Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.396 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

De volledige brief die B&W vandaag aan de gemeenteraadsleden stuurde:

Op 27 mei jongstleden ontving u, net als de raadsleden van de andere Peelgemeenten een raadsinformatiebrief (pdf) over de samenwerking in Peel 6.1, waarin wij u informeerden over de uitkomsten van een periode van intensief overleg. Wij hechten er belang aan om u – aanvullend hierop – in deze brief te informeren over het verloop van dit traject en de inzet van het college van de gemeente Helmond.
.
Vertrekpunt Peelsamenwerking
In 2013 heeft uw raad ingestemd met het adviesrapport van de Stuurgroep Peelsamenwerking (de zogenaamde ‘paddenstoelennota’) en gekozen voor intergemeentelijke samenwerking. Met als belangrijkste doelstellingen de vier k’s: een betere positie (kracht) van de Peelgemeenten, meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde aanpak, te starten met de uitvoering van de transities in het sociaal domein. Ook staat in dit rapport dat samenwerking op andere terreinen wenselijk en kansrijk kan zijn, maar dat het geen wet van meden en perzen is. De kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners blijft voorop staan.
.
Recente ontwikkelingen
Inmiddels zijn we twee jaar verder. Er is niet stil gezeten. De Peelsamenwerking komt op stoom. De uitvoering van de (nieuwe) taken in het sociaal domein (participatiewet, Wmo, jeugdzorg) heeft topprioriteit. De ontvlechting op het gebied van Werk & Inkomen, met de oprichting van het Werkbedrijf Atlant – de Peel is volop gaande. Ook zijn de eerste ervaringen van het gezamenlijke zorgloket voor de Peelregio, sinds de officiële start van januari 2015, positief.
We doen in snel tempo ervaring op met deze nieuwe taken en merken in de praktijk dat de dynamiek en complexiteit hoog zijn. Feitelijk staan we pas aan het begin van de opgave voor de komende jaren om te komen tot transformatie en innovatie. Dat is een opgave met een sterk lokaal accent. Iedere stad, ieder dorp, iedere wijk heeft immers zijn eigen kenmerken en uitdagingen. Maatwerk is geboden. Helmond neemt daarin een bijzonder positie in door de hosting van alle taken rondom Wmo, jeugd en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS) op zich te nemen, vooruitlopend op de vorming van de WGR.
.
Heldere keuzes
Met het oog op de inhoudelijke ontwikkelingen enerzijds en organisatorische stappen anderzijds, hebben we als Peelcolleges afgesproken onszelf kritisch de maat te nemen, met de uitvoeringspraktijk als meetlat (vier k’s). Werkt het zoals we het vooraf hadden bedacht? Wat gaat goed, waar moeten we wellicht zaken anders organiseren? En hoe sluiten deze ontwikkelingen en toekomstige stappen in de samenwerking aan bij de ontwikkeling van onze eigen organisaties? Op verschillende momenten hebben wij met stuurgroep en portefeuillehouders intensief overleg gevoerd over deze onderwerpen. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat
er voor de gezamenlijke organisatie Peel 6.1 veranderingen nodig zijn in de bestuurlijke en ambtelijke aansturing. Deze worden voorgelegd aan de colleges en de raden van de zes gemeenten.
.
Focus op sociaal domein
De colleges van de zes Peelgemeenten hebben afgelopen weken herbevestigd dat de focus van de Peelsamenwerking ligt op het sociaal domein. Dit betekent dat ongeveer een derde van de medewerkers van de gemeente Helmond zo snel mogelijk worden ondergebracht in de twee Gemeenschappelijke Regelingen (GR Werkbedrijf Atlant – de Peel en GR Peel 6.1 Zorg & Ondersteuning). Het voornemen is om de aansturing van de beide organisaties, het Dagelijks Bestuur, in handen te leggen van de inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouders. Dit zorgt voor de benodigde slagkracht die nodig is om de vele uitdagingen in het sociale domein tegemoet te treden.
Om focus te houden en kwaliteit te borgen is gezamenlijk afgesproken om voorlopig geen business cases, zoals belastingen, toe te voegen aan de structuur van Peel 6.1. Dit neemt niet weg dat we binnen de Peel op verschillende terreinen met elkaar de samenwerking blijven zoeken. Ook vanuit Helmond wordt dit als belangrijk gezien. Het staat gemeenten hierin vrij om andere samenwerkingsvormen onderling of met andere gemeenten aan te gaan.
.
Samenwerken van meerwaarde
Zoals in ons coalitieakkoord “Mensen maken de stad” staat, zet Helmond in op samenwerking in verschillende verbanden. In de Peel, economisch in de Brainport met Eindhoven en met andere grote samenwerkingsverbanden zoals Brabantstad en G32. Dat is voor ons van grote waarde.
Wij blijven periodiek kijken wat de duidelijke meerwaarde is van samenwerking. Om zelf als Helmond meerwaarde te kunnen blijven bieden in deze samenwerkingsverbanden, investeren we ook in onze eigen organisatie en stellen we prioriteiten. Hierdoor kunnen we een krachtige speler blijven, wat ook in het belang is van onze samenwerkingspartners.
Voor het college van Helmond is nooit aan de orde geweest om uit de Peelsamenwerking te stappen. Wij blijven handelen in de lijn van de door uw raad vastgestelde vertrekpunten. Wij blijven in een constructieve dialoog met de andere Peelgemeenten over de verdere stappen in onze samenwerking. Vanuit de inhoud en vanuit het bewustzijn van de positie van Helmond.
.
Betrokkenheid raad
Woensdag 10 juni 2015 worden de raden door de voorzitter van de Stuurgroep bijgepraat over verdere stappen en besluitvorming. Ook zullen de eerste kwartaalcijfers, trends en ontwikkelingen over Wmo, Jeugd en BMS worden gepresenteerd. Wij zullen de komende tijd met uw raad de vormgeving van de aansturing en inrichting van de twee Gemeenschappelijke Regelingen verder bespreken.
Inmiddels heeft de fractie van Senioren 2013 raadsvragen over de Peelsamenwerking gesteld. Wij gaan er vanuit dat deze vragen met deze brief zijn beantwoord.

1 reactie:

Dus er komt een Werkbedrijf waarin Atlant invulling gaat geven aan de participatiewet? Lijkt mij niet slim. Immers: “we merken in de praktijk dat de dynamiek en complexiteit hoog zijn”. Bij Atlant heersen starre denkpatronen. Er is geen binding met de realiteit: signalen van onder- en buitenaf worden genegeerd. Zie het verhaal op http://www.pestwerk.nl/. Dit bedrijf is in een dynamische en complexe wereld als een olifant in een porseleinkast.

In het rapport over het “functioneren, houding en gedrag” van Van Kroonenburg (gewoon opvraagbaar bij de gemeente Helmond), staat dat Atlant volgens veel geïnterviewden (wethouders en omringende ambtenaren) een te commerciële koers is gaan varen en zijn maatschappelijke rol uit het oog is verloren. Zijn opvolger Walenburg heeft er nog een schepje bovenop gedaan.

Wat bezielt de Peelgemeenten om Atlant een hoofdrol te geven in het sociale domein?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *