Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.540 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Mohammed Chahim, Roy Boermeester en Mirjam van der Pijl van de PvdA stelden zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over onterechte boetes. Hieronder hun 9 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

In het ED van 23 juni 2015 lezen wij dat vanwege een te strenge Fraudewet een groot aantal inwoners van Helmond in 2013 en 2014 een te hoge boete kregen. Ondanks dat deze boetes onterecht zijn opgelegd wil de gemeente Helmond die niet herzien. Het werkplein regio Helmond zou net als Leeuwarden en Roermond de gedupeerden willen compenseren, maar volgens wethouder van Mierlo “hebben we hiervoor de middelen niet”. De PvdA Helmond is van mening dat de gemeente hoort te achterhalen wie door deze strenge Fraudewet gedupeerd is in 2013 en 2014 en de onterechte boetes terug moet betalen.
De PvdA fractie heeft daarom de volgende vragen:

 1. Bent u het met de PvdA fractie eens dat de gemeente moreel verplicht is onterecht opgelegde boetes terug te betalen?
 2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat de gemeente hierin een voorbeeld functie heeft?
 3. Bent u het met de PvdA Helmond fractie eens dat de gemeente actief degenen die zijn beboet moet naspeuren en hen moet inlichten over terugbetalen van het onterecht opgelegde deel?
 4. Het ED geeft aan dat in het totaal uitgeschreven 189 boetes zijn opgelegd in 2013 en 2014 met een totaal waarde van € 140.954. Is dit correct?
 5. Is bekend hoeveel van deze opgelegde boetes in 2013 en 2014 te hoog waren?

In RIB 6 van 10 maart 2015 (pdf) stelt u dat “de onderzoeken naar schendingen van de inlichtingenplicht vanaf de brief van de minister van SZW op 16 december worden behandeld conform de hiervoor genoemde aanpassingen van de minister. Daar waar er sprake is van een conform het oude systeem opgelegde bestuurlijke boete van 100% en er door belanghebbenden nog bezwaar wordt ingediend tegen de opgelegde boete, wordt de bestuurlijke boete nogmaals beoordeeld op grond van bovenstaande aanpassingen van de minister. Dat kan ertoe leiden dat een eerder genomen besluit herzien wordt.”

 1. Hoeveel bezwaren zijn er tegen een opgelegde boete in het kader van de Fraudewet ingediend?
 2. Hoeveel bezwaren zijn gegrond verklaard?
 3. Hoe hoog was het bedrag dat hiermee gemoeid was (met andere woorden hoe hoog was de totale terugbetaling)?
 4. Zijn er ook bezwaren ingediend tegen bestuurlijke boetes van minder dan 100%? Zo ja, heeft dit geleidt tot aanpassingen?

10 reacties:

Naar aanleiding van bovengenoemd persbericht alsmede mijn reactie hierop en nu de reactie van de PvdA vraag ik de gemeenteraad van Helmond nogmaals om aandacht.

Ik wil volgende vragen stellen:

Het kan en mag toch niet zo zijn als er onterecht en zelfs over meerdere jaren boetes werden opgelegd die mensen, eveneens onterecht onbeschrijfelijk hard raakten dat Helmond dit beleid niet wil of gaat herzien?

Het kan en mag toch niet zo zijn dat het Werkplein regio Helmond dat zegt de intentie te hebben om te willen compenseren over 2013 en 2014 in dezelfde periode geen enkele moeite nam en neemt om op enigerlei wijze gedupeerden eerlijk en oprecht te woord te staan en aan te horen, liever gerechtelijke procedures laat continueren die op geen enkele wijze bijdragen aan beperking van onkosten en voorgenomen bezuinigingen?

Het kan een mag toch niet zo zijn dat men niet gezamenlijk om de tafel gaat om tot constructieve oplossingen te komen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn?

Het kan en mag toch niet zo zijn dat er “maar” niet wordt herzien en gecompenseerd omdat er eenvoudigweg geen middelen, lees niet voldoende geld in kas zou zijn?

Het kan en mag toch niet zo zijn dat op het Werkplein regio Helmond bezwaarschriften en bewijsstukken van gedupeerden worden weggemoffeld en bezwaren worden getraineerd?

Het kan en mag toch nooit zo zijn dat gemaakte afspraken op het Werkplein regio Helmond die van cruciaal belang zijn voor gedupeerden gewoon niet worden nagekomen en men vervolgens het juridische gevecht aangaat?

Wat draagt dit bij aan bezuinigingen?
Wat draagt dit bij aan algemeen maatschappelijke belangen?
Prevaleert hier eigen belang boven algemeen maatschappelijk belang?
Maar vooral: hoe kan het anders om dit in de toekomst te voorkomen?

Daarover wil ik graag een debat zien en roep de bestuurlijke politiek ter verantwoording en verzoek om zich te bezinnen, schoon schip te maken en een nieuwe weg in te slaan.
Stop nutteloos beleid en sla een constructieve weg in.

.

Mijn stelling:
Natuurlijk is men mor moet

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

De zinsnede :

Mijn stelling:
Natuurlijk is men mor moet…

mag u vergeten. Had gewist moeten zijn.

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

Wethouderspamflet: meeste ‘bijstandsfraudeurs’ zijn geen boeven
Onder meer Wethouder Yvonne van Mierlo stuurde gisteren onderstaande open brief naar minister Lodewijk Asscher. Daarin stelt zij dat het de minister zou sieren als hij gemeenten financieel in staat stelt met terugwerkende kracht uitkeringsgerechtigden die onbewust een fout hebben gemaakt, te compenseren voor de bovengenoemde onterechte boetes.

Met de invoering van de Fraudewet in 2013 veranderde het boetebeleid ten aanzien van uitkeringsgerechtigden ingrijpend. Niet langer ging het om de vraag of mensen moedwillig een fout maakten bij het aanleveren van gegevens voor hun bijstandsuitkering, maar diende elke overtreding met een boete van 100 procent van het verkeerd aangevraagde bedrag bestraft te worden. Bijstandsgerechtigden die per ongeluk verkeerde of net te laat gevraagde gegevens aanleverden, hebben in 2013 en 2014 ongekend hoge boetes gekregen voor kleine overtredingen.
.
De wet was bij invoering al omstreden. De Verenging van Nederlandse Gemeenten en diverse experts waarschuwden al voor de perverse werking die van deze wet uit zou kunnen gaan. Zij kregen gelijk: afgelopen december stelde de ombudsman dat de wet haar doel voorbij geschoten was. Al eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CrvB) in november 2014 dat omdat er geen rekening werd gehouden met de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding, de wet diende te worden aangepast.
.
Daarmee zitten we voor de toekomst weer op het goede spoor. Alleen wringt het wel voor hen die onder de oude wet onterecht hoge boetes kregen. Als wethouders zijn wij eraan gehouden de wet te houden (wat we er ook inhoudelijk van vinden), maar we dienen ook recht te doen aan onze burgers. Juist daar wringt het. Volgens minister Asscher dienen deze onherroepelijke boetes niet herzien worden. Dit zou een precedent scheppen en is bovendien erg kostbaar. Deze argumenten snijden echter geen hout.
.
Als de overheid een fout maakt, dient zij die ook te corrigeren. Van de burger wordt immers ook verwacht dat hij zich aan de regels houdt. De overheid dient daarbij het goede voorbeeld te geven. De minister heeft gelijk als hij zegt dat we juridisch niet verplicht zijn om de boetes terug te betalen, want het nieuwe beleid is pas ingegaan na de uitspraak van de rechter. Maar rechtvaardigheid gaat verder dan kijken naar juridische verplichtingen.
.
In onze steden gaan we de komende tijd alle boetebesluiten sinds 2013 herzien. Hoeveel dat precies kost weten we nog niet, maar in totaal zal dat meer dan 1 miljoen euro zijn. Dat mag een substantieel bedrag zijn, zo hoog is het niet, zeker niet als je daarmee een fundamentele weeffout van de overheid corrigeert. Het zou de regering sieren wanneer zij dit bedrag zou betalen. Het is immers het Rijk die verantwoordelijk was voor de fraudewet. Minister Asscher zal het hopelijk niet zo ver laten komen dat onze gemeenten niet alleen zijn nalatigheid corrigeren, maar ook voor de kosten opdraaien.
.
Arjan Vliegenthart (wethouder Amsterdam, SP), Andries Ekhart (wethouder Leeuwarden, PvdA), Yvonne van Mierlo (wethouder Helmond, VVD).
.
Medeondertekend door: Menno Tigelaar (wethouder Amersfoort, Christen Unie) Huub Wiermans (wethouder Kerkrade, Burgerbelangen) Willem Meerdink (wethouder Schiermonnikoog, Ons Belang) Houkje Rijpstra (wethouder Tytsjerksteradiel, PvdA) Jelle de Vries (wethouder Ferwerderadiel, CDA) Paul Maasbommel (wethouder Kollumerland, PvdA) Roelof Bos (wethouder Dantumadiel, CDA) Sicco Boorsma (wethouder Dongeradeel, Christen Unie) Sjoerd Tolsma (wethouder Súdwest-Fryslân, PvdA) Mariska Ten Heuw (wethouder Hengelo, SP), Arjo Klamer (wethouder Hilversum, SP).

Beantwoorden

En daarom is het zo jammer dat wethouder Yvonne van Mierlo de Helmondse politiek binnenkort gaat verlaten. Zij onderneemt precies de juiste actie waar nodig is, legt de vinger op de zere plek en spreekt de juiste persoon aan op zijn of haar politieke maar ook menselijke verantwoordelijkheid. Naar mijn mening is zij daarmee het type volksvertegenwoordiger dat nu hard nodig is maar beslist niet de enige.

Daarom verzoek ik de politiek nogmaals de weg vrij te maken naar een debat waardoor een win-win situatie ontstaat opdat zowel burgers als de gemeentelijke organisatie naar aller tevredenheid samen verder kunnen.

Ook ik verzoek minister Lodewijk Asscher het onrecht te herstellen en gemeenten uit te betalen, ondanks de mogelijkheid van precedentwerking.
Mensen maken fouten maar fouten herstellen maakt mensen.

Rechtvaardigheid gaat inderdaad verder dan enkel strikt aanhouden van juridische verplichtingen. Rechtvaardigheid gaat juist over mensen…

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers
Jean-Pierre Poppeliers

@Jean-Pierre Poppeliers op dinsdag 30 juni 2015 om 12:07:

Helemaal mee eens. Maar waarom zet je die link eronder? Die open brief staat hierboven toch ook al, of mis ik iets?

Beantwoorden

Als je je middels een open brief in een landelijk dagblad richt tot de gehele Nederlandse bevolking dan behoort daar ook de bronvermelding bij. Het dagblad zelf legt in onderstaande link gedetailleerd uit waarom. Bovendien is het niet meer dan fair.

http://apps.nrc.nl/stijlboek/bronvermelding

U heeft dus niets gemist maar krijgt een toevoeging van informatie, immers de reacties op het bericht zijn ook van waarde en geven de afspiegeling van wat leeft onder het publiek. Volledige beeldvorming van wat speelt onder de bevolking is van uitermate belang voor iedere volksvertegenwoordiger en beleidsmaker.

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

Omdat volledige beeldvorming zo belangrijk is in verband met uitkeringsproblematiek wil ik dan ook het vandaag verschenen bericht “klem in de bijstand ” niemand onthouden.

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/07/01/klem-in-de-bijstand/

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

Komt dit wetje niet uit de koker van Rutte 1 (VVD/CDA/Wilders), het beroemde rechts-radicale boevenvangerskabinet voor wie bijstand en fraude synoniemen waren?
Had van Mierlo (ook VVD) bij haar vriendjes toen wat harder aan de bel getrokken, was de voor een VVD-ster lachwekkende rol als “Maria moeder van altijddurende bijstand” niet nodig geweest.

Beantwoorden

B&W: ministerie moet onterechte boetes van uitkeringstrekkers betalen
Onze burgemeester en haar wethouders vinden dat niet de gemeente maar het Ministerie van Sociale Zaken ten onrechte opgelegde boetes van uitkeringstrekkers moet betalen. Dat schrijven zij in antwoord op bovenstaande vragen van de PvdA, zie hun volledige antwoorden hieronder. In 2014 ging dat om 605 gevallen waarvan 146 mensen daadwerkelijk werden beboet. De boetes werden verkeerd bepaald door een te strenge interpretatie van de Fraudewet.

 1. Vraag: Bent u het met de PvdA fractie eens dat de gemeente moreel verplicht is onterecht opgelegde boetes terug te betalen?
 2. Vraag: Bent u het met de PvdA fractie eens dat de gemeente hierin een voorbeeld functie heeft?
 3. Vraag: Bent u het met de PvdA Helmond fractie eens dat de gemeente actief degenen die zijn beboet moet naspeuren en hen moet inlichten over terugbetalen van het onterecht opgelegde deel?
  Antwoord op vraag 1, 2 en 3: Wij zijn van mening dat het Ministerie van Sociale Zaken deze morele verplichting heeft en zou moeten terugbetalen. Er is duidelijk een weeffout opgetreden in de fraudewet en deze moet hersteld worden, ook met terugwerkende kracht. Hierin moet het Ministerie haar verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Helmond neemt deel aan de op te zetten landelijke lobby waarin het Ministerie van SZ de boeteregeling terugdraait. Op het verloop hiervan komen we later dit jaar nog bij u terug.
 4. Vraag: Het ED geeft aan dat in het totaal uitgeschreven 189 boetes zijn opgelegd in 2013 en 2014 met een totaal waarde van € 140.954. Is dit correct?
  Antwoord: De cijfers zijn juist. In april is aan de fracties een overzicht gestuurd van de bestuurlijke boetes over 2014 (zie bijlage). Het aantal daarin vermelde bestuurlijke boetes was 605 stuks. Dat betrof echter het aantal afgewerkte bestuurlijke boetes, waarin ook de waarschuwingen/niet opgelegde boetes waren verdisconteerd. In de cijfers van het ED zijn enkel de bestuurlijke boetes verwerkt waarbij ook daadwerkelijk een boete is opgelegd (in 2013 waren dat er 43 en in 2014 waren dat er 146).
 5. Vraag: Is bekend hoeveel van deze opgelegde boetes in 2013 en 2014 te hoog waren?
  Antwoord: Nee, behalve indien er bezwaar is ingediend. Opgemerkt wordt dat in die periode ook bij het primaire besluit al regelmatig een machtiging is toegepast op de boete. Behalve als er bezwaar is ingediend. Opgemerkt wordt echter dat in die periode er ook al bij het primaire besluit regelmatig een matiging is toegepast op de boete.
 6. Vraag: Hoeveel bezwaren zijn er tegen een opgelegde boete in het kader van de Fraudewet ingediend?
  Antwoord: – Besluit voor 16-12-2014, bezwaar na 16-12-2014: 5x
  – Besluit en bezwaar voor 16-12-2014: 12x
  – Besluit en bezwaar na 16-12-2014: 4x
 7. Vraag: Hoeveel bezwaren zijn gegrond verklaard?
  Antwoord:
  – Besluit voor 16-12-2014, bezwaar na 16-12-2014: 2x (waarvan 1x geconstateerd door juristen in verweerschrift en overgenomen door bezwaarcommissie, 1 x op advies van de bezwaarcommissie)
  – Besluit en bezwaar voor 16-12-2014: 4x (waarvan 3x geschikt door juristen i.v.m. gegrond bezwaar zonder bezwaarschriftencommissie, 1 x op advies van de bezwaarschriftencommissie)
  – Besluit en bezwaar na 16-12-2014: 1x (waarvan 1x geconstateerd door juristen in verweerschrift en overgenomen door bezwaarcommissie).
 8. Vraag: Hoe hoog was het bedrag dat hiermee gemoeid was (met andere woorden hoe hoog was de totale terugbetaling)?
  Antwoord:
  – Besluit voor 16-12-2014, bezwaar na 16-12-2014: € 255,00
  – Besluit en bezwaar voor 16-12-2014: € 1.400,00
  – Besluit en bezwaar na 16-12-2014: € 20,00
 9. Vraag: Zijn er ook bezwaren ingediend tegen bestuurlijke boetes van minder dan 100%? Zo ja, heeft dit geleidt tot aanpassingen?
  Antwoord:
  – Besluit voor 16-12-2014, bezwaar na 16-12-14: 1x, heeft geleid tot aanpassing van € 75,00 boete (50%) naar € 40,00 boete (25%)
  – Besluit en bezwaar voor 16-12-2014: Nee
  – Besluit en bezwaar na 16-12-14: 1x, heeft geleid tot aanpassing van € 50,00 boete (50%) naar € 30,00 boete (25%)
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *