Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.210 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Harrie van Dijk (Lokaal Sterk), Frans van Mol (Senioren 2013), Theo van Mullekom (Helmond Aktief) en Thijs van Wetten (CDA) stelden schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het huisvestigingsprobleem bij Senioren Ontmoetingscentrum D’n Huijsakker in Mierlo-Hout.
Vandaag hieronder hun 6 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen woensdag waren we als gemeenteraad van Helmond uitgenodigd bij D’n Huijsakker in Mierlo-Hout. Goed dat een stichting met zoveel vrijwilligers ons als gemeenteraad de gelegenheid biedt om kennis te nemen van de activiteiten die ze uitvoert. Daarnaast biedt het een goede gelegenheid om ons als gemeenteraad te presenteren vanuit het principe van begin- en samenspraak als uitgangspunt van het coalitieakkoord “mensen maken de stad” . Aanleiding voor de uitnodiging is de verhuizing die op handen is naar de Geseldonk.
Als raadsleden hebben we nogmaals het goede initiatief van deze grote groep van vrijwilligers kunnen ervaren en zelfs voelen. De emotie over de verhuizing naar de Geseldonk was duidelijk voelbaar.
De bezoekende raadsleden willen nogmaals expliciet kenbaar maken dat de activiteiten die D’n Huijsakker ontplooit prima passen binnen de huidige beleidskaders van de gemeente Helmond. Het is een staaltje participatiemaatschappij in optima forma.
Bij de start van D’n Huijsakker is dit initiatief door de diverse raadspartijen bejubeld omdat het een steunpunt van de bibliotheek zou zijn daar waar de bibliotheek voor een stevige bezuinigingsopgave werd gesteld. Hiermee was een oplossing gevonden voor sluiting van een wijkfiliaal dat tevens een bredere maatschappelijk functie zou krijgen. Een huiskamer middenin een wijk waar tevens andere activiteiten konden worden opgepakt voor en door een grote groep vrijwilligers.
Het probleem dat zich voordoet is dat er een acuut huisvestigingsprobleem is ontstaan. Op termijn zal D’n Huijsakker worden ondergebracht in het nieuwe wijkgebouw van Mierlo-Hout “de Geseldonk”. Echter het bestuur van D’n Huijsakker is bang dat haar identiteit daarmee verloren gaat. Als er geen oplossing wordt geboden dat stopt het huidige bestuur ermee.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Is het college met ons van mening dat de activiteiten die D’n Huijsakker uitvoert van toegevoegde waarde zijn voor de senioren in Mierlo-Hout?
 2. Bent u met ons van mening dat de bezwaren die het bestuur van D’n Huijsakker heeft tegen de verhuizing, nl. verlies van identiteit, aanknopingspunt moet zijn om een oplossing te zoeken met het bestuur van de Geseldonk?
 3. Is het college bereidt om hierin een actieve en bemiddelende rol te spelen?
 4. Als het bestuur van de stichting stopt is het college dan bereidt om een actieve rol te spelen voor behoud van activiteiten voor de wijkbewoners? Het gaat hierbij bijv. Om de biljart en bridge activiteiten.
 5. Heeft het college meer signalen ontvangen dat partijen die voorzien zijn om gehuisvest te worden in de Geseldonk bedenkingen hebben ? Welke rol neemt het college hierbij?
 6. Is het college bereidt om tot de tijd er een definitieve oplossing is gevonden D’n Huijsakker te gedogen op haar huidige locatie waarbij de kosten niet voor rekening voor voornoemde stichting zullen komen?

Gezien het acute probleem danken we het college op voorhand voor haar snelle beantwoording.

1 reactie:

D’n Huijsakker moet toch naar de Geseldonk verhuizen
Vandaag gaf B&W de antwoorden op de bovenstaande vragen van Harrie van Dijk (Lokaal Sterk), Frans van Mol (Senioren 2013), Theo van Mullekom (Helmond Aktief) en Thijs van Wetten (CDA) over het huisvestigingsprobleem bij Senioren Ontmoetingscentrum D’n Huijsakker in Mierlo-Hout.

 1. Vraag: Is het college met ons van mening dat de activiteiten die D’n Huijsakker uitvoert van toegevoegde waarde zijn voor de senioren in Mierlo-Hout?
  Antwoord: Ja, zowel de activiteiten van de stichting zelf zijn van toegevoegde waarde als de activiteiten van de gebruikers van de ontmoetingsruimten die D’n Huijsakker beschikbaar stelt. We waarderen de activiteiten voor de senioren in Mierlo-Hout die D’n Huijsakker organiseert en faciliteert en deze verdienen het om door te gaan.
 2. Vraag: Bent u met ons van mening dat de bezwaren die het bestuur van D’n Huijsakker heeft tegen de verhuizing, nl. verlies van identiteit, aanknopingspunt moet zijn om een oplossing te zoeken met het bestuur van de Geseldonk?
  Antwoord: Vanaf 2010 is D’n Huijsakker gevestigd in Hoofstraat van Mierlo-Hout (voormalige bibliotheek). Ze kregen daar tijdelijk onderdak vanwege het ontbreken van een wijkaccommodatie in Mierlo-Hout. Het tijdelijke karakter van de huisvesting was bij de stichting bekend. Op 17 december heeft het bestuur ons schriftelijk laten weten niet naar de Geseldonk te willen verhuizen. In onze ogen leidt een verhuizing naar een multifunctionele wijkaccommodatie (Geseldonk) echter niet tot identiteitsverlies. Na de deprivatisering en komende renovatie is de Geseldonk een volwaardig gesubsidieerde wijkaccommodatie, met voldoende plek voor de activiteiten van D’n Huijsakker. De Geseldonk biedt bovendien de mogelijkheid tot groei en kansen tot samenwerking met andere verenigingen. Het is van belang dat de senioren in de wijk een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten. In de renovatie van de Geseldonk houden we rekening met de wensen van senioren.
 3. Vraag: Is het college bereidt om hierin een actieve en bemiddelende rol te spelen?
  Antwoord: Ja, daartoe zijn we bereid. We hebben al veel geïnvesteerd in gesprekken met D’n Huijsakker, juist omdat er veel waardering is voor de activiteiten en inzet van deze vrijwilligers. We hebben daarbij steeds vastgehouden aan de besluiten die door de raad zijn genomen. Met het bestuur van D’n Huijsakker zijn in 2014 al diverse gesprekken gevoerd door de wethouders Van der Zanden en Stienen. Daarnaast vonden ambtelijke gesprekken plaats en is schriftelijk gecommuniceerd. Ook met het bestuur van de Geseldonk is over het onderwerp gesproken. Aan D’n Huijsakker is halverwege 2014 bijvoorbeeld voorgesteld om mee te denken over de inrichting van de Geseldonk. In deze gesprekken heeft ons college steeds de helpende hand geboden om er – binnen de door de raad vastgestelde kaders – samen uit te komen. Met het vaststellen van de begroting in november 2014 is een structurele bezuiniging aangenomen van €500.000 op wijkaccommodaties. Deze moet nog worden gevonden. Het past dan niet om een uitzondering te maken en D’n Huijsakker structureel te subsidiëren voor de huur.
 4. Vraag: Als het bestuur van de stichting stopt is het college dan bereidt om een actieve rol te spelen voor behoud van activiteiten voor de wijkbewoners? Het gaat hierbij bijv. Om de biljart en bridge activiteiten.
  Antwoord: Als college zullen we dan met de gebruikers en eventueel andere wijkbewoners in overleg treden om te bezien hoe activiteiten gecontinueerd kunnen worden.
 5. Vraag: Heeft het college meer signalen ontvangen dat partijen die voorzien zijn om gehuisvest te worden in de Geseldonk bedenkingen hebben ? Welke rol neemt het college hierbij?
  Antwoord: Nee, die hebben wij niet ontvangen.
 6. Vraag: Is het college bereidt om tot de tijd er een definitieve oplossing is gevonden D’n Huijsakker te gedogen op haar huidige locatie waarbij de kosten niet voor rekening voor voornoemde stichting zullen komen?
  Antwoord: Ja, we zijn bereid om de huursubsidie uit 2014, ter overbrugging van de renovatieperiode, tijdelijk te continueren. Dit op voorwaarde dat D’n Huijsakker na de renovatie gebruik maakt van de Geseldonk waar geen huur verschuldigd is, conform het door uw raad vastgestelde accommodatiebeleid.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *