Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Namens de GroenLinks-fractie stelde Antoinette Maas vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over het uiterlijk (vastgelegd in vele gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen) versus duurzaamheid.
Vandaag hieronder haar 5 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In het ED van zaterdag 29 augustus jl. staat een positief artikel over de opleving van de bouw in Brandevoort. Nog dit jaar start hier een proefproject met 24 energie neutrale woningen. GroenLinks juicht dit initiatief van harte toe. Vanaf 2020 wordt energieneutraal bouwen de wettelijke norm. Volgens het beeldkwaliteitsplan voor Brandevoort is het installeren van zonnepanelen niet op elk dak toegestaan. Op dit aspect is er dus een spanningsveld met de landelijke wetgeving, die het installeren van panelen zonder vergunning toestaat, behalve bij rijksmonumenten (Brandevoort kent geen rijksmonumenten). GroenLinks is van mening dat altijd gewerkt moet worden aan passende oplossingen, ook qua beeld, maar dat uiteindelijk het beeldkwaliteitsplan ondergeschikt is aan de landelijke wetgeving. In het genoemde artikel wordt wethouder Stienen geciteerd: “Om te kunnen voldoen aan de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC-norm) van 0 kom je al snel uit op zonnepanelen en zonneboilers. We gaan kijken hoe dat toch kan passen binnen het beeldkwaliteitsplan.” GroenLinks is het hiermee dus van harte eens.
Als het gaat om reductie van CO2 en om de hoeveelheid opgewekte duurzame energie loopt Nederland hopeloos achteraan. We halen bij lange na niet de taakstelling die nodig is om de opwarming van de aarde te helpen terugdringen, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Elk duurzaam initiatief vanuit de bevolking/particulieren moeten we omarmen. Als gemeente moeten we initiatieven stimuleren en faciliteren. In dit verband is het lovenswaardig dat de gemeente Helmond het initiatief nam tot de Versnellingsagenda Duurzaamheid (Alle Lichten Op Groen). Voor GroenLinks is elke versnelling nog niet snel genoeg. Gelukkig neemt de maatschappelijke bewustwording van de noodzaak tot energie transitie toe. Zodoende zien we in alle wijken de hoeveelheid zonnepanelen fors toenemen, ook op daken waar dit niet past in het beeldkwaliteitsplan.
Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

 1. Zonnepanelen (laten) installeren op je dak is wettelijk vrijgesteld van vergunning. Volgens GroenLinks is een gemeentelijk beeldkwaliteitsplan voor een wijk ondergeschikt aan deze landelijke wetgeving. Met andere woorden: bewoners in Brandevoort hebben het recht zonder vergunning zonnepanelen te (laten) installeren, ook al zou dit niet (goed) passen in het beeldkwaliteitsplan, omdat het dak aan de straatzijde het meeste zonne-energie geeft.
  Hoe gaat het college om met dit bestaande spanningsveld?
  Wat doet het college met de bestaande situaties in Brandevoort, waarbij in strijd met het beeldkwaliteitsplan zonnepanelen op daken zijn geïnstalleerd? Geeft zij opdracht tot handhaving, welke ervaring is er met handhaving? Of worden deze situaties stilzwijgend gedoogd?
 2. De wet biedt mogelijkheden om zonneparken te realiseren op daartoe geschikte daken of percelen. Particulieren die binnen de zogenaamde postcoderoos van deze locatie wonen, kunnen participeren in een dergelijk project. De stroomopbrengst van de panelen in het zonnepark kan gesaldeerd worden met het verbruik op meter bij de energieleverancier. Zodoende profiteert de particulier van zonnestroom, zonder panelen te hoeven leggen op het eigen dak. Daarmee kan het spanningsveld met het beeldkwaliteitsplan worden omzeild.
  Wat is de mening van het college over een dergelijke benadering?
  Ziet het college mogelijkheden om mee te werken aan een of meerdere zonneparken in de postcoderoos Brandevoort? Is het college bereid grond ter beschikking te stellen voor een dergelijk zonnepark initiatief (grond die niet bebouwd wordt, bijvoorbeeld onder de hoogspanningsleidingen of langs de spoorlijn, of in gebied Gulbergen)?
 3. Het College gaat bekijken hoe nieuwe energie neutrale huizen met zonnepanelen kunnen worden ingepast in het beeldkwaliteitsplan van de wijk. Hoe denkt het college dit te realiseren en op welke termijn? Wordt hiervoor het beeldkwaliteitsplan aangepast?
  Zo ja, geldt dit dan ook voor woningen die (al dan niet tegenstrijdig met het huidige beeldkwaliteitsplan) al zonnepanelen op de daken hebben liggen?
 4. Vorig jaar werd bekend dat op een gemeentelijk perceel aan de Baarsstraat (Vissenwijk) het eerste project met 12 nieuwe energie neutrale koopwoningen wordt gerealiseerd door een projectontwikkelaar. Kunt u ons informeren over de stand van zaken van dit project?
 5. Om aan de duurzaamheidsnormen te voldoen die we onszelf hebben opgelegd (o.a. conform de versnellingsagenda duurzaamheid) en die van overheidswege nog zullen worden opgelegd (EPC-norm 0), ziet GroenLinks graag dat de bijbehorende welstandseisen en beeldkwaliteitseisen zo snel mogelijk hiermee in overstemming worden gebracht. Wij vragen het college om hiervoor een voorstel aan de raad te doen. Is het college daartoe bereid?

0 reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *