Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.607 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Mirjam van der Pijl van de PvdA stelde vanavond schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de voorgenomen verandering in het gratis trouwen in Helmond.
Vandaag hieronder haar 5 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De PvdA fractie heeft via krant en sociale media vernomen van een op til zijnde verandering van de wijze waarop er kosteloos getrouwd kan worden in onze gemeente.
Wij begrijpen de keuze voor een ontmoedigingsbeleid voor de populaire kosteloze huwelijken. Mede door het instellen van de in de krant genoemde tussenvorm, waarbij tegen een relatief laag bedrag toch met enige stijl een huwelijk kan worden gesloten, vinden wij het trouwen aan de balie een redelijke keuze voor hen die er geen kosten aan wíllen besteden.

Maar voor hen die deze kosten niet kúnnen besteden, met name de sociale minima, vinden wij deze optie maar weinig recht doen aan de wettelijke eis om per gemeente tenminste twee tijdstippen in te stellen waarop kosteloos kan worden getrouwd.
Als het de wetgever erom te doen was geweest slechts ja-zeggen en de ondertekening van de akte als huwelijksvoltrekking te zien was deze wettelijke eis nooit ingesteld. Dat was dan onnodig geweest, een eis tot kosteloos inschrijven zou hebben volstaan. De regel is ingesteld om ook hen die weinig financiële middelen hebben in staat te stellen een huwelijkssluiting te beleven.

Voor geboorteaangiftes worden meer egards aan de dag gelegd binnenkort dan voor een huwelijk. Misschien niet onterecht maar als je financieel krap zit moet een beetje stijl bij je huwelijk toch mogelijk zijn.
Immers, een huwelijk is een speciale verbintenis die mensen aangaan, in principe voor het leven, en naast een juridisch en economisch verbond toch ook vooral een uiting van hechting uit liefde. Het sluiten van die verbintenis is voor de meeste mensen emotioneel te kostbaar om aan de balie te laten voltrekken.

De PvdA vindt dat ook mensen zonder financiële mogelijkheden deze verbintenis waardig moeten kunnen laten voltrekken.

Een besparing voor de gemeente kan deze maatregel nauwelijks opleveren. Ook als het erom gaat extra inkomsten te verwerven doordat meer paren een betaald huwelijk laten sluiten is er maar een heel klein voordeel.
Per jaar maximaal 104 kosteloze huwelijken (52 weken maal twee huwelijken) bespaard hooguit 10.400,= (104 maal 100,=) kosten of levert maximaal 15.600,= (104 maal 150,=) op. En dat zijn de meest gunstige cijfers!

Dat er teveel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een tot een kosteloos te voltrekken huwelijk zien wij ook in. Het gebeurt te vaak dat paren die de kosten makkelijk kunnen dragen dit gebruiken om meer uit te kunnen geven aan kleding, feest en huwelijksreis. Helmond staat hierin niet alleen en wij weten dat er daarom in het verleden door gemeentes is geprobeerd de wetgever te laten afzien van de wettelijke eis tot het geven van de mogelijkheid op tenminste twee tijdstippen per week kosteloos te huwen.
Het verwonderd ons echter waarom niet zou kunnen worden aangesloten bij andere, reeds bestaande criteria en regelingen (SuperSociaal, Stichting Leergeld, bijzondere bijstand) voor mensen met een sociaal minimum om hen de kosten voor het sluiten van een wettelijk huwelijk te besparen.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Hoe wordt straks omgegaan met paren die leven van een sociaal minimum die willen trouwen t.a.v. de huwelijksvoltrekking?
 2. Is deze verandering bedoeld om een besparing op babs/abs-kosten te leveren?
 3. Is deze verandering bedoeld om meer inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen te genereren?
 4. Is er contact met andere gemeenten om het probleem van het onbedoelde gebruik van de mogelijkheid tot kosteloos te huwen op te lossen?
 5. Bent u bereid zich (nogmaals?) tot de verantwoordelijk minister te richten om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben in aanmerking kunnen komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking?

5 reacties:

Hieronder (zoals altijd) de volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van Mirjam van der Pijl van de PvdA.

 1. Vraag: Hoe wordt straks omgegaan met paren die leven van een sociaal minimum die willen trouwen t.a.v. de huwelijksvoltrekking?
  Antwoord: Om tegemoet te komen aan uiteenlopende wensen en budgetten van bruidsparen willen wij drie opties bieden:
  – uitgebreide ceremonie in het kasteel, de raadzaal, gemeentemuseum in de Boscotondo hal of de bibliotheek (vanaf 340 euro) of op een locatie naar eigen keuze (€ 891,-), inclusief huisbezoek en op maat gemaakte toespraak door de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand
  – eenvoudige ceremonie in een aparte ruimte in Boscotondo door de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (150 euro)
  – een gratis huwelijkssluiting op maandagochtend, buiten openingstijden van de Stadswinkel. Het huwelijk wordt voltrokken door een baliemedewerker van de Stadswinkel, die beëdigd is als ambtenaar van de burgerlijke stand. De plechtigheid duurt circa 15 minuten, waarbij alleen het bruidspaar en getuigen aanwezig zijn.
 2. Vraag: Is deze verandering bedoeld om een besparing op babs/abs-kosten te leveren?
  Antwoord: Onze medewerkers merken in hun gesprekken met bruidsparen zelden dat financiële draagkracht de motivatie vormt om te kiezen voor een gratis huwelijk. Mochten er signalen zijn dat bruidsparen vanwege een sociaal minimum zich niet de eenvoudige ceremonie kunnen veroorloven, zullen wij waar mogelijk maatwerk toepassen. Wij willen de nieuwe werkwijze na een jaar evalueren en indien gewenst bijstellen.
  Wij zullen uw raad hierover informeren. Het efficiënt omgaan met kosten en inkomsten speelt mee in de afweging, maar is niet de voornaamste aanleiding om deze wijzigingen voor te stellen.
  Onze medewerkers merken in de gesprekken met bruidsparen dat zij vaak kiezen voor een gratis huwelijk omdat zij andere financiële prioriteiten stellen. Een gratis huwelijk is bovendien in trek als goedkoop alternatief voor een geregistreerd partnerschap, waarbij vaak zakelijke beweegredenen gelden. Geregeld vragen inwoners ons dan ook om een zakelijke, sobere huwelijksvoltrekking. Het gratis huwelijk is dermate populair dat de agenda steeds ruim zes maanden vooruit is vol gepland. Het gratis huwelijk is daarmee minder toegankelijk voor degenen voor wie het oorspronkelijk bedoeld is. De gemeenschap draagt de kosten voor gratis huwelijken. In onze ogen is het reëel dat inwoners bijdragen als de gemeente extra kosten maakt. In de praktijk komt het ook regelmatig voor dat bruidsparen kort tevoren hun huwelijk annuleren of willen verplaatsen. De gemeente heeft dan vaak al kosten gemaakt die niet te verhalen zijn. Daarom willen wij kosten in rekening brengen voor annuleringen en mutaties binnen 1 maand voor de huwelijksdatum.
 3. Vraag: Is deze verandering bedoeld om meer inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen te genereren?
  Antwoord: Nee, zie vraag 2.
 4. Vraag: Is er contact met andere gemeenten om het probleem van het onbedoelde gebruik van de mogelijkheid tot kosteloos te huwen op te lossen?
  Antwoord: Ja. Aangezien de momenten voor gratis trouwen in Helmond reeds ver vooruit zijn volgeboekt, wijken bruidsparen soms uit naar omliggende Peelgemeenten. Soms biedt men in deze gemeenten een gratis huwelijk aan de balie aan. Onze nieuwe werkwijze zal ook bij de andere gemeenten ruimte in de agenda bieden.
 5. Vraag: Bent u bereid zich (nogmaals?) tot de verantwoordelijk minister te richten om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben in aanmerking kunnen komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking?
  Antwoord: Nee. De overheid heeft tot nu toe geen financiële kaders gesteld aan het sluiten van een gratis huwelijk. Wij zijn geen voorstander van meer en ingewikkelde regelgeving. Daarbij komt dat wij het uitvoeren van draagkrachtberekeningen niet vinden passen bij een waardige huwelijksvoltrekking. Wij verwachten – op basis van onze ervaringen – dat wij met de verschillende opties voor huwelijksvoltrekkingen voor iedereen een passende oplossing bieden. En waar echt nodig passen we maatwerk toe.
Beantwoorden

De PvdA stelt 2 vervolgvragen aan B&W
Namens de PvdA fractie stelde Mirjam van der Pijl gisteren vervolgvragen over het gratis trouwen. Hieronder haar vervolgvragen voorafgegaan door haar volledige inleiding en afgesloten met de mening van de PvdA. Zodra de antwoorden van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel hieronder.

Op 1 oktober ontvingen we antwoorden op onze vragen over het gratis trouwen waarin onlangs een verandering is doorgevoerd.
Op een van deze vragen werd aangegeven dat “maatwerk” zal worden geleverd aan paren, die een (waardige) huwelijksceremonie van minimaal van €150,= niet kunnen betalen.
Wat de criteria zijn, hoe paren daarvan kunnen weten, hoe het maatwerk er uitziet, hoe de toetsing plaatsvindt bleven uit deze antwoorden onbekend.
Daarnaast riep de passage, dat “een gratis huwelijk bovendien in trek is als goedkoop alternatief voor een geregistreerd partnerschap” de vraag op of dit dan niet gratis kon op de maandagmorgen.
Via ambtelijke weg zijn een aantal vragen beantwoord en is er meer duidelijk geworden.
We willen graag een bevestiging daarvan door het college.
Zo blijkt, dat in de zin over het geregistreerd partnerschap een notariële akte voor samenleving was bedoeld.
Ons voorstel om paren te vragen naar de reden van hun keuze voor een gratis huwelijk om het daarmee gemakkelijker te kunnen praten over een (te) krappe kas is, zo blijkt uit ambtelijke reactie, goed in te passen. In geval van financiële beperkingen zal dan, als maatwerk, een procedure zoals in de tussenvorm van €150,= kunnen worden aangeboden.
Onze vragen zijn daarom:

 1. Kunt u bevestigen dat de gebruikte term “geregistreerd partnerschap” was verward met een notariële akte voor samenleving?
 2. Bent u voornemens de procedure zodanig aan te passen dat een vraag naar de reden van keuze voor een gratis huwelijk wordt gesteld, zodat een andere procedure kan worden aangeboden bij financiële problemen?

We blijven echter van mening dat deze manier van werken voor een aantal paren reden kan zijn af te zien van een huwelijkssluiting zolang het “maatwerk” niet algemeen bekend is.
Daarnaast vragen we u nogmaals om u, tezamen met andere gemeenten, te richten tot de verantwoordelijk minister om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen rondom deze kosteloze voltrekkingen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben ervoor in aanmerking komen.

Beantwoorden

heeft de PvdArbeid niets beters te doen, is muggezifterij te top,

Beantwoorden

Vandaag in De Telegraaf: Gratis trouwen veel te populair

Beantwoorden

Gemeente Helmond vraagt de reden van keuze voor een gratis huwelijk
B&W beantwoordde de bovenstaande vervolgvragen van PvdA-raadslid Mirjam van der Pijl over het gratis trouwen. Hieronder hun volledige antwoorden.

 1. Vraag: Kunt u bevestigen dat de gebruikte term “geregistreerd partnerschap” was verward met een notariële akte voor samenleving?
  Antwoord: Dat klopt. Een geregistreerd partnerschap kan eveneens (kosteloos) bij de gemeente worden gesloten. Hierbij werd gedoeld op het samenlevingscontract dat notarieel wordt vastgelegd. Aan een dergelijke akte zijn kosten verbonden. De zaken die in een samenlevingscontract worden vastgelegd komen voor een belangrijk deel overeen met de rechten en plichten die na een huwelijk voortvloeien uit het burgerlijk wetboek. Als een huwelijk gratis gesloten kan worden met dezelfde gevolgen als een samenlevingscontract heeft dat voor veel paren de voorkeur.
 2. Vraag: Bent u voornemens de procedure zodanig aan te passen dat een vraag naar de reden van keuze voor een gratis huwelijk wordt gesteld, zodat een andere procedure kan worden aangeboden bij financiële problemen?
  Antwoord: Het is mogelijk om die vraag bij de (verplichte) ondertrouw te stellen. Afhankelijk van het antwoord kan de ambtenaar een alternatief aanbieden, op basis van maatwerk. Daarbij wordt geen uitvoerige draagkrachtberekening gemaakt. Wij stellen deze vraag gedurende ten minste drie maanden aan paren die in ondertrouw gaan. De antwoorden worden geregistreerd. Na deze drie maanden rapporteren we aan de wethouder, in hoeveel situaties we een alternatief hebben aangeboden en of we op basis van de bevindingen de vraagstelling voorzetten.
  Uiteraard blijft maatwerk altijd mogelijk omdat in de gesprekken de persoonlijke situatie van het paar vaak ter sprake komt.
 3. Vraag: Daarnaast vragen we u nogmaals om u, tezamen met andere gemeenten, te richten tot de verantwoordelijk minister om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen rondom deze kosteloze voltrekkingen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben ervoor in aanmerking komen.
  Antwoord: Zoals ook aangegeven in ons antwoord van 30 september jl. zijn wij geen voorstander van aanvullende regelgeving en vinden dat wij voldoende opties bieden voor een passende huwelijkssluiting voor iedereen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *