Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.100 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Namens het CDA stelde Angelique Raaijmakers – v.d. Pol schriftelijke vragen aan B&W over een financieel probleem van 30.000 euro bij Inloophuis De Cirkel. De Cirkel is een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.
Vandaag hieronder haar 7 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De Cirkel heeft een financieel probleem wat verband houdt met beschikbare middelen voor de exploitatielasten en de coördinator, groot 30.000,– euro.
Zij heeft verder voldoende middelen voor de activiteiten. Fondsen en gerichte acties zijn graag bereid om geld te doneren aan de cirkel maar wel onder voorwaarde dat dit geld niet gebruikt wordt voor exploitatie e/o personeel. De doelgroep is groot en het aantal vrijwilligers is ook geen probleem. De cirkel wordt druk bezocht en voldoet aan een behoefte.
Er is al gezocht in Helmond naar een ander geschikt pand met lagere exploitatielasten maar dat is niet voorhanden zover als wij begrepen hebben.
Stand van zaken nu
In de commissievergadering Maatschappij van 14 september jl. is door de wethouder medegedeeld dat de Cirkel een beroep mag doen op St. Zelfhulp netwerk die ook een nevenvestiging heeft in Helmond. Deze st. Zelfhulp faciliteert zelfhulp initiatieven d.m.v. een plek in het wijkhuis e.d. en ontvangt daarvoor een subsidie vanuit Helmond van 35.000,– euro (?) .
CDA Helmond heeft na de commissievergadering geïnformeerd bij de stichtingen ( Zelfhulp netwerk en de Cirkel) en daaruit is haar gebleken dat het feitelijk probleem dus niet opgelost is.
Je zou dus inderdaad kunnen zeggen dat de Cirkel geen eigen locatie meer zal hebben maar haar activiteiten voortzet in wijkhuizen e.d. maar wij weten allemaal dat wanneer je midden in het ziekteproces van een chemokuur zit of wanneer je je haren nog niet hebt, dat voor mensen een te hoge drempel wordt/kan zijn om in een wijkhuis met lotgenoten samen te komen.
Ook is ons gebleken dat het uitgangspunten van de gemeente Helmond zou zijn om geen losse zelfhulp groepen te financieren maar hiervoor via St. Zelfhulp netwerk een centraal punt te hebben.
De vragen van het CDA

 1. Wat is het verschil met een inloophuis voor (ex)GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en een inloophuis voor mensen met (ex)kanker? Daar we nu volop zogeheten DOC’s (inloophuizen GGZ) gaan financieren?
 2. Waarom is het beschikbare (nieuwe) geld van 250.000,— structureel voor lokale netwerken mede niet ingezet voor de Cirkel? Het doel van lokale netwerken staat in de ontvangen uitnodiging voor 21 september a.s. namelijk als volgt omschreven ; de zelfregie en de sociale netwerken van onze inwoners te versterken, zodat zij minder vaak een beroep hoeven doen op (financiële) ondersteuning van de gemeente of dure professionele zorg. Alleen daardoor kunnen mensen die individuele zorg of ondersteuning echt nodig hebben, die ook ontvangen. Nu en in de toekomst. Voldoet de cirkel aan deze doelstelling? Waar zijn de 250.000,– euro structurele middelen aan besteed of is er nog beschikbare ruimte?
 3. Onder welk beleidskader valt volgens u een inloophuis zoals de cirkel?
 4. Deelt u de mening van het CDA dat het te begrijpen is dat mensen met kanker het fijner vinden om met lotgenoten in een beschermde, rustige omgeving te kunnen zijn?
 5. Is de oplossing van de Cirkel nu definitief zoals aangegeven in de commissie Maatschappij want die oplossing is dan toch niet realiseerbaar of zien wij dat als CDA Helmond verkeerd?
 6. Is het misschien een oplossing om één inloophuis voor GGZ minder te openen ( i.p.v. 4 naar 3) en van de dan vrijkomende middelen iets voor de Cirkel te betekenen? Of is deze oplossing en om welke reden dan, niet mogelijk?
 7. Hoe nu verder met de Cirkel?

Zoals u merkt voelen wij de noodzaak van het proberen te behouden van het inloophuis de Cirkel voor Helmond en de Peel en proberen wij proactief met u mee te denken.

 

7 reacties:

Het is natuurlijk heel mooi dat het CDA zich grote zorgen maakt over De Cirkel. Het is gebleken dat deze ontmoetingsplek van grote waarde is voor veel mensen uit onze stad en de Peelgemeenten.
Lokaal sterk heeft die zorgen al veel langer en daarom ook heeft ze bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2015 een amendement ingediend om De Cirkel voor het jaar 2015 € 30.000 te geven en het College verzocht te kijken of er ook in de jaren na 2015 mogelijkheden zijn voor subsidie aan De Cirkel. Voor 2015 zou, volgens Lokaal sterk die subsidie kunnen komen uit het overschot van de jaarrekening 2014. Die jaarrekening sluit met een positief saldo van € 9.090.536 waarvan ruim € 3.694.000 volgens een voorstel van het College een bestemming krijgen en dus ruim € 5.126.000 resteren, welke nu meegenomen worden richting begroting 2016.
Het amendement van Lokaal sterk kreeg evenwel geen steun van de voltallige coalitie incl. het CDA, een gemiste kans dus. Men kan verschillend denken over de wijze waarop men het geld bijeenbrengt om in dit geval De Cirkel te subsidiëren. Lokaal sterk vindt De Cirkel dusdanig belangrijk dat ze graag uit het overschot van 2014 voor 2015 € 30.000 aan De Cirkel gegeven had.

Als Lokaal sterk de laatste zin van het CDA goed leest zal een amendement bij de behandeling van begroting 2016 dus best wel kans van slagen hebben!

Beantwoorden

De Cirkel heeft naast morele ook grote algemeen maatschappelijk belangen, immers middels educatieve lezingen door vooraanstaande medici draagt het inloophuis ook bij aan ziektepreventie. Het voorkomen van chronisch zieken levert de gemeenschap veel meer dan de jaarlijkse huurprijs op. Juist dat maakt dat de Cirkel bestaansrecht heeft. Dit dient men mee te nemen in de afwegingen alvorens men besluit.

Wellicht kan (wil) de eigenaar van het pand iets met de huurprijs doen, tenslotte is een leegstaand pand financieel niet aantrekkelijk maar ook niet snel weer verhuurd.

Wellicht kunnen de fondsen die nu bijdragen in de kosten voor aparte projecten en of incidentele aanschaf van materialen iets ruimhartiger bijdragen richting exploitatiekosten van het pand.

Wellicht overwegen de gemeenten hun besluit ten gunste van het algemeen maatschappelijk regionaal belang.

Het zou namelijk voor alle partijen jammer zijn als de Cirkel het pand zou moeten verlaten en misschien zelfs moet stoppen omdat er geen passende oplossing werd gevonden.

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

B&W gaat De Cirkel helpen met hun financieel probleem van €30.000
B&W waardeert het werk van Inloophuis De Cirkel in de Piet Heinstraat en gaat haar best doen om oplossingen te zoeken voor hun financieel probleem ter hoogte van 30.000 euro. Dat en meer antwoordde B&W op de bovenstaande vragen van het CDA. Hieronder hun volledige antwoorden.

 1. Vraag: Wat is het verschil met een inloophuis voor (ex)GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en een inloophuis voor mensen met (ex)kanker? Daar we nu volop zogeheten DOC’s (inloophuizen GGZ) gaan financieren?
  Antwoord: Het DOC (Diensten- en Ondersteuningscentrum) is een tweedelijns zorginstelling die gericht is op de combinatie van wonen en dagbesteding, ambulante ondersteuning door FACT en ontmoeting. Het doel is om cliënten in staat te stellen te herstellen van ernstige psychiatrische aandoening.
  De Cirkel is een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.
  Het inloophuis biedt een gesprek bij een kop koffie, een ontmoeting met een lotgenoot, meedoen met een activiteit, luisteren naar een lezing of informatie in een laagdrempelige huiskamersetting.
 2. Vraag: Waarom is het beschikbare (nieuwe) geld van 250.000,— structureel voor lokale netwerken mede niet ingezet voor de Cirkel? Het doel van lokale netwerken staat in de ontvangen uitnodiging voor 21 september a.s. namelijk als volgt omschreven ; de zelfregie en de sociale netwerken van onze inwoners te versterken, zodat zij minder vaak een beroep hoeven doen op (financiële) ondersteuning van de gemeente of dure professionele zorg. Alleen daardoor kunnen mensen die individuele zorg of ondersteuning echt nodig hebben, die ook ontvangen. Nu en in de toekomst. Voldoet de cirkel aan deze doelstelling? Waar zijn de 250.000,– euro structurele middelen aan besteed of is er nog beschikbare ruimte?
  Antwoord: De inzet van de middelen voor het versterken van lokale netwerken zijn – zoals u terecht aangeeft – gericht op het versterken van de zelfregie en de sociale netwerken van onze inwoners, zodat zij minder vaak een beroep hoeven doen op (financiële) ondersteuning van de gemeente of dure professionele zorg. De nog beschikbare middelen bieden weliswaar nog ruimte voor andere initiatieven maar zijn niet zozeer bedoeld voor de structurele subsidiëring van een inloopfunctie, ook al vinden wij dit een waardevolle functie, omdat dit niet aansluit bij de doelstellingen van dit budget. Zoals in het antwoord onder vraag 1 omschreven is De Cirkel een inloophuis en biedt het een gesprek bij een kop koffie, een ontmoeting met een lotgenoot, meedoen met een activiteit, luisteren naar een lezing of informatie in een laagdrempelige huiskamersetting.
 3. Vraag: Onder welk beleidskader valt volgens u een inloophuis zoals de cirkel?
  Antwoord: Wij beschouwen De Cirkel als een initiatief vanuit de samenleving dat past bij cliëntondersteuning in de sociale basis. Ook zien wij dat De Cirkel een rol speelt in mantelzorgondersteuning.
 4. Vraag: Deelt u de mening van het CDA dat het te begrijpen is dat mensen met kanker het fijner vinden om met lotgenoten in een beschermde, rustige omgeving te kunnen zijn?
  Antwoord: Wij delen uw mening. Kanker is een ziekte, die een grote impact op het leven van de zieken maar ook op de naasten heeft.
 5. Vraag: Is de oplossing van de Cirkel nu definitief zoals aangegeven in de commissie Maatschappij want die oplossing is dan toch niet realiseerbaar of zien wij dat als CDA Helmond verkeerd?
  Antwoord: De beleidslijn ten aanzien van huisvesting van maatschappelijke organisaties is dat zij kosteloos terecht kunnen in multifunctionele accommodaties. Als organisaties dit niet wensen, dan stellen wij geen subsidie beschikbaar voor tegemoetkoming in huurkosten. Wat betreft de coördinatiekosten zijn wij van mening dat zelfhulp een vorm van informele ondersteuning is, waarbij vooral vrijwilligers worden ingezet. Wij hebben begrip voor de keuze van De Cirkel om te werken met professionele coördinatie. Om deze en andere activiteiten die zij verrichten te bekostigen, kunnen zij een beroep doen op fondsen, sponsoren (het zijn van ANBI) en andere giften. Bij de Voorjaarsnota heeft wethouder Van der Zanden toegezegd met de fondsen in overleg te treden en hen te vragen goede initiatieven als De Cirkel ruimhartig te steunen. Recente gesprekken met fondsen hebben ons goede hoop gegeven dat zij nog meer dan nu kunnen betekenen. Inmiddels heeft één fonds al een bedrag toegezegd. Daarnaast is de Cirkel momenteel zelf in gesprek met nog meer fondsen. Op 1 oktober aanstaande komen diverse regionale fondsen bijeen. Ook de gemeente zal bij deze bijeenkomst aansluiten en de financiering van de Cirkel onder de aandacht brengen Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, heeft wethouder Van der Zanden toegezegd voor de Begrotingsbehandeling terug te komen naar uw raad met mogelijke alternatieven.
 6. Vraag: Is het misschien een oplossing om één inloophuis voor GGZ minder te openen ( i.p.v. 4 naar 3) en van de dan vrijkomende middelen iets voor de Cirkel te betekenen? Of is deze oplossing en om welke reden dan, niet mogelijk?
  Antwoord: Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, bestaan er inhoudelijke verschillen tussen de genoemde inloophuizen. Daarnaast bestaat er ook een financieel verschil. De middelen voor GGZ inloophuizen (DOC’s) zijn AWBZ-gelden die met ingang van 1 januari 2015 over zijn gegaan naar de centrumgemeenten Stedelijk Kompas. Om die reden is het niet mogelijk om één inloophuis GGZ minder te openen en daarmee middelen vrij te spelen voor De Cirkel.
 7. Vraag: Hoe nu verder met de Cirkel?
  Antwoord: Wij waarderen uw betrokkenheid bij De Cirkel. Ook wij waarderen de mensen die zich inzetten binnen De Cirkel zeer. Wij doen dan ook ons best om te zoeken naar een mogelijkheid voor meer continuïteit voor De Cirkel, want dat is waar deze organisatie vooral naar op zoek is. Op dit moment zijn wij volop in overleg met fondsen om hiervoor oplossingen te zoeken. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan komen wij voor de Begrotingsbehandeling terug naar uw raad met alternatieven.
Beantwoorden

Bij deze mijn dank aan de gemeente Helmond voor het begrepen probleem en ondersteuning. Uw medewerking was gewenst, is noodzakelijk en is geweldig!

De Cirkel moet blijven!
Iedereen is het erover eens dat een organisatie als de Cirkel moet blijven. De belangen zijn te groot. Dat geldt als eerste voor de patiënten en hun naasten maar ook voor de hele regio.

De vraag: hoe moet het nu verder met de Cirkel?
Welnu, De Cirkel moet bouwen aan een duurzame toekomst. Zij moet professioneler en meer naar buiten treden, dus meer,bredere publieke aandacht gaan creëren. Bovendien moet zij commerciëler worden. Zonder voldoende financiële armslag gaat het niet. Een ander pand met meer mogelijkheden dat centraler ligt ten opzichte van alle Peel gemeenten ( Peel 6.1. !!) kan een mooie start zijn om regionaal tot een gezonde maar vooral duurzame organisatie te komen. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd en blijft de Cirkel voor de mensen die hen keihard nodig hebben een warme ontmoetingsplaats en voor de gehele regio een educatief gezondheidscentrum. Dit is geenszins utopie maar realiseerbaar met de juiste mensen en de juiste inzet.
En zoals blijkt, die mensen zijn er.

Maar de Cirkel kan dit niet alleen. Zij hebben ook uw hulp nodig. De gemeente maakt hier een erg mooi gebaar maar iedereen die de Cirkel aan warm hart toedraagt kan (naar draagkracht) een financiële donatie doen. Samen maakt sterk! Realiseer, de Cirkel staat er ook voor u mocht het ooit nodig zijn.

Daarom een moment van bezinning maar tevens een verzoek:
Iedere lezer en burger moet eens goed nadenken over de enorme impact die het heeft als iemand van je gezin kanker krijgt. Een op de drie mensen krijgt er vroeg of laat zelfs zelf mee maken. De gevolgen zijn immens. Al het mogelijke moet er gedaan worden zodat deze mensen en hun naasten begrepen,gesteund en geholpen worden. Daarom is een regionaal opererend centrum zoals de Cirkel zo ontzettend belangrijk. Daarom is het zó belangrijk dat zij door een brede samenleving gesteund worden.

Maar de Cirkel kan het niet alleen. De gemeente maakt hier een erg mooi gebaar, zo ook kan iedereen die de Cirkel aan warm hart toedraagt een donatie doen. De Cirkel is er ook voor u, zij is er namelijk voor ons allemaal…

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

Financieel probleem voor De Cirkel blijkt inmiddels opgelost

Inmiddels heeft een fonds al een aanzienlijk bedrag toegezegd en de verwachting is dat nog meer fondsen een bijdrage gaan doen. Omdat cofinanciering het uitgangspunt is, zal de gemeente ook een bijdrage leveren van maximaal 15.000,- (afhankelijk van de bijdragen van fondsen) vanuit de middelen voor mantelzorgondersteuning.
Inmiddels hebben wij ook met de Cirkel contact gehad. Zij maken nu vijf jaar gebruik van het huidige pand dat zij huren van een particulier. De afgelopen jaren hebben zij hun activiteiten goed op de kaart gezet. Ze zijn niet zeker of ze het pand nog jaren kunnen blijven huren. De Cirkel wil daarom gaan nadenken over een eventuele andere locatie en daarbij ook de optie overwegen om gebruik te maken van multifunctionele basisvoorzieningen of meer aansluiting zoeken bij een andere organisatie op het gebied van zelfhulp en lotgenotencontact. Daarbij denken we graag mee met de Cirkel.

Dat schrijft B&W in de verbeterde versie (pdf) van haar antwoorden op de schriftelijke vragen van CDA-raadslid Angelique Raaijmakers – v.d. Pol. De eerste versie die was rondgestuurd (zie 2 reacties hierboven) bleek een verouderde versie van hun beantwoording. “Bijgaand sturen we u de juiste versie, zoals het college die gisteren heeft vastgesteld. Met name de beantwoording van vraag 5 wijkt af van de versie die u eerder ontving” aldus de woordvoering van de gemeente gisteren aan het eind van de middag.
De Cirkel had eerder laten weten jaarlijks 30.000 euro te kort te hebben voor de exploitatiekosten van het gebouw en het salaris van hun betaald personeelslid. Zoals gisteren al gemeld zou de gemeente haar best doen om oplossingen te zoeken voor dat financieel probleem. Door dit foutje van B&W in het voordeel van het inloophuis, blijkt dat dus inmiddels geregeld.

Beantwoorden

Misschien dat het slim is om De Cirkel in wijnhuis de Terp te vestigen. Voor de Terp is dan meer draagkracht om open te blijven en de Cirkel hoeft geen hoge huurprijs meer op te brengen.

Beantwoorden

@Ria van Aerle op donderdag 22 oktober 2015 om 09:15:

Wijkhuis uiteraard.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *