15reacties

Rieter: Het zal je kind maar wezen!


Bijna 200 Helmondse kinderen van 4 tot 20 jaar zullen vanaf 1 september a.s. niet meer met een bus/taxi vervoerd worden naar hun speciale school in Helmond. Dat zijn er nu nog bijna 250. M.a.w. er wordt even 80 % weggesaneerd! Het zal je kind maar wezen! Oftewel je zult maar ouder zijn van zo'n kind. Want nxedémand heeft gevraagd om een kind dat naar een speciale school moet. Dus binnen de extra-dagelijkse sores die je met zo'n kind al hebt, was dat busvervoer een kleine pleister op de 'wond'. Zéker als je nog meer kinderen hebt die wél naar het reguliere onderwijs kunnen gaan. Je kunt je toch onmogelijk in tweeën splitsen om beide kinderen, ieder naar een andere school te brengen? Leve het leerlingenvervoer dus!
Op 11 november 2010 heeft de Helmondse raad echter in al haar wijsheid de begroting 2011 vastgesteld. Met daarin een pakket van bezuinigingen van zo'n 6 miljoen Euro. Onderdeel van dit vastgestelde pakket voor 2011 was een voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer. Woensdag 12 januari werd bekend hoe de gemeente dit gaat regelen. I.p.v. de huidige 2 km grens worden vanaf september alleen leerlingen die 6 km of meer van een school af wonen nog vervoerd. En dat betekent dat van de huidige 243 te vervoeren leerlingen er 194 buiten de boot – sorry: bus! – zullen vallen. Weliswaar wordt voorgesteld om met ouders en scholen te bekijken of er alternatieven zijn te vinden. Maar toch: het zal je kind maar wezen! Helder Helmond was en is verbijsterd met deze uitwerking! Dit kun je ouders van b.v. een verstandelijk beperkt kind van .b.v. de Antoon van Dijkschool toch niet aandoen! Hier gaat het alleen al om 64 leerlingen. Kortom: we willen voorstellen om een andere manier van bezuinigen op leerlingenvervoer te gaan zoeken die niet ouder onvriendelijk is. Helder Helmond kan zich namelijk nxedét voorstellen dat zowel college als meerderheid van de raad dit effect van de voorgestelde bezuinigingen van 200-duizend Euro per jaar hadden verwacht! Middels een brandbrief hopen wij hen dan ook op andere gedachten te brengen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

MichaelOnze Helmondse politici
15 reacties
Reageer

Hoe kan een Gemeente hier zo maar over beslissen .Je zult zelf een kind met beperkingen hebben ?? Kunnen ze bij de Gemmeente niets anders verzinnen als deze mensen aanpakken die het in vele opzichten toch vaak al moelijk genoeg hebben .Er zijn naar mijn mening genoeg andere zaken waar ze op kunnen bezuinigen .Laat deze mensen met rust??

Ik snap niet dat zoiets beslist word. Geeft aan wat de normen en waardes zijn van deze partijen?

Wat een bestuurlijk falen. Erg triest wat hier in Helmond gebeurd. Dit valt niet glad te poetsen. Op geen enkele wijze.

Tja, hoe gebeurde het vroeger dan, in de jaren 70 of 80, toen kwam toch ook iedereen op zijn of haar school ?
Kijk voor kinderen met een echte! beperking of handicap moet het gewoon blijven, klaar!
Maar ik ken een aantal chauffeurs die rijden bij Bergerhof en die zeggen dat er enorm veel misbruik van wordt gemaakt omdat veel ouders het wel "makkelijk" vinden.
En omdat het systeem zo lek is als een mandje wordt er gretig gebruik van gemaakt.
Terwijl het kind niets of amper iets mankeert, aldus de chauffeurs zelf....

@Twan
Hoe komt het toch dat er tegenwoordig steeds meer mensen zijn die, of het nu gaat over vaccinatie of klimaatverandering, van oordeel zijn dat je niets hoeft te leren en niets hoeft te weten om er toch verstand van te hebben. Zou dat samen kunnen hangen met de Telegraaf-gedachte dat wie zijn hele leven dom en onwetend wil blijven, in deze diepmenselijke behoefte vooral niet dient te worden gestoord?

@J.Zorgeloos

Tja.... misschien wel ja....

Het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap dient onverwijld doorgang te vinden. Het aantal werkelijk schrijnende gevallen dient zich pijnlijk aan. Haal de benodigde gelden maar af van het "culturele hoofdstad"gebazel, Helmond haalt op dit moment de media toch wel, niet
op cultureel terrein overigens. Vertaal de PR kreet "samen daadkrachtig" ten minimale naar daadwerkelijk daadkrachtig optreden op
sociaal gebied.

Leo van Aerle.

Besluit schrappen leerlingenvervoer wordt gehandhaafd
Het besluit om 190 Helmondse leerlingen van 4 tot 20 jaar vanaf 1 september niet meer met een bus/taxi naar hun speciale school in Helmond te vervoeren wordt gehandhaafd. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van Helder Helmond en de PvdA hierover.
In Helmond krijgen in totaal 550 leerlingen vervoer naar scholen zowel binnen als buiten Helmond. Van dit aantal krijgen ongeveer 243 kinderen vervoer binnen Helmond. Daarvan krijgen dus ongeveer 190 kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar geen vervoer meer door de bezuinigingsmaatregel.
"Juist omdat we begrijpen dat deze veranderingen problemen kunnen opleveren voor de inwoners van onze stad die gebruik maken van de regeling, hebben we hen nu al geïnformeerd. Dat geeft hen een aantal maanden de tijd om afspraken te maken en maatregelen te treffen" aldus het College.
In het eerder genomen besluit werd vastgelegd dat gehandicapte leerlingen die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, in aanmerking blijven komen voor het aangepast vervoer. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun rolstoel blijven recht houden op leerlingenvervoer ongeacht het aantal kilometers dat ze van school wonen. Ook ouders en verzorgers die zelf een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking hebben en daardoor hun kind niet naar school kunnen brengen, behoren tot de groep die wij zorgvuldig zullen bekijken.
Het College heeft wel een aantal vervolgstappen gepland. Zo volgt overleg met de genoemde scholen om te kijken op welke manier zij ouders kunnen ondersteunen bij het vinden van alternatieven voor het vervoer. Daarnaast inventariseert het College de reacties van de ouders/ verzorgers en koppelen die terug naar de gemeenteraad.
De volledige vragen van en antwoorden op Helder Helmond en PvdA (beide pdf).

Het college van burgemeester en wethouders gaat de eerder voorgestelde bezuiniging op het leerlingenvervoer op een andere manier realiseren.
De eerder geschetste manier was dat enkel leerlingen die 6 kilometer of meer van school wonen in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer. Morgenmiddag maakt wethouder Margreet de Leeuw (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs) bekend hoe zij de bezuiniging op het leerlingenvervoer wil gaan realiseren.

In plaats van de kilometergrens te verhogen van 2 naar 6 km, kiest het college nu voor maatwerk in het leerlingenvervoer.
Hieronder het integrale persbericht van de gemeente én de raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders omdat dit onderwerp eerder zoveel commotie in Helmond veroorzaakte:

Persbericht:

Bezuiniging leerlingenvervoer van de baan

Gisteren heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond besloten de bezuiniging op het leerlingenvervoer niet in de voorgestelde vorm door te voeren. Passend binnen de strekking van de motie van de raad en de Wmo-gedachte, die stelt dat gemeentes de eigen kracht van mensen stimuleert, kiest het college ervoor om de kilometergrens voor leerlingenvervoer niet van 2 naar 6 kilometer te verhogen. Formeel moet de gemeenteraad van Helmond dit besluit nog bekrachtigen.

Het college kiest voor maatwerk, waarbij de eigen kracht van de ouders het uitgangspunt blijft. Leerlingen die twee kilometer of minder van school wonen, krijgen geen vervoer. Leerlingen in het speciaal onderwijs die meer dan 6 kilometer van school wonen wel. Voor de leerlingen die tussen de 2 en 6 kilometer van school wonen, hanteert de gemeente maatwerk. Uitgangspunt daarbij zijn drie criteria: de mate van beperking van het kind/ de ouders, de gezinssituatie en de verkeersveiligheid. Daarnaast worden meerjaren beschikkingen niet ingetrokken; deze vervoersafspraken blijven van kracht tot er zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen. Bij een nieuwe aanvraag, wordt opnieuw de afweging gemaakt. Tot slot blijft de hardheidsclausule voor schrijnende gevallen bestaan.

In de modelverordening van de VNG is 6 km het uitgangspunt. Echter, gemeenten zijn vrij van die handreiking af te wijken. Door het hele land zie je gemeenten die andere afstandscriteria en inhoudelijke criteria hanteren.

Wethouder De Leeuw: "Burgers mogen ook van hun bestuurders verwachten dat ze luisteren en de gevolgen zorgvuldig afwegen. Het college heeft dat gedaan en op basis hiervan besloten deze bezuiniging niet door te voeren. We hebben geconstateerd dat ouders van een kind met een beperking beschikken over veel eigen kracht. Kracht die ze nodig hebben om hun kind met een beperking mee te laten draaien in hun gezin, in hun wijk en in onze stad. Het college kiest er daarom bewust voor om deze ruime regeling in stand te houden. Het is de verkeerde bezuiniging, op het verkeerde moment bij de verkeerde doelgroep."

Er moet echter nog wel bezuinigd worden. Het college schuift deze bezuiniging twee jaar voor zich uit. Dit geeft het college de ruimte op de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs handen en voeten te geven. Op 1 februari heeft de gemeente Helmond namelijk een brief van het Rijk over Passend Onderwijs ontvangen. Over dat onderwerp is op 16 februari in de Tweede Kamer gedebatteerd. Op dit moment brengt deze discussie veel onduidelijkheid. Bovendien kunnen we de consequenties van Passend Onderwijs en de duidelijke relatie die dit onderwerp met onder andere leerlingenvervoer heeft nu niet volledig overzien. Wat betekent bijvoorbeeld het uitgangspunt dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs moeten genieten? Het college neemt de tijd en ruimte om dat samen met het onderwijsveld, dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor de organisatie van Passend Onderwijs, uit te zoeken.

Gisteren zijn de Helmondse gemeenteraadsleden geïnformeerd. Vandaag ontvangen de ouders van de leerlingen die gebruik maken van het vervoer een brief waarin de aangepaste koers en de consequenties daarvan worden toegelicht. Op 14 maart vergadert de commissie Samenleving over de actualisatie van de Verordening Leerlingenvervoer. Op 5 april buigt de gemeenteraad zich over dezelfde materie.

Raadsinformatiebrief:

Korte toelichting op de laatste ontwikkelingen
In uw raadsvergadering van 11 november 2010 heeft u ingestemd met ons bezuinigingsvoorstel op het leerlingenvervoer binnen Helmond. In de raadsinformatiebrief van 21 december 2010 informeerden wij u over de voorstellen voor bezuinigingen op het leerlingenvervoer en tegelijk hebben wij ook de ouders geïnformeerd. Het voorstel, zoals in de Programmabegroting opgenomen, was dat we voor het leerlingenvervoer binnen Helmond een kilometergrens van 6 kilometer, conform advies in de VNG-modelverordening, zouden gaan hanteren. Op deze manier zouden we een structurele bezuiniging van
€ 200.000 kunnen realiseren.

Op 1 februari heeft de gemeente Helmond een brief van het Rijk ontvangen over de voorstellen met betrekking tot Passend Onderwijs. Over die voorstellen is op 16 februari in de Tweede Kamer gedebatteerd. Op dit moment brengt deze discussie veel onduidelijkheid. Bovendien kunnen we de consequenties van Passend Onderwijs en de duidelijke relatie die dit onderwerp met onder andere leerlingenvervoer heeft nu niet volledig overzien.

Daarnaast heeft deze bezuiniging de afgelopen weken tot vele reacties vanuit de stad gezorgd. Vele ouders hebben ons en u op verschillende manieren laten weten dat deze wijziging voor grote problemen zou zorgen.

Aangepaste vorm
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij besloten te kiezen voor maatwerk, waarbij de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de ouders het uitgangspunt blijft. Leerlingen die twee kilometer of minder van school wonen, krijgen geen vervoer. Leerlingen in het speciaal onderwijs die meer dan 6 kilometer van school wonen wel. Voor de leerlingen die tussen de 2 en 6 kilometer van school wonen, hanteert de gemeente maatwerk. Uitgangspunt daarbij zijn twee criteria: de mate van beperking van het kind/ de ouders en de gezinssituatie. Daarnaast worden meerjaren beschikkingen niet ingetrokken; deze vervoersafspraken blijven van kracht tot er zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen. Bij een nieuwe aanvraag, wordt opnieuw de afweging gemaakt. Tot slot blijft de hardheidsclausule voor schrijnende gevallen bestaan.

Op 14 maart zullen wij dus een aangepast voorstel aan uw commissie Samenleving voorleggen. In ons nieuwe voorstel wordt nu voorgesteld alleen de verordening te actualiseren en dus niet de kilometergrens te verhogen. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van ouders en hun omgeving en nemen we bovengenoemde criteria op, op basis waarvan we toekomstige vervoersvragen beoordelen.
Daarnaast willen in het kader van een betrouwbare overheid de bestaande verplichtingen ten aanzien van meerjaren vervoersafspraken handhaven.

Financiële consequenties
We nemen de komende twee jaar de tijd en ruimte om samen met het onderwijsveld de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs handen en voeten te geven. Vragen als "wat betekent het uitgangspunt dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs moeten genieten en wat zijn de consequenties hiervan voor leerlingenvervoer?" zullen we in deze periode beantwoorden. Dit betekent dat we de bezuinigingen van € 100.000 in 2011, € 200.000 in 2012 en € 100.000, = in 2013 vanuit incidentele middelen zullen opvangen.
Daartoe wordt voorgesteld om ten laste van de post onvoorzien 2011 een bestemmingsreserve te vormen ad € 400.000, =.
Wij verwachten dat na 2012 een besparing op leerlingenvervoer van € 100.000 een reële optie is, maar dat zal mede afhankelijk zijn, zoals gezegd, van de invulling van Passend Onderwijs. Hiervoor zullen wij u bij de voorjaarsnota een onderbouwde uitwerking voorleggen.

Gelukkig! Dank u wel. Een opluchting.
Wij hebben trouwens nog niks gehoord hiervan, maar we weten het nu zullen we maarzeggen en daar zijn we blij mee.

@een ouder:
Zojuist krijgen wij van de gemeente Helmond te horen dat er in hun persbericht foutieve informatie stond. De ouders van de leerlingen die gebruik maken van het vervoer worden namelijk morgen geïnformeerd. De gemeenteraad is niet gisteren geïnformeerd over de aangepast vorm, maar vandaag.

Pluim voor Helder Helmond en de rest, want die hebben er toch maar mooi voor gezorgd dat het niet doorging. Hopelijk blijft het nu zo.

Nu is Eindhoven aan de beurt... waarschijnlijk gaan ze hier de bezuinigingen doorvoeren. Erg zuur en zeker als je bedenkt dat we op 5,8 km afstand wonen...
Maar ik laat het er niet bij zitten, ookal moet ik naar Den Haag!!!

Ook in Sliedrecht wordt het vervoer geschrapt. Een bittere pil voor alle ouders die hiervan afhankelijk zijn, temeer omdat de afstand meer dan 6 km bedraagt.
Ik kan er niet bij met mijn verstand. Hoe is het mogelijk dat de Gemeente vindt dat een kind van 10 jaar capabel is om best zelfstandig naar school te gaan met de fiets of ov. Hebben ze het dan helemaal niet begrepen hoe onze kinderen in elkaar zitten?

suzanne blonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: