Buiten is het 4 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.415 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Jos Boetzkes en Mirjam van der Pijl van de PvdA stelden vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Daarin hebben 22 gemeenten hun wettelijke milieudienst-taken op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht ondergebracht.
Vandaag hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Bij de presentatie van de Berap op 3 oktober j.l. liet secretaris Marneffe zich nog positief uit over de ODZOB. Op 15 oktober maakt het ED gewag van een fors tekort van deze regionale dienst. Een tekort van, vier maanden na de oprichting, 1,5 miljoen. Een tekort dat al op 19 september bij het bestuur van de dienst is bekend geworden.
Uit dat artikel en het artikel dat in vervolg erop op 16 oktober verschijnt lezen wij dat de gemeente Helmond als deelnemer in deze dienst moet bijdragen aan dit tekort. Hoeveel hangt af van de omzet die onze gemeente bij de dienst heeft gegenereerd. Afspraak is dat deelnemende gemeenten, de Provincie en de waterschappen zoveel mogelijk relevante diensten af te nemen bij het ODZOB. Daaraan lijkt een groot aantal van de deelnemers niet te voldoen. De calculerende overheid zou dit vanwege de afspraak inzake aanvulling van tekorten ook niet moeten doen….
Ook lezen wij over personeel dat overgekomen is vanuit de gemeenten naar deze dienst dat in de gemeente van herkomst slechts voor een deel met milieutaken belast was. De inhuur die de dienst heeft moeten doen voor ter zake geschoold personeel bij diverse opdrachten is daarmee wel te verklaren maar tevens erg cru!
Wij hebben over deze kwestie de volgende vragen:

 1. Hoe kon de Heer Marneffe tijdens bespreking van de Berap in positieve zin spreken over de ODZOB terwijl bij de verantwoordelijk wethouder, cq bestuurder van deze dienst, het tekort al bekend was?
 2. Hoeveel omzet heeft de gemeente Helmond tot nu bij de ODZOB gegenereerd?
 3. In welke verhouding staat dit tot het totaal van de omzet van de ODZOB?
 4. Voor welk bedrag van het tekort is de gemeente Helmond nu aansprakelijk?
 5. Hoeveel taken die de ODZOB zou hebben kunnen doen voor de gemeente Helmond zijn uitbesteed aan externe uitvoerenden?
 6. Wat was hierbij in totaal de winst door een lagere prijs?
 7. Bent u het met ons eens dat de afspraak om in tekorten bij te dragen naar rato van de gegenereerde omzet een negatieve prikkel is om diensten af te nemen van de ODZOB?
 8. Zijn we als deelnemende gemeente in de gelegenheid dit beleid bij te sturen?
 9. Hoeveel fte aan personeel is er van de gemeente Helmond naar de ODZOB gegaan?
 10. Hoeveel fte ervan hield zich daadwerkelijk met taken bezig die nu door ODZOB worden gedaan?

2 reacties:

Het tekort van 1,5 miljoen euro 4 maanden na de oprichting bij de milieudienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) was begin oktober nog niet bekend bij de gemeente. Het risico in jaar 1 was geschat op 450.000 euro. Dit jaar genereerde de gemeente Helmond een omzet van 491.000 euro bij de ODZOB. Dat liet het college van burgemeester en wethouders onder meer weten op de bovenstaande vragen van Jos Boetzkes en Mirjam van der Pijl van de PvdA.
Hieronder de volledige antwoorden op hun vragen:

 1. Vraag: Hoe kon de Heer Marneffe tijdens bespreking van de Berap in positieve zin spreken over de ODZOB terwijl bij de verantwoordelijk wethouder, cq bestuurder van deze dienst, het tekort al bekend was?
  Antwoord: Bij de bespreking van de Berap 2 is niet positief over de ODZOB gesproken, maar heeft de heer Marneffe op uw vraag gemeld dat hem geen actueel bericht bekend was over het genoemde tekort bij de ODZOB, maar dat reeds bij de start van ODZOB het risico bekend was van een tekort wegens overcapaciteit. De heer Marneffe meldde ook dat dit risico is voorzien en door ons is geschat op € 450.000,- voor wat betreft ons aandeel (wat overigens het eerste jaar betreft en daarna jaarlijks afloopt). Wij verwijzen u overigens naar het verslag van de behandeling van de Berap 2 en naar de concept begroting 2014.
 2. Vraag: Hoeveel omzet heeft de gemeente Helmond tot nu bij de ODZOB gegenereerd?
  Antwoord: De gemeente Helmond heeft totaal voor 2013 de volgende omzet gegenereerd:
  Reguliere VTH –taken Wet milieubeheer     € 310.575,–
  Optie extra taken (in voorbereiding)     € 80.000,–
  Toezicht bodemtaken     € 59.500,–
  Ondersteuning toezicht horeca (BJZ)     € ??,–
  Overige adviestaken Milieu     € 41.400,–
  TOTAAL      € 491.475,–
  Afgerond brengen wij derhalve meer dan €500.000,- in binnen het werkprogramma aan de ODZOB over 2013. Dat is ruimschoots wat we eind 2012 geprognosticeerd hadden.
 3. Vraag: In welke verhouding staat dit tot het totaal van de omzet van de ODZOB?
  Antwoord: Wij kennen de totale omzet van de ODZOB niet. Deze vraag is uitgezet bij de ODZOB.
 4. Vraag: Voor welk bedrag van het tekort is de gemeente Helmond nu aansprakelijk?
  Antwoord: De verdeelsystematiek is nog niet geheel uitgewerkt. In de GR, artikel 30 lid 4 staat ten aanzien van het tekort op de jaarrekening:
  Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of ten dele:
  a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;
  b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
  Algemeen toelichtend willen wij hier melden dat de financiële huishouding van de ODZOB, op basis van de GR en de financiële verordening, uit twee deelbegrotingen dient te worden opgebouwd. Het ene begrotingsdeel heeft betrekking op de verplichte taken en het andere op de verzoektaken. De risicoverdeling zou conform afspraak ook op deze twee verschillende sporen verrekend moeten worden. Dat staat ook in de toelichting op de GR zo beschreven. Het AB heeft daarbij de bevoegdheid om hierover nadere afspraken met elkaar te maken. Dat zal dan op korte termijn ook dienen te gebeuren voor de invulling die dat voor het jaarresultaat over 2013 moet gaan krijgen. Tevens willen wij graag verwijzen naar de opmerking die de voorzitter van het DB van de ODZOB, de heer Joost Helms (wethouder gemeente Eindhoven), in het Eindhovens Dagblad van 16 oktober jongstleden heeft op laten tekenen waarbij hij aangeeft dat “Als straks echt blijkt dat er een tekort is, moeten we zien hoe we dat samen oplossen”.
 5. Vraag: Hoeveel taken die de ODZOB zou hebben kunnen doen voor de gemeente Helmond zijn uitbesteed aan externe uitvoerenden?
  Antwoord: Voor slechts een paar incidentele taken maken wij momenteel sporadisch gebruik van externe bureaus. Het betreft daarbij specialistische advisering op het gebied van externe veiligheid en geurhinder.
 6. Vraag: Wat was hierbij in totaal de winst door een lagere prijs?
  Antwoord: Kostprijs is bij deze keuzes niet de bepalende factor. De ODZOB kan op dit moment echter niet de (duurzame beschikbaarheid van de) benodigde kwaliteit, deskundigheid en ervaring leveren waarmee deze taakinvulling opgepakt moet worden.
 7. Vraag: Bent u het met ons eens dat de afspraak om in tekorten bij te dragen naar rato van de gegenereerde omzet een negatieve prikkel is om diensten af te nemen van de ODZOB?
  Antwoord: Voor Helmond niet. Wij hebben zelfs meer opgedragen dan geprognosticeerd eind 2012. De systematiek van verdeling van risico’s op basis van de gegenereerde omzet hebben wij echter wel ter discussie gesteld. U als raad heeft dat, bij de vaststelling van de zienswijze op de begrotingen van de ODZOB over 2013 en 2014, ook overgenomen. Dat standpunt is in de brief aan het DB van de OZOB dan ook meegenomen als een wens om deze systematiek voor eind van het jaar binnen het AB van de ODZOB bij te stellen.
 8. Vraag: Zijn we als deelnemende gemeente in de gelegenheid dit beleid bij te sturen?
  Antwoord: Als deelnemende gemeente zijn we niet alleen in staat dit bij te sturen. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling zullen we dit volgens de daarvoor geldende afspraken en besluitvormingsprocessen moeten doen. Het AB is daarvoor dan ook, zoals hiervoor reeds vermeld, het gemandateerde gremium.
 9. Vraag: Hoeveel fte aan personeel is er van de gemeente Helmond naar de ODZOB gegaan?
  Antwoord: 
  Antwoord: Totaal hebben wij 1 fte overgedragen. Het betreft hierbij de verplicht door de ODZOB in te vullen taakstelling van toezicht en handhavingsadvisering, binnen het bodemwerkveld, m.n. de Wet bodembeheer (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De gemeente Helmond is en blijft daarbij wel zelf het bevoegde gezag en stuurt vanuit deze rol deze taakstelling dan ook actief aan. Tot op dit moment vindt deze taakstelling in hoofdzaak op locatie, dat betekent binnen de dienst S&B- team Milieu, door de voormalige medewerker van de gemeente Helmond, plaats.
 10. Vraag: Hoeveel fte ervan hield zich daadwerkelijk met taken bezig die nu door ODZOB worden gedaan?
  Antwoord: Zie vraag 9.
Beantwoorden

Ondersteuning horeca BJZ ???????
Geen bedrag, helemaal niets.

Wat moeten we ermee, en waarom uitgerekend nn weer deze toch al zeer discutabele post.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *