Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.540 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Als blijkt dat er voldoende Helmonders willen meewerken, dan krijgt Helmond een dekkend Automatische Externe Defibrillator (AED)-netwerk. Dat voorstel (pdf) doet B&W aan de gemeenteraad naar aanleiding van een motie (pdf).
Daarvoor zijn in totaal 47 AED’s nodig, de gemeente heeft er reeds 15 in eigen beheer. Ook moeten er 900 burgerhulpverleners verspreid over de hele stad zijn, op dit moment zijn er 423 van dergelijke vrijwilligers. Een dergelijk dekkend AED-netwerk vergt een eenmalige investering van 70 duizend euro. De jaarlijkse kosten voor de opleiding van de burgerhulpverleners en inspectie, onderhoud van materiaal en vervanging van pads en batterijen bedragen 20 duizend euro.
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok waardoor de kans op overleven significant toeneemt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een ambulance en een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer. Die hulpverlener is vaak sneller ter plekke en op die manier redde Rick van Rijsingen vorige maand het leven van een Delftenaar op het station.
Nadat B&W heeft vastgesteld dat er in een wijk voldoende bereidheid is om mee te werken, rolt de gemeente er een AED-netwerk uit. Het plan is om deze reanimatie-apparaten dan in wijk- en gebedshuizen te plaatsen. In Mierlo-Hout draait momenteel een pilot om zo’n netwerk op te zetten. Naar verwachting is die pilot in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. De daar opgedane ervaringen kunnen als input worden gebruikt voor de andere wijken.

In de reacties hieronder staat een update.

11 reacties:

Na BVH-cursus maar eens uitgezocht hoe het zit in Helmond-Noord, en op dit moment hangt de dichtstbijzijnde echt te ver van mijn huis.Het exacte percentage ken ik niet meer uit mijn hoofd, maar de overlevingskans steeg met zo’n 80% als je een AED in de buurt hebt. Kortom, hier kan niemand op tegen zijn. Meer mensen met kennis van deze apparaten zou fijn zijn. Ik heb die cursus als heel waardevol ervaren!

Beantwoorden

@Perry Vermeulen op zondag 30 april 2017 om 12:47:

Peter verbakel : Waar kun je aanmelden

Beantwoorden

@Peter verbakel op maandag 24 juli 2017 om 15:53:

Via https://www.hartstichting.nl/reanimatie kun je jezelf aanmelden.

Beantwoorden

Update 1:
Q&A: waar blijven die afgeronde AED-projecten in Helmond?
Vanmiddag heeft Berry Smits van Helmond Aktief schriftelijke vragen aan B&W gesteld over de stand van zaken betreffende een dekkend Automatische Externe Defibrillator (AED)-netwerk in Helmond. 
In zijn uitgebreide bijdrage hieronder staan de betreffende raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Met dit schrijven zouden wij als fractie Helmond Aktief graag informeren naar de stand van zaken inzake bovengenoemd onderwerp.
Begin 2016, deed onze huidige fractievoorziter Berry Smits, een aanvraag voor ondersteuning bij de zojuist opgerichte instelling Stadslab. De aanvraag behelsde een dekkend AED netwerk in onze gemeente. De aanvraag werd door Stadslab opgepakt en verder met de indiener besproken. Zoals bekend heeft het initiatief geleid tot de opstart van een pilotproject in Mierlo-Hout. Een projectgroep onder leiding van de Wijkraad Mierlo-Hout kwam uiteindelijk tot een dekkend net werk in Mierlo-Hout met daarbij voldoende vrijwilligers die de 6 AED’s konden bedienen.
Nadat door Helmond Aktief tijdens de begroting 2017 een motie AED had ingediend, die raad breed werd ondersteund, is vervolgens de start gemaakt om het AED netwerk gemeentebreed uit te rollen. In de motie werd specifiek aangegeven dat vanuit de ervaringen vanuit de pilot Mierlo-Hout zou moeten worden verder gegaan. Het college ging na het aanvaarden van een raadsvoorstel voortvarend aan het werk, middelen werden gegeneerd en ambtelijke ondersteuning werd aan het project toegevoegd.
Echter als we de huidige stand van zaken, voor zover wij dit als fractie kunnen onderkennen, moeten we constateren dat er in diverse wijken weliswaar een aanzet hebben gezien maar dat afgeronde projecten, naar het voorbeeld van Mierlo-Hout nog niet hebben kunnen ontdekken. Bewoners gaan weliswaar enthousiast aan de slag maar ervaren, net zoals in Mierlo-Hout, diverse hobbels! Waarschijnlijk haken dan vele goedwillende bewoners af. Mierlo-Hout werd juist gekenschetst doordat de projectgroep onder leiding van de wijkraad vast bleef houden aan de doelstelling van een dekkend AED netwerk.
Vraag: wordt voorafgaande door het college onderschreven? Zo ja, wat zijn dan de acties die van het college mogen worden verwacht?

Verder is vanuit betrouwbare bron vernomen dat de ambtelijke dienst in samenwerking met de afdeling Inkoop is gestart met een collectieve inkoop van AED’s voor de gehele gemeente Helmond. Een inkoop traject van ca. € 200.000,00 waarvoor een tender is uitgeschreven. 
Uit die tender zou blijken dat AED’s zouden worden aangeschaft (fabrikant niet Europees) die in het land van herkomst niet zouden mogen worden gebruikt. De betrouwbaarheid is onvoldoende. Ook blijkt dat het uitgangspunt om alle AED’s in Helmond voor een gelijke fabrikant te kiezen, hiermee komt te vervallen. In de pilot Mierlo-Hout werd in samenwerking met de afdeling Reanimatie van het Elkerliek Ziekenhuis juist een AED gekozen waarvan bruikbaarheid en kwaliteit zou zijn gewaarborgd. Met deze tender wordt klaarblijkelijk hiervan geheel afgezien.
Vraag: wat is de stand van zaken van de collectieve inkoop AED? Hoe verhoudt zich het inkoop budget met het gevoteerde budget in het raadsvoorstel? Waarom wordt afgeweken van de AED keuze zoals die bij de pilot Mierlo-Hout werd gedaan?

Als fractie Helmond Aktief zijn we van mening dat de uitwerking van het raadsbesluit om te komen tot een dekkend AED netwerk in onze gemeente in uitvoerende zin, nogal wat vragen oproept.
Wij vrezen zelfs dat het project nieuwe impulsen nodig heeft, bijv. met een organisatie vergelijkbaar met de pilot Mierlo-Hout. Waarbij een aparte Stichting AED Helmond mogelijk als aanjager zou kunnen dienen.

Beantwoorden

Via https://buurtaed.nl/nl/ kun je een AED aanvragen, Philips sponsort dan een bepaald bedrag. Dit is incl onderhoud en buitekast.
Hij word dan meteen aangemeld voor het AED netwerk.
Wij als stichting hebben ook een actie opgezet via deze site.

Beantwoorden
Jean-paul Kocken

@Jean-paul Kocken op dinsdag 3 juli 2018 om 23:25:

Prima initiatief natuurlijk maar dit is een gemeentelijk project.

Beantwoorden

Update 2:
Werk aan de winkel om dekkend AED-netwerk in alle wijken te realiseren
De stand van zaken lees je in de antwoorden die B&W gaf op de raadsvragen van Helmond Aktief:

 1. Vraag: Wordt voorafgaande door het college onderschreven? Zo ja, wat zijn dan de acties die van het college mogen worden verwacht?
  Antwoord: Als college herkennen wij het beeld dat u schetst. Zoals al eerder door ons aangegeven, is de realisatie van een dekkend AED-netwerk in een wijk volledig afhankelijk van in de inzet en bereidheid van inwoners. Dit is tweeledig. Enerzijds moeten inwoners of organisaties bereid zijn een AED-apparaat aan hun pand te bevestigen, anderzijds moeten voldoende inwoners een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende cursus volgen en jaarlijks een opfriscursus doen.
  Ook in Mierlo-Hout heeft het ruim een jaar geduurd (van medio 2016 tot oktober 2017) voordat een dekkend AED-netwerk was gerealiseerd. Vanwege deze constatering wordt in nauwe samenspraak met de afdeling Communicatie momenteel gewerkt aan een plan om dit onderwerp en het belang van betrokkenheid van inwoners via een campagne extra onder de aandacht te brengen in onze stad. Daarnaast zetten we er actief op in om initiatiefnemers te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers en het realiseren van een dekkend AED-netwerk.
  Wat betreft de huidige stand van zaken: in de wijken Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout zijn werkgroepen opgericht waarin met ondersteuning van de gemeente wordt getracht een dekkend AED-netwerk van de grond te krijgen. Deze ondersteuning bestaat uit de inzet van wijkadviseurs en bijvoorbeeld het drukken van flyers om burgerhulpverleners te werven. Sinds medio 2017 is het aantal geregistreerde AED’s in Helmond gestegen naar 18 (dat waren er 10) en het aantal burgerhulpverleners naar 626 (dat waren er 423). Omdat in Brouwhuis en Rijpelberg het wijkdekkende AED-netwerk pas onlangs in werking is getreden, zijn de 7 AED’s in die wijken niet bij dit aantal meegerekend. Het is ons doel om deze trend de komende jaren ook in de andere Helmondse wijken zichtbaar te krijgen.
 2. Vraag: Wat is de stand van zaken van de collectieve inkoop AED? Hoe verhoudt zich het inkoop budget met het gevoteerde budget in het raadsvoorstel? Waarom wordt afgeweken van de AED keuze zoals die bij de pilot Mierlo-Hout werd gedaan?
  Antwoord: Op 28 maart 2018 is er een raamovereenkomst getekend voor vier jaar met QRS Healthcare BV rondom de aanschaf van AED-apparaten. De geraamde opdrachtwaarde bedraagt net iets meer dan een ton, en de werkelijke waarde is afhankelijk van het aantal bestellingen. De raamovereenkomst omvat prijzen voor het plaatsen van nieuwe AED’s, het verplaatsen van bestaande AED’s (van binnen naar buiten) en het onderhoud van de apparaten. Tevens is er de mogelijkheid om ook de opleidingsmomenten en opfriscursussen voor burgerhulpverleners via deze partij af te nemen.
  Bij de aanbesteding hebben we rekening gehouden met diverse prijstechnische- en kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op onder andere de ervaringen van de pilot in Mierlo-Hout en de input van een cardioloog van het Elkerliek ziekenhuis.
  In de raamovereenkomst is opgenomen dat de opdrachtnemer garandeert dat de plaatsing en aansluiting van de buitenkast inclusief AED conform bestaande wet, regelgeving en normering gebeurt en geen risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of zaken. Bij extra navraag heeft de leverancier aangegeven dat het geleverde type (de Mindray Beneheart D1) volledig aan deze eisen voldoet en wel degelijk ook wordt verkocht in het land waar de apparaten worden geproduceerd. Bij diverse toonaangevende ziekenhuizen zoals het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Viecuri Ziekenhuis in Venlo, het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein wordt gewerkt met exact hetzelfde type apparaat. Daarnaast gebruikt ook het grootste cardiovasculair centrum van Nederland, het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, de Mindray Beneheart D1 en is dit type apparaat bij een test van het OLVG in Amsterdam veruit als beste uit de test gekomen.
  Overigens klopt het dat in Mierlo-Hout met andere AED-apparaten wordt gewerkt. Reden hiervan is dat de werkgroep in die wijk niet wilde wachten op de door ons als gemeente doorlopen aanbesteding. Wij zijn verplicht om, binnen de gestelde normen, de aanbestedingsregels te volgen. Daarbij is gekeken naar de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Uniformiteit is natuurlijk wenselijk, maar geenszins cruciaal. In ons streven naar meer AED’s en opgeleide burgerhulpverleners, gaat het ons vooral om de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid voor inwoners. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van mogelijke patiënten voor ons als college daarbij de hoogste prioriteit heeft.

In deze brief (pdf) aan de gemeenteraadsleden staat nog wat extra informatie.

Beantwoorden

Mjah dat krijg je als je mensen die zich aanmelden verder geen informatie geeft ofzo… dan word het lastig…

Beantwoorden

Beste mensen,

Als Stichting Heart Safe Regio hebben wij al veel AED’s geplaatst in onze regio Deurne Asten Someren. Wij hadden de primeur voor Nederland voor het plaatsen van AED’s. Inmiddels hangen er alleen in Asten 50 AED’s. En het bijzondere is dat er vanaf 2003 tot nu 33 personen zijn gered door een AED in die gemeente. Er zijn inmiddels ruim 1500 personen door ons opgeleid. Mocht u vragen hebben over de aanschaf van een AED dan kunnen wij ook die tegen een zeef gereduceerde prijs aanbieden, dit door het grote aantal wat wij hebben geplaatst. Ook de opleidingen kunnen wij zeer gunstig aanbieden en zijn wij erkent door de NRR en partner van de Hartstichting. Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u mij bereiken via 0643198155 of [email protected]. Succes

Met vriendelijke groet,
Namens St. Heart Safe Regio
Henny Verdonschot

Beantwoorden
Henny Verdonschot

Ik wil me wel aanmelden voor een aed

Beantwoorden

@Henny Verdonschot op maandag 16 juli 2018 om 01:00:

Het lijkt een lucratieve business. Dat is de gezondheidszorg in het algemeen (geworden). Je koopt zo’n AED en vervolgens overlijdt je aan iets anders.
Weggegooid geld.

Je kunt ook voor veel geld terecht bij Prescan.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *