24reacties

Verouden: Het woord is aan u!


Vrijdagmiddag is de begroting voor 2015 gepresenteerd. Een heel pak papier, waar de inkomsten, uitgaven, bezuinigingen en investeringen, voor 2015 in staan.
Voor de geïnteresseerden: de gemeentebegroting. Als voorzitter van het Armoedeplatform Helmond ben ik uiteraard heel blij te lezen dat de inkomensgrens voor o.a. bijzondere bijstand verhoogt zal gaan worden naar 120%. Dit betekent dat wanneer men bijv. werkt en meer dan het minimuminkomen heeft, men toch voor een bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende regelingen (zoals maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en participatieregeling schoolgaande kinderen) in aanmerking kan komen. Compliment voor dit college!
Zo lezen we dat ter bestrijding van armoede een bedrag van bijna 1,1 miljoen structureel geïnvesteerd zal gaan worden, onder andere voor schulddienstverlening, maar ook voor preventie, de formulierenbrigade, en zoals eerder vermeld, de verhoging van de inkomensgrens, waardoor meer mensen voor inkomensondersteunende regelingen in aanmerking kunnen komen.

Uiteraard moet er ook bezuinigd worden! We horen weliswaar voorzichtige geluiden dat het allemaal wat beter gaat in Nederland, dat bijvoorbeeld de huizenverkoop weer wat aantrekt, maar binnen de gemeentelijke begroting is dat nog niet het geval. Vanuit Den Haag komen meer taken en minder geld naar de gemeente, bezuinigen dus!
In 2015 bijna 2,2 miljoen, oplopend naar ruim 10 miljoen in 2018, een flinke opgave dus.

Maar waar bezuinigen we op?
Dit college heeft een nieuwe aanpak geïntroduceerd, zij willen keuzes maken met de raad én de stad.
In de begroting geeft het college aan welk bezuinigingsplan hun voorkeur heeft. Ze geven echter ook alternatieven aan, waar zij dus niet voor kiezen, maar waar de raad mogelijk nog andere keuzes in kan maken.
Samen met de raad worden de kaders van de bezuinigingen vastgesteld, waarna men tussen december en maart in gesprek gaat met de stad, met U dus! Om samen te zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vorm te geven aan de bezuinigingsopgave, vervolgens zal e.e.a. verwerkt worden in de voorjaarsnota.

Maar ook eerder kunt u uw mening laten horen! Op 15 oktober a.s. is er een gemeentelijke hooravond waar iedereen zijn/haar mening over de begroting mag geven. Als er dus zaken zijn, waarvoor u een lans wilt breken dan is dit dé mogelijkheid om dat alle raadsleden te laten weten. U moet zich wel voor 13 oktober via de raadsgriffie aanmelden.
Natuurlijk kunt u ook altijd direct contact opnemen met een van de raadsleden, met mij bijvoorbeeld. Ik hoor graag van u!

Raadslid Henriëtte Verouden

Henriëtte_Onze Helmondse politici
24 reacties
Reageer

Aantal Helmondse minima is toegenomen tot bijna 11%
Ten opzichte van een aantal jaren geleden is het aantal minima in Helmond toegenomen. Onder minima worden huishoudens met een inkomen van maximaal 105% van het sociale minimum verstaan.
Bijna 11% van de Helmondse huishoudens behoort tot deze groep. Relatief veel minima zijn alleenstaand, met of zonder kinderen. Bijna een kwart van alle Helmondse minima heeft betaald werk. Deze groep werkende armen bestaat uit 930 huishoudens. Circa 1.900 kinderen jonger dan 18 jaar leven in huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. Dit komt neer op 9,5% van het totaal aantal Helmondse kinderen in huishoudens met een volledig jaar inkomen. Zou de grens worden opschroeven naar 120% dan komt dat aantal uit op 2.700 minderjarige kinderen.
Het armoedepercentage van 11% is structureel hoger dan in de rest van Nederland (9,2%). Vergelijk je het aandeel in Helmond met een aantal andere steden, zoals de andere Brabantse steden en steden met een met Helmond te vergelijken industrieel verleden dan is het beeld wat wisselend. Er zijn een aantal steden met een groter of vergelijkbaar aandeel huishoudens met een laag inkomen, maar ook met een lager aandeel.
Dat alles blijkt uit de Monitor lage inkomens 2014 (pdf) die de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente heeft opgesteld. Deze 2-jaarlijkse monitor geeft een beeld van de omvang en de samenstelling van de groep huishoudens met een laag inkomen in de gemeente. Daarnaast gaat het in op het gebruik en bereik van de verschillende inkomensvoorzieningen in de gemeente. Door het regelmatig updaten van de gegevens kan bekeken worden of en in welke mate de beoogde effecten van het beleid bereikt worden en of er verschuivingen in doelgroep(en) ontstaan.
“De komende jaren is er meer aandacht voor de zelfredzaamheid van huishoudens met een lager inkomen. Focus daarbij ligt op het hebben of vinden van (betaald) werk. In het coalitieakkoord hebben we reeds aangegeven dat we het beleid met betrekking tot lage inkomens gaan intensiveren. In de begroting staan hiervoor al enkele voorstellen. De verdere uitwerking zal in nauwe samenspraak gebeuren met de stad en uw raad.” laat B&W aan de gemeenteraad weten.

Zo lang het verschil tussen werken en niet werken, niet groter wordt!
Zal dit aantal alleen nog maar stijgen ben ik bang.
Kan wel een voorstel doen, en wat stimulering geven.

Sorry. had het eerste deel niet gelezen!
Krijgen wij dat ook met een koophuis, al deze leuke voordeeltjes?
Want stenen kunnen we namelijk niet eten, en overwaarde hebben veel mensen niet meer.
Is er al eens gedacht aan deze groep? die al jaren wel zelf hun broek ophoud.
En net rond kan komen van een salaris NEE, denk het niet.

Wat voor bedrag is de sociale minima? Dat maakt het war duidelijker

@Corrie, dat hangt af van je situatie, ben je gehuwd, alleenstaand of alleenstaand ouder.
Voor de bedragen zie :http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/25/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2014.html
Om voor inkomensondersteunende regelingen in aanmerking te komen geldt dan 120% van het bedrag dat op jou van toepassing is.

Beste mevrouw Verouden.
Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen.
U geeft een samenvatting van de gemeentebegroting en steekt onderweg - op basis van uw perceptie - het college een dikke veer in de reet .... Behalve dat u ons vertelt dat u voorzitter bent van het Armoedeplatform Helmond heeft u aan het gehele artikel / column - hoe mag ik het noemen? - inhoudelijk niets toegevoegd. Verder doet u heel erg u best om uzelf te verkopen als zijnde raadslid ... en dat steekt mij!

Wat is mijn punt?
U en de heer van Lierop maken, binnen de partij Helder Helmond, ruzie met de heer Rieter en omgekeerd. De heer Rieter heeft zijn kant van het verhaal aan de kiezers verteld. Uw kant van het verhaal heb ik helaas nog niet mogen vernemen, maar dat terzijde. Intussen gaat er mij toch iets aan het hart.
Ik herinner u aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
(bron: http://www.helmond.nl/gemeenteraad)
Helder Helmond 2729 stemmen in totaal :
1. Rieter, M.P.J. (Michael) (m) 1031
2. Van Lierop, S.W. (Sacha) (m) 237
3. Verouden-Berens, H.C.A. (Henriette) (v) 173
Je hebt geen hogere wiskunde nodig om te berekenen dat u en de heer van Lierop samen 'slechts' 15,0% van alle stemmen voor Helder Helmond heeft behaald; de heer Rieter daarentegen in zijn eentje 37,8%.
Dat u samen ruzie maakt is daar aan toe; maar dat u en de heer van Lierop er vandoor gaan met twee zetels vind ik, democratisch gezien, ordinair kiezersbedrog!!
Integriteit ... hoe heeft u dat in gedachte mevrouw Verouden?
Om u een beetje op weg te helpen raad ik u aan om de column van uw SP-collega mevrouw Maráczi te lezen; misschien steekt u er nog iets van op.
Als voorzitster van het Armoedeplatform Helmond is het lekker zitten op het pluche. U geeft het goede voorbeeld aan uw 173 kiezers en natuurlijk de overige 30291 kiezers (omgerekend 99,5% van alle stemmen) die in 2014 niet op u gestemd hebben.

@Stapper

Ik ben niet met je eens dat het kiezersbedrog is. Je gaat namelijk helemaal voorbij aan het feit dat de meeste mensen helemaal niet op een persoon stemmen, maar op een partij.

Het werkt als volgt:
Ieder raadslid wordt op persoonlijke titel verkozen. Dat betekent dat de zetel toebehoort aan het raadslid en dat deze er voor kiest om samen te werken met andere raadsleden in een raadsfractie.

De leden van een partij (of in het geval van de PVV, de grote roerganger) bepalen wie er op de lijst staan en in welke volgorde. Eigenlijk zegt een partij hiermee dat als er meerdere zetels te verdelen zijn de personen op de lijst het meest geschikt zijn om het gedachtegoed van de partij te vertegenwoordigen. Zodra een raadslid verkozen is is hij nergens toe verplicht. De partij kan hem/haar dwingend vragen een bepaald standpunt in te nemen, maar het blijft een eigen afweging.

Als kiezer heb je de mogelijkheid om deze volgorde te beïnvloeden door op specifieke personen te stemmen. Als je dat niet doet, door op de lijsttrekker te stemmen, dan geef je daarmee impliciet je fiat voor de inschatting die de partij heeft gemaakt.

Die zetels behoren gewoon toe aan Van Lierop en Verouden en dat is maar goed ook. Want als je partij je zetel op zou kunnen eisen, dan opent dit de deur naar chantage van raadsleden en het zetten van druk om te conformeren aan wat de rest van de fractie wil. Daarmee verdwijnt dan de mogelijkheid van raadsleden om afwijkend stemgedrag te vertonen als zij het ergens echt niet mee eens zijn.

Michiel van Geel

Kiezersbedrog, misschien dan wel niet, maar ordinaire verlakkerij. Ik neem niet eens meer de moeite om op zulke discussies te reageren. Ik heb op mijn oude dag wel wat anders te doen!

Nieuwsbericht | 25-06-2014

Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 juli a.s. van € 1.485,60 naar € 1.495,20 bruto per maand.

Alle bedragen per 1 juli 2014 volgen hieronder.

Wet werk en bijstand

Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen. De netto normbedragen per 1 juli 2014, voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand zijn als volgt:

bedrag in euro's

Gehuwden/samenwonenden
per maand 1.291,52
vakantie-uitkering 67,97
totaal 1.359,49
Alleenstaande ouders
per maand 904,06
vakantie-uitkering 47,58
totaal 951,64
Alleenstaanden
per maand 645,76
vakantie-uitkering 33,99
totaal 679,75
Gemeentelijke toeslag bij het niet kunnen delen van kosten (van toepassing op alleenstaande ouders en alleenstaanden)
per maand 258,3
vakantie-uitkering 13,6
totaal 271,9

Reken hierbij nog wel even bij op het volgende!

-huursubsidie
-kwijtschelding OZB
-volle pond zorgtoeslag
-volle pond KB (kind gebonden budget)
-stichting leergeld (voor kinderen gratis sporten/ gratis zwemles/vrijstelling schoolgel/vrijstelling schoolreisje etc etc!)
-Renteloze lening (voor eventuele inrichting van je huis!)
-eventueel aanvulling bijzondere bijstand (ivm klik gebit/bril , of andere kosten was machine etc etc)
-uitgebreide ziektekosten (er wordt meer vergoed soort collectief extra)
-vrijwilligers vergoeding voor vrijwilligerswerk (extra belastingvrij)
-Kwijtschelding riool en vuil containers
-???? Kwijtschelding hier Kwijtschelding daar??????

Mis ik nog iets in dit lijstje? of staan er fouten in? mag men dit natuurlijk melden!
Of natuurlijk nog aanvullen.

pfffffff nu heeft het me toch weer aan het denken gezet, waarom zou je nog gaan werken? mocht je net op de grens van alles vallen, zou ik mn baas vragen om loon vermindering ip opslag.

@Michiel van Geel op maandag 29 september 2014 om 18:34:

Formeel heb je helemaal gelijk, maar velen voelen het anders.
Ben zelf trouwens erg blij dat ze bleef!!!

@Michiel.
Ook ik stem voor een partij en niet voor een persoon. Door die redenering voort te zetten zou je logischerwijze dus ook kunnen stellen dat alle stemmen de partij toebehoren.

Zoals jij zegt: "Eigenlijk zegt een partij hiermee dat als er meerdere zetels te verdelen zijn de personen op de lijst het meest geschikt zijn om het gedachtegoed van de partij te vertegenwoordigen."
Ik als kiezer verwacht dan ook dat de uitverkoren raadsleden het gedachtegoed van desbetreffende partij zullen vertegenwoordigen.

"Een meerderheid van de leden veroordeelde de manier waarop het viertal heeft gehandeld. Rieter kreeg woensdagavond steun van 45 leden. Voor de vier stemden 26 leden. Het bestuur van Helder Helmond is opgestapt. Het proefde te weinig vertrouwen." (bron: http://www.ed.nl/regio/helmond/michael-rieter-blijft-voorman-helder-helmond-1.4549068).

De werkelijkheid van "hoe werkt het" zoals jij beschrijft geloof ik wel.
Echter, ik vind het van den zotte dat twee raadsleden met grofweg 1/3 deel steun van de eigen partij en een flinke minderheid aan stemmen van kiezers die gekozen hebben voor het gedachtegoed van Helder Helmond wel 2/3 van de zetels kunnen opeisen.
Dit druist tegen mijn gevoel van democratie in.

Hallo,

Politieke discussie.
Wij stemmen al jaren op bepaalde partijen! maar er komt nooit iets van de beloftes terecht.
Dan nog mag je niet klagen.

Voor de mensen die niet wisten wat de minima inhield heb ik even het ea opgezocht, zodat deze het ook kunnen begrijpen!
In gewoon Nederlands.
Nog iemand aanvulling?

@mopje

Ik maak me ergens wel zorgen of we in Helmond ook niet te ver uit de pas gaan lopen in vergelijking met onze buurgemeenten. We hebben al meer minima en laagopgeleiden dan gemiddeld. Moeten we het nu ook nog aantrekkelijk maken voor laagopgeleiden om naar Helmond te verhuizen? (Immers, waar je in andere gemeenten niet in aanmerking komt voor die regelingen geldt dat straks in Helmond wel)

Begrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen een fijn leven vrij van geldzorgen, maar ik vraag me wel af hoe lang dit beleid vol te houden is voor het toch weer versoberd moet gaan worden.

Michiel van Geel

Waar maken we ons druk over. Met de nieuwe belastingwet (waarvoor o.a. D66 nogal hard loopt) verdwijnen de meeste toeslagen. Als het aan het CDA ligt krijgen we een vlaktaks. Huidige toeslagendiscussie lijkt daarom achterhaald.

Onno,

Nou jah, maar het is toch waar dat de minima in de soos, op vele voordeeltjes kan rekenen van de gemeente (in welke vorm ook).
Zelfs vrijwillers vergoeding mogen ze houden met behoud van alles!
Terwijl de gewone arbeider hier geen recht op heeft.
Geloof er niks van dat alles afgeschaft gaat worden, dan komen er wel weer andere regelingen voor in de plaats.

@Michiel van Geel op dinsdag 30 september 2014 om 15:50:

Snap jou helemaal!
Ik gun ook iedereen een geld zorgen vrij leven, maar wel eerlijk (liever niet over mijn rug).
Want diegene die gewoon kan werken, moet dat ook doen in mijn ogen.
Omdat uiteindelijk de werk mens de rekening krijgt, en alles wordt zo onbetaalbaar en is in mijn ogen niet eerlijk!
Maar de zgn minima zal nog wel verder stijgen ben ik bang!
Hoop dat we ons werk houden anders kunnen we ons huis opvreten etc etc etc.
Zouden wij ook hulp krijgen indien nodig?
Denk het niet, ben ik bang!

@mopje

Alleen gaat dit topic niet over uitkeringsgerechtigden, maar vooral over de "werkende armen". De uitkeringsgerechtigden krijgen door deze maatregel niet meer te besteden. Het legioen uitzendwerkers en WW'ers die moeilijk rond kunnen komen wel.

Nogmaals, ik gun het ze van harte, maar volgens mij zijn ze meer gebaat bij bijvoorbeeld een scholingsfonds om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Michiel van Geel

@ Michiel

Ja klopt, nu komen ook mensen die 120% van het minima verdienen ook in aanmerking voor regelingen.
Maar is toch een raar idee, je krijgt idd wel meer maar je krijgt ook weer minder ZT/KB/Huurtoeslag etc etc.
Alleen deze mensen moeten in de 4 weken wel 160 uur werken ipv uitslapen.
Maar dat is dan een keuze die met moet maken, wil ik dat?
Het is en blijft een lastig punt denk ik, voor diegene die bvb noem maar wat E1550 verdienen per maand voor 160 uur werken.
Persoonlijk vind ik dat de bijstand gewoon omlaag moet, ipv loon per maand soort zakgeld/kleedgeld en boodschappen bvb.
En zo nog meer dingen beperken, als je dan wel iets doet bvb vrijwillig of je gaat idd werken krijg je pas rechten (zoals vakantiegeld, je hebt het hele jaar al vakantie toch)
Zeg jij het maar. (of krijgen ze dan alsnog het volle pond overal van?).

@mopje

Volgens mij moet het anders geregeld worden dan nu voorgesteld. Ik ben er voor dat mensen die in de groep tot 120% van het minimum vallen geholpen moeten worden als ze in de problemen komen, maar dit moet dan geen automatisme zijn.

Mij lijkt het beter om de groep zelfs nog groter te maken en het vangnet te koppelen aan de schuldhulpverlening. Als je aannemelijk kunt maken dat je met je reguliere loon/uitkering niet rond kan komen en ook zelf geen stappen meer kunt ondernemen om verbetering te brengen in je situatie, dan mag je wat mij betreft in aanmerking komen voor bovengenoemde regelingen om je situatie wat draaglijker te maken.

Sommige mensen zouden bijvoorbeeld al gebaat zijn bij alleen het kwijtschelden van de OZB. Maatwerk is wat dat betreft hier belangrijker dan zo'n genereuze regeling die mensen ervan weerhoudt om zelf verbetering in hun situatie te brengen of simpelweg hun baas om opslag te vragen.

Landelijk gaan we steeds meer toe naar een inspanningsverplichting voor alles wat je ontvangt. Dat wordt niet alleen als rechtvaardiger gezien, maar het zorgt ook voor een besef dat je bij deelname aan de maatschappij naast je rechten ook de plicht hebt om naar vermogen iets bij te dragen. Hoe begrijpelijk ik het ook vind dat je lokaal iets van het voorgestelde hardvochtige beleid probeert af te zwakken, je zorgt er wel voor dat problemen over de schutting worden gegooid door de landelijke politiek, omdat de gemeenten de klappen toch wel opvangen.

Michiel van Geel

@Michiel

Ben het geheel met je eens!
Beter zou ik het niet kunnen verwoorden.

Pluche is geld, geld is fijn, dus zitten ze vast in het pluche met drie seconde lijm.

De politiek houdt zich momenteel bezig met de vraag wat een oudere mag kosten per jaar aan zorg en misschien dat ze dat ook eens moeten doen voor bijstandtrekkers, als werkende betaal je je eigen scheel aan allerlei lasten en kon je nergens voor in aanmerking. De meeste die in de bijstand zitten gaan niet eens meer werken omdat ze dan minder hebben dan in de bijstand, wanneer gaan de ogen open van de politici ???

Het woord is aan u?
Hoe arrogant mevr. Verouden.
Ik neem aan dat u zich aansluit bij mevr. de Leeuw met haar uitspraken over laaggeletterden.
Waar ik nog veel meer benieuwd naar ben is bij wie u zich nu gaat aansluiten.

M. Betgem/ van der Spuij

@M. Betgem/ van der Spuij op maandag 6 oktober 2014 om 16:00:

Mieke, 15 okt as kun je je mening kwijt.
Ben je erbij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: