Buiten is het 9 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.557 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

logo of embleem van Helmonds West under construction

Het is ruim een jaar geleden dat wijkontwikkelingsplannen in Helmond West bekend werden gemaakt. Dit had grote impact op wijkbewoners en leidde tot oprichting van een belangenvereniging. Tijd voor een korte terugblik. Eerst een chronologische opsomming van data en feiten om inzicht te geven in acties die zijn ondernomen om de informatie rondom de wijkontwikkelingsplannen helder te krijgen.

06-07-09: Coördinerend wethouder Helmond West bezoekt onaangekondigd wooneigenaren met de mededeling dat hun huis gesloopt wordt voor de completering stedelijke binnenring
13-07-09: Informatieavond aanvankelijk voor wooneigenaren, maar na beraad, ook voor andere gedupeerden (verenigingen, ondernemers, etc…)
14-07-09: Bekendmaking Wijkontwikkelingsplannen Helmond West (WOP) aan wijkbewoners
10-08-09: Oprichting Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
14-08-09: Zorgbrief van BB(O)O gericht aan B&W, raadscommissie Ruimtelijk Fysiek en de pers
23-08-09: Radio-interviews met leden BB(O)O over WOP t.b.v. Brabant Nieuws (Omroep Brabant)
24-08-09: Tv-opnamen met leden BB(O)O over WOP t.b.v. Brabant Nieuws (Omroep Brabant)
30-08-09: Commissie Ruimtelijk Fysiek is verrast door plan West. Opdracht is niet goed uitgevoerd. (artikel Zondagnieuws)
02-09-09: Verwarring over aantal te slopen woningen (artikel Eindhovens Dagblad)
09-09-09: Gesprek met opbouwwerker over onrust in Helmond West met voorzitter BB(O)O

30-09-09: Gesprek bestuur BB(O)O met twee wethouders en diverse gemeenteambtenaren
08-10-09: Forumavond met fractievoorzitters m.b.t. WOP Helmond West georganiseerd door BB(O)O
10-10-09: Radio-interview Stadsradio Helmond met voorzitter BB(O)O
13-10-09: Presentatie voorlopige Zienswijze WOP Helmond West van BB(O)O in spreektijd voorafgaand aan commissievergadering Ruimtelijk Fysiek
13-10-09: Presentatie WOP Helmond West en bijbehorende raadstukken door gemeenteambtenaren aan raadscommissie Ruimtelijk Fysiek
03-11-09: Aanbieden definitieve Zienswijze WOP Helmond West van BB(O)O aan B&W en pers
10-11-09: Tv-opname met leden vertegenwoordigers BB(O)O over WOP voor Tv Kanaal Helmond
10-11-09: Brandbrief BB(O)O voorgelezen in spreektijd voorafgaand aan gecombineerde raadscommissievergadering (commissies RF / MO&E / S) over concept WOP Helmond West
01-12-09: Raadsvergadering besluitvorming WOP Helmond West. Plannen worden goedgekeurd met voorbehoud dat gedupeerden goed geïnformeerd en voldoende gecompenseerd worden.
26-01-10: Brief aan burgemeester Helmond over uitblijven inhoudelijke reactie op Zienswijze BB(O)O
28-01-10: Telefoongesprek voorzitter BB(O)O met opbouwwerker n.a.v. onrust en onduidelijkheid bewoners over uitvoering plannen WOP
29-01-10: Buiten(Ons)Om wacht tevergeefs op antwoord (artikel Eindhovens Dagblad)
01-02-10: Verzoek aan grondaankoper gemeente Helmond om aankoopprocedure op schrift te stellen
04-02-10: Brief van B&W met reactie op Zienswijze BB(O)O
24-02-10: Vergadering Klankbordgroep Helmond West met toezegging wethouder dat BB(O)O een aankoopprocedure op schrift ontvangt en dat er op verzoek van BB(O)O een informatieavond komt voor garageboxhouders en huurders bedrijfspanden
12-03-10: Officieel sloopbericht woningbouwvereniging woCom aan huurders (tevens ingangsdatum Sociaal Plan)
17-03-10: Gesprek met opbouwwerker over actieve rol voor BB(O)O binnen WOP Helmond West
26-03-10: Schriftelijke aankoopprocedure op hoofdlijnen ontvangen
02-06-10: Informatieavond afbouw stedelijke ring voor garageboxhouders en huurders bedrijfspanden. Tevens zijn uitgenodigd bewoners van de overzijde van de spoorlijn die nog niet persoonlijk geïnformeerd zijn
09-06-10: Overleg nieuwe coördinerend wethouder Helmond West en gemeenteambtenaren ter kennismaking met bestuur BB(O)O.
29-06-10: Uitnodiging aan BB(O)O voor deelname aan de Meedenkgroep Openbare Ruimte
30-06-10: Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Helmond West door gemeente Helmond en woningbouwvereniging woCom.
05-07-10: Toezegging afspraak coördinerend wethouder voor inhoudelijke bespreking Zienswijze B(O)O) op hoofdlijnen in september 2010.
21-07-10: Eerste bijeenkomst Meedenkgroep Openbare Ruimte

Bovenstaande activiteiten hebben wijkbewoners en leden van de belangenvereniging behoorlijk kruim en tijd gekost. Gelukkig heeft het ook resultaat opgeleverd. Netwerken zijn ontstaan en er is draagvlak gecreëerd. Scepsis ten aanzien van wijkontwikkelingsplannen én de belangenvereniging is omgebogen naar erkenning, acceptatie en waardering. Laat niet onverlet dat een aantal zaken geen goedkeuring dragen. Zoals de incorrecte en onvolledige weergave van cijfers waarop de uiteindelijke besluitvorming van wijkontwikkelingsplannen is gebaseerd.

Moeizame communicatie met de gemeente werkte vertragend en verlammend op het helder krijgen van standpunten. Onduidelijkheid rondom te slopen panden zorgde voor verwarring. De opdracht die door de gemeenteraad werd meegegeven aan het college is niet naar behoren uitgevoerd. Raadscommissies werden laat en onvolledig ingelicht waardoor beslissingen overhaast en niet goed overwogen genomen zijn. Het tijdverschil in datering en overhandiging van raadsstukken die ten grondslag liggen aan de besluitvorming bevestigd dit.

Vooralsnog handhaaft de belangenvereniging het standpunt dat completering van een stedelijke binnenring niet thuishoort in een drukke woonwijk. Zeker als mogelijke alternatieven niet of onvoldoende zijn onderzocht.

Op dit moment wordt door gemeente Helmond in diverse projectgroepen gewerkt aan de voorbereidingen op de uitvoering van de diverse bouwstenen uit het WOP. Op het gebied van communicatie en burgerparticipatie komt langzaam garen op de klos. De nieuwe website www.helmondwest.nl en de Meedenkgroepen leveren hieraan een positieve bijdrage.

Helmond West staat aan de vooravond van uitvoering van de wijkontwikkelingsplannen. Een aantal bewoners heeft al een nieuwe woning gevonden of is daarmee bezig. Nu maar hopen dat de economische crisis geen vertragende factor wordt. Met regelmaat wijzigen de bouwplannen in diverse Helmondse projecten. De wijkbewoners in Helmond West wachten met geduld de herontwikkeling af. Dat doen ze immers al jaren.

Mien

6 reacties:

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Wijkhuis Brede School in Helmond West heeft
Provincie Noord Brabant er voor gezorgd dat er een duurzaamheidscoach kan worden
ingezet. Zijn naam is Geert Verlind van adviesbureau Cagerito.

Donderdag 23 september vond er in ‘t Cour een kennismaking plaats met Geert Verlind.

Samen met Danielle Valkenburg (gemeente Helmond) gaf hij een presentatie over duurzaamheid voor de leden van de Meedenkgroepen Wijkhuis Brede School, Openbaar gebied/Goorloopzone en Combicentrum en
van de Adviesgroep Wijkontwikkeling Helmond West.

Er waren 5 leden aanwezig van de Meedenkgroepen, 1 lid van de Adviesgroep, 3 gemeentambtenaren, een ambtenaar van de provincie en nog een medewerker van het adviesbureau Cagerito.

Tijdens een powerpointpresentatie werd een helder beeld geschetst wat duurzaamheid precies inhoudt en hoe duurzaamheid ingezet kan worden binnen ht WOP, met de focus op de Wijkhuis Brede School.

Tijdens en na de presentatie was er gelegenheid voor discussie. Wat met name naar voren kwam is dat het belangrijk is om in een vroeg stadium bij het plan van eisen al rekening te houden met duurzaamheidstoepassingen.
In de aanbesteding en uitvoering is het zaak om middels toetsing en prestatieafspraken ook daadwerkelijk duurzame oplossingen gerealiseerd te krijgen.
De ambtenaar van de provincie vond het een vruchtbare meeting en gaf de leden van de Meedenkgroepen mee om vooral met fun en samenspel te werken naar duurzame oplossingen binnen het WOP.
Ook kwam nog de communicatie van lopende activiteiten binnen het WOP ter sprake. De behoefte is uitgesproken om wat eerder en meer te communiceren naar de wijkbewoners Helmond West. Dit schept betrokkenheid. De communicatie moet niet beperkt blijven tot een kleine geleding binnen de Meedenkgroepen.
Ook de manier van communiceren kwam onder de aandacht. Posters ophangen in het Wijkhuis, mededelingen plaatsen op de website http//www.helmondwest.nl en mondeling de achterban inlichten waren enkele suggesties die gedaan werden.

Rob Mientjes
Lid Meedenkgroep Openbaar gebied/Goorloopzone

Beantwoorden

Informatiebijeenkomst Wijkontwikkelingsplannen Helmond West

Op maandag 18 oktober is er een informatieavond in het wijkcentrum 't Patronaat aan de 2eHaagstraat 40 (het gebouw naast de Emté supermarkt).

Bent u benieuwd hoe de plannen voor de vernieuwing van Helmond West ervoor staan? Wilt u meer weten over het Wijkhuis Brede School, de Goorloop, de nieuwe weg BuitenOm of over uw eigen woning? Kom dan langs.

De avond begint om 19.00 uur. Eerst wordt er een presentatie gegeven van hoe de plannen er op dit moment voor staan. Deze presentatie duurt 30 tot 45 minuten en wordt gegeven door de projectleiders van de gemeente en woCom. Ook coördinerend wethouder Frans Stienen is aanwezig.

Na de presentatie volgt er een korte pauze, waarin de zaal wordt omgebouwd. Er komen tafels te staan, waar u informatie kunt krijgen over de diverse plannen. Bij deze tafels kunt u terecht met al uw vragen over deze plannen. Ook kunt u hier uw mening en uw eigen ideeën achterlaten.

U hoeft zich voor de informatieavond niet aan te melden. U kunt gewoon binnen lopen.

Zie ook: http://www.helmondwest.nl

Beantwoorden

De informatieavond over de wijkontwikkelingsplannen in Helmond West op 18 oktober in wijkcentrum 't Patronaat is druk bezocht. Circa 120 aanwezigen volgden in grote stilte de uitgebreide powerpointpresentatie waarin de huidige stand van zaken werd geschetst. Uitgebreid, omdat het sinds 23 september 2009 al meer dan een jaar geleden is dat de wijkbewoners Helmond West uitvoerig en compleet informatie kregen over de wijkontwikkelingsplannen.

Wethouder Stienen stak de loftrompet uit naar iedereen die een constructieve bijdrage had geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van plannen tot nu toe. Hij onderkende wel dat niet alles goed was gegaan en dat er ook wel fouten zijn gemaakt. Maar het huidige resultaat mag er wezen.

De powerpointpresentatie werd onderbroken door een zichtbaar geroerde voorzitter van de Dahliavereniging, Jan van der Zanden. Hij bood wethouder Stienen een bos Dahlia’s aan om hem te bedanken voor de soms moeizame onderhandelingen voor het behoud van de Dahliatuin binnen de wijk Helmond West (aan de andere kant van het Spoor). Gelukkig blijft deze prachtige tuin behouden voor de wijk en voor alle Helmonders. Het is per slot van rekening de enige Dahliatuin in de regio.

Na afloop van de powerpointpresentatie was er een uur de gelegenheid om vragen te stellen aan vijf informatiestands. De meeste informatie die gegeven werd was bij insiders uit Helmond West reeds bekend doordat de veelal betrokken wijkbewoners Helmond West zitting nemen in diverse Meedenkgroepen en door het bezoeken van openbare wijkvergaderingen. Of de vele wijkbewoners de soms moeilijke en technische uitleg bij de powerpresentatie helemaal konden bevatten blijft wel de vraag. Het was een behoorlijke brok informatie die de zaal werd ingegooid.

Misschien toch een goed idee om de powerpointpresentatie te plaatsen op http://www.helmondwest.nl met enige toelichting … Komt ongetwijfeld ook het draagvlak in de wijk voor de plannen ten goede.

Rob Mientjes

Links op de foto Jan van der Zanden, rechts wethouder Stienen

Beantwoorden

Oei, zie/lees ik hier dhr. Van der Zanden…

Als ik de discussie rondom de Stadsradio hier een beetje gevolgd heb, moeten we nu oppassen…

Beantwoorden

Dahliatuin Helmond West gaat verhuizen
De Dahliatuin in Helmond West gaat verhuizen. Vanaf uiterlijk 2013 is deze bloementuin te vinden aan een nieuw terrein bij Houtsdonk. Op dit moment bevindt de tuin zich nog aan de Itterestraat, nabij de Goorloop en basisschool De Troubadour. De Dahliatuin wordt verplaatst om plek te maken voor de ontwikkeling van de Goorloopzone, één van de plannen voor de wijkvernieuwing van Helmond West.
De Dahliavereniging Helmond West werd opgericht in 1957. De vereniging telt 25 actieve leden, die allemaal een eigen perceel in de Dahliatuin hebben, en 100 ondersteunende leden. In de Dahliatuin staan zo'n vierduizend struiken, waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 dahlia's gekweekt worden.

Ontwikkeling Goorloopzone
Helmond West ondergaat de komende jaren een flinke wijkontwikkeling. Eén van de plannen is de ontwikkeling van het gebied bij de Goorloop. Op dit moment is de Goorloop niet veel meer dan een smalle beek, die verscholen ligt tussen Helmond West en de Apostelwijk. Gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en het bestuur van de Speeltuin Helmond West hebben daarom de handen ineengeslagen en gaan het Goorloopgebied flink uitbreiden en anders inrichten. Zo ontstaat er een brede, groene zone die de verbinding vormt tussen het Groot Goor bij Mierlo-Hout en de Warande bij Stiphout. Het wordt een gebied, waarin de bewoners van Helmond West kunnen wandelen, fietsen, andere bewoners kunnen ontmoeten en van de natuur kunnen genieten. Er komt een groot wijkpark en de Speeltuin Helmond West wordt uitgebreid met een gedeelte 'natuurlijk spelen'. Hier kunnen de kinderen (en hun ouders) spelenderwijs over planten, dieren, water en milieu leren. Het regenwater uit de wijk wordt straks in het Goorloopgebied milieuvriendelijk opgevangen.

Goed overleg
"We vinden het jammer dat de Dahliatuin bij de huidige locatie in Helmond West weg moet. We konden in De Troubadour altijd vergaderen en er in de winter onze knollen opslaan in de kelder", vertelt Jan van der Zanden, voorzitter van de Dahliaverenging Helmond West. "Maar ik ben blij dat we in goed overleg met de gemeente een nieuwe, mooie locatie hebben gevonden, die net zo groot is." Uiterlijk in 2013 dient de Dahliatuin op de nieuwe plek te zitten. "Maar misschien gaan we al eerder verhuizen. Dat is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure bij de nieuwe locatie."

Belangrijke stap genomen
Coördinerend wethouder wijkontwikkeling Helmond West, Frans Stienen: "Met de verhuizing van de Dahliatuin hebben we een belangrijke stap genomen om de plannen voor de Goorloopzone te kunnen realiseren. Maar dat hebben we niet gedaan zonder goed rekening te houden met de wensen van de Dahliavereniging. Zij krijgen een mooie nieuwe locatie, die ook in Helmond West ligt, maar dan in het wijkdeel Houtsdonk."

Samen de plannen realiseren
Wethouder Stienen is tevreden over de samenwerking bij het uitwerken en realiseren van de plannen voor de Goorloopzone. "We krijgen steun van provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. Het project kan mede gerealiseerd worden dankzij steun uit het provinciale project Duurzame Herstructurering binnen het meerjarenprogramma Samen Investeren BrabantStad. Samen met de provincie, het waterschap, het bestuur van de Speeltuin Helmond West en de bewoners gaan we van de Goorloopzone een prachtig groen gebied maken, vlakbij de wijk. Het doel is om volgend jaar te starten met de uitvoering en dat in 2013 alles klaar is."

Een filmpje over de Dahliatuin.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Op Hart voor Helmond is een videoverslag geplaatst van de informatieavond Helmond West van 18 oktober 2010 georganiseerd voor wijkbewoners door gemeente Helmond en woningbouwvereniging woCom.
De informatie avond werd ingeleid door coördinerend wethouder Helmond West, Frans Stienen.
Edwin van Rentergem (Gemeente Helmond)en Veronique Nabben (WoCom) gaven een kleine powerpointpresentatie van de laatste stand van zaken m.b.t. Wijkontwikkelingsplannen Helmond West.
Aan het eind een korte impressie van de informatiestands waar na afloop van de presentaties vragen gesteld konden worden.
Jan van der Zanden nam tijdens de informatieavond nog het woord om wethouder Stienen nog te bedanken voor de samenwerking t.a.v. de herplaatsing van de Dahliatuin. Deze bestaat inmiddels 53 jaar
en krijgt een nieuwe plek in de Houtsdonk.
Van de toespraak en het bedankje zijn helaas geen beelden opgenomen in de video.

Zie: http://www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-4266209/

Rob Mientjes

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *