Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.239 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

1981Het bestuur van de Stichting Combivisie heeft de gemeente verzocht de stichting te mogen liquideren. Om de daaruit volgende kosten te kunnen voldoen, vraagt de stichting een eenmalige subsidie van 5.000 euro aan de gemeente. Als de gemeente deze subsidie verleend en een nog openstaande gemeentelijke restantlening van 7.701 euro kwijtscheldt, is liquidatie financieel mogelijk.
Combivisie werd in 1978 opgericht om het Helmondse kabelnet voor radio en tv aan te leggen. De tv-antennes op de huizen verdwenen daarmee uit het straatbeeld. De stichting groeide snel uit tot een bedrijf dat ook in de regio gemeentelijke kabelnetten overnam en met elkaar verbond.
Eind jaren 90 werden de kabelnetten voor 200 miljoen gulden verkocht aan UPC. Daarmee kocht UPC het complete werkapparaat, de gebouwen en de netten met 140.000 aansluitingen. Dat leverde Helmond voor haar deel zo’n 30 miljoen op.

B&W stuurde onderstaande uitgebreide informatiebrief daarover naar de gemeenteraad.

Ontstaan Stichting Combivisie Regio
In 1978 is de Stichting Combivisie Regio opgericht voor de aanleg van kabelnet in de gemeente Helmond. De stichting groeide snel uit tot een bedrijf dat ook buiten Helmond gemeentelijke kabelnetten overnam en de losse netten via een regionale koppelverbinding met elkaar verbond. De financiering vond plaats via bancaire leningen met gemeentegaranties van betrokken gemeenten.
In de jaren ’90 kregen de kabelnetten steeds ruimere toepassingen dan de traditionele doorgifte van radio- en televisiesignalen. Het internet kwam op en ook telefonie via de kabeltelevisienetten behoorde tot de nieuwe opties. Omdat deze activiteiten als commercieel aangemerkt werden, was het niet mogelijk om de bijbehorende investeringen te financieren met gemeentegarantie. Vandaar dat gezocht werd naar een koper voor de netten die over voldoende kapitaal beschikte om de vereiste investeringen te kunnen doen. Deze koper werd UPC. De verkoop leverde de gemeente in 1997/1998 ca. f. 30 miljoen op.

Omvorming tot Stichting Combivisie
Na de verkoop van de kabelnetten van Stichting Combivisie Regio aan UPC in 1997/1998 is de stichting nog tot 2007 blijven bestaan om de correcte naleving van de afspraken rond de overdracht te kunnen controleren. Het was de bedoeling om de stichting daarna te liquideren, maar dat is op verzoek van de gemeente Helmond niet gebeurd.
In plaats daarvan is de stichting op verzoek van de gemeente in 2007 omgevormd tot Stichting Combivisie. De opdracht van de Stichting was om initiatieven te onderzoeken en te ontwikkelen voor maatschappelijke diensten via glasvezelnetwerken en daarmee de vraag naar – en de ontwikkeling van – glasvezel- en breedbandnetwerken te stimuleren. De gemeente wilde zo het woon- en vestigingsklimaat versterken. De verwachting was in die tijd dat er kansen lagen om naast de relatief gesloten bestaande kabel- en telefonienetwerken een nieuwe open, toekomstbestendige glasvezelinfrastructuur te realiseren. Die verwachting is niet uitgekomen. Uiteindelijk zijn alleen Brandevoort, Brouwhuis en Rijpelberg (deels) verglaasd en zijn de (opgewaardeerde) kabel- en telefonienetwerken nog steeds operationeel in het overgrote deel van Helmond.

Verdiensten Stichting Combivisie
Toch heeft de stichting wel degelijk haar verdiensten gehad. Sinds 2007 heeft Stichting Combivisie in overleg met de gemeente een aantal activiteiten ontplooid gericht op toepassingen in glasvezel- en in coaxnetwerken. Voorbeelden hiervan zijn Raad in Beeld, schoolnet en Helmond Internet Exchange (HIX).
Daarnaast werd een convenant gesloten tussen de gemeente Helmond en de woningcorporaties inzake de toepassing van nieuwe domotica- en zorgdiensten via breedband en/of kabelnetten. Combivisie kreeg de opdracht om een en ander te concretiseren. Uit het samenwerkingsverband van Stichting Combivisie, Woningbouwcorporatie Compaen, Woningcorporatie Woonpartners, De Zorgboog, Savant Zorg, SWOH en de gemeente Helmond ontstond in 2010 Domovisie B.V.. Stichting Combivisie trad daarin (op verzoek van de gemeente, die niet zelf wilde optreden als aandeelhouder) samen met woningcorporatie Woonpartners en de zorginstellingen Zorgboog en Savant Zorg als aandeelhouder op. Het proefproject, gefinancierd door de regeling Samen Investeren van de gemeente en de Provincie, heeft veel informatie opgeleverd, waarover gerapporteerd is in het verantwoordingsdocument Samen Investeren.
Helaas bleek dat er geen sluitend verdienmodel kon worden ontwikkeld om de ontwikkelde diensten commercieel te exploiteren. De bezuinigingen bij corporaties en zorginstellingen vanwege de economische crisis, waren er mede debet aan dat er niet verder werd geïnvesteerd. Na vier jaar van experimenteren met zorg op afstand hebben alle partijen in dit samenwerkingsverband besloten om de projecten te beëindigen en de vennootschap in 2014 op te heffen. Domovisie B.V. is per 26-1-2015 geliquideerd.

Liquidatie Stichting Combivisie
In 2014 heeft het bestuur van de Stichting Combivisie geconcludeerd dat de ondernomen activiteiten afgebouwd moeten worden omdat hierin geen verder toekomstperspectief zit. Die keuze is bewust gebeurd omdat men geen faillissement wilde van Domovisie B.V. en ook niet van de Stichting Combivisie en de daarmee verbonden vennootschap Setelco B.V.. Setelco was oorspronkelijk opgericht door Stichting Combivisie Regio, met als doel de ontwikkeling van commerciële maatschappelijke diensten via het kabelnet. De laatste 10 jaar heeft Setelco een slapend bestaan geleid. Liquidatie van Setelco heeft geen financiële gevolgen.
Het bestuur van de Stichting Combivisie heeft nu het verzoek bij de gemeente neergelegd om de Stichting Combivisie te mogen liquideren.

Financiële gevolgen liquidatie
In de afgelopen jaren is de gemeente Helmond opgetreden als financier van de Stichting Combivisie. Dit is gebeurd in de vorm van twee achtergestelde renteloze leningen:
– Lening Combivisie van € 49.589, verstrekt in 2008 ter dekking van de kosten van de oprichting- en aanloopkosten voor breedbandactiviteiten
– Lening Combivisie ten behoeve van Domotica, verstrekt voor de dekking van de kosten voor de ontwikkeling van domotica-diensten. Met de middelen van de lening kon Stichting Combivisie participeren in het aandelenkapitaal van Domovisie.
Gegeven het achtergestelde karakter van de leningen is toentertijd meteen een voorziening en een reserve getroffen ter hoogte van dit bedrag. De voorziening is in de afgelopen jaren teruggebracht naar € 41.888,-; de reserve van € 50.000,- is nog volledig beschikbaar. Dit is echter niet voldoende om de leningen volledig af te lossen; er resteert € 7.701.
Daarnaast heeft de gemeente een subsidie verleend om het Helmond Internet Exchange (HIX) project mogelijk te maken; een digitaal knooppunt van Combivisie waarlangs verschillende netwerken konden worden gekoppeld aan Brabantnet. Het subsidiebesluit bestond uit drie tranches. De 1e en 2e tranche betroffen in totaal een subsidie van € 109.000,-. Voor de 3e tranche is nog € 34.000 beschikbaar in de reserve Brabantnet. Deze tranche wordt niet meer verleend.
Het HIX project en de daaraan verbonden abonnees wordt overgedragen aan de Stichting Eindhoven Fiber eXchange. In het verleden is dit project kostendekkend geweest, maar mocht het project de komende jaren winstgevend worden dan kan Helmond in de komende vijf jaar maximaal € 25.000,- tegemoet zien.
Om de kosten te kunnen voldoen die voortkomen uit de afwikkeling van de liquidatie vraagt de Stichting een eenmalige subsidie van € 5.000,-. Deze kosten en de restantlening van € 7.701 kunnen gedekt worden uit de niet bestede subsidie voor de 3e tranche van het HIX project. Als gevolg hiervan wordt de reserve Brabantnet verlaagd met € 12.701. De financiële mutaties zullen worden opgenomen in de 1e Berap 2015.

2 reacties:

Hmm, 130 miljoen in kas in 1998, en nu bij de gemeente aankloppen voor extra geld en een kwijtschelding? Vreemde zaak die eens nader onderzocht moet worden lijkt me.

Beantwoorden

Zorgboog en Savant zijn aandeelhouder laat hen het verlies bijpassen

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *