Buiten is het 2 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.791 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

De PvdA stelde schriftelijke vragen aan B&W over een derde geitenhouderij in Gemert-Bakel. Op dit moment loopt er al een discussie over de mogelijke komst van een andere geitenhouderij met 2700 geiten in die gemeente.
Mohammed Chahim en Mirjam van der Pijl stelden die vragen namens hun fractie. Hieronder hun 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding en eindigend met hun oproep. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Met veel verbazing lazen wij het bericht in het ED van 20 oktober j.l. dat er een derde vergunning is verleend voor een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. Deze (toekomstige) geitenhouderij bevindt zich binnen 3,5 km van de Helmondse wijk Dierdonk, binnen 5 km van Rijpelberg, Helmond-Noord en Helmond-Oost. Wij maken ons ernstig zorgen over de gezondheid van de bewoners in de omgeving van de (toekomstige) geitenhouderij.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Op dinsdag 6 september 2016 nam de gemeenteraad van Helmond unaniem een motie aan, die het college opdracht geeft inspanningen te verrichten tegen de komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. Wat heeft het college n.a.v. de motie ondernomen?
 2. Was het college op de hoogte van de nieuwe aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij in de directe omgeving van Dierdonk?
 3. Zo ja, heeft u bezwaar aangetekend bij het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel? Of op andere manier uw ongenoegen hierover uitgesproken?
 4. Zo nee, bent u het met ons is dat het niet melden van een dergelijke aanvraag, zeker gezien de lopende discussie rondom 2 andere aanvragen voor (uitbreiding van) geitenhouderijen geen teken is van collegialiteit van het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel?

Wij roepen u op om over deze kwestie een stevig gesprek te voeren met het college van B&W van Gemert-Bakel. Wij gaan er vanuit dat u zich blijft inzetten om de definitieve komst van de geitenhouderijen in Gemert-Bakel tegen te gaan.
Wij begrijpen niet hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, te meer omdat, zo lezen wij op het ED.nl, “de provincie Noord-Brabant gemeenten adviseert zich ‘tot het uiterste inspannen’ om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico’s te voorkomen”. Zeker gezien de geschiedenis met Q-koortsuitbraak en de afschuwelijke gevolgen ervan voor veel van onze Helmondse inwoners, zou dezelfde aanbeveling gehanteerd moeten worden aangaande geitenhouderijen.

In de reacties hieronder staan updates.

12 reacties:

Update 1:
B&W wist niet van de komst van de derde geitenhouderij in Bakel
Dat en meer antwoordde B&W op de raadsvragen over een derde geitenhouderij in Gemert-Bakel. Zie hun volledige beantwoording hieronder.

 1. Vraag: Op dinsdag 6 september 2016 nam de gemeenteraad van Helmond unaniem een motie aan, die het college opdracht geeft inspanningen te verrichten tegen de komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. Wat heeft het college n.a.v. de motie ondernomen?
  Antwoord: Al voor de behandeling van de Voorjaarsnota is er contact geweest met de gemeente Gemert-Bakel naar aanleiding van een brief die door buurtbewoners in Dierdonk verspreid is. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft wethouder De Leeuw in de raad gemeld dat er onrust was bij inwoners over een mogelijke komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. We zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk actief in gesprek gegaan waarbij we de belangen van onze inwoners behartigen en om gezondheidsrisico’s te verkleinen. Echter, de gemeente Gemert-Bakel is verantwoordelijk voor vergunningverlening op hun grondgebied. Wij blijven de komende tijd in goed gesprek met de gemeente Gemert-Bakel en blijven het proces monitoren.
 2. Vraag: Was het college op de hoogte van de nieuwe aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij in de directe omgeving van Dierdonk?
  Antwoord: In de afgelopen periode zijn er meerdere locaties in beeld gekomen in Gemert-Bakel voor een geitenhouderij. In totaal gaat het om 3 locaties (plattegrond):
  • Oldert 7 te Bakel: De aanvraag voor een vergunning op locatie Oldert 7 te Bakel, waar het Eindhovens Dagblad van 20 oktober een bericht over heeft geschreven, loopt al sinds eind 2014 en is recent definitief geworden. Van die aanvraag waren wij niet op de hoogte. De publicaties over de vergunning zijn in de lokale media en op de website van Gemert-Bakel geplaatst. Door de ondernemer is bovendien een dialoog gevoerd met zijn omgeving.
  • Muizenhol 1 en Grotelseheide zijn de recente initiatieven en hier is ambtelijk en bestuurlijk contact over.
 3. Vraag: Zo ja, heeft u bezwaar aangetekend bij het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel? Of op andere manier uw ongenoegen hierover uitgesproken?
  Antwoord: Wij hebben geen formeel bezwaar aangetekend in de vorm van een zienswijze. Wel is er bestuurlijk contact geweest na de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Daarin hebben we onze zorg uitgesproken en aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten door de GGD. We hebben bovendien goede afspraken gemaakt over de wijze waarop we elkaar rondom dergelijke vergunningaanvragen informeren (zie ook het antwoord op vraag 4).
 4. Vraag: Zo nee, bent u het met ons is dat het niet melden van een dergelijke aanvraag, zeker gezien de lopende discussie rondom 2 andere aanvragen voor (uitbreiding van) geitenhouderijen geen teken is van collegialiteit van het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel?
  Antwoord: Nee, dat zijn wij niet met u eens. De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2014 zorgvuldig de procedure voor de betreffende aanvraag doorlopen. Nadien zijn we met elkaar in gesprek geraakt over dergelijke aanvragen en hebben we afspraken gemaakt over de wijze waarop we elkaar informeren en betrekken. Dat loopt naar tevredenheid. We zullen ook aan andere, omliggende gemeenten voorstellen om dat op deze wijze met elkaar af te spreken; het gaat immers mede om de belangen van elkáárs inwoners. We zullen daar op korte termijn een brief over sturen aan de betreffende colleges.
Beantwoorden

Onze B&W heeft blijkbaar erg fijn overleg met de B&W van Gemert-Bakel. #NOT
Zoiets verzwijgen laat je toch niet over je kant gaan!!

Beantwoorden

Is dat dan de schuld van Gemert Bakel? Of provincie? Of Helmond?

Beantwoorden
Stefan van den Heuvel

Doet me denken aan een beruchte uitspraak na WO II

Beantwoorden

Update 2:
Wederom raadsvragen over de geitenhouderijen in Bakel
De PvdA, Lokaal Sterk en D66 stelden schriftelijke vragen aan B&W over de geitenhouderijen in Gemert-Bakel. Dat is de vierde serie raadsvragen sinds juni over dit onderwerp. Zie hier de eerste 2 rondes en hierboven de derde. Dit keer gaan enkele vragen ook over andere intensieve veehouderijen nabij Helmond.
Mirjam van der Pijl, Kim Breuer, Henriëtte Verouden, Gaby van den Waardenburg en Jochem van den Bogaard, stelden die vragen namens hun fracties. Hieronder hun 9 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de afgelopen maanden hebben de fracties van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 verschillende malen vragen gesteld over de vestiging en uitbreiding van een aantal geitenhouderijen nabij Helmond. Tevens is in de gemeenteraad een motie aangenomen die het college de opdracht geeft om zich in te spannen en er alles aan te doen om de komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel tegen te houden. Wij bedanken het college voor de beantwoording, maar gezien het grote gezondheidsrisico en de ontstane onrust stellen wij graag de volgende vervolgvragen:

 1. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van 22 oktober 2016 geeft het college aan te hebben aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten door de GGD. Heeft er een GGD onderzoek plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 2. In deze beantwoording geeft het college verder aan, dat de gesprekken met Gemert-Bakel naar tevredenheid verlopen en dat ook aan omliggende gemeenten een brief zal worden verzonden om voor te stellen om op die wijze met elkaar te communiceren. Is deze brief inmiddels verzonden? Zo nee, waarom niet?
 3. Het college geeft ook aan tevreden te zijn met de gemaakte afspraken rondom de communicatie. Waar is het college precies tevreden over nu ook het college onverwachts is geconfronteerd met een extra geitenhouderij waarover vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden?
 4. Verder geeft het college aan niet formeel bezwaar te hebben gemaakt/zienswijze te hebben ingediend tegen de komst van een nieuwe geitenhouderij. Waarom is dit niet gebeurd?
 5. Ten aanzien van de aanvraag bij Muizenhol meldt ForFarmers in een brief van 27 oktober 2016 aan de gemeente Gemert-Bakel, dat er vanuit Dierdonk geen interesse bestaat om deel te nemen aan een omgevingsdialoog. Wij hebben echter vernomen dat deze uitspraak niet op waarheid berust. Ook blijkt Stichting Brouwberg niet voor een gesprek te zijn uitgenodigd. Wat vindt het college ervan dat deze Helmondse wijken worden uitgesloten? En wat is het college voornemens om met dit gegeven te doen?
 6. Indien de vergunning voor de Muizenhol toch wordt verleend, wat kan de gemeente Helmond nadien nog doen?

Uit het onlangs verschenen artikel ‘Zorgen geitenhouder door moeilijk beheersbare ziektes’ blijkt dat een aantal melkgeitenbedrijven met CAE- en CL-certificering toch ziektes hebben opgelopen. LTO is bezorgd over deze ontwikkeling.

 1. Door de laatste ontwikkelingen liggen nu grote delen van Helmond in drie cirkels van 5 km om een geitenhouderij. Vindt u dit toelaatbaar? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
 2. Heeft u een beeld van het aantal intensieve veehouderijen in aangrenzende buurgemeenten. Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het? Zo nee, bent u gezien de gezondheidsrisico’s alsnog voornemens om deze gegevens te verzamelen?
 3. Bent u op de hoogte van nieuwe aanvragen voor een uitbreiding of vestiging van een intensieve veehouderij in een van de buurgemeenten van Helmond? Zo ja, welke aanvragen betreft het?
Beantwoorden

Update 3:
Jaar lang geen nieuwe geitenhouderijen-vergunningen in Gemert-Bakel
Op initiatief van hun gemeenteraad heeft de gemeente Gemert-Bakel een voorbereidingsbesluit genomen over geitenhouderijen. Daarmee heeft de gemeente een jaar de tijd om een bestemmingsplan te maken waarin duidelijk is waar geitenhouderijen in Gemert-Bakel gewenst zijn. Tot die tijd kunnen nieuwe aanvragen voor geitenhouderijen niet zonder meer vergund worden. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het beleid anders wordt dan het nu is. Het voorbereidingsbesluit biedt vooral de tijd en ruimte om alle nodige feiten en informatie zoals deze nu bekend zijn in beeld te hebben.
Lopende aanvragen binnen Gemert-Bakel vallen niet onder het besluit. Bij deze vergunningsaanvragen is eerder een zorgvuldig traject opgestart. Om een goede bestuurlijke afweging te kunnen maken wil hun B&W antwoord op dezelfde vragen hebben als waar de gemeenteraad in het voorbereidingsbesluit antwoord op wil krijgen.

Beantwoorden

Update 4:
De volledige antwoorden van B&W op de 9 bovenstaande raadsvragen van de PvdA, Lokaal Sterk en D66:

 1. Vraag: In de beantwoording op de schriftelijke vragen van 22 oktober 2016 geeft het college aan te hebben aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten door de GGD. Heeft er een GGD onderzoek plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: In plaats van een GGD onderzoek, zal een groep objectieve deskundigen advies uitbrengen over mogelijke gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen. De deskundigen zijn afkomstig van instanties als RIVM, GGD, WUR (Wageningen University & Research), IRAS (onderzoeksinstituut diergeneeskunde Universiteit Utrecht) dierenartsen en huisartsen. De GGD neemt het voortouw in de oprichting van de deskundigengroep. Een vertegenwoordiger vanuit Helmond neemt deel in deze groep. Het advies wordt aan de gemeente Gemert-Bakel gegeven en wij zullen hierover actief in kennis worden gesteld.
  Er komt dus geen apart onderzoek van de GGD over de aanvraag, maar bij voorkeur één gezamenlijk advies van de deskundigengroep over mogelijke gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen.
 2. Vraag: In deze beantwoording geeft het college verder aan, dat de gesprekken met Gemert-Bakel naar tevredenheid verlopen en dat ook aan omliggende gemeenten een brief zal worden verzonden om voor te stellen om op die wijze met elkaar te communiceren. Is deze brief inmiddels verzonden? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De brief is verzonden op dd. 7 december 2016 en is ook aan uw raad verstrekt. Daarnaast worden ontwikkelingen met buurgemeenten besproken in het kader van het werkprogramma Agrofood en leefomgeving.
 3. Vraag: Het college geeft ook aan tevreden te zijn met de gemaakte afspraken rondom de communicatie. Waar is het college precies tevreden over nu ook het college onverwachts is geconfronteerd met een extra geitenhouderij waarover vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden?
  Antwoord: We hebben met het college van Gemert-Bakel afspraken gemaakt hoe we elkaar actief informeren bij aanvragen en beslissingen met een gemeente-overschrijdend belang in huidige en toekomstige situaties. Onderdeel daarvan is ook om elkaar te betrekken bij het communicatietraject wat wordt doorlopen. We hebben afgesproken dat onze inwoners uitgenodigd worden bij toekomstige informatiebijeenkomsten.
 4. Vraag: Verder geeft het college aan niet formeel bezwaar te hebben gemaakt/zienswijze te hebben ingediend tegen de komst van een nieuwe geitenhouderij. Waarom is dit niet gebeurd?
  Antwoord: De aanvraag voor een vergunning op locatie Oldert 7 te Bakel loopt al sinds eind 2014 en is recent onherroepelijk geworden. Van die aanvraag waren wij niet op de hoogte en hebben daarom ook geen formeel bezwaar gemaakt of een zienswijze ingediend. De publicaties over de vergunning zijn indertijd in de lokale media en op de website van Gemert-Bakel geweest en wij zijn niet actief geïnformeerd. Wij hebben dit met de gemeente Gemert-Bakel besproken en afspraken gemaakt om elkaar bij toekomstige ontwikkelingen goed op de hoogte te houden.
 5. Vraag: Ten aanzien van de aanvraag bij Muizenhol meldt ForFarmers in een brief van 27 oktober 2016 aan de gemeente Gemert-Bakel, dat er vanuit Dierdonk geen interesse bestaat om deel te nemen aan een omgevingsdialoog. Wij hebben echter vernomen dat deze uitspraak niet op waarheid berust. Ook blijkt Stichting Brouwberg niet voor een gesprek te zijn uitgenodigd. Wat vindt het college ervan dat deze Helmondse wijken worden uitgesloten? En wat is het college voornemens om met dit gegeven te doen?
  Antwoord: Op 7 november heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met wethouders van de gemeente Gemert-Bakel. Wethouder de Leeuw heeft dit onderwerp aan de orde gesteld en aangegeven dat de inwoners van Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis betrokken willen en dienen te worden bij toekomstige informatiebijeenkomsten. Recent heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van omwonenden uit Dierdonk en een vertegenwoordiger van het urgentieteam Transitie Zorgvuldige Veehouderij.
 6. Vraag: Indien de vergunning voor de Muizenhol toch wordt verleend, wat kan de gemeente Helmond nadien nog doen?
  Antwoord: De vergunning betreft een uitgebreide procedure. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid is tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit vergunningverlening door een ieder (burgers en gemeente). De datum van de terinzagelegging is nog niet bekend. Na het verlenen van de vergunning is er nog een mogelijkheid tot beroep bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. Voor het instellen van beroep dien je belanghebbende te zijn.
 7. Vraag: Door de laatste ontwikkelingen liggen nu grote delen van Helmond in drie cirkels van 5 km om een geitenhouderij. Vindt u dit toelaatbaar? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
  Antwoord: Om dit te kunnen beoordelen moet eerst het advies van de deskundigengroep worden afgewacht. Op dit moment zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om hierover een uitspraak te doen. We hebben er vertrouwen in dat we werken aan een oplossing.
 8. Vraag: Heeft u een beeld van het aantal intensieve veehouderijen in aangrenzende buurgemeenten. Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het? Zo nee, bent u gezien de gezondheidsrisico’s alsnog voornemens om deze gegevens te verzamelen?
  Antwoord: De gegevens van de bestaande intensieve veehouderijen en aanvragen voor nieuwe vestigingen of uitbreidingen zijn beschikbaar via de databank van de provincie (https://bvb.brabant.nl/) die voor iedereen toegankelijk is en via het eigen systeem van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Wij zetten vooral in op een goede communicatie met omliggende gemeenten. In het werkprogramma Agrofood en leefomgeving (20 gemeenten, ODZOB, Provincie) worden alle ontwikkelingen op het gebied van intensieve veehouderij in regionaal verband besproken. Helmond neemt hier actief aan deel.
 9. Vraag: Bent u op de hoogte van nieuwe aanvragen voor een uitbreiding of vestiging van een intensieve veehouderij in een van de buurgemeenten van Helmond? Zo ja, welke aanvragen betreft het?
  Antwoord: Deze lopende aanvragen zijn beschikbaar via de ODZOB. Verder worden ontwikkelingen met buurgemeenten besproken in het kader van het werkprogramma Agrofood en leefomgeving (zie ook bij vraag 8).
Beantwoorden

Wir haben es nicht gewusst.

Beantwoorden

Update 5:
Gevreesde geitenhouderij aan de Muizenhol in Bakel gaat niet door
B&W van de gemeente Gemert-Bakel heeft gisteren besloten (pdf) dat er geen geitenhouderij komt aan de Muizenhol 1 in Bakel. De in juli ingediende omgevingsvergunning voor die stallen voor zo’n 2700 geiten vlakbij Dierdonk was niet compleet en wordt daarom niet in behandeling genomen.
De geitenhouder kan een nieuwe aanvraag doen, maar die valt dan onder de maatregel om geen nieuwe geitenbedrijven toe te staan tot er nieuw bestemmingsplan is, zie update 3.

Beantwoorden

Beh!

Beantwoorden

Geen geiten, pelsdieren dus terug naar de ratten en muizen in dit hol van Bakel 🙂

Beantwoorden

Update 6:
Uitbreidingsaanvraag geitenhouderij aan Grotelseheide Bakel loopt nog
De aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding van de geitenhouderij aan Grotelseheide 4 in Bakel loopt nog, zo laat B&W van Helmond in een brief aan de gemeenteraadsleden weten. Voor de uitbreiding van de bestaande geitenhouderij van 700 naar 1500 geiten is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.
B&W van de gemeente Gemert-Bakel heeft toegezegd dat zij over deze aanvraag geen besluit neemt voordat het expertteam (onder leiding van de GGD) haar onderzoeksresultaten en advies rondom gezondheidsrisico’s bij geitenhouderijen heeft gepresenteerd. Een OBM kan worden geweigerd op grond van gezondheidsaspecten.
In februari komt dat expertteam bij elkaar. De gemeente Helmond heeft input geleverd aan de onderzoeksvragen die het expertteam gaat behandelen. Als er een advies in concept is, kunnen belanghebbenden en deelnemers aan de expertmeeting hierop nog inhoudelijk reageren. Uiteindelijk eind maart 2017 wordt een definitief integraal advies geleverd door de GGD aan B&W van de gemeente Gemert-Bakel waarna een besluit over de OBM voor Grotelseheide 4.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *