Buiten is het 20 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.952 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Directeur Dursun Altun van Zorggroep Helmond is vandaag op non-actief gesteld. Dit besluit werd door de Raad van Toezicht genomen naar aanleiding van de voorlopige conclusies van CZ Zorgkantoor en gesprekken met hem. Het personeel werd vanochtend over dit besluit geïnformeerd, vanmiddag werden de cliënten schriftelijk op de hoogte gesteld.
CZ Zorgkantoor startte in april vorig jaar een onderzoek naar de besteding van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in 2013. De voorlopige conclusies daaruit werden op 4 februari aan de Zorggroep bekend gemaakt. Een dag later diende een kort geding in Breda. De Zorggroep had dat aangespannen omdat CZ Zorgkantoor de geldkraan wilde dichtdraaien. Sedert eind december was er frequent overleg geweest met CZ Zorgkantoor over de toekomst van de Zorggroep en de wijze waarop de dienstverlening kan worden verbeterd.
Naar aanleiding van de voorlopige onderzoeksconclusies voerde de Raad van Toezicht op 6 en 8 februari gesprekken met directeur Altun. De Raad constateerde vervolgens dat er sprake was van een vertrouwensbreuk en stelde de bestuurder voor onbepaalde tijd op non-actief.
“De Raad van Toezicht wil benadrukken dat zij het betreurt deze stap te moeten nemen, maar ziet zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt. Conform haar statutaire bevoegdheid, heeft de Raad van Toezicht per 9 februari 2015 uit haar midden een interim bestuurder aangesteld voor de maximale periode van 1 maand (uiterlijk dus tot 9 maart 2015), te weten de heer Aissa Meziani, lid Raad van Toezicht. De leden van het MT nemen gedurende deze periode de operationele gang van zaken waar” aldus de voorzitter Mohammed Chahim.
De Stichting Zorggroep Helmond werd in 2012 opgericht. Deze stichting is gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van jongvolwassenen (17 – 27 jaar) met vaak een justitiële achtergrond, schuldenproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Deze cliënten met een psychiatrische stoornis zijn vaak licht verstandelijk gehandicapt. Zij worden gehuisvest op locaties in Helmond, Eindhoven en Deurne. In 2013 werden er 93 cliënten begeleid. Sinds 1 januari wordt de naam ONZ (Onderweg Naar Zelfredzaamheid) gehanteerd.

In de reacties staan updates.

10 reacties:

Goed dat er krachtig werd ingegrepen. Hopelijk kost het niet te veel geld en kan het nu weer door.

Beantwoorden

Bijna een jaar al voorbij sinds april; sneller handelen (RvT) had veel kunnen voorkomen, maar in land der blinden is een (mede-lander) toch koning of spekkoper?
Interim manager uit dezelfde groep blinden benoemen is erg slim…

Beantwoorden

Raadslid stelt 5 vragen aan B&W over Zorggroep Helmond
Gemeenteraadslid Henriëtte Verouden van de fractie Verouden/van Lierop stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de Zorggroep Helmond aka Helmond Onderweg naar Zelfredzaamheid (ONZ).
Hieronder haar 5 vragen voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden van het college hebben, plaatsen we die zoals altijd hieronder.

Zoals u weet stopt CZ met de vergoeding van PGB’s aan clienten van Onderweg naar Zelfredzaamheid, omdat de zorg ontoereikend zou zijn.
Sinds begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg in het kader van de WMO.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een vijftal vragen:

 1. Heeft de gemeente Helmond een zorgovereenkomst met ONZ.
 2. Zo, ja, kunt u aangeven of, n.a.v. de signalen bij het zorgkantoor, ook gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg in het kader van de WMO.
 3. Zo ja, Kunt u dan aangeven waarom dit niet aan de gemeenteraad gecommuniceerd is.
 4. Zo nee, Kunt u aangeven waarom hier geen verdere actie op is ondernomen.
 5. Bent u bereid in de toekomst beter te communiceren over zaken die (mogelijk) niet lopen zoals verwacht mag worden?
Beantwoorden

Jaarverslagen lezen ! Van deze “zorg”-club. Rekenen met de gegeven getallen. Kijk wat er in een jaarverslag moet staan, en wat in hun verslagen allemaal niet staat. Opvragen van het jaarverslag kan gewoon via Google of de site van deze “zorg”-club. Ze hebben een wettelijke plicht tot openbaar maken van het volledige jaarverslag met ook alle cijfers. – inkomsten-aantal cliënten-personeel-kosten-eindbalans-winst/verliesrekening-. Vergelijk dit met een andere zorginstelling. Bijvoorbeeld GGZ Oost Brabant. Trek aan de bel. Vraag door. Neem maatregelen. [ Dit is wéér het Helmond na Jacobs, -nu van Elly. ] .

Beantwoorden

Zorggroep Helmond verliest rechtszaak tegen CZ Zorgkantoor
CZ Zorgkantoor weigert vanaf 1 januari 2015 nieuwe aanvragen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en is voornemens lopende PGB’s per 1 april 2015 in te trekken voor PGB-cliënten aan wie Stichting Zorggroep Helmond (SZH) zorg verleent. CZ heeft het ernstige vermoeden dat de door haar ter beschikking gestelde PGB’s door SZH onjuist worden besteed en dat SZH geen goede zorg levert en/of zorg waarvoor het PGB niet is bedoeld. De feiten waarop CZ Zorgkantoor die ernstige vermoedens heeft gebaseerd zijn voldoende onderbouwd, onder meer door het overleggen van een conceptrapportage die goed is gedocumenteerd.
Tegen dat besluit had SZH een zaak aangespannen die op 5 februari in Breda diende. De voorzieningenrechter concludeerde vandaag dat voor de besluiten van CZ Zorgkantoor formeel een wettelijke grondslag bestaat en bij de huidige stand van zaken ook inhoudelijk aannemelijk is dat de besluiten in een eventuele bestuursrechtelijke procedure zullen standhouden. Anders dan SZH is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat op dit moment niet kan worden geoordeeld dat CZ Zorgkantoor onrechtmatig jegens SZH handelt door structureel te weigeren PGB-aanvragen te honoreren, of PGB’s in te trekken. Een belangenafweging valt in het voordeel van CZ Zorgkantoor uit, nu het financiële belang van SZH niet opweegt tegen het belang van CZ Zorgkantoor om te voorkomen dat de uit algemene gelden ter beschikking gestelde PGB’s onjuist worden besteed.
De volledige uitspraak van de rechtbank.

Beantwoorden

Ik vind een PGB sowieso fraudegevoelig

Beantwoorden

B&W geeft tekst en uitleg over situatie bij Zorggroep Helmond
B&W gaf de onderstaande antwoorden op de bovenstaande vragen van Henriëtte Verouden van de fractie Verouden/van Lierop.

 1. Vraag: Heeft de gemeente Helmond een zorgovereenkomst met ONZ.
  Antwoord: Ja, ONZ (voorheen Zorggroep Helmond) is een van de partijen die in het traject van bestuurlijk aanbesteden de basisovereenkomst en de deelovereenkomst hebben ondertekend voor het leveren van begeleiding en beschermd wonen in de Peelgemeenten. Dit in het kader van de nieuwe Wmo-taken. Momenteel maken acht Wmo-cliënten op basis van dit contract gebruik van begeleiding ofwel beschermd wonen door middel van zorg in natura bij ONZ. ONZ heeft daarnaast circa 30 Wmo-cliënten uit de Peelgemeenten die gebruik maken van een PGB.
 2. Vraag: Zo, ja, kunt u aangeven of, n.a.v. de signalen bij het zorgkantoor, ook gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg in het kader van de WMO.
  Antwoord: Ja. Naar aanleiding van de signalen over ONZ hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met bestuur en met de cliëntenraad van ONZ en toelichting ontvangen op de signalen, eerdere
  kwaliteitsonderzoeken en de ondernomen verbetermaatregelen. Ook hebben wij inzage gekregen in alle relevante correspondentie tussen het Zorgkantoor en ONZ, waaronder eerdere onderzoeken (voor 2014) door het Zorgkantoor.
  Ook voeren wij dit jaar gesprekken met onze cliënten in het kader van herindicaties. De tevredenheid over de kwaliteit van de zorg en het te behalen resultaat van deze zorg maakt deel uit van deze gesprekken.
  Op 23 februari jl. deed de rechter uitspraak, waarbij het Zorgkantoor in het gelijk werd gesteld. Vanaf 1 april kan ONZ daarom geen PGB-zorg meer verlenen aan cliënten op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  ONZ beraadt zich momenteel op de toekomst, waarbij twee scenario’s mogelijk zijn. Ofwel in afgeslankte vorm de Wmo-zorg voortzetten, ofwel het ‘warm’ overdragen van zowel Wlz-als Wmo-cliënten aan andere geschikte zorgaanbieders. Over beide scenario’s zijn wij met ONZ, met andere zorgaanbieders en inmiddels ook met het Zorgkantoor in gesprek.
  Mocht duidelijk worden dat ONZ in staat is om de Wmo-zorg zelf te blijven bieden, dan zullen wij een eigen onderzoek instellen naar de kwaliteit van deze zorg. Wanneer het tweede scenario wordt gekozen, richt onze aandacht zich op het aanbieden van goede alternatieve zorgaanbieders, met voldoende keuzevrijheid, aan onze cliënten. Ook het bieden van cliëntbegeleiding bij deze overgang heeft daarbij onze aandacht.
 3. Vraag: Zo ja, Kunt u dan aangeven waarom dit niet aan de gemeenteraad gecommuniceerd is.
  Antwoord: Zodra de signalen uit de media ons ter ore kwamen zijn wij in gesprek gegaan met bestuur en cliënten van ONZ. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek van het Zorgkantoor in 2014 en een uitspraak van de rechtbank was er voor ons onvoldoende aanleiding om op dat moment verdere actie te ondernemen en uw raad daarover te informeren. Inmiddels is er meer duidelijkheid en zetten wij de stappen zoals in het antwoord op vraag 2 aangegeven. Wij zullen uw raad met een raadsinformatiebrief informeren over de uitkomst van dit proces. Tijdens de presentatie over de voortgang van de transitie Wmo aan de commissie Maatschappij op 16 maart a.s. zullen wij u informeren over de stand van zaken.
 4. Vraag: Zo nee, Kunt u aangeven waarom hier geen verdere actie op is ondernomen.
  Antwoord:
 5. Vraag: Bent u bereid in de toekomst beter te communiceren over zaken die (mogelijk) niet lopen zoals verwacht mag worden?
  Antwoord: Wij doen primair alles wat binnen onze verantwoordelijkheid ligt om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk geregeld te hebben. Wij informeren uw raad zo goed mogelijk, ook wanneer zaken niet lopen zoals verwacht. Daarbij baseren wij onze informatie op feiten.

——————
Inmiddels is het bedrag aan onbetaalde rekeningen bij de Zorggroep tot een half miljoen euro opgelopen. “Een financiële wantoestand” volgens het ED vandaag.
Medewerkers hebben nog geld tegoed en 12 van de 43 medewerkers hebben zich ziek gemeld. In januari en begin deze maand zou 2 keer uitstel van betaling aangevraagd zijn. Voor het personeel is in december en januari geen pensioen en loonheffing betaald, in totaal gaat dat om zo’n 80.000 euro. En de Rabobank besloot onlangs een tijdelijk krediet van 200.000 euro toch niet te verstrekken.

Beantwoorden

Gaan we nu dhr. D.A. aansprakelijk stellen voor financiële wanorde was een logischere vraag geweest of maakt dat niet uit bij gemeenschapsgeld?

Beantwoorden

Mijn dochter heeft gewoon griep hoor en gaat maandag weer aan de slag. En ze is niet enige met griep!!

Beantwoorden

CZ beschermde aanvragers pgb terecht tegen Zorggroep Helmond
CZ Zorgkantoor hoefde geen persoonsgebonden budget (pgb) uit te keren aan 11 mensen die hiermee zorg wilden inkopen bij Zorggroep Helmond. Ook mocht CZ aan 5 anderen weigeren nog langer pgb te verstrekken voor het inkopen van zorg bij Zorggroep Helmond. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.
De betrokkenen waren geïndiceerd voor zorg. 11 van hen wilden een pgb van CZ om daarmee zorg in te kopen bij Zorggroep Helmond (inmiddels Onderweg Naar Zelfredzaamheid) en dienden daarvoor een aanvraag in. 5 anderen hadden al een pgb voor Zorggroep Helmond en wilden dit voortzetten. CZ stond echter niet langer toe dat met een pgb zorg werd ingekocht bij Zorggroep Helmond. De betrokkenen stapten daarop naar de rechter.
CZ heeft het ernstige vermoeden dat de pgb’s bij Zorggroep Helmond onjuist worden besteed omdat daar geen goede zorg wordt geleverd of zorg waarvoor het pgb niet is bedoeld. CZ onderzocht die vermoedens en legde in een rapport onder meer verklaringen vast van een aantal cliënten, hun bewindvoerder en 2 ex-managers en een ex-medewerker van Zorggroep Helmond. Zij bevestigden dat er sprake is van mogelijk frauduleus handelen met declaraties van pgb’s.
Uit het onderzoeksrapport rijst het beeld dat het bij de cliënten van Zorggroep Helmond voornamelijk gaat om jongeren die gedetineerd zijn geweest of uit een GGZ-instelling komen na verslavingsproblematiek, en op zoek zijn naar onderdak. De cliënten tekenen een huurovereenkomst voor een woning van ongeveer 600 euro per maand, waarna Zorggroep Helmond namens hen een pgb aanvraagt. Er zit echter (al dan niet bewust) de nodige tijd tussen het betrekken van de woning en de aanvraag voor toekenning van een pgb. Vaak enkele maanden. In die periode maken de cliënten wel kosten voor huur en eventueel al geleverde zorg en krijgen ze schulden bij Zorggroep Helmond. Hierdoor wordt het voor hen moeilijker om te beslissen om geen zorg meer bij deze instantie in te kopen.
Voor geleverde zorg dienen de cliënten urenbriefjes te ondertekenen. In het rapport verklaren cliënten dat als ze weigerden te tekenen, er druk op hen werd uitgeoefend door hen erop te wijzen dat ze geen zorg meer zouden ontvangen en daarmee dus ook niet meer bij Zorggroep Helmond zouden kunnen wonen. De cliënten, hun bewindvoerder en de ex-medewerkers verklaren verder dat er op verkeerde wijze zorg en uren werden gedeclareerd door Zorggroep Helmond.
Op basis van dit alles besloot CZ om de 16 aanvragers in bescherming te nemen en aan hen geen pgb toe te kennen om (nog langer) zorg in te kopen bij Zorggroep Helmond. De rechtbank oordeelt dat CZ gelet op het zeer uitvoerige, goed gedocumenteerde en onderbouwde rapport, mocht aannemen dat de zorg voor de aanvragers niet toereikend zou zijn als de zorg ingekocht zou worden bij Zorggroep Helmond. De rechtbank oordeelt dan ook dat CZ terecht heeft besloten om de aanvraag voor de pgb’s af te wijzen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *