna een brief aan het college en de raad verzonden. In de brief werd aangesloten bij de vragen zoals de beide andere fracties die zaterdag al instuurden. Bovendien werd daarin het verzoek om een extra raadsvergadering gesteund.
Het college heeft, zei het niet voltallig, in samenspraak met het presidium op zondag besloten om op dinsdagavond een extra raadsvergadering te plannen. Bij de uitnodiging daarvoor aan de raadsleden beloofde het college morgen (maandag, vandaag) te komen met antwoorden op de gestelde vragen.
Integriteit is in deze kwestie het centrale thema. Een thema dat de laatste tijd toch al in de volle schijnwerpers staat vanwege diverse elders in het land en in Europa spelende zaken. Ook onze nieuwe burgemeester zette dit thema bij haar aantreden nadrukkelijk op de agenda.
En terecht! Bestuurders horen integer te handelen. Zij gaan immers over het wel en wee en over de financiën van de gemeenschap! Een fout van één bestuurder straalt op alle bestuurders af en zet de politiek als geheel in een kwaad daglicht.
Daarom is het heel goed dat op heel korte termijn mogelijk wordt gemaakt dat alle betrokkenen zich in deze zaak kunnen uitspreken en zich waar nodig kunnen verdedigen. De conclusies kunnen we pas daarna trekken.
Maar: een beetje integer kan niet. Dit is een beroemde uitspraak van een oud PvdA-minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales. Zij deed deze uitspraak in 1992 en werd daarmee voorvechtster en boegbeeld van de integere politicus.
De conclusie kan er maar één zijn: Wie niet integer handelt hoort niet thuis in het openbaar bestuur.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

64reacties


Het Helmondse college van burgemeesters en wethouders is gisteravond laat gevallen. De gecombineerde fractie van SDOH/D66/Helmondse Belangen trok de de stekker uit het college nadat wethouder Peter Tielemans opstapte als wethouder namens die fractie.
Het declaratiegedrag van taxiritjes naar de kroeg van Tielemans is de directe aanleiding van de ontstane bestuurscrises. Zondagmiddag bleek dat wethouder Jan van den Heuvel (D66) en wethouder Peter Tielemans (SDOH) al niet kwamen opdagen bij het crisisoverleg van het college. Dat verleidde wethouder Margreet de Leeuw (CDA) tot de uitspraak “Wie kwamen er niet opdagen vanmiddag bij B&W?”

66reacties

Erik de Vries van de SP stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de taxiritjes naar het café die Peter Tielemans bij de gemeente declareerde.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2012 diende de SP fractie een motie in waarbij wij voorstelden om zo snel mogelijk alle ingediende en vergoedde declaraties via de website van de gemeente Helmond te publiceren. Wij verzochten ook om dit elk kwartaal te actualiseren. Inmiddels heeft ons gemeentebestuur hier op een correctie manier uitvoering aan gegeven en kunnen alle geïnteresseerden hiervan kennisnemen. Onze waardering hiervoor.
In het ED van zaterdag 1 juni j.l. wordt hier uitgebreid aandacht geschonken. Hoewel kort aandacht wordt geschonken aan het declaratiegedrag m.b.t. taxiritten van collegeleden, wordt het –gedrag van wethouder Tielemans breed uitgemeten. In het stuk wordt geconcludeerd dat het declaratiegedrag van deze wethouder, waar het de taxikosten, sinds onze motie , drastisch is verminderd.
Het aantal gedeclareerde ritten voor 2013 vinden wij onacceptabel ondanks de magere verklaring van de wethouder in de krant.
Daarom hebben wij aan het college, zowel de burgemeester (portefeuillehouder) als de betreffende vakwethouder, de volgende 10 vragen:

  1. Kan de burgemeester aangeven of het genoemde krantenartikel juist is en of de feiten duidelijk zijn weergeven? Kortom, klopt de berichtgeving?
  2. Kan de burgemeester aangeven of er nog andere declaraties zijn dan taxikosten welke exorbitant kunnen worden genoemd én welke drastisch zijn verminderd sinds 2013? Zo ja, welke betreft het? Lees verder »