Buiten is het 1 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.792 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Namens de Helmondse SP-fractie stelde Mieke Meulendijks schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de dinsdag verdronken tiener in Eindhoven.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Dinsdag 29 augustus heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in het Henri Dunantpark te Eindhoven. Hierbij is een 14-jarige jongen om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden. Wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen maar ook naar hen gaan onze gedachten uit.
Als SP fractie waren we in het verleden kritisch en tegen de bezuiniging op het brandweerduiken. We waren het niet eens met het afschaffen van het (laatste) duikteam in onze veiligheidsregio. Enerzijds omdat we iedere kans om een leven te redden willen benutten, anderzijds omdat we hulpverleners de mogelijkheden willen geven om levens te kunnen redden. In augustus 2014 heeft er ook een tragisch waterongeval plaatsgevonden in Hapert. Naar aanleiding van dit ongeval hebben wij als SP fractie schriftelijke vragen gesteld. Er is toen in opdracht van de veiligheidsregio een evaluatie uitgevoerd (Bureau Support, versie 1.0 november 2014) waarin diverse conclusies zijn getrokken en vele aanbevelingen zijn gegeven. Wij vragen ons dan ook het volgende af.
Wij verzoeken het college deze vragen bij de veiligheidsregio beantwoord te krijgen en willen, indien de reactie daar aanleiding toe geeft, dit ter bespreking voor commissie Bestuur en Economie laten agenderen.

 1. Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?
 2. Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en uitvoering praktijk?
 3. Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?
 4. Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?

In de reacties hieronder staan updates.

6 reacties:

als eerste veel sterkte voor de familie.. maar is dit weer een geval van zwemmen zonder diploma of andere zwem ervaring!

Beantwoorden

In een land waarvan 26% beneden zeeniveau ligt en 55% gevoelig is voor overstromingen. Zou zwemles verplichte kost moeten zijn!
Schoolzwemmen is daar een belangrijke basis voor. Het moet landelijk verplicht worden!

Beantwoorden

Update 1:
De evaluatie van de waterongevallenbeheersing in de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zal niet in 2018, maar nog dit jaar worden gehouden. Dat antwoordde B&W onder meer op de 4 gestelde raadsvragen van de SP. Hieronder staat de volledige beantwoording van B&W.

 1. Vraag: Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?
  Antwoord: Nee, dat geldt niet voor álle aanbevelingen. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft de evaluatie en bijbehorende aanbevelingen zorgvuldig beoordeeld en een aantal noodzakelijke maatregelen direct vertaald in de dagelijkse werkwijzen. Dat neemt niet weg dat de veiligheidsregio in de toekomst scherp blijft op mogelijke nieuwe verbeteringen; op die scherpte hebben we als college ook aangedrongen.
 2. Vraag: Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en uitvoering praktijk?
  Antwoord: In het kader van waterongevallenbeheersing staan diverse maatregelen ter beschikking om slachtoffers bij waterongevallen te voorkomen. Naast preventieve maatregelen, zoals het bevorderen van zwemonderwijs, van toezicht bij recreatieplassen en van beveiligingsmaatregelen bij de inrichting van de openbare ruimte (vangrails, hekwerken, taluds) wordt door de brandweer ook voorzien in repressief optreden via grijpreddingen (door alle basiseenheden brandweer) en via oppervlakteredding (drie teams over de regio verspreid). Het bestuur van de VRBZO heeft in 2013 de afweging gemaakt dat het in stand houden van een regionaal duikteam aan de redcapaciteit en – mogelijkheden van de brandweer een beperkte toevoeging geeft. Dit mede gezien het beperkte waterongevallenrisico van deze regio.
 3. Vraag: Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?
  Antwoord: Het bestuur van de VRBZO heeft eerder aangegeven dat het een evaluatie van de totale waterongevallenbeheersing in deze regio zal uitvoeren, en ook van de afzonderlijke onderdelen die de brandweer uitvoert (grijpredding, oppervlakteredding, duiken). Deze evaluatie stond gepland voor 2018 maar wordt in de tijd naar voren gehaald. Het college wil de resultaten van deze evaluatie, en de consequenties daarvan voor Helmond, afwachten. Uiteraard worden afzonderlijke incidenten ook altijd geëvalueerd, waarbij de betrokken Officier van Dienst het voortouw heeft. Daarbij is standaard aandacht voor de impact van het incident op de betrokken medewerkers.
 4. Vraag: Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?
  Antwoord: Zie beantwoording vraag 3: dat maakt deel uit van de genoemde evaluatie.
Beantwoorden

Update 2:
Weer fataal waterongeval, SP wil weten hoe het staat met eigen duikteam 
Namens de Helmondse SP-fractie stelde Mieke Meulendijks gisteren schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van een fataal waterongeval dat zondag in Eindhoven plaatsvond. Met een eigen duikteam uit de regio was er waarschijnlijk een grotere overlevingskans voor het slachtoffer. Hieronder haar 3 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Opnieuw heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in Eindhoven. Een 23-jarige man is om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden.
Telkens als zo’n fataal ongeval zich voordoet komt de vraag op of het verschil had gemaakt als de Veligheidsregio Brabant-Zuidoost een eigen duikteam zou hebben. Dat blijft altijd gissen, antwoordt officier van dienst Wally Paridaans vandaag in het Eindhovens Dagblad.
Dezelfde vraag kwam op bij een waterongeval op 29 augustus vorig jaar in Eindhoven. Bij die gelegenheid hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld. Het college antwoordde toen dat een evaluatie die gepland stond voor 2018 naar voren zou worden gehaald. En dat afzonderlijke incidenten en ook de ervaringen en opvattingen van de betrokken hulpverleners bij die evaluatie betrokken zouden worden.

 1. Bij ons weten is er nog steeds geen evaluatie. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is?
 2. Deelt u onze mening over de urgentie van een grondige evaluatie, zodat snel een goed onderbouwde conclusie getrokken kan worden over het wel of niet weer invoeren van een eigen duikteam?
 3. Deelt u onze mening dat voor de opkomsttijd voor het duikteam 15 minuten als richtwaarde aangehouden dient te worden?
Beantwoorden

Slechte zaak dat die evaluatie dus niet klaar is!!
Vraag: Wat zijn die antwoorden en zo’n belofte dat het vorig jaar klaar zou zijn dan eigenlijk waard?
Antwoord: Niks.:-(

Beantwoorden

Update 3:
B&W: afschaffen regionaal duikteam nog steeds te rechtvaardigen keuze
Dat en meer antwoordde B&W op de 3 raadsvragen van de SP-fractie. Hieronder staat hun volledige beantwoording..

 1. Vraag: Bij ons weten is er nog steeds geen evaluatie. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is?
  Antwoord: Eind 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij nut en noodzaak van een eigen duikteam centraal heeft gestaan. Uit die evaluatie, waarin met betrokkenen is gesproken en ook vergelijkingen zijn getrokken met andere regio’s, is een samenvattende notitie (pdf) voortgekomen. In het Algemeen Bestuur VRBZO van 12 januari jl. is deze notitie ‘Stand van zaken incidentbestrijding waterongevallen’ besproken. Het Algemeen Bestuur heeft de constateringen bekrachtigd, en stelt daarmee vast dat het afschaffen van het duikteam nog steeds een te rechtvaardigen keuze is. Hoewel ook wij geschrokken zijn van het ongeval op 18 februari, en de impact daarvan, vertrouwen wij in deze op de expertise bij de Veiligheidsregio.
 2. Vraag: Deelt u onze mening over de urgentie van een grondige evaluatie, zodat snel een goed onderbouwde conclusie getrokken kan worden over het wel of niet weer invoeren van een eigen duikteam?
  Antwoord: Ook wij hebben na eerdere incidenten aangedrongen op een goede evaluatie. De notitie ‘Stand van zaken incidentbestrijding waterongevallen’ geeft in onze ogen een gedegen analyse. Tegelijkertijd snappen we dat er bij u als raadsleden vragen leven, zeker wanneer we zoals op 18 februari worden opgeschrikt door een incident. Vandaar dat wij, naast dat we u bij deze de evaluatie verstrekken, graag nader over de incidentbestrijding in het algemeen en de duikteams in het bijzonder bijpraten. In de nieuwe raadsperiode zal hiervoor een geschikt moment worden gezocht. Daarbij zal ook Arie van Houwelingen, sectorhoofd incidentbestrijding van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost beschikbaar zijn voor vragen.
 3. Vraag: Deelt u onze mening dat voor de opkomsttijd voor het duikteam 15 minuten als richtwaarde aangehouden dient te worden?
  Antwoord: Het bestuur van de VRBZO heeft in 2013 de afweging gemaakt dat het in stand houden van een regionaal duikteam slechts een beperkte toevoeging geeft aan de gehele keten van waterongevallenbeheersing. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de kosten van zo’n team, mede vanwege scherpere eisen en voorschriften, sterk toenemen. Er is voor gekozen de beschikbare middelen te investeren in onder meer preventie en andere vormen van incidentbestrijding, waarmee een hogere effectiviteit wordt behaald. Bovendien zijn goede afspraken gemaakt met ondersteuning vanuit naburige regio’s. Zoals u met uw opkomsttijd ook aangeeft, zal deze bijstand niet tot zelden levensreddend zijn.
  Overigens is de hulp van duikteams dit ook zelden geweest. Vooralsnog sluiten wij daarmee aan op de conclusies in bijgevoegde notitie. Wel zullen we deze materie als college scherp blijven volgen en, waar nodig, om meer aandacht vanuit de Veiligheidsregio vragen. Dit is op dit moment niet aan de orde.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *