41reacties

Q&A over een tweede Helmondse coffeeshop


Stef Stevens van coalitiepartij D66 stelde vandaag 4 schriftelijke vragen aan B&W over de komst van een tweede coffeeshop in Helmond. Hij is namelijk ontstemd over de vandaag ontvangen RaadsInformatieBrief 111 en wil opheldering. De D66-fractievoorzitter vindt namelijk dat burgemeester Elly Blanksma zich daarin nu ineens keert tégen een vorig jaar aangenomen motie (pdf) vóór coffeeshop nummer 2. Zij schreef dat er door het niet mogen deelnemen aan de nationale wietproef nu opnieuw moet worden beslist inzake een tweede coffeeshop. Over de al jaren durende ‘coffeeshop-2-perikelen’ lezen geïnteresseerden hier (in update 3, 4 en 5) en via dit topic meer.
Hieronder staan de gestelde raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

  1. In RIB 111 staat dat een tweede coffeeshop alleen mogelijk zou zijn bij deelname aan het experiment. Ons inziens is dit een verkeerde voorstelling van zaken. De komst van een tweede coffeeshop staat los van deelname aan het experiment. Wilt u de raad nader uitleggen hoe u aan deze voorwaarde/ stelling komt?

Verder geeft u aan met de raad weer in gesprek te gaan over de criteria voor het vestigen van een tweede coffeeshop. Enige tijd geleden heeft u bij elke fractie informatie opgehaald over deze criteria. U heeft dus al zeer veel voorwerk gedaan om de volgende stappen te zetten.

  1. De overgrote meerderheid van de raad is voor een tweede coffeeshop en u heeft alle informatie aangaande de standpunten van de verschillende fracties. Kunt u aangeven wat u dan bedoelt met een nieuw afwegingsmoment?
  2. Nu duidelijk is dat Helmond niet mee doet aan het experiment ziet D66 Helmond graag dat u stappen gaat zetten naar een tweede coffeeshop. Door het niet meedoen aan het experiment, zijn we immers in de situatie gekomen zoals die was voor de aanmelding. Kunt u aangeven welke stappen u binnen afzienbare tijd gaat zetten om de tweede coffeeshop mogelijk te gaan maken, en zo de wil van de raad uit te gaan voeren?
  3. In de algemene pers lezen wij dat Helmond uitgenodigd is om controle gemeente te worden. Klopt deze berichtgeving? En zo ja, wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor een tweede coffeeshop in Helmond?”

In een reactie hieronder staan updates.

Q&A
41 reacties
Reageer

Update 1:
Ook Helder Helmond wil opheldering over de tweede coffeeshop
Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vannacht ook meteen schriftelijke vragen naar aanleiding van RaadsInformatieBrief 111. Zijn 5 schriftelijke vragen zijn rechtstreeks aan burgemeester Elly Blanksma gesteld. Deze raadsvragen gaan over de mogelijke deelname aan het landelijk wietexperiment als controlegemeente én de nu ontstane onduidelijkheid omtrent het proces van een tweede coffeeshop.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van de burgemeester hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vandaag hebben we Raadsinformatiebrief 111 ontvangen met als onderwerp: Helmond niet genomineerd voor landelijk wietexperiment. Deze raadsinformatiebrief riep bij onze fractie verbazing op en vraagt om opheldering. Omdat deze materie uw bevoegdheid is en niet van de raad, is deze brief tot u gericht.
Allereerst vindt Helder Helmond het zeer jammer dat Helmond niet is genomineerd om als deelnemende gemeente mee te doen aan het wietexperiment. Onze fractie twijfelt ten zeerste aan de meerwaarde om als controlegemeente toch een rol te spelen.

  1. Wilt U Helmond nu gaan aanmelden als controlegemeente? Wat is uw opvatting daarover?
  2. Welke voordelen voor de stad Helmond levert dit op? Wat is uw mening daarover?

In de raadsinformatiebrief heeft u duidelijk gemaakt dat de komst van een tweede coffeeshop alleen mogelijk was bij deelname aan het wietexperiment. Dit zou zijn opgenomen in de concept beleidsregel coffeeshops. Volgens onze fractie klopt dit niet met de ‘’voorwaarden voor een tweede coffeeshop-in Helmond’’ die in de opiniecommissie inwoners op 7 mei is gecommuniceerd. Daarnaast is in de raad door U gecommuniceerd om het wietexperiment en het proces van de 2e coffeeshop niet te koppelen. Wat nu dus wel gebeurt. De aanvraagprocedure voor de eventuele 2e coffeeshop zou namelijk worden opengesteld zodra er duidelijkheid was over deelname van de gemeente Helmond aan het wietexperiment. Nu duidelijk is dat onze gemeente niet deelneemt aan het wietexperiment is onze fractie zeer benieuwd naar de vervolgprocedure en de beleidsregel.

  1. Klopt het dat U dus afstapt van het eerder gecommuniceerde proces? En waarom?
  2. Om welke reden is er gewacht met het communiceren van de beleidsregel met de raad?
  3. Wanneer verwacht U dat de beleidsregel kan worden gecommuniceerd met de raad? Helder Helmond is zéér benieuwd naar uw reactie.

Het is toch belachelijk dat er nu weer gepraat gaat worden over die tweede coffeeshop!!! Het besluit was toch genomen dat we nu eindelijk een tweede zouden krijgen en nu weer dit uitstel. Dat kan goed weer jaren duren ik zo maar even. Bahbah :-(
Maar wel een ???? voor deze hardwerkende gemeenteraadsleden die dat al zo snel aan de kaak stelden! Nu maar hopen er garen op de klos komt!

Schiet maar op met die tweede coffeeshop!

Van uitstel komt afstel. Ik denk dat daar alleen maar Helmonders blij mee zijn die op het CDA of ChristenUnie stemden.

Jaja dan weer aanslag net als die Chop aan koninginnenwal

Heert Tolhuis

beter dan dien bewerkte takken wiet van dn willy

Verdoven, dat doet de politiek het liefst, zodat ze er ook nog geld aan verdienen.
Gedogen is hetzelfde als verdoven alleen nog niet zo snel.

Groeten Jezus

Update 2:
Burgemeester gaat afwegen of er een tweede coffeeshop mag komen
Zij wil daartoe onder meer gaan kijken hoe het draagvlak in de stad eruit ziet. Dat en meer antwoordde B&W op de raadsvragen van D’66 en Helder Helmond over de aanmelding van Helmond voor deelname aan het landelijke wietexperiment en een mogelijk tweede coffeeshop. Dit keer geen antwoord per vraag. B&W gaf het onderstaande als reactie op de 9 bovenstaande vragen die de 2 partijen op 29 augustus stelden.

De motie ‘Tweede Coffeeshop Helmond’, die uw raad eind 2018 heeft aangenomen, ziet erop toe dat criteria worden bepaald om mogelijk een tweede coffeeshop in Helmond te kunnen vestigen. Gedurende de uitwerking van deze motie heeft dit traject gekruist met de inzet van de gemeente Helmond om deel te willen nemen aan het landelijke experiment ‘Gereguleerde Wietteelt.’ In de commissievergadering op 7 mei jl. heeft de meerderheid van uw raad de aanmelding van Helmond als ‘deelnemende gemeente’ aan dit landelijke wietexperiment gesteund.
 
Tijdens diezelfde commissievergadering zijn beide thema’s (namelijk een mogelijk tweede coffeeshop en de beoogde deelname aan het wietexperiment) met u besproken, als ook het feit dat ze niet los van elkaar konden worden gezien. Immers, aan het wietexperiment is de verbonden eis dat álle coffeeshops in een deelnemende gemeente uitsluitend ‘staatswiet’ mogen in- en verkopen. Ook bij een mogelijke nieuwe locatie. Dit legde een direct verband tussen deelname aan het wietexperiment aan de ene kant, en een mogelijk te exploiteren tweede coffeeshop aan de andere kant. Dit is destijds ook zo in de concept beleidsregel verwerkt.
 
Zoals u in Raadsinformatiebrief 111 kunt lezen betekent het niet deelnemen aan het experiment, dat een nieuw afwegingsmoment is ontstaan. Ontegenzeggelijk is de situatie nu anders dan toen dit onderwerp op 7 mei is besproken met uw raad. Immers, deelname aan het landelijke experiment zou hoe dan ook invloed hebben gehad op de mogelijke komst van een tweede coffeeshop en, in het geval dit zou zijn gebeurd, op de aard van de exploitatie. Het klopt dat de komst van een tweede coffeeshop an sich niet louter afhangt van het al dan niet deelnemen aan het experiment. Aangezien zorgvuldigheid in dit traject voorop staat, treedt de burgemeester hierover opnieuw in gesprek met uw raad. Bovendien wil zij in overleg om te kijken hoe het draagvlak in de stad eruit ziet (als wens van de raad benoemd op 7 mei). In de eerstvolgende vergadering van het Presidium zal worden besproken hoe en wanneer het vervolgtraject verder vorm te geven.
 
Na de commissievergadering van 7 mei is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe beleidsregel. Met de op dat moment nog aanwezige onzekerheid over het al dan niet meedoen aan het landelijke experiment achtten wij het niet opportuun en bovendien voorbarig om de concept beleidsregel al in juni bij u voor te leggen. Immers, op dat moment was ons duidelijk dat de minister niet eerder dan in juli of augustus duidelijkheid zou geven over de deelnemende gemeenten aan het experiment. Dit zou betekenen dat de met u besproken beleidsregel wellicht moest worden aangepast. Met de kennis van nu (Helmond neemt niet deel) kunnen we zeggen dat dit een juiste inschatting is geweest.
 
De commissie Knottnerus heeft in zijn advies aan de minister over de selectie van ‘deelnemende gemeenten’ voorgesteld om (onder andere) de gemeente Helmond uit te nodigen een rol te nemen als ‘controlegemeente’. Het kabinet heeft op 29 augustus jl. aangegeven dat het niet binnen de opdracht van de commissie Knottnerus lag besloten om hierover uitspraken te doen of adviezen te geven. Op dit moment is
niet bekend wat het precies inhoudt om ‘controlegemeente’ te zijn. Het kabinet acht het dan ook – terecht – prematuur om uitspraken te doen over (de aanwijzing van) controlegemeenten. Wij volgen de ontwikkelingen en nadere uitwerking van de term ‘controlegemeente’ op de voet, zodat wij ons indien deze vraag op tafel komt kunnen beraden over de vraag of Helmond in het kader van het wietexperiment een rol als ‘controlegemeente’ kan of zal innemen.

@De weblog van Helmond op woensdag 2 oktober 2019 om 14:31:

En maar zeuren over overlastplaatsen ????????

Waar zijn jullie mee bezig een gewone mens die hard werken om een fijne weekend te hebben voor een pilsje en sigaretje te roken in een kroeg dat wordt afgewezen schandalig dat je nu de mensen wel naar een koffie shop stuud dat komt zeker voor dat ze werkeloos zijn die maggen zijn verslaving door zetten en de horeca kan ten gronde gaan schandaal ig maar laat de horeca maar bij jullie aankloppen dan ben je verder van huis ik heb zelf 50jaren gerookt maar 8jaren niet meer maar nog gun ik dat een werkmens wel recht heeft op een fijne weekend maar jullie geven de junkies voorrang schandalig

Ik denk dat mensen bang zijn wanneer een coffeeshop in Helmond alleen staatswiet mag verkopen dat er meer illegale handel gaat komen maar dat denk ik dus niet.
Wanneer je het grootschalig aanpakt en daarmee de kosten van de productie van wiet zo weet te drukken dat een thuisteler daarmee helemaal niet tegen kan concurreren dan heb je winst.
Het enige waar de staat zich in gaat vergissen verwacht ik is dat er verdient aan moet worden waardoor de prijs te hoog is en dan wordt het een mislukking.
Het lijkt me prachtig om aan zo'n project mee te werken terwijl ik geen roker ben maar het lijkt me een uitdaging om de beste wiet te telen.

Misschien als er een bij komt is er minder handel op straat

Elaine Markwick

Gemeente weet dat ze zo veel geld kunnen verdienen daarom willen ze een 2de....

Demicia Nagle

Laat maar komen

Hoop dat de tweede coffeeshop Meer mag en kan dan de bestaande coffeeshop

Silvia van Rixtel

Weer een nieuwe die overhoop ken worden geschoten of wat

Damian Wassing

Waarom die rotzooi wel en op straat is er zat te krygen dus niet nodig

Word er tenminste minder in de parken gedeald. Ouderen kunnen niet eens fatsoenlijk rustig op een bankje zitten of er word weer gedeald met een hoop drank erbij!

Marianne Vogels

Tegenover ‘t Cour, kan ze de zaak in de gaten houden...

Waarom?.. om het dealen op straat tegen te gaan?.. in de wolfstraat zit er een , en op de hoek staan ze te dealen.. ????.. niet veel nut..

Cindy Kellenaers

Onderzoek oké. Eindbeslissing een 2e coffeeshop erbij ook oké. Maar dan wel in een elite-buurt! Gelijke monniken gelijke kappen...

Mustafa Köse

Zero THC in Helmond word tijd dat er een shop komt die weet wat goeien weed is niet van die kasbuitenweed

Heb je ooit een gezin kapot zien gaan van cannabis problemen ....????

Ik zie mensen rondrijden met joints, doe daar eerst eens iets aan.

Henry Claassen

Ik wil een wietje met een rietje lekker in de haven zet je lekker rustig met een bak koffie

Alles mag , als de gemeente er maar aan verdiend en de overheid de belasting kan innen, en corruptie dat zij de ambtenaren zelf

Gewoon bij het gemeentehuis of in de buurt van woonhuis van burgemeester dan vind ik wel oké

Mohammed Dahmani

Tis toch niet te geloven, je mag dadelijk nergens meer roken en hier komt er misschien 2e coffeeshop erbij????hoe krom kan het zijn, want dat is toch ook roken,of ben ik gek? Nou en als die 2e coffeeshop er komt Mevr.de Burgemeester, zou u die dan bij u in de buurt willen plaatsen? Bij voorbaat hartelijk dank!!

Op een boot, is beter !!

Ineke Endevoets

Het is toch belachelijk dat Eindhoven een stuk of tien coffeeshops heeft en dat aantal wil uitbreiden en wij in Helmond er maar eentje hebben. Burgemeester, ik zeg ja tegen coffeeshop twee. Op het industrieterrein lijkt mij de meest geschikte plek, daar is de mogelijke overlast waar men het wel eens over heeft minimaal want er wonen maar weinig mensen. En nee, ik rook dat spul zelf niet, maar mijn neefjes wel en die voelen zich niet zo veilig in de buurt van de Wolfstraat dus gaan ze naar Eindhoven. Ze wonen vlak bij een NS-station en hebben een studentenkaart, dus gaan elke maand een paar keer even op en neer.
Ik zeg altijd maar zo: een tevreden roker is geen onruststoker.

oom van twee neefjes

Die aan de Wolfstraat verplaatsen. Ik vind het niet kunnen, midden in de wijk en zo dicht bij de scholen...

Fé Machado van Dam

1 is. Genoeg en geen 2 ????

Robin Jacobs

Politici ga eens kijken in de wolfstraat om half vijf wanneer mensen afgewerkt zijn. Hoe druk het daar is met de auto's in zo'n smal kutstraatje. Doe het gewoon op een industrieterrein of gewoon niet. Pak het roken op straat maar eens aan, mensen zitten achter het stuur met een joint.

Beter legaliseren ze alles zsm... scheelt een hoop misdaad en brandgevaarlijke zoldertjes...

Martijn van Dalen

doe maar bij de Burgemeester in haar straat ..kijken of zij er blij mee in met zo Blouw Shop :)

De shop hier waardeloos beter via thuisbezorg ????????????

Toen er 2 waren werdt ie opgeblazen, ben benieuwd ????

Natasja Ceelen

Buiten de gebruikers is er totaal geen draagvlak, althans niet zover wij onder onze kiezers en bewoners hebben kunnen checken. plan! Is dan ook tegen een tweede coffeeshop, omdat dit de overlast niet zal doen afnemen.

Plan Helmond

Gewoon vrij geven.
En iedereen laten roken die dat wil en wat ze willen
In plaats van al die regeltjes de mensen op teleggen

Jeanne de Bruin

Dit is alleen maar om de economie te stimuleren. Mensen gaan advocaten en boekhouders inhuren en panden huren ovb. Plannen maken en na een half jaar hoor je r niks meer van. Of er moet nog n familielid van b&w graag n coffeeshop openen. Dan wel !! Binnen 3 weken vergunning op de mat. Net als de 1e shop. Hou op hou op

vroeger haden ze zelf een coffeeshop de gemeente Huiskamerproject :) " ha ha ha " :) .

Jose Luceño Pardo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: